Last ned presentasjon

Report
LANDSRÅDET FOR NORGES
BARNE- OG
UNGDOMSORGANISASJONER
LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER
HØST 2011
FORELESNING 1 – LEDELSE AV FRIVILLIGE
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson
Læringsmål & temaområder i
kurset
Læringsmål for ledelse i frivillige
organisasjoner

4
”Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og
forståelse av frivillige organisasjoner i et
samfunnsperspektiv, og utvikle kompetanse i
ledelse, økonomi, organisasjons- og
nettverksbygging.
Det legges vekt på at teori konkretiseres og
knyttes til prosjektene på en relevant måte slik at
studentene utvikler kompetanse i å planlegge,
gjennomføre, vurdere, dokumentere og etter
hvert lede utviklingsarbeid i egen organisasjon
eller på eget fagområde”
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Læringsmål for ledelse i frivillige
organisasjoner (forts.)

5
På hvilken måte kan læringsmålene gjøres
tilgjengelige, konkretiseres og etter hvert
operasjonaliseres for deg?
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Forslag til læring og bearbeidelse av
læringsmålene i kurset
1.
2.
3.
Pensum og studiet av dette
Opplegg for kurset og arbeidsformer
Konkretisere:
1.
2.
3.
6
Definisjoner og begreper
Krav til vitenskapelighet, empiri og teori. Forstå
hva relevant forskning viser (”Gubbar”)
Hvordan vises definisjoner, begreper og vitenskap
om de ulike temaer i VIRKELIGHETEN, dvs. i
praksis.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Noen av temaområdene som vil bli
behandlet i kurset:
Organisasjonsatferd som tema
 Forandringer i arbeidslivet
 Organisasjonsforståelse og lederskap
 Motivasjonspsykologi
 Gruppepsykologi
 Jobbtilfredshet

7
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Noen av temaområdene som vil bli
behandlet i kurset (forts.):
Emosjoner
 Persepsjon og kognisjon
 Roller og normer
 Holdninger
 Personlighet
 Læring

8
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Sentrale begrep og definisjoner
Organisasjon, organisasjonsatferd,
kompetanse og ledelse.
1. Organisasjon
”En organisasjon er et sosialt system som er bevisst
konstruert for å realisere bestemte mål”
A. Hvordan?
”De ordnede prinsipper og de operative
retningslinjer organisasjonen ønsker å legge til
grunn for styring av sine menneskelige ressurser
for å realisere mål. Denne styringen omfatter
planlegging, anskaffelse, utvikling, belønning,
anvendelse og avvikling av de menneskelige
ressurser i arbeidslivet.”
10
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
2. Organisasjonsatferd
” Studiet av organisasjoners struktur, funksjon og
aktivitet, samt menneskers atferd i
organisasjonen”
A. Hva menes med organisasjonsatferd?
1.
2.
3.
11
Hvordan medlemmer i organisasjoner oppfatter og
tolker mål og retningslinjer for arbeidet.
Hvordan de velger å prioritere mellom de ulike
arbeidsoppgavene.
Hvordan de konkret går frem i løsningen av
arbeidsoppgavene.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
2. Organisasjonsatferd (forts.)
Hvordan?
” Fagdisipliner som gjør systematiske og kontrollerte
studier av atferd på individ-, gruppe-, organisasjons-,
og samfunnsnivå.”
C. Fagdisipliner hentet fra:
B.







12
Psykologi
Sosiologi
Antropologi
Statsvitenskap
Organisasjonsvitenskap
Ledelsesfag
Markedsføring, økonomi og strategi etc.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
3. Kompetanse
”Anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og
evner som har bruksverdi i arbeidslivet
(organisasjonen)”
A. Hvordan?
 Organisasjonens investering i personalet
 Ulike organisasjoner har ulike perspektiver på viljen til
å bruke penger og andre ressurser på menneskene
som arbeider i virksomhetene
1.
2.
13
Personalet (menneskene) sees på som en kostnad på lik
linje med andre utgifter.
Personalet sees på som en kilde til inntekter og økt
verdiskapning.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
4. Ledelse
”Ledelse er en utførelse av funksjoner for effektivt å
tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og
materielle ressurser for å nå mål.”
A. Hvordan?
 Begrepet ledelse er ikke et statisk begrep
 Lederskapet av organisasjoner vil bli påvirket av
blant annet ”tidsånden”, ny viten, levestandard,
lovgivning etc.
 Ledelse i ”gamle dager” vil ikke nødvendigvis
passe i dag.
14
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”SNAKKIS” OPPGAVE 1
15
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Oppgavetekst
Samfunnets viktigste funksjoner ivaretas av
organisasjoner i ulike former; Private,
offentlige, kommersielle og frivillige.
Ved hjelp av organisert virksomhet har
mennesker vandret på månen, og
organisasjoner står bak alle de små og store
ytelsene som resulterer i vår velferd og
levestandard.
16
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Oppgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
17
Hva kjennetegner frivillige organisasjoner?
Hva kjennetegner din organisasjon?
Hva kjennetegner lederskap i frivillige
organisasjoner?
Hva er spesielt for ledelse i din organisasjon?
Hvilke utfordringer(generelt) har frivillige
organisasjoner?
Hvilke utfordringer (spesielt) har din
organisasjon?
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”Bruksanvisning” for ”snakkisen”

På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som
kjennetegner frivillige organisasjoner (generelt og spesielt),
finner du frem med hjelp av pensum til;
- definisjoner og begrepsforklaringer

18
På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som
utfordringer for frivillige organisasjoner (generelt og
spesielt), finner du frem med hjelp av pensum til å;
- analysere, resonere og begrunne
disse utfordringene i teori og empiri!
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”Bruksanvisning” for ”snakkisen”
(forts.)
Gi eksempler på hva som er hensikten, målet
og visjonen med den frivillige organisasjonen
som du representerer!
 Hvilken strategi har den frivillige
organisasjonen som du representerer, for å nå
denne visjonen?

19
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Videre oversikt
Organisatoriske modeller og teorier
Organisasjonsstruktur
Organisatoriske modeller
1.
2.
3.
21
Alle modeller bygger på noen grunnleggende
antakelser om virkeligheten, jfr. metaforer.
Indikerer hva man mener er riktig, viktig og
verdt å strebe etter.
Vurderer kritisk hvilke forhold som
inkluderes i den enkelte modell, og hva man
eventuelt velger å se bort ifra.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisatoriske modeller (forts.)

Maskinmodellen

Organismemodellen

Hjernemodellen

Kulturmodellen
22
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisatoriske teorier





Klassisk teori; Byråkratiet
Nyklassiske og humanistiske teorier - ”Human
Relations”
Carnegie Tech-skolen
Systemteori; sosioteknisk analyse
Human Resources
Vurderer kritisk hvilke forhold som inkluderes i den
enkelte teori og hva man eventuelt velger å se bort ifra.
23
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Overordnet perspektiv
Figur1.2:
”Modell for
bokens
overordnede
perspektiv”
(Jacobsen &
Thorsvik, 2007)
24
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisasjonsstruktur
Viser til:
A. Hvordan man fordeler og grupperer
arbeidsoppgaver
B. Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet

Dette er det viktigste virkemiddelet for å
tilpasse organisasjonen til omgivelsene.
25
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Ulike former for organisasjonsstruktur
1.
Funksjonell struktur

2.
Divisjonert struktur

3.

Tverrfunksjonell samordning
Nettverk
Matrisestruktur

26
”Selvstendige” enheter
Prosjektstruktur

4.
Byråkratiet
Hybride organisasjonsformer
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Hvordan organisasjonsstruktur
påvirker atferd
1.
2.
3.
27
Den gir retningslinjer for arbeidet og
fremmer stabilitet i atferden
Den begrenser atferden til aktiviteter som er
relevante for målrealisering
Den fremmer koordinering
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”SNAKKIS” OPPGAVE 2
28
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Oppgave
Ta for deg de ulike organisasjonsstrukturene;
1.
Hvilke organisasjonsstrukturer passer til hvilke
virksomheter?
2.
Hva er de ulike organisasjonsstrukturenes svakheter og
styrker med hensyn til områder som;




3.
29
Ledelse og beslutninger
Motivasjon og ytelse
Kommunikasjon
Læring og endring
Beskriv strukturen i den frivillige organisasjonen du
arbeider for. Hva er dens styrker og svakheter?
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Videre oversikt
Arbeidets betydning og historisk oversikt
Endringer og utvikling
Innføring i ledelse
Om arbeidets betydning
Vårt forhold til arbeid er flertydig og
motsetningsfylt
 Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets
historiske røtter;





31
Finansiering av tilværelsen
Arbeid er smerte, slaveri, straff etc.
Flid, omtanke, plikt
Den protestantiske arbeidsetikken ga grobunn til
kapitalismen
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Om arbeidets betydning (forts.)

Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets historiske røtter (forts.);





32
Arbeid kan gi identitet og status
Arbeid gir sosialt samvær
Arbeid gir struktur til livet
Arbeid kan gi mulighet for realisering av drømmer
og utvikling
Arbeid som frivillighet?
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Historisk oversikt over
arbeidsorganisering og lederskap
33
Ca. år:
Organisasjoner/mennes
ker betraktes som:
Sentrale begrep:
1920
Maskiner
Effektivitet
Mål og strategi
Formell org. struktur
Belønningssystem
Styring og kontroll
1930
Sosiale system
Motivasjon
Menneskelige behov
Gruppeprosesser
1950
Beslutningsarenaer
Informasjon
Beslutninger
1960
Politiske arenaer
Ulike interesser
Makt
Konflikt
Ulike type politiske krav…
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Historisk oversikt over
arbeidsorganisering og lederskap
34
Ca. år:
Organisasjoner/mennes
ker betraktes som:
Sentrale begrep:
1960
Åpne system
Omgivelser/Marked
Usikkerhet
Avhengighet
Legitimitet
1960
Dynamiske enheter
Endring
Læring
1980
Kulturer
Organisasjonskultur
Identitet
1990 – I dag
Nettverk
Nettverksorganisasjoner
Virtuelle organisasjoner
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Samfunnsendringer og dets
konsekvenser på ulike faktorer

Ny teknologi og ny viten;








35
Kommunikasjon
Levestandard
Menneskers atferd/biologi
Menneskesyn
Samfunnsutvikling skaper nye behov, nye krav
Motivasjon, belønning og sanksjoner
Kultur og tradisjoner
Tro og (eller) viten
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisasjoner og ledelse før og nå

”I gamle dager”






36
Normativ kontroll (fastslå/bevise)
Mennesket som maskin
Påvirkning og korreksjon av arbeidskraft; som
”justering” av teknologiske komponenter
Fokus på organisasjonens formelle sider
”Råstoffbasert”
Reaktive endringsprosesser
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisasjoner og ledelse før og nå
(forts.)

”I moderne tid”








37
Deskriptiv helhetsforståelse
Menneske som autonomt vesen (selvledelse)
Mennesket som ressurs
Forklare/forstå
Planlegge, anskaffe, utvikle, belønne, anvende og avvikle
arbeidskraft
Vektlegge organisasjon og atferd som komplekse
sosiale systemer
Kunnskap som verdiskapning
Proaktiv utvikling
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Arbeidslivets utfordringer

Morgendagens organisasjoner må i større grad
enn tidligere tilpasses forandringer i markedet
og samtidig håndtere behovet for fornyelse.

Redegjør/drøft noen av årsakene til det
økende behovet for tilpasning og forandring i
arbeidslivet!
38
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Eksempler på årsaker som medfører
endringer og utvikling i organisasjoner








39
Informasjonsteknologi
Nye produkter og innovasjon
Trender/tidsånd
Konkurranse
Distribusjonsmetoder
Globalisering og mobilitet
Sammenslåing/fusjon
Lover og regelverk
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Eksempler på årsaker som medfører
endringer og utvikling (internt)








40
Produksjonsmetoder
Logistikk
Kvalitetskontroll/sertifisering
Kommunikasjon
Kultur
Kompetanse/utdanning
Kjønn, etnisk bakgrunn etc.
Alder og aldersforskjell
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Eksempler på årsaker som medfører
endringer og utvikling (eksternt)








41
Forandringer i markedet
Kunde- og brukerkrav
Nye konkurrenter
Tekniske innovasjoner
Lover og regler
Aksjonærenes/styrenes krav
Forandringer i sosialatferd og holdninger
Utdanningsnivå
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Innføring i begrepet ledelse
Ledelsesfaget viktig for innsikt i organisasjoner,
for den enkelte og for samfunnet
 Begrepet ledelse er vanskelig å definere (se
tidligere)
 Tidene forandres – også synet på hva som er
god/dårlig ledelse

42
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Innføring i begrepet ledelse (forts.)
Det finnes ca. 10 000 ulike teorier som
omfatter lederskap…
 Men; det gjøres gjerne grupperinger av de
ulike teoriene ut ifra 4 perspektiver:

1.
2.
3.
4.
43
Universell/trekk
Universell/atferd
Situasjon/trekk
Situasjon/atferd
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”SNAKKIS” OPPGAVE 3
44
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Oppgave
Er god ledelse betinget av lederen som
person?
 Er det i så fall spesielle lederegenskaper som
må til for å utøve godt lederskap?
 Alternativt synspunkt:



45
Er det situasjonen som lederen og organisasjonen
befinner seg i, som betyr mest for effektiv ledelse?
Kan godt lederskap læres?
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Videre oversikt
Ledelse på fem nivåer
Administrasjon vs. ledelse
Ledelse på fem nivåer
1. Ideologisk ledelse:
Utvikling av grunnleggende tanker og ideer som skal styre
bedriften.
2. Strategisk ledelse:
Tilpasning og påvirkning av omgivelser for å nå
organisasjonens mål.
3. Administrativ ledelse:
Utvikling av interne strukturer for å sikre gjennomføring
av strategien.
4. Operativ ledelse:
Det daglige samarbeidet med medarbeidere.
5. Selvledelse:
Utvikling av meg selv, få medarbeidere til å lede seg selv.
47
1. Ideologisk ledelse
•Hvem kundene/brukerne er
og hvordan organisasjonen
ønsker å tilfredsstille
brukernes/kundenes behov.
•Hensikt med virksomheten.
•Et bilde av hva vi ønsker
organisasjonen skal
utvikle seg til å bli.
•Brukerorientering
•Redelighet
•Engasjement
•Respekt
•Hvilke antakelser om
medarbeiderne
organisasjonen bygger
på.
Forretningsidè
Visjon
Menneskesyn
•Retningslinjer for hvordan
ledere skal handle.
Ledelsesfilosofi
48
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
2. Strategisk ledelse
• Hva er vi dyktige til sett med
kundenes/brukernes øyne?
• Hvem er våre
kunder?
• Hva ønsker våre
kunder?
• Hvilke behov har
våre kunder?
• Hvilke konkrete produkter
og tjenester skal vi selge?
Konkurransefortrinn
Kunder/brukere
Produkter/Tjenester
49
• Hvordan skal vi
produsere og
markedsføre våre
tjenester/produkter?
• Hvilke muligheter
foreligger det m.h.t.
samarbeid/allianser
med andre?
• Hvem er våre
konkurrenter?
• Hva gjør våre
konkurrenter?
Markedsføring
Samarbeid
Konkurrenter
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
3. Administrativ ledelse
• Arbeidsdeling,
fordeling av autoritet
og system for
styring, koordinering
og kontroll av
oppgavene i
organisasjonen.
Organisasjonsstru
ktur
50
• Planlegge,
organisere,
ressursfordeling,
styre, koordinere,
kontrollere, evaluere.
Administrative
systemer og
prosedyrer
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
• Budsjettrutiner,
styring og kontroll av
organisasjonens
inntekter og utgifter.
Lønnssystemer
Økonomistyring
Forskjell mellom administrasjon og ledelse
ADMINISTRASJON
(legger vekt på)
 Planlegging
 Fordeling av ansvar
 Kontroll
 Skape balanse
 Vekt på kontrakt
 Rasjonalitet
 Avstand til andre
 Reaktiv holdning
51
LEDELSE
(legger vekt på)
 Visjon
 Kommunisere visjon
 Motivasjon
 Innovasjon
 Maktspredning
 Skape Engasjement
 Vekt på ekstra ytelse
 Intuisjon
 Innlevelse
 Proaktiv holdning
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
4. Operativ ledelse
• Hvordan være en god
rollemodell?
• Hvordan skape
samsvar mellom hva
lederen sier han/hun
gjør og hvordan
han/hun faktisk
handler?
• Motivere og inspirere
medarbeidere til å
gjøre en god jobb, selv
om arbeidet i seg selv
kan være kjedelig
Rollemodell
Motivasjon
• Hvordan selge organisasjonens
visjon?
• Hvordan ta beslutninger, og få
gjennomslag for beslutningen?
• Aktiv lytting
Kommunikasjon
52
• Veilede, instruere,
delegere, sanksjonere,
utvikle.
Feedback
• Hvordan etablere en god lagånd i
avdelingen?
• Behandle konflikter og
motsetninger
Konfliktbehandling
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Kommunikasjon
• Markedsføring
• Renommé
Omgivelsene
• Retninger på
kommunikasjon
vertikal/horisontal
Organisasjonsst
ruktur
53
• Innstilthet: rigiditet i
problemløsning
• Funksjonell fiksering
• Skjulte antagelser
• Konservatisme i
informasjonsbehandling
• Forstå og forklare
• Mindre bevise og
fastslå
• Færre ordre
• Færre fasit svar
• Uforutsigbarhet
Beslutninger og
avgjørelser
Komplisert
hverdag
• Kan ikke gjøre alt fra A
til Å alene
• Grupper/Team/Prosjekt
• Nye krav til
produktivitet/kvalitet
• Hvilke samspillsregler
skal vi ha?
• Sjargong
Samarbeid
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Organisasjonsku
ltur
5. Selvledelse
• Vurdering av
egen adferd
• Sette mål
for egen
innsats
• Faglig læring
og personlig
utvikling
• Klargjøre
barrierer
Selvinnsikt
Selvovervåkning
Selvregulering
• Utvikle
positive
tankebaner
54
• Gi seg selv
belønninger
• Styring av
egen tid
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
”SNAKKIS” OPPGAVE 4
55
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Oppgave
På hvilket nivå av disse 5 ledelsestrinnene
mener du at du befinner deg på?
 Dersom du forslagsvis mener du er leder på
det operative nivå, vis hvordan de andre
nivåene (ideologisk, strategisk, administrativ og
selvledende), gjenspeiles i din lederfunksjon.
Konkretiser!

56
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Spørsmål ?
57
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1
Takk for oppmerksomheten!
Irene L. Gustafsson
Cand. Psychol.
58
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson Forelesning 1

similar documents