planlegging som styringsverktøy

Report
PLANLEGGING SOM
STYRINGSVERKTØY
STYRING
Å styre er å beslutte hvor man ønsker å komme,
og se til at man kommer dit.
Styringssløyfen
Mål
Målformulering
Planlegging
Oppfølging
Plan
Innsatsfaktorer
Avvik
Registrert
forløp
Utførelse
(styringsobjekt)
Resultat
Mål har flere funksjoner
De sikrer at prosjektet er i samsvar med
bedriftens overordnede mål
 De gir et bilde av prosjektet slik at man har noe
å planlegge ut fra, og noe å holde resultater opp
mot
 De skaper et motiverende samlingsmerke
 De skaper felles forståelse
 De gir grunnlag for å informere omgivelsene

Planlegging vil si at byggeplassledelsen
gjør seg tanker om hvordan arbeidet skal
drives, og med hvilke ressurser for å bli
ferdig i rett tid
Hensikten med planlegging
Sikre en best mulig styring av produksjonen
 Tidligst mulig kunne bli klar over problemer
som kan skaffe vansker for driften
 Gi best mulig info om hva som skal gjøres og
hva som er gjort
 Gi best mulig erfaringsdata for senere
virksomhet

Hva er en fremdriftsplan?
Et hjelpemiddel for driftsledelsen til å styre
produksjonen innen fastsatt tid, med totalt sett
gunstigst mulig ressursforbruk
 Et beslutningsgrunnlag for endringer ved
uforutsette hendelser
 Et grunnlag for å kontrollere den virkelige
fremdriften mot den planlagte

Hva er en fremdriftsplan? forts.
Et hjelpemiddel for byggherren ved kontroll av
fremdriften og utbetalinger
 Et underlag for økonomiske budsjetter og
oppfølging

Fordeler med planlegging
Man blir kjent med prosjektet som skal
gjennomføres
 Problemer blir løst før de oppstår
 Felles utgangspunkt
 Bedre beslutninger under
prosjektgjennomføringen

Unnskyldninger for ikke å planlegge
Stadig på flyttefot
 Mange usikkerheter
 Uforutsette hendelser
 Avvik mellom planlagt og virkelig fremdrift

Intet oppdrag er så lite at det ikke er
behov for noe planlegging.
Graden av planlegging er avhengig av
oppdragets omfang og størrelse.










Prosjektplan
Prosjekteringsplan
Rammeplan - produksjon
Produksjonsplan
Ukeplan
Overleveringsplan
Materialleveranseplan
Underentreprenørplan
Tegningsleveranseplan
Situasjonsplan over eksisterende
forhold










Stikningsplan
Riggplan
Masseflyttplan
Møteplan
Plan for behandling av reguleringsplaner
Hovedplan - produksjon
Organisasjonsplan
Administrasjonsplan - byggeplass
Bemanningsplan
Kvalitetsplan

similar documents