For høy aktivering

Report
Traumebevissthet
Bufetat, region sør
22 august, 2012
Mogens Albæk, Heine Steinkopf og Inger Lise Andersen
Vi reagerer instinktivt, som dyrene, mot alle
antydninger til fare.
Da sloss vi
Eller
løper
Eller
overgir oss
Eller stivner
Eller
skriker
på hjelp.
Window of tolerance
For høy aktivering:
Følelsesmessig reaktiv og impulsiv.
Vansker med å sove, mareritt.
Hyperaktiv, rastløs og eksplosiv aggresiv atferd.
Høy
aktivering
“Window of Tolerance”*
Optimal Aktiveringssone
Lav
aktivering
Ogden and Minton (2000)
*Siegel, D. (1999)
“For lav aktivering
Følelsesløs, nummen, utkoplet, tilbaketrukket,
avslått. Ute av stand til å gjøre en innsats. Kan
framstå som om han/hun ikke bryr seg, eller
hoverende/ uinteressert
Vi ser symptomene hos oss også..
For høy aktivering:
Når barnet befinner seg her ofte, så påvirker det oss slik:
Søvnproblemer/uro, irritabilitet, går i clinch, behov for grensesetting/konsekvenser,
raskere til å dømme barna
Hyperarousal
“Window of Tolerance”*
Optimal Arousal Zone
Hypoarousal
Ogden and Minton (2000);
Fisher, 2006
*Siegel (1999)
For lav aktivering hos barnet:
Vi påvirkes slik: mister håp, mister interessen,
trekker oss tilbake, gjør bare det vi må, mister energi,
lekenhet og evne til kontakt.
Dissosiasjon
Når barn gjentatte ganger opplever grusomme ting, så er det
ikke hensiktsmessig for dem å ta inn over seg alt som skjer.
De ”flykter” følelsesmessig, til et annet sted, og er ikke
tilstede i hendelsen med hele seg.
Dette er en viktig forsvarsmekanisme som er nødvendig for å
kunne ”overleve” i situasjonen.
Dette påvirker selvfølgelig hukommelsen ift hva som egentlig
skjedde, men det påvirker også i stor grad hvordan de
fremstår når minnene blir trigget.
Når minner trigges, vil vi kunne se at den lille jenta eller den
lille gutten, som en gang måtte flykte, dukker opp igjen. Eller
kanskje er det den rasende ”12 åringen” som dukker opp?
Den som aldri fikk sagt i fra, og som hele tiden passer på at
folk ikke kommer for nær?
Barnet/ungdommen vi har foran oss forandrer kanskje både
uttrykk og væremåte.
Dette er dissosiasjon, og barnet selv opplever at det – her og
nå - er i en reell faresituasjon, der det ikke er trygt nok å være
med hele seg.
Resultatet kan bli strukturell dissosiasjon
Pre-traumatisert
Personlighet
“Going On with Normal
Life” Part of the Personality
There is always a part of
us that “carries on” with
normal life, no matter
what happens and how
bad things are
Traumatized Part of the
Personality
But we also have to watch out in
case it happens again, so there’s
also a part of us that holds the
emotional and body memories
Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 1999
Hva avhenger barns utvikling av?
• The capacity to care, to share, to listen, value
and be empathic develops from being cared
for, shared with, listened to, valued and
nurtured (Perry, 2007).
Traumebevisst omsorg - tre pillarer:
Følelsesregulering
Relasjoner
Trygghet
Vi starter med oss selv
• Hjelperens evne til å skape trygghet, åpne for
livgivende relasjoner, samt bidra til
samregulering av ungdommens følelser er
avgjørende for å være en god traumebevisst
hjelper!
• DU er selve verktøyet
• Derfor må du kjenne deg selv godt, vite hvor
du er sårbar, ha åpne kollegaer og være
mottakelig for kritisk refleksjon
Hva skiller TBO fra andre
tilnærminger?
Først og fremst at det er viktigere å gjøre noe med
årsaken og innsikten i vanskene, enn å behandle
symptomene. Atferd sees på som smerteuttrykk, og
med hvilken rett kan vi si at et menneskes
smerteuttrykk er feil/må bort?
Vil vi få det bort, hvis ikke vi først bidrar til stabilisering
og innsikt? TBO mener nei. ( I beste fall kan vi oppnå en
ytre kontroll som er begrenset i tid og effekt).
Målet er å finne smerteuttrykk som er akseptable,
samtidig som vi jobber med årsakene.
TRYGGHET
• Verden er grunnleggende utrygg
• Voksne er ikke til å stole på
• ”Voksen- fobi” Utvikler strategier for å holde
voksne på avstand
• All helbredelse av kompleks traumatiserte barn
må starte med å skape en grunnleggende
atmosfære av trygghet (Greenwald 2005)
• Fysisk og emosjonell trygghet, følt trygghet
• Gi barnet en opplevelse av å ha kontroll i eget liv
• ”Dealing with primary pain.. Without
unnecessarily inflicting secondary pain through
punitive or controlling reactions” (Angelin 2002)
Relasjon
• Forskning viser tydelig at kvaliteten på
relasjonen er avgjørende for tilhelingen.
(Lambert)
• Mye mer avgjørende for utfallet enn f.eks
terapeutiske teknikker/metoder
• Hovedutfordring overfor krevende
barn/ungdom:
– Hvordan unngå at grensene og intervensjonene man bruker
virker ødeleggende på den relasjonen barna er avhengig av!”
Tilknytningens betydning
* Tidlig traumatisering fra nære
omsorgspersoner skader
trygghetsreguleringssystemet og undergraver
personens mulighet til å bruke relasjoner til å
etablere trygghet.
• Integrasjonskapasiteten og kapasiteten til å
tolerere affekter utvikles gjennom trygg
tilknytning. Dersom ikke dette finner sted, vil
ethvert terapeutisk arbeid bli utfordret av
klientens sårbarhet og manglende evne til å
regulere følelser. (Fisher 2010)
Traumatiserte mennesker vil kunne
oppleve litt sorg som bunnløs fortvilelse,
litt redsel som panikk,
litt sinne som raseri,
litt usikkerhet som kaos,
litt smerte som uutholdelig.
Kroppslige og følelsesmessige minner
oppleves som følelser, ikke som minner.
• “ Jeg har det dårlig, men skjønner ikke hvorfor”.
Affektregulering
• Evnen til å regulere og mestre egne følelser og
impulser er avgjørende for et godt liv.
• Vi må være barnas termostat – ”co-regulere”
• Målet er at alle følelser ønskes velkommen, for de
har en funksjon.
• Mange sliter med et veldig begrenset
følelsesregister, og mange klarer ikke å skille
mellom hva de EGENTLIG føler. Eks bare ok eller
sint, og da har det lett for å bli slik at alt som ikke
er ok gjør dem sinte.
Å regulere egne reaksjoner/følelser
• Det er vanskelig å forholde seg rolig når vi skal
håndtere traumerelatert utagering. Hvis vi klarer å
holde oss i vårt toleransevindu vil barna ofte roe seg
ned.
•Våre holdninger og tanker kan medvirke til å roe eller
øke vår egen arousal:
•Hvis vi tenker at vi blir “manipulert av barnet”, vil vår
arousal øke. Det samme hvis tanken er: “Han/hun
burde ikke slippe unna med dette,” men hvis tanken
er: Wow, han/hun er virkelig trigget nå, eller
“kapteinen har virkelig forlatt skuta nå”, da vil ikke
arousalen øke, og vi vil være mer effektive i krisen.
Fisher, 2010
Å jobbe med følelser
• Bekreft barnets følelser, både de gode og de vonde!!
• Bli kjent med barnets følelsesregister – og jobb med å
utvide det. Benevn ulike følelser ( uten å si at jeg ser du
har det sånn og sånn). ”Følelseslotto” kan være et ok
spill å bruke med barn.
• Vet barnet hvordan egne følelser kommer til uttrykk?
Klarer de å uttrykke følelser, eller er det bare kaos?
• Veiledende spørsmål: Føler du…?, Kjenner du på…?
Opplever du…? Hvordan merker du at du føler…? Hvis
du kjenner…, hvordan kan andre da vite at du er…?
• Det handler om å øke bevisstheten om egne følelser!
Mine (grunn-)
følelser
Når jeg kjenner
denne følelsen
Hvordan kjennes
følelsen
Liker jeg at andre
kan se jeg har
denne følelsen
Er jeg bekvem
med selv å
fortelle at jeg har
følelsen
Glede
Engstelse/redsel
Tristhet
Sinne
Avsky
20
Konkrete råd
• Mer ”time-in”. Ikke time-out!!
• Få personer å forholde seg til, få skifter av personal, og
mye oversikt og forutsigbarhet.
• Bruk triggerbok sammen med barnet/ungdommen
• Tenk at barnet i utgangspunktet gjør så godt de kan i
situasjoner. Det er ikke deres feil at de har et dårlig
handlingsrepertoar når ting blir vanskelig. De må erfare
at det finnes andre muligheter. Det tar tid….
• Se på atferd som smerteuttrykk. Det hjelper oss i å
være mer tålmodige og forståelsesfulle.
Råd forts.
• Bekreft barnets følelser så tidlig som mulig, og
helst mens de enda er i sitt window of tolerance.
Bare da har de mulighet til å lære noe/mestre
noe.
• Er de utenfor toleransevinduet sitt, så hjelp til
med å få dem tilbake før du tenker på å si noe
som helst om den aktuelle situasjonen/atferden.
• Bidra til å utvide toleransevinduet (gjøres best
ved co-regulering når barnet befinner seg i
øvre/nedre del av vinduet)
Hva med oss voksne?
•
Disse barna har erfart, og forventer dermed, at voksne er sinte, urettferdige,
voldelige eller lite omsorgsfulle. Voksne kan ikke stoles på.
•
De har laget seg sine egne strategier for å takle dette. Hvis reglene forandres vil de
kunne bli redde for ikke å klare å håndtere det lenger.
•
Da gjør de det eneste ”fornuftige” – de prøver å skape sin verden forutsigbar igjen,
gjennom å gjøre det de kan for at voksne skal bli slik de er vant til at voksne er.. Og
vi går i fella..
•
Disse barnas atferd vil kun endre seg når de voksne klarer å være positive,
rettferdige, ikke-voldelige og omsorgsfulle i SÅ LANG tid som barnet trenger for å
kunne endre sine forventninger til de voksne.
Omsorg for traumatiserte barn er en
utholdenhetstest!!
STAY
IN
THERE

similar documents