กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

Report
ทิศทางการพ ัฒนางานควบคุมโรค ในทศวรรษหน้า
แพทย์หญิง วราภรณ์ ภูมส
ิ ว ัสดิ์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ เรือ
่ ง การจ ัดทาจุดเน้นและกรอบการดาเนินงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ ๕ ปี
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ ังหว ัดนครนายก
ว ันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Globalization, Capitalism, Trade-Liberalism
Social & societal
changes
Environmental
crisis
Politics
Epidemiological
transition
New
context
Wellbeing
Public sector administration
reform
Advanced
Technology
Re-emerging
diseases
Demography & migration
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การปร ับบทบาทของ สธ. (2)
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Re-think & Re-Do
1 Structure
2 Process
3 Culture
4 Communication
(Information)
5 Human Resource
PEOPLE
(CUSTOMER)
Global
Environment
5
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Importance / Performance Matrix
IMPORTANCE
10
0
Fix
Excel
Low
Priority
Overkill
PERFORMANCE
10
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
TOWS Strategic Alternatives Matrix
Internal Strengths (S)
1.
2
3
4.
Internal Weaknesses ( W)
1.
2
3
4.
External Opportunities (O)
External Threats (T)
1.
2
3
4.
1.
2
3
4.
SO
“Maxi-Maxi” Strategy
Strategies that use strengths to
maximize opportunities
ST
“Maxi-Mini” Strategy
Strategies that use strengths to
minimize threats
WO
“Mini-Maxi” Strategy
Strategies that minimize
weaknesses by taking advantage
of opportunities
WT
“Mini-Mini” Strategy
Strategies that minimize
weaknesses and avoid threats
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Alignment
More
Strategic
Visi
on
Miss
ion
Goal
s
Objectiv
es
Strategie
s
Tactic
s
Role
sRelation
ships
More
Operational
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
โครงสรางการท
างานระบบสาธารณสุขประเทศไทย
้
Regulatory Body
(Authority)
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพ
ระบบการสรางเสริ
ม
้
สุขภาพ
System Managers
(Purchaser)
ประกันสั งคม
สปสช.
กรมบัญชีกลาง.
คณะกรรมการจัดซือ
้ ยา
และเวชภัณฑร์ วมกั
น
่
Service Providers
Delegate
Authority
and
resource
s
With
KPI
ระบบการควบคุมและ
ป้องกันโรค
คณะกรรมการรณรงค ์
การลดการใช้ยา
ระบบยาและการ
คุ้มครองผูบริ
้ โภคดาน
้
สุขภาพ
คณะกรรมการวางระบบติดตามประเมินผล
ระบบบริการ
การให้บริการ
โรงพยาบาล และ
สถานพยาบาล
ให้มีการแขงขั
่ ดาน
่ นเพือ
้
บริการ ตาม KPI..แตมี
่ การ
กากับตรวจสอบ ทุกกรณี
(100%)
คนไทย
ทัง้
ประเทศ
สุขภาพ
ดีขน
ึ้
ระบบขอมู
้ ลกลางสาหรับระบบประกันสุขภาพ
การติดตามประเมินผล
43
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การปร ับบทบาทของ สธ. (3)
• การปรับบทบาทกลไกวิชาการในระดับพืน
้ ที่ (ศูนย์เขตของ
ื่ มโยงกับกลไกปฏิบต
กรมต่าง ๆ) เพือ
่ เชอ
ั ก
ิ าร
• การปรับกลไกและโครงสร ้างต ้องทาควบคูก
่ บ
ั การปรับทัศนะ
และวิธก
ี ารทางานของบุคลากร
• บุคลากรของ สธ. ต ้องมีความคิดเชงิ ระบบ บริหารเชงิ
ยุทธศาสตร์ สร ้างเครือข่ายเพือ
่ การทางานเชงิ รุก
• การปรับเปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ จาเป็ นต ้องมีกระบวนการเรียนรู ้และ
มีระบบสนับสนุนทีด
่ ี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การดาเนินงาน
• พัฒนาแนวคิดร่วมระหว่างผู ้บริหาร สธ. (สป., กรม, เขต
ั เจนเพือ
สุขภาพ) ให ้เกิดความชด
่ เป็ นหลักในการพัฒนาระบบ
ย่อยต่อไป
• พัฒนารายละเอียดสมรรถนะของบุคลากรใหม่ (Competency)
เพือ
่ เตรียมความพร ้อมกับบุคลากรในการรองรับบทบาทใหม่
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
้ ที่ (เครือข่ายบริการ) : Reorganization
เขตพืน
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
้ ที่
การเปลีย
่ นแปลงระด ับเขตพืน
ประเด็นทีไ่ ด้ขอ
้ สรุปแล้ว
ประเด็นทีย
่ ังไม่ได้ขอ
้ สรุป
1. Implement 12 + 1 เขต
1. การแยกบทบาทของ
ั เจน
2. มี Providing Board ชด
Regulator และ Provider
2. การมี Back Office เพือ
่
สนับสนุนการทางาน
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การปร ับบทบาทของ สธ.
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การปร ับบทบาทของ สธ.
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
(คสช.)
่
คสช.
องคประกอบ
์
นายกรัฐมนตรี ประธาน
รมว.สาธารณสุข
รอง
ประธาน
รมว.มหาดไทย
รมว.คลัง
รมว.แรงงาน
รมว.ศึ กษา
รมว.พัฒนาสั งคมฯ
เลขา สศช.
ผอ.สงป
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขานุ การ
อานาจและหน้าที่
•กาหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสาธารณสุ
ข
์
และการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาล
•กาหนดแนวทางการบูรณาการทางานของส่วน
ราชการ และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
เพือ
่ นา
้
นโยบายและยุทธศาสตรไปสู
ั ใิ น
์
่ การปฏิบต
ระดับชาติ
•ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจเรียกบุคคลที่
เกีย
่ วของ
หรือเอกสารหลักฐานจากส่วน
้
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เพือ
่
ประโยชนในการด
าเนินงานของคณะกรรมการฯ
์
ได้
•ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
52
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
CHARLES S. DARWIN
“IT IS NOT THE STRONGEST NOR
THE MOST INTELLIGENT TO SURVIVE
BUT THE MOST RESPONSIVE TO
CHANGE”
53
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การทางานในปัจจุบ ัน
งานเก่าต้องทา
งานใหม่ทงั ้ ปี
คนไม่เพิ่ม, อาจน้ อยลง
เลิกงานเก่าบางอย่าง หาคนทาแทน?
ทางานใหม่กบั /โดยเครือข่าย?
จัดลาดับความสาคัญ
วิจยั ???
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
ั ัศน์
วิสยท
กระทรวงสาธารณสุข
้
“ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
เพือ
่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมอย่างยง่ ั ยืน ”
กรมควบคุมโรค
ั้ าระด ับนานาชาติ
“เป็นองค์กรชนน
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
ทีส
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายใน ปี 2563 ”
55
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
DDC roles as national health
authority
•
•
•
•
•
Functional
Development
– Policy / strategy
– Technical
guidance / SOP
– Technology/
tools/ models
– Human resource
Support
– Technical
– Logistic
– Operational
Coordination
– National / multisector
– Regional and
international
– Monitoring and
evaluation
Regulation
Special / Others
•
Technical
dimension
•
•
•
Functional
(management)
dimension
•
•
•
•
Technical
Surveillance &
preparedness and
response
Risk assessment &
prediction
Disease Prevention
and control
Case management
Disease
Communicable
diseases
Non-communicable
diseases
Environmental and
occupational health
hazards
Risk factors
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
หล ักการและแนวคิด
้ ทีค
พืน
่ วบคุมโรคเข้มแข็งและยง่ ั ยืน
ประเทศควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ความร่วมมือ
จากภาคี
ระบบงาน
ระบาดวิทยา
คุณล ักษณะทีส
่ ะท้อน
ความเข้มแข็งและยงยื
่ั น
มีแผน&ผลงาน
ควบคุมโรคที่
เป็นปัญหา
การระดม
ทร ัพยากรมา
ดาเนินการ
บทบาทกรมควบคุมโรค
จ ังหว ัดควบคุมโรค
เข้มแข็ง
อาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ตาบลควบคุมโรค
เข้มแข็ง
ลดโรคและ
ภ ัยสุขภาพ
ี้ ั ญหา
ประสาน สนั บสนุน กระตุ ้น ชป
สร ้างแรงจูงใจ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2554 – 2558
ั ัศน์
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
“เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”
เป้าหมาย
การลดปัญหาโรคและภ ัยสุขภาพ
เครือข่ายบริหารจ ัดการ ข ับเคลือ
่ นการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพฯ
ประชาชนกลุม
่ เป้าหมาย ได้ร ับบริการเฉพาะ
ทีส
่ าค ัญ
เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นว ัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ื่ ถือ
ทีย
่ อมร ับ และเชอ
ั ันธ์ฯ
ื่ สารสาธารณะ ประชาสมพ
ระบบสอ
ิ ธิภาพ
มีประสท
มีกลไกจ ัดการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
มีกลไก พยากรณ์โรค ติดตามประเมินผลภาพรวมการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของประเทศ ฯ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีระบบบริหารจ ัดการ
ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
บุคลากรมีขด
ี สมรรถนะสูง มีจต
ิ ใจให้บริการ
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
58
ระบบป้องกันควบคุมโรค และภัยสุ ขภาพของไทย
องค์กรและเวทีระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและ ระดับโลก
เช่ น WHO, FAO, OIE, UNICEF,
ASEAN, APEC, ACMECS, etc.
ภาคส่ วน
อืน่ ๆ เช่ น
ธุรกิจ เอกชน
มหาวิทยาลัย
NGOs
•กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
มาตรฐาน
•สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัตกิ าร
•กากับ ประเมินผล
•บังคับใช้ กฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
สธ
กรม
สคร
สสจ รพศ
รพท
•สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัตกิ าร
•กากับ ประเมินผล
•ปฏิบัตกิ ารป้ องกันควบคุมโรค
สสอ รพช
รพสต
อปท
ชุ มชน
ผู้นาชุ มชน อาสาสมัคร
กลุ่มกิจกรรมในชุ มชน
•สนับสนุนปฏิบัตกิ าร
•ปฏิบัตกิ ารป้ องกันควบคุมโรค
•ออกข้ อบัญญัตทิ ้ องถิน่
กิจกรรม
และพฤติกรรม
ป้ องกัน ควบคุมโรค
ในชุมชน
59
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Disease Control System
Epidemiological data
Situation of PH problems
(Global/national/local)
Evidence-based
knowledge
Policy
Implementation
Regional
Provincial
อปท/ Local
ชุ มชน
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
หลักการระบบป้องกันควบคุมโรคทีพ่ งึ ประสงค์
Evidence-based
knowledge
Epidemiological data
Situation of PH problems
(Global/national/local)
Policy
Implementation
Regional
Provincial
อปท/
ชุ มชน
Local
 การป้ องกันควบคุมโรคเป็ นความรับผิดชอบ/ความ
มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
 ประชาชน ชุ มชน และท้ องถิ่น เป็ นผู้มบี ทบาท
สาคัญทีส่ ุ ด และเป็ นฐานของการป้ องกันและ
ควบคุมโรคของประเทศ
 หน่ วยงานส่ วนท้ องถิ่น ส่ วนภูมภิ าค และส่ วนกลาง
มีบทบาทชัดเจนและทางานสอดประสาน/บูรณาการ
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
 การดาเนินงานบนพืน้ ฐานของสภาพปัญหาและ
วิชาการมากกว่ าตอบโจทย์ ระบบราชการและ
การเมือง
 มีแผนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยัง่ ยืน ทันต่ อ
สถานการณ์
 มีความคล่ องตัวและความยืดหยุ่นสู ง พร้ อม
ตอบสนองต่ อความเปลีย่ นแปลงของโรคและภัย
สุ ขภาพ
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
ผลผลิตที่พงึ ประสงค์
Evidence-based
knowledge
Epidemiological data
Situation of PH problems
(Global/national/local)
Policy
Implementation
Regional
Provincial
อปท/
ชุ มชน
Local
 การบริหารจัดการด้ านป้ องกันควบคุมโรค/ภัยสุ ขภาพใน
ภาพรวมของประเทศ มีการบูรณาการที่มีประสิ ทธิภาพ
 ระบบเฝ้ าระวังที่มีความครอบคลุมสู ง ตรวจจับได้ เร็ว
เป็ นแบบเชิงรุกมากกว่ าเชิงรับ และมีการนาข้ อมูล มาใช้
ประโยชน์ จริง
 การพัฒนาการจัดการความรู้ งานวิชาการ วิจัยและ
พัฒนา ที่ตอบสนองและแก้ ปัญหาโรค/ภัยสุ ขภาพของ
ประเทศอย่ างแท้ จริง
 การเตรียมความพร้ อมและตอบโต้ ต่อโรค/ภัยสุ ขภาพ
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยทุกคนเป็ นเจ้ าของและมีส่วน
ร่ วม
 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกีย่ วข้ อง
มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองได้ ทันต่ อสถานการณ์
ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
 การพัฒนาบุคลากรเป็ นระบบและต่ อเนื่อง เพือ่ ความ
ยัง่ ยืนของงาน
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
การบริหารจ ัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ สู่ เป้าหมายการควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
3R : Review, Redeploy, Replace
Policy
advocacy
SWOT
Analysis
Gap & Need
analysis
: Technology /
Technical Process
Network
Admin
KM
ข ับเคลือ
่ น
ด้วย
6 ยุทธฯกรม
M&E
Social
Media
PHEM
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
Best Best
Best
เป้าหมาย
ั ัศน์
วิสยท
ิ ธิผล
ประสท
การบริหารทรัพยากร
ภาพลักษณ์
ลดโรคและ
ภัยสุขภาพ
Good/Best Practice
Scale up
KSF
1. อธิบดี /รองอธิบดี /ผอ.
2. ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ กรมฯ
3. บุคลากรทุกระดับ
เป็ นหลักด ้านการบริหารจัดการ
เป็ นหลักด ้านวิชาการ
่ วามสกรมควบคุ
มีสว่ นร่วมในขับเคลือ
่ น สูค
าเร็จ มโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
ความท้าทายของการเปลีย
่ นผ่าน สู่ การพ ัฒนา
งานควบคุมโรคเชงิ ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
ในทศวรรษหน้า
1. การเป็ นจุดอ ้างอิงด ้านวิชาการ กาหนดทิศทางการพัฒนาป้ องกัน
ควบคุมโรคของประเทศ และเขตสุขภาพ
ื่ สารทัว่ ถึงทัง้ องค์การและบุคลากร กรมควบคุมโรค 38
2. การสอ
หน่วยงาน 6,208 คน ???
3. ปรับกระบวนทัศน์ “ดาเนินงานเพือ
่ เป้ าหมายกรมฯ แทนเป้ าหมาย
ตัวเอง / หน่วยงาน”
4. สมรรถนะ/ทักษะบุคลากร ทัง้ ด ้านวิชาการและการบริหารด ้าน
ยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทุกคน
5. มาตรฐานกลาง “การบริหารจัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ กรมฯ”
64
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
The greatest
thing in this
world is not
where we are,
but in which
direction we are
“Oliver Wendell
moving
Holmes”
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ผูบ้ ริหารกรม
ฯ
คณะกรรมการพัฒนากรมควบคุมโรค
คณะผูท้ รงฯ (Technical support)
กพร. กองแผนงาน (แกนสนับสนุน)
CCO
คณะทางานย่อย ได้งานและเป็ นการ
พัฒนาบุคลากร
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
ผลการศึกษาที่สาคัญ/แหล่งข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอฯ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ๒๕๕๔
ผลการศึกษาข้อคิดเห็นของ 
Stakeholders(พ.ศ. ๒๕๕๕)
Senior experts and
internal consultation forum
๒๒ มี.ค. ๕๖
ข้อเสนอบทบาทในภาพรวมของกรมฯ
และบทบาทหน่วยงานส่วนกลาง
๒๒ มี.ค. ๕๖
ข้อเสนอบทบาทสคร.
และความเชื่อมโยงกับพวงเขตบริการ
สังเคราะห์
ประเด็นสาคัญที่
ต้องตัดสินใจในเชิง
นโยบาย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เสนอต่อกสธ.
๒๕-๒๙ มีนาคม ๕๖
๒๒ มี.ค. ๕๖
การศึกษางานบริการของกรมฯ
ข้อคิดเห็นจากอดีตอธิบดี
/ผูบ้ ริหารกรมฯ
๘ มี.ค. ๕๖
ผูบ้ ริหารและ
คกก.พัฒนากรมฯ
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ๒๕๕๔
๒๕๕๔
ผลการศึกษาข้อคิดเห็นของ stakeholders ต่อบทบาทของกรมฯ
๒๕๕๕
สื่อสารความเข้าใจการปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมฯ ในระดับส่วนกลาง/สคร. ใน
เวทีตา่ งๆ
พัฒนากรอบการทางานในระยะที่ ๒
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนากรมฯ และคณะทางานย่อย
-ประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (๓ ครั้ง)
ประชุมหารืออดีตอธิบดีและผูบ้ ริหารกรมฯ
สัมภาษณ์หน่วยงานภายใน ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกกสธ./ผูท้ รงคุณวุฒิ และ key
stakeholders
จัดทาข้อเสนอบทบาทสคร.
๒๕๕๔-๒๕๕๕
ผลการศึกษางานบริการของกรมฯ
๒๒ มี.ค.
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอภิปรายข้อคิดเห็นและสร้างความมีส่วนร่วมภายในกรม
จัดทาข้อเสนอบทบาทในภาพรวมและบทบาทส่วนกลาง (ฉบับสุดท้าย)
๒๕ มี.ค.
๒๙ มี.ค.
ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๖
๘ มี.ค.
๔-๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖
๒๒ มี.ค.
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
XDG’s view
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินการ (ต่อ)
จัดทา Blue Print for Change
เม.ย. – พ.ค.๒๕๕๖
รับฟั งความคิดเห็น
มิ.ย.๒๕๕๖
จัดทา Action Plan for Change
เตรียมดาเนินการ
ก.ค.๒๕๕๖
ต.ค.-ก.ย.๒๕๕๖
เริ่มดาเนินการ
๑ ต.ค.๒๕๕๖
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Heart
Head
Hand
Hey
32
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
เหงือ
่ คือ น้ามนตที
่ ทจริ
้ ง
์ แ
เหงือ
่ นั่นแหละ
คือน้ามนต ์ ให้ผลเลิศ
นาให้เกิด
สุขสวัสดิ ์
พิพฒ
ั นผล
์
น้ามนตรด
รดเทาไร
ไมช
่
่ ่ วยคน
์
จนกวาตน
จะมีเหงือ
่
เมือ
่ ทาจริง
่
จงรักเหงือ
่
เชือ
่ มัน
่
บากบัน
่ เถิด
หน้าทีเ่ กิด
สมบูรณดี
มีผลยิง่
์
เป็ นพระเจ้า
มาช่วยเรา
อยาประวิ
ง
่
จะเป็ นมิง่
ขวัญแท้
แกทุ
่ กคน
พระพุทธองค ์
ทรงเคารพ
ซึง่ หน้าที่
ทาให้ดี
เหงือ
่ ออกมา
มหาผล
ให้บูชา
พระพุทธองค ์
มิง่ มงคล
สาธุชน
มีศข
ุ เหลือ
เพราะเหงือ
่ เอย ฯ
7
3
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
เหงือ
่ คือน้ามนตที
่ ทจริ
้ ง
์ แ
เหงือ
่ นั่นแหละ
คือน้ามนต ์
ให้ผลเลิศ
สุขสวัสดิ ์
พิพฒ
ั นผล
นาให้เกิด
์
น้ามนตรด
รดเทาไร
ไมช
์
่
่ ่ วยคน
จนกวาตน
จะมีเหงือ
่
เมือ
่ ทาจริง ฯ
่
7
4
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
Our staff is our competitive strategy.
76
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็
นคนไทยสุ
ภาพดี
ODPC
7th,ขUbon
Thank you
for your attention & suggestions
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี

similar documents