last ned - Dagens Medisin

Report
MS Senteret i Hakadal
«superspesialisert rehabilitering»
Antonie Giæver Beiske
Agenda
Introduksjon
•
•
•
•
•
•
Hva er MSSH ?
Hvorfor «super-spesialisert» rehabilitering?
Hva tilbyr MSSH ?
Hvorfor bør alle MS’ere få tilbud?
Hvor stort er rehabiliteringsbehovet ?
Hvorfor vil vi bli en nasjonal behandlingstjeneste for MS
rehabilitering?
• Hvorfor er et positivt engasjement fra dere viktig?
• Sammendrag og konklusjon
Introduksjon
• Rehabilitering defineres som «tidsavgrensede, planlagte
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»
(St. melding 21)
• Rehabilitering er fortsatt den eneste måten å bedre
funksjon og helserelatert livskvalitet på ved kronisk
progredierende lidelser uten helbredende behandling.
80% av MS pasientene lever>35 år med sykdommen.
MS senteret Hakadal (MSSH)
•
•
•
•
•
MS Senteret Hakadal (MSSH) grunnlagt 1976
Totalrehabilitert og utvidet i 2005
Eies av MS Forbundet
Drives fra 2003 som et AS, non-profit selskap
28 brukere på hvert opphold, enerom, hotellstandard
(DK tilsvarende 78)
• Eneste rehab i Norge for kun MS (Eiksåsen for de mest
pleietrengende, de kan også ta i mot andre nev.lidelser )
• MSSH er en godkjent del av spesialisthelsetjenesten
• Brukerne betaler ikke egenandel
– (egenandelstakst tak 2 kr,2560)
Hvorfor «super-spesialisert»
rehabilitering?
• 36 års erfaring har vist behov for kompleks rehabilitering med
tverrfaglig team bestående av:
» Nevrologer
» Nevropsykolog
» Psykolog
» Fysioterapeuter
» Akupunktør
» Sosionomer
» Erogoterapeuter
» Sykepleiere ,Hjelpepleiere, Omsorgsarb.
» Uroterapeut
» Kostveileder
» (FritidslederFotpleier,Aromaterap.,Frisør)
Tilbudet ved MSSH
• Rehabkurs 3 eller 4 uker
- rehabilitering med kognitivt fokus
- rehabilitering med arbeidsrettet fokus
- rehabilitering med fatigue -løp
- utprøving av Fampyra- (Sativex)
medisinering, smerter, vannlating, pasientens mål i fokus,
måloppnåelse, ADL, funksjonsrettet trening
• Infokurs 10 dager, heretter intensivkurs -14 dager
• Kursing av helsepersonell, hospitering
• Samarbeidsmøte med andre Rehab-institusjoner
• Ekstern undervisning
Forskning ved MSSH
• Tilsatt professor tilstede 1 dag ukentlig
• PhD-stipendiater :
1) rehabilitering med kognitivt fokus
2) kartlegging av hvorfor noen søker seg hit, andre ikke
3) planlagt: «kort og langtidseffekter av rehabilitering ved
MSSH»
•
Mastergradsstudent i farmasi
•
Special interest Group (ergo, fysio, nevropsyk)
MSSH leverer?
Bare det beste er godt nok?
• MS rehab er ofte «komplisert rehabilitering» >=6 profesjoner
• Tverrfaglig rapport og epikrise
• Premissleverandør for Individuell Plan (IP)
• Kontakt med primærhelsetjenesten, forankring
• Pasienttilfredshet god: dokumentert i Tidsskrift for DnLf
(Holmøy)
Hvorfor alle MS’ere bør få tilbud?
• Mestring av kronisk sykdom er å minimalisere:
– tvetydighet,
– kompleksitet
– mangel på informasjon
– uforutsigbarhet
• Kunnskap om sykdommen er en forutsetning for å velge
problemfokusert mestring
• Ved emosjonell mestring (avfinne seg eller fornekte)
– øker passivitet, depresjon og angst
• MSSH har tilbud til så vel :
– «gamle og selvhjulpne»
– «unge og nydiagnostiserte»
– Nettverk av fagfolk, andre med samme sykedom
Hvorfor landsdekkende?
• Eies av MS-forbundet som ivaretar landets MS’ere
• Institusjoner som behandler flere diagnosegrupper kan ikke
oppnå samme spesialisering for den enkelte sykdom
• Kreves et visst volum for å oppnå kostnadseffektivitet
• Miljøet 28 MS’ere skaper seg imellom er uvurderlig
• Bostedsadresse må ikke avgjøre behandlingstilbudet
• Bare de som ikke kan få behovet dekket lokalt, søkes til MSSH
• Lokale tilbud er ikke «superspesialiserte» for MS
Kompetansesenter
• HOD avklaring mellom :
– nasjonale behandlingstjenester
– nasjonale kompetansetjenester
skal bl.a iverksette tiltak for å sikre likeverdig
tilgang til nasjonale behandlingstjenester
Hvor stort er behovet?
9000 MS’ere, 280 årlig nydiagnostiserte
– MSSH: 28 plasser :2010: 370 pasienter
– Eiksåsen 8 plasser
Steffensrud
Beitostølen
Vikersund
Sunaas/Askim
Valnesfjord
Rehabilitering Nord Norge Kurbad Tromsø
Røde Kors Haugland
Åstveit Helsesenter
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering (1)
• Hovedoppgaven:
– Høyspesialisert pasientbehandling
– Kun dekke den delen som omfatter diagnostikk
eller behandling som krever den
spisskompetansen som er etablert. Annen
oppfølging skal foregå i øvrige deler av
helsetjenesten.
– Det fordres et helhetlig perspektiv omfattende hele
sykdomsforløpet
Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering (2)
Sentralisering av behandling må gi:
– Helsemessige tilleggs gevinster (bedret
prognose, HRQoL)
– Økt kvalitet og kompetanse
– Bedre nasjonal kostnadseffektivitet
Ivareta følgende oppgaver:
– Yte helsehjelp til alle med behov for aktuell
høyspesialisert behandling
– Overvåke og formidle behandlingsresultater
– Delta i forskning og etablere forskernettverk
– Bidra i relevant undervisning
Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering (3)
• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til
helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale
behandlingstjenester
• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
kunnskapsbasert praksis
• Etablere faglige referansegrupper
• Økonomisk støtte til rehab-forskning, undervisning, samarbeid
med øvrige institusjoner som behandler MS-pasienter
Hvorfor nasjonalt tjenestested for MS rehab?
•
•
•
•
Behov for et visst volum for å få erfaring
Økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp
Økt nasjonal kompetanse
Kompetanseformidling, samhandle med de øvrige
MS rehab.
• Bedre nasjonal kostnadseffektivitet
• Tilgjengelig for alle landets MS’ere, fjerne
forskjellsbehandling
Bare de som ikke kan få behovet dekket lokalt, søkes til
MSSH
• MSSH har om ønskelig mulighet for å øke
kapasiteten
Hvorfor er et positivt engasjement fra dere
viktig?
• Bare det beste er godt nok for pasienter med MS i
Norge
• Samhandling og kunnskapsformidling er en
forutsetning for å gi alle MS’ere optimal rehabilitering
• Vi må ha en felles forståelse av:
– hva gjøres best lokalt
– hva bør sentraliseres
Sammendrag: Konklusjon
• Rehabilitering er fortsatt den eneste måten å bedre
funksjon og helserelatert livskvalitet på ved MS
– MSSH kan innfri kriteriene for å bli
nasjonal behandlingstjeneste for MS rehabilitering
– Da kan vi samhandle og formidle vår kompetanse
til alle aktører og bidra til bedret rehabilitering for
MS’erene
– Forskning og kvalitetssikring av vårt tilbud er en
forutsetning for at MS’erne i Norge får det best
mulige tilbud
Konklusjon
• Er søkermengden god, kan vi spisse tilbudene våre
for å imøtekomme brukerne for eksempel
» unge< 26 år, nydiagnostiserte,
intensivkurs, yrkesaktive osv
•
•
•
•
MS-rehabilitering er god samfunnsøkonomi
Superspesialisert rehabilitering tar det år å bygge opp
Rives kjapt ned ved manglende budsjettering
MSSH bør fortsatt være et tilbud til hele landets
MS’ere

similar documents