Elevradsskolering_2012

Report
Elevrådsskolering
Høsten 2012
•
Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter
•
Hjelper enkeltelever i konkrete spørsmål
"Jeg har det skikkelig kjipt
på skolen, men det virker
som om ingen bryr seg"
"Læreren vår kan sikkert
faget, men vi skjønner
ingenting i timene."
•
Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter
•
Gjør rettighetene kjent
•
•
Besøker skolene, elevrådsskolering
Nettside, skoledagbok, plakater m.m.
DINE PLIKTER SOM ELEV
-
møte presis til opplæringen
være tilstede i opplæringen
delta aktivt i opplæringen
følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr
skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler
levere egenmelding eller legeattest ved fravær eller søke permisjon ved
planlagt fravær
bidra til et godt læringsmiljø
vise god arbeidsinnsats
ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne
vise hensyn og respekt for de andre på skolen
bidra til arbeidsro i timene
opptre realt, pålitelig og høflig overfor de andre på skolen.
DINE PLIKTER SOM ELEV
Delta aktivt i
opplæringen
Bidra til et godt
læringsmiljø
Vise hensyn og respekt
for andre
DINE RETTIGHETER SOM
ELEV
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
•
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har
rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring (Elevenes arbeidsmiljølov,
kapittel 9a i opplæringsloven)
•
Dine rettigheter gjelder uansett – selv om f.eks. skolen
har dårlig økonomi.
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Fysisk innemiljø
• Krav
• Alle
til luft, lys, støy, temperatur m.m
elever skal ha en arbeidsplass som er tilpasset
deres behov.
ELEVUNDERSØKELSEN 2012
Luftkvalitet
Temperatur
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Fysisk innemiljø
• Krav
• Alle
til luft, lys, støy, temperatur m.m
elever skal ha en arbeidsplass som er tilpasset
deres behov
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Det psykososiale miljøet
Lærere man kan stole
Respekt
Gode venner
for andre
på
Negative
Ekskludering
kommentarer
Mobbing
ELEVUNDERSØKELSEN 2012
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
•
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har
rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring (Elevenes arbeidsmiljølov,
kapittel 9a i opplæringsloven)
•
Utfordring: Hva kan vi gjøre for å forbedre vårt skoleog klassemiljø?
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Vurdering for læring
• Skal
hjelpe deg til å bli bedre i faget
• Hva
kan du, og hva bør du jobbe videre med?
• Kan
gis med karakter i tillegg til kommentar
• Egenvurdering
en viktig del av dette
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Vurdering av læring
•Gis
ved slutten av opplæringa for å finne ut hvilken kompetanse du har
i faget.
•
Hele faget skal vurderes
•
Gjennomsnitt av karakterer er ikke lov, men din faglige utvikling vil bli
vurdert.
•
Skal kun vurdere det faglige. Fravær, aktivitetsnivå i timen eller
manglende innleveringer skal det ikke tas hensyn til.
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Fravær, orden og oppførsel
• Generelle
regler av typen "8 anmerkninger gir nedsatt" er
ikke lov. Gjelder også for fravær i fag.
• Du
har rett til skriftlig varsel når du står i fare for å få
nedsatt eller få IV i ett eller flere fag. Varselet skal gis så
tidlig at du har mulighet til å forbedre deg.
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Misfornøyd med karakteren?
• Du
kan klage på standpunktkarakter,
eksamenskarakter og vedtak om ikke å
sette standpunktkarakter.
• Du
kan ikke klage på
underveisvurdering.
• Mer
info i skoledagboka
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Dere har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og
vurdering av opplæringen, f.eks ved å:
•
Fastsette frister for innlevering/prøver
•
Diskutere hvordan læreplanmålene skal nås
•
Gi innspill til hvordan dere skal vurderes
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Dere har rett til å drive med elevrådsarbeid.
•
Skolen skal gi dere skolering i dette
RETNINGSLINJER FOR ELEVDEMOKRATI
•
Skolen skal gi elevrådet skolering innen 1. oktober.
Denne skoleringen skal bl.a inneholde:
•
Dialog om den tillitsvalgtes rolle på skolen, og
skolens forventninger til de tillitsvalgte.
•
Dialog om elevrådskontaktens rolle
•
Info om aktuelle råd og utvalg på skolen, og
elevrådets rolle i forhold til disse
•
Eksempler på aktuelle elevrådssaker
•
Tips og erfaringer ift konstituering og arbeidsdeling i
elevrådet
•
Tips til hvordan gjennomføre et elevrådsmøte
DINE RETTIGHETER SOM ELEV
Dere har rett til å drive med elevrådsarbeid.
•
Skolen skal gi dere skolering i dette
•
Elevrådsarbeid etter avtale med rektor eller faglærer gir ikke fravær.
•
Det skal være minst ett medlem i elevrådet for hver 20 elev.
•
Skolen skal legge til rette for at tillitsvalgte kan kommunisere med
elevene.
IDEER
Turneringer
Juleball
Internasjonal uke
Elevstyrt
Ukens rettighet
Idékasse
dag
Facebookpage/twitterprofil
Større
Temperaturmålere og
parkeringsplass
klokker i alle klasserom
Årbok
Matutvalg og
Speil på toaletter
Elevrådsstand
priser i kantina
og i garderober
Klasseråd
Skidag
Elevrådskontor
Utflukter
Psykososialt
skolemiljø
Helsesøsters
Klassens
egen
tilstedeværelse
time
Undervisningsevaluering Renholdet på
Klassefotografering
skolen
HVA NÅ?
• Hvilke
saker ønsker dere å få gjennomført dette
skoleåret?
• Har
dere noen ideer til hvordan skolen deres kan bli
enda bedre?
• Hvordan
kan elevrådet bli mer synlig på skolen?
• Utdanning
er altfor viktig til at dere kan la lærere og
rektor få lov til å bestemme alt!
Kontaktinfo
E-post: [email protected]
Mobil: 412 74 475
Web: www.elevombudet.no
www.facebook.com/strelevombud

similar documents