ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

Report
การบริหารเขตสุขภาพ
อดีต
1. การสัง่ การ/บริหารขึ้นกับบุคคคค
2. สถานบริการ/เคครือข่ายเดี่ยว
ปัจจุบนั >>>>>>>>อนาคคต
1. การบริหารโดยคคณะบุคคคค
(Board เขต)
2. การทางานโดยทีมงานต่างๆ
ภายใต้ห กั เกณฑ์/ระบบที่ได้รบั
คความเห็นชอบจาก board แ ะ
เสนอเรื่องที่สาคคัญสูก่ ารตัดสินใจ
ของ board
ประธาน: น.พ.สุริยะ วงศ์คคงคคาเทพ ผูต้ รวจราชการเขต 5
รองประธาน: น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิ เทศก์เขต 5
เ ขาฯ: พ.ญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
โครงสร้างงานเขตสุขภาพที่ 5
ส่งเสริมป้ องกัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมป้ องกัน
ตามกลุม่ วัย
บริหาร
บริการ
- บริหารการเงินการคค งั
- บริหารงบ งทุน
- Service Plan
- ระบบส่งต่อ
- ฉุกเฉิ น EMS/PHER/ICS
ยุทธศาสตร์
และ อานวยการ
Strategic Management
- พัฒนาปฐมภูมิ
พัฒนาระบบข้อมูล
บริหารร่วม เพิม่ ประสิทธิภาพ
ดคค่าใช้จา่ ย
• บุคค ากร
• งบประมาณ
• เวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์+รังสี
- พัฒนาคคุณภาพบริการ พบส.
วิชาชีพ: การพยาบา ,Lab. /
รังสี, ฟื้ นฟู, เภสัช
- Secretary & บริหารทีมต่างๆ
, บูรณาการกับสปสช.
- HR & Investment Plan
- บริหารจัดการงปม.
บริหารคความเสีย่ ง
- คควบคคุมภายใน & กฏหมาย
- งานอานวยการ สานักงาน
- ปชส.
CSO: นพ.สมชาย เทพเจริญนิ รนั ดร์ ผอ.รพ.ราชบุรี
CHRO: นพ.ชัชรินทร์ ปิ่ นสุวรรณ ผอ.รพ.ยมราช สุพรรณ
CFO: ทีม สสจ.กาญจนบุรี
CIO: ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ สสจ.ประจวบฯ
CNO: รองผอ.ด้านการพยาบา รพ.ราชบุรี
ผูอ้ านวยการสานักงานเขต
(COO, CCO)
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
รองผูอ้ านวยการด้านบริการ
รองผูอ้ านวยการด้านบริหาร
นพ.สุพจน์ จิระราชวโร
รองผูอ้ านวยการด้านการแพทย์รพ.ราชบุรี
นางจารุภา จานงศักดิ์
หัวหน้างานสานักตรวจราชการเขต 5
เจ้าหน้าที่ประจา(3)
ประสานงานยุทธศาสตร์
บริการ + PP
เจ้าหน้าที่ PT(5)
• เ ขาทีมบริการ
• เ ขาทีม PP
สานักงานเขตสุขภาพที่ 5 (ที่ตง้ั จ.ราชบุร)ี
เจ้าหน้าที่ประจา(5)
ประสานงาน อานวยการ ธุรการ
บริหารบุคค ากร
การเงินการคค งั
สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่PT(1)
• เ ขาทีมบริหาร
สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
พันธกิจ: บริหารยุทธศาสตร์แ ะอานวยการ เขตสุขภาพที่ 5
1. Strategic Management: การตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ เตรียมการ วางแนวทางการ
ดาเนิ นการ จัดการ/วางกระบวนการ แ ะ ติดตามการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
2. Secretary: การประชุม Board เขต กาหนดวาระสาคคัญ
• ที่มา/ ห กั เกณฑ์
• ประเด็นสาคคัญที่เป็ นภาพใหญ่ของเขต
• ข้อเสนอต่อ board แ ะ ประเด็นที่ board ต้องตัดสินใจ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
การสือ่ สารกับ CEO/ board/ ทีมทุกระดับ
งานอานวยการ งานสานักงาน
บริหารจัดการงบประมาณของเขต (ทุกแห ง่ งบฯ) บูรณาการดาเนิ นงานกับ สปสช.
บริหารคความเสีย่ ง (ร้องเรียน / คควบคคุมภายใน)
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทัง้ ในยามปกติ แ ะฉุกเฉิ น
สรุปรายงานผ การดาเนิ นงานในรอบ 6 แ ะ 12 เดือน
แผนพัฒนาสุขภาพ 3 ด้าน
บริการ
พัฒนาบริการ 10 สาขา
พัฒนาระบบส่งต่อ
คคุณภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิ น/อุบตั ิภยั
ยาเสพติด
โคครงการพระราชดาริ
บริหาร
ส่งเสริมป้ องกัน (PP)
สุขภาพสตรี แ ะเด็ก 0-5 + BS
การเงินการคค งั
การบริหารกา งั คคน-จริยธรรม
การบริหารระบบข้อมู
การบริหารเวชภัณฑ์
พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง
สุขภาพเด็กวัยเรียน + BS
สุขภาพวัยรุน่ + BS
สุขภาพวัยทางาน
สุขภาพผูส้ ูงอายุแ ะผูพ้ กิ าร
อาหารป อดภัย
รูปแบบการบริหาร CUP(CUP Management Model)
การคควบคคุมโรคคติดต่อ
สิง่ แวด อ้ มแ ะระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ
การมีสว่ นร่วมภาคคประชาชน
1.แผนพัฒนาสุขภาพอาเภอ เป็ นแผนเดียว
(Single District Plan)
2.การบริหารการเงินของ CUP เป็ นหนึ่งหน่วย
(Single Financial Unit)
3.การบริหารบริการปฐมภูมเิ ป็ นหนึ่งเครือข่าย
(Single Primary Care Network)
CUP Mgt+Focal point+Project Manager
แนวทางพัฒนาบริการ
1. เพิ่มศักยภาพสถานบริการให้สูงขึ้น
2. Referral Cluster & mapping ก มุ่ โรคคตาม
service plan แ ะ สภาพภูมิศาสตร์
3. โรคคฉุกเฉิ น วิกฤต: พัฒนาระบบ แนวทางการ
ดูแ + เพิ่มขีดคความสามารถแ ะคคุณภาพการ
ดูแ ผูป้ ่ วย ดคความเสีย่ งผูใ้ ห้บริการ
4. โรคคเรื้อรัง:เน้นการเข้าถึงบริการคครอบคค มุ
ประชากรมากขึ้น โดยกระจายบริการ &
registration & ระบบข้อมู
ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์ก าง
การเข้าถึงบริการ
คคุณภาพบริการ
ประสิทธิภาพ คความยัง่ ยืน
Self contained
Seamless
Service Network
One Region One Hospital
สธ.: เคครือข่ายมาตรฐาน ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ โรคคที่เป็ นปัญหา
เขต:
• แผนพัฒนาบริการภาพรวม + Service Plan 10 สาขา
• การบริหารจัดการ + ระบบส่งต่อ Referral Cluster + EMS+ PHER/ ICS
• การพัฒนาคคุณภาพ + เคครือข่ายวิชาชีพ แ ะ พบส. + R2R
• HR Plan + Investment Plan
จังหวัด:
•แผนจังหวัดที่สอดคค อ้ งกับเขต + ปัญหาสุขภาพเฉพาะของพื้นที่
•สร้างเคครือข่ายปฏิบตั ิในจังหวัด ติดตาม กากับ รายงานผ
รพ.:
•บริการในรพ.ตามระดับ ประสานในรพ. + รพ.อืน่ ๆในเคครือข่ายจว.
•แนวทางการดูแ ผป. + Referral Mapping
•HRD+HRM + พบส.ใช้ทรัพยากรร่วม
•การติดตามผ + KPI
แนวทางพัฒนาบริการ
MOU
รร.แพทย์
คคณะกรรมการ/คคทง.ร่วม:ศิริราช & เขตสุขภาพที่ 5
1. Cancer
2. Interventional Radiology
3. Cardiac
4. Newborn
5. Trauma
6. Geriatric Care
7. R2R
8. การศึกษาเวชศาสตร์คครอบคครัว
9. Refer
10. Financial (ศิรริ าช&เขตสุขภาพ5&สปสช.5)
A: รพศ./รพ.จว.เป็ นเจ้าภาพห กั ทางานคคู่ สสจ.
S,M1: ช่วยแบ่งเบาภาระ รพศ.
M2: Strengthen เพิม่ ศักยภาพ แม่ข่าย รพช.
F: Gate keeper Dx+ ดคความเสีย่ งผป.+รับก บั
P ศสม./รพ.สต.Super PCU: Family Medicine +
Screening , Detect, ฟื้ นฟู+ Core packages
แผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ ะระดับ
ระดับ รพ.
ยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น
A
(4 แห่ง) ราชบุรี นคครปฐม สมุทรสาคคร เจ้าพระยายมราช(สุพรรณ)
S
(7 แห่ง) หัวหิน พห ฯ(กาญจน์) พระจอมเก า้ (เพชรบุร)ี ประจวบฯ สมเด็จพระพุทธเ ศิ
ห า้ (สมุทรสงคคราม) บ้านโป่ ง บ้านแพ้ว(มหาชน)
M1 (5 แห่ง) สมเด็จพระสังฆราชองคค์ท่ี 17(สองพี่นอ้ ง) กระทุ่มแบน มะการักษ์
โพธาราม ดาเนิ นฯ
M2 (6 แห่ง) บางสะพาน สามพราน อูท่ อง ทองผาภูมิ ท่าม่วง ชะอา
F1 (7 แห่ง) ด่านช้าง กาแพงแสน บ่อพ อย จอมบึง บางเ น ท่ายาง นภา ยั
F2 (36 แห่ง)
F3 (1 แห่ง) ศุกร์ศิรศิ รีสวัสดิ์
ศสม. (19 แห่ง) Super PCU & Family Med.: Core package (เน้น NCD, พัฒนาการเด็ก
รพ.สต.(913แห่ง) สุขภาพจิต, ส่งเสริมสุขภาพ, ทันตกรรม, กายภาพบาบัด, แพทย์แผนไทย)
ระดับ F2/F3
F3
F2
สุพรรณบุรี
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
กาญจนบุรี
F2
F2
F2 F2
F2
F2 F2
F2
F2
F2
F2
ราชบุรี
F2
สมุทรสาคคร
F2
F2
F2
นคครปฐม
F2
สมุทรสงคคราม
F2
F2 เพชรบุF2
รี
F2
F2
F2
F2
F2
F2
ประจวบคคีรขี นั ธ์
Referral Cluster เขตสุขภาพที่ 5
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
2
ราชบุรี
1
ราชบุรี
นคคร
ปฐม
ศูนย์รบั ส่งต่อ
1. รพ. ราชบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคคร
3
สมุทรสงคคราม
2. รพ.นคครปฐม
เพชรบุรี
3. รพ.สมุทรสาคคร
4
ประจวบคคีรขี นั ธ์
4. รพ.เพชรบุรี
รพ.หัวหิน

similar documents