Rettigheter - tips og råd i dialog med skolen 06112014(1 320kb)

Report
”DYSLEKSI – den usynlige
funksjonshemmingen med
de fatale konsekvensene”
Hva vet vi fungerer bra og hva kan kreves/forventes?
Endelig fant jeg
en god
grøtoppskrift
Lekser, lekser og
atter lekser
Puh!
1
2
Hvorfor utvikler noen dysleksi?
= genetikk
= problemer
rundt fødsel
= ulykke
3
«Symptomvansker»
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rettskrivningsvansker
Lav lesehastighet
Dårlig leseforståelse
Dårlig artikulasjon
Nedsatt arbeidsminne
Dårlig motorikk
Konsentrasjonsvansker
Problemer med tall (50 % +)
Lav selvtillit (manglende mestring)
Uregelmessige øyebevegelser/mange stans pr. linje
(øyet henter opp igjen tapt informasjon gjentatte ganger)
4
Hvordan oppdage vansker?
● Stakato høytlesing
● Nesa i bordet
● Stanser ved lange ord
● Gjetter seg til ordene
● Bytter om på bokstaver
● Klager ofte på hodepine
● Glemmer skriftlig materiell
som skal vises frem for
andre/innleveres
● Enkel/dobbel konsonant
● Unnlater å gjøre
skriftlig arbeid
● Skriver my lydrett
● Leser feil på
småord/endelser
● Leser fort, lavt
eller utydelig
● Usikker på tid,
dato, retninger
● «Urokråke»
5
Hva kan skolen og lærerne
helt konkret gjøre med
dette i skolehverdagen?
La oss se litt på ulike grep
som bør tas i skolen
6
En god leser, - hva kreves for
å bli det?
ᴥ Skjønne systemet /teknikken.
ᴥ Tilgang på lettlestlitteratur.
ᴥ Mengdetrening (min. 6000 sider før 13 år).
ᴥ Motivering.
Bare 5234 sider igjen!
7
Leseinnlæring
ᴥ Start med talespråket
ᴥ Gå til lydene
ᴥ Spør etter bokstavene
ᴥ Innkod alle orda
ᴥ Kom fram til en helhet
NB! Omvendt
rekkefølge er
kun en metode
for de sterkeste
Dersom lesekoden ikke er knekt innen utgangen
av 2.klasse, må alle røde lamper lyse.
La bokstavene stå speilvendt og ikke rett feil
tale det første året i skole.
8
3 forutsetninger for faglig
mestring i skoleløpet:
- at elevene mestrer grunnleggende ferdigheter
- at læringsmiljøet oppleves trygt og godt
- at elevene mottar vurdering for læring
70 % av feedback fra lærer til elev hemmer læring
Den kommer som oftest altfor sent
9
Noen faktorer er avgjørende for
å få positiv skoleeffekt for elever
med lese- og skrivevansker
La oss ta en titt på den positive 7-er´n
Den positive 7-er´n
1. Dyktige lærere som utvikler positive og støttende
relasjoner til sine elever (= god klasseledelse) .
2. Høye og tydelige forventninger til alle elever.
3. Felles struktur på alle timer – «oppskrift».
4. Kompensering med tekniske hjelpemidler.
5. Mest mulig inkluderende tilnærming – reduksjon
av spesialundervisning er viktig.
6. Vurdering for læring: feedback FØR oppgaver er ferdige.
7. Hjelp elevene å sorterer viktig fra uviktig
11
Den positive 7-er´n
gjør at elever klarer
«å henge i stroppen»
Noen faktorer vet vi gir
«negativ» skoleeffekt
La oss ta en titt på den negative 6-er´n
Den «negative» 5-er´n
1. Kun variasjon i undervisningen (som hovedstrategi) gir
verken mer eller bedre læring.
2. Arbeidsplaner med stor grad av ansvar for egen
læring (VERRE ENN VERST!)
3. Ukritisk bruk av anmerkninger.
4. Ukritisk bruk av pc og åpen nettilgang.
5. Fritak for vurdering i fag eller fritak for hele fag.
14
A
L
T
F
O
R
O
G
D
E
T
T
E
M
Å
M
A
N
G
E
Dette vil kunne bli
resultatet ved
gjennomføring av
den negative 5-er´n
H
A
R
V
I
D
E
T
U
N
N
G
Å
15
S
L
I
K
Hvordan få til lesemestring i alle fag?
☻Nivået MÅ ligge der eleven er
☻Eleven må ikke gå videre til neste nivå før mestring er
oppnådd på lavere nivå
☻Viktig: drilling av nye begreper hver dag
☻HUSK: elever må beherske 90 % av en tekst for å
kunne bruke den til å trene opp leseferdigheter
☻Bistå med avkoding av lesing i matematikkoppgavene
☻Når fag mestres, oppnås selvtillit 
☻For å mestre alle skolefag, må elever beherske
grunnleggende ferdigheter.
16
Tekniske hjelpemidler
● PC er skolens ansvar å skaffe
● Talesyntese er viktig
● Retteprogram – mye å velge
mellom – velg pakker:
● Textpilot, Lingdys eller CD-ord
● Lydbøker/smartbøker
● Det finnes mange flotte
produkter hos ulike leverandører
● Minnelek = flott trening 7-13 år
17
Noen lærere og foresatte har ett og
annet å lære
(med tanke på teknisk innsikt):
18
Generelle grep for alle elever er:
● å aktivere bakgrunnskunnskap ved all nyinnlæring
● å angi innholdet (skjelettet) ved oppstart av ny økt
● å undervise svært strukturert og ryddig
● å legge alt av tekster som brukes på læringsplattform
grunnet lydstøtte, skriftstørrelse etc.
● å bruke dataskrift hvis «ugrei» håndskrift
● å lære strategier for å håndtere lærestoffet
● å kompenser ved hjelp av tekniske hjelpemidler og
lydbøker (ikke alle fag på en gang!)
● å forstå at lese, skrive, høre samtidig = ugreit
● å tilrettelegge alle prøver gjennom skoleåret
19
FRITAK?
ᴥ Dette er å gjøre elever en bjørnetjeneste
ᴥ Altfor mange elever får fritaket «midt i ansiktet»
ᴥ
ᴥ
når de skal over til v.g. skole
Man kan få fagbrev med stryk i inntil 2 fellesfag i
mange fagområder, men det får elevene ikke
godkjent på forhånd (søkes i etterkant)
Alle sertifiseringsfag i v.g. er krever bestått i alle
fag (eks. legesekretærer og
elektrosertifiseringer)
Unntak (= uproblematisk): sidemål
Metoder
● CRISS – strategier
● Samarbeidslæring
● Læringsstiler
● NLP – basert begrepspugg
● Avskrift gir økt skriftferdighet
● Repetisjon gir økt innlæring Ingen trylleformel
● Les høyt = høytlesing må være frivillig!
● Repetert lesing og skriving (korte tekster)
21
De elevene med lese – og
skrivevansker som klarer seg
best i skolen, er de elevene
som har lært seg måter
å sortere informasjon på.
Da klarer de:
- å forstå informasjonen bedre
- å redusere informasjonen
(for å få den håndterbar)
22
Slik håndterer de fleste elever
en tekst med spørsmål:
ᴥ De leser teksten
ᴥ De besvarer spørsmålene i
tilknytning til teksten
ELLER: mens de leser
90 % av innholdet er
borte etter 1 time
For å bli gode med tekster, må de:
jobbe med tekster i forkant og underveis i lesinga
• Når de jobber i forkant med tekster, må de:
- finne ut hvorfor de må lese teksten
- finne ut hva de kan om temaet fra før
- bli motivert for å lese teksten
 Når de jobber underveis med tekster, må de:
- være aktiv mens de jobber med en tekst:
= stille spørsmål til teksten (hvem handler det om, hva er
problemet, hvor foregår det, hva er løsningen?)
Detter vil gjøre elevene bedre i stand til
å huske det de leser
24
Hva gjøres først og sist?
ᴥ Les overskriften og se på ev. bilder og bildeteksten
ᴥ Snakk med sidemann om hva dere tror teksten vil
ᴥ
ᴥ
handle om etter å ha lest overskrift og sett på bilder.
Kan dere noe om temaet fra før? Hva kan dere?
Les 1/3 av teksten hver for dere. STOPP! Snakk med
sidemann igjen: Hvor foregår dette? Hvem handler
det om? Hva tror du vil skje i neste del av teksten?
Hva gjøres……..forts.?
ᴥ Les 1/3 til av teksten.
ᴥ Snakk nok en gang med sidemann: Skjedde det dere
ᴥ
ᴥ
ᴥ
trodde ville skje videre? Hvordan vil teksten slutte?
Les siste delen. Du og sidemann setter dere nå
sammen med et annet samtalepar i klassen.
Snakk sammen om: Skjedde det dere forventet? Hva
synes dere om teksten? Hva gjør dette til en god eller
mindre god tekst?
Avslutning: oppsummer teksten med 1 setning
Systemer på skolen
Prøver gjennom året/heldagsprøver/eksamen
- krever at skolen fatter vedtak
Anskaffe pc og programvare
- skolen må stå ansvarlig i søknaden
Opplæring i bruk av programvare
Anskaffelse av lydbøker/smartbøker
Spesialundervisning, - eller?
Fritak eller ikke?
Kommunikasjon er viktig – av og til skriftlig
27
Kort oppsummert
Fasiten:
● aktivere bakgrunnskunnskap ved ny innlæring
● start hver ny økt/dag med å angi punktvis
innholdet i økta/dagen (gir oversikt – forutsigbarhet)
● tilby kompensering tidlig nok (før strømmen går)
● tilby tekniske hjelpemidler og lydbøker/
smartbøker (for å unngå mental «kollaps»)
● lek lenge nok (må være hovedmetode i 1.-3.kl)
● ikke gå for fort fram i leseinnlæringen
● velg enkle nok tekster til lesetreningen (husk 90 %)
● innlær nye ord hver dag (utvid ordforråd)
● lær elevene strategier for å beherske tekster
28
Takk for oppmerksomheten
29

similar documents