Demokratiet slår rot i Norge

Report
Demokratiet slår rot
i Norge
Marius Vøllestad
Bø vgs
Oversikt over undervisningen
Norge og Napoleonskrigene
 Karl Johan
 Kristian Fredrik
 Riksforsamlingen på Eidsvoll
 Grunnloven av 17. mai
 Union med Sverige
 Etter 1814

Napoleonskrigene
Danmark-Norge var nøytrale under
Napoleonskrigene frem til 1807
 Storbritannia tok da den dansk-norske flåten fordi
Danmark-Norge ikke ønsket å gå imot Frankrike
 Dette førte til at Danmark-Norge søkte
beskyttelse fra Napoleon
 Danmark-Norge måtte dermed støtte
handelsblokaden mot Storbritannia, som ble en
økonomisk katastrofe for Norge
 Norske skip ble beslaglagt, og salget av varer
opphørte
 Import av dansk korn opphørte, og førte til
matmangel i Norge
 Dette førte til kraftig kritikk av dansk styre

Karl Johan








I 1809 ble den svenske kongen Gustav 4. avsatt og
kronen ble overtatt av den barneløse Karl 13.
I 1810 ble Napoleons mektigste general Jean Baptiste
Bernadotte valgt til konge med navnet Karl Johan
Karl Johan allierte seg med Napoleons motstandere
og Sverige gikk i krig mot Frankrike
Et av hovedmotivene til Karl Johan var å overta
makten over Norge
Han gikk samtidig til angrep mot Danmark, som uten
særlig motstand gav seg raskt
Resultatet en fredsavtale januar 1814: Kiltraktaten
Danmark gir fra seg Norge til Sverige, men Norge
skal være en selvstendig stat i unionen med felles
konge
Motstanden i Norge var forholdsvis stor mot denne
avtalen
Kristian Fredrik






Den danske prinsen, Kristian Fredrik, dro våren
1814 til Norge i et forsøk på å gjøre Norge til et
selvstendig land der han kunne bli konge
Kristian Fredrik krevde å bli eneveldig konge av
Norge
Han møtte stor motstand blant annet på grunn av
opplysningstankene om folkesuverenitet
Mange krevde at en folkevalgt nasjonalforsamling
skulle velge kongen
Men siden Norge manglet en nasjonalforsamling,
måtte det velges en riksforsamling som skulle
utarbeide grunnlov og velge konge
Kristian Fredrik aksepterte dette
Riksforsamlingen på Eidsvoll






Valg av representanter til riksforsamlingen
foregikk i landets kirker
10. april 1814 møttes 112 representanter på
Carsten Ankers eiendom på Eidsvoll
Her kom det frem at noen likevel kunne tenke
seg å gå i union med Sverige
Flertallet gikk inn for selvstendighet med Kristian
Fredrik som konge
De som støttet kongen tok navnet
Selvstendighetspartiet og ble ledet av Christian
Magnus Falsen og Georg Sverdrup
Hovedmotstanderen til Selvstendighetspartiet var
Herman Wedel Jarlsberg som var leder for
Svenskepartiet (Unionspartiet)
Grunnloven av 17. mai
Etter 40 dager var arbeidet med grunnloven
ferdig
 17. mai skulle Kristian Fredrik bli valgt til
norsk konge
 Hele forsamlingen godtok grunnloven og den
nye kongen
 Grunnloven preges av Montesquieus tredelte
maktfordelingsprinsipp
 Nasjonalforsamlingen fikk navnet Stortinget
 Stemmeretten ble kraftig utvidet

Union med Sverige







Britene satte i gang handelsblokade og europeiske
stormakter støttet Kiltraktaten
I juli brøt det ut krig mellom Sverige og Danmark
som varte i to uker, og Kristian Fredrik gav seg
10. august 1814 startet en forhandling mellom Sverige
og Norge i Moss
14. august ble Mossekonvensjonen lagt frem der Norge
gikk i union med Sverige med felles konge og
utenrikspolitikk
Svenskene godtok hovedsakelig grunnloven fra
Eidsvoll
I november 1814 valgte Stortinget Karl 13. til konge
av Unionen
I 1818 døde Karl 13. og Karl Johan ble konge
Ny administrasjon
Først etter 1814 fikk Norge mange nye
sentrale organer
 Nasjonalforsamling og regjering
 Rettssystem og domstol
 Nasjonalbank
 Slott
 Universitet

Etter 1814





Embetsmennene og handelsborgerne hadde spilt
en viktig rolle under hele prosessen, og kom til å
spille en viktig rolle i årene som kom
De hadde utdanning, god økonomi og sterkt
nettverk
Det nye politiske systemet førte likevel til at
mange lokale bønder ble valgt til
nasjonalforsamlingen i årene som kom
I 1836 ble formannskapsloven vedtatt, som skulle
sikre et politisk system i alle kommuner
Selv om det da fikk lite å si, ble det et viktig
prinsipp for senere folkestyre og demokrati
1848 brøt Februarrevolusjonen ut i
Frankrike
 Dette var gnisten som førte til at sosialisten
Marcus Thrane i 1849 krevde at
stemmeretten skulle gjelde alle menn
 Marcus Thrane og hans bevegelse krevde
også mange nye sosiale reformer
 Han ble satt i fengsel 1851 og Thranebevegelsen gikk i oppløsning
 Det ble aldri noe revolusjon i Norge


similar documents