บทที่ 2 - Krunungning

Report
บทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอน
ทีม
่ าและวิวฒ
ั นาการของบทเรียน
คอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน
 CAI (Computer – assisted
instruction)
 CAL (Computer – assisted learning)
 CBE (Computer – based education)
 CBI (Computer – based) instruction
 CBT (Computer – based) training
 IAC (Instructional application of
computer)
คุณลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน
 มีเนื้อหาสาระสาคัญ เป็ นสารสนเทศ เนื้อหา
สาระทีไ่ ดรั
้ บการเรียบเรียงมาแลวเป็
้ นอยางดี
่
ทาให้ผูเรี
้ ยนเกิดการเรียนรู้ หรือไดรั
้ บทักษะ
ก
ผ
่ สร
ู้ างได
่งอยางใดตามที
อยางหนึ
้ าหนด
้
่
่
วัตถุประสงคไว
์ ้
 ตอบสนองความแตกตางระหว
างบุ
คคล
่
่
(Individualized) ลักษณะสาคัญของ
คอมพิวเตอรช
่ ุคคลแตละบุ
คคลจะมี
์ ่ วยสอน ทีบ
่
ความแตกตางกั
นทางการเรียนรู้ อันเกิดจาก
่
บุคลิกภาพ สติปญ
ั ญา ความสนใจ พืน
้
 มีการโตตอบระหว
างผู
ใช
้
่
้ ้กับบทเรียนได้
คือ การมีปฏิสัมพันธกั
เรี
่
้ ยนกับ
์ นระหวางผู
คอมพิวเตอรช
อเนื
่
่ ่อง และ
์ ่ วยสอนอยางต
ตลอดทัง้ บทเรียน เช่น การเลือ
่ นเมาส์มา
ชีท
้ รี่ ป
ู ภาพ การป้อนขอความจาก
้
คียบอร
ดเพื
อ
่ ตอบคาถาม เปิ ดโอกาสให้
์
์
ผูเรี
้ ยนไดมี
้ ปฏิสัมพันธกั
์ บบทเรียน
คอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน มีความหลากหลาย
ตอเนื
่ ี
่ ่องตลอดทัง้ บทเรียน บทเรียนทีด
จะตองมี
ปฏิสัมพันธที
่ ค
ี วามหมาย มี
้
์ ม
กิจกรรมการเรียน
 ให้ผลป้อนกลับโดยทันที
คือ การ
เสริมแรงอยางหนึ
่งตามแนวคิดของสกิน
่
เนอรที
ว
้ าวไว
่
้ า่ แบบทดสอบใน
์ ไ่ ดกล
บทเรียนคอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอนจะช่วย
ประเมินความเขาใจของผู
เรี
้
้ ยนตามเนื้อหา
หรือทักษะตางๆ
ตามวัตถุประสงคที
่
์ ่
กาหนดไว้ ซึง่ การให้ผลป้อนกลับแก่
ผูเรี
้ ยน เป็ นการเสริมแรง
ส่วนประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอรช
วยสอน
่
์
 บทนาเรือ
่ ง
 คาชีแ
้ จงบทเรียน
 วัตถุประสงคบทเรี
ยน
์
 แบบทดสอบกอนบทเรี
ยน
่
 เนื้อหาบทเรียน
 แบบทดสอบหลังบทเรียน
 บทสรุปและการนาไปใช้
 แหลงเรี
่ เติม
่ ยนรูเพิ
้ ม
 สถานการณปั
์ ญหา
 ฐานความช่วยเหลือ
ประเภทของคอมพิวเตอรช
์ ่ วย
สอน
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการสอนเนื้อหา
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบฝึกทักษะและฝึกทบทวน
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการจาลองสถานการณ์
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบเกมการสอน
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการทดสอบ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการแก้ปญั หา
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการค้นพบ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบการสาธิต
ส่วนประกอบของบทเรียนแบบ
การสอนเนื้อหา
ผังการดาเนินงานบทเรียนแบบการสอน
ส่วนประกอบของบทเรียนแบบฝึ กทักษะและ
ฝึ กทบทวน
ารดาเนินงานบทเรียนแบบฝึ กทักษะและฝึ กทบท
ส่วนประกอบบทเรียนแบบสถานการณจ
์ าลอง
ผังการดาเนินงานบทเรียนแบบสถานกา
ส่วนประกอบบทเรียนแบบเกม
ผังการดาเนินงานบทเรียนแบบ
ส่วนประกอบบทเรียนแบบการทดสอบ
ผังการดาเนินงานบทเรี ยนแบบการทดสอบ
ส่วนประกอบบทเรียนแบบ
ผสมผสาน
ผังการดาเนินงานบทเรียนแบบ
ผสมผสาน
ประโยชนของคอมพิ
วเตอรช
์
์ ่ วย
สอน
 ส่งเสริมการเรียนรูในศตวรรษที
่ 21 เกิดการ
้
เรียนรูด
ตลอดเวลา
้ วยตนเองได
้
้
 ผลสั มฤทธิท
์ างดานการเรี
ยนสูงเนื่องจากบทเรียน
้
มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ โดยใช้
เทคนิคการนาเสนอในรูปสื่ อประสม
 ส่งเสริมให้ผูเรี
้ ยนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
่
เพราะตองควบคุ
มบทเรียนดวยตนเองรวมถึ
งการ
้
้
แกปั
เหตุผล
้ ญหาและการฝึ กคิดอยางมี
่
 การนาเสนอเนื้อหาไดฉั
้ บไว รวดเร็ว การ
ไดสะดวก
กระโดดไปยังเนื้อหาตางๆ
้
่
 ลดเวลาในการสอนของครูในการเรียนวิชาที่
ตองฝึ
กทักษะเพราะตองใช
้
้
้เวลามาก
เนื่องจากผูเรี
น
้ ยนมีความสามารถตางกั
่
ดังนั้นครูสามารถให้ผูเรี
้ ยนฝึ กทักษะจากการ
ใช้คอมพิวเตอร ์
 ผูเรี
ยนไดตามความ
้ ยนสามารถเรียนรูบทเรี
้
้
สนใจ และความสามารถของตนเอง
บทเรียนมีความยืดหยุน
่ สามารถเรียนซา้
ไดตามต
องการ
้
้
ขอจ
้ ากัดของคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอน
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละครัง้
่
์ ่
ตองใช
่ วชาญ หลากหลายสาขารวมกั
นคิดและ
้
้ผู้เชีย
่
พัฒนาบทเรียน
 ยากในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอนให้มี
คุณภาพดี
 การปฏิสัมพันธระหว
างผู
่
้สอนกับผู้เรียน หรือระหวาง
่
์
ผู้เรียนกับเพือ
่ นลดลง
 ผู้เรียนบางคนโดยเฉพาะผู้เรียนระดับผู้ใหญอาจไม
ชอบ
่
่
บทเรียนทีเ่ ป็ นขัน
้ ตอน
 โปรแกรมคอมพิวเตอรช
่ ความเป็ น
์ ่ วยสอนส่วนมากไมมี
ธรรมชาติเหมือนทีเ่ รียนอยูในชั
น
้ เรียนตามปกติ
่
แบบฝึ กหัดบทที่ 2
 1.ให้นักศึ กษาอธิบายคุณลักษณะสาคัญของบทเรียน









คอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน
2.ให้นักศึ กษาบอกองคประกอบส
าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร ์
์
ช่วยสอน
3.ให้นักศึ กษาอธิบายประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอนดังนี้
3.1การสอนแบบเนื้อหา
3.2แบบฝึ กหัด
3.3จาลองสถานการณ์
3.4แบบทดสอบ
4.บอกส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรช
์ ่ วยสอน พร้อม
อธิบาย
5.บอกประโยชนของบทเรี
ยนคอมพิวเตอรช
์
์ ่ วยสอน
6.บอกขอจากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

similar documents