สื่อการเรียน

Report
Menu
Back
Go
1
• ความหมายของระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
2
• องค์ประกอบที่สาคัญ
3
• โครงสร้างของเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
4
• ประโยชน์ของระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
5
• บรรณานุกรม
หมายถึงการนาเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
โดยอาศัยช่องทางการสือ่ สารข้อมูล เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared
Resource) ในเครือข่ายนั้น
Back Menu
Go
1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริการทรัพยากร ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
หน่ วยประมวลผล หน่ วยความจา หน่ วยความจาสารอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรม
ต่าง ๆ เป็ นต้น
แม่ข่าย
Back Menu Go
สือ่ กลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็ นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผูร้ บั
(Receiver) และผูส้ ง่ ข้อมูล (Transmitter) เช่น สายโทรศัพท์
แบบสายคู่ตเี กลียวไม่มีฉนวนหุม้ (UTP) สายคู่ตเี กลียว แบบมีฉนวนหุม้
(STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนาแสง เป็ นต้น
Back Menu Go
อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นสถานี ปลายทางหรือสถานี งาน ที่ได้รบั การบริการจาก
เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าเป็ นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
Back Menu Go
- การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card
:NIC) หมายถึง แผงวงจรสาหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย
ติดตัง้ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่เี ป็นเครื่องแม่ข่าย และเครื่องที่เป็ นลูกข่าย หน้าที่
คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สง่ ผ่านไปตามสายสัญญาณ ทาให้คอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้
Back Menu Go
- โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์
สาหรับการแปลงสั ญญาณดิจิตอล จากคอมพิวเตอร์ ด้านผู้ส่ง เพือ่ ส่ งไป
ตามสายสั ญญาณข้ อมูลเมื่อถึงคอมพิวเตอร์ ด้านผู้รับ โมเด็มก็จะทา
หน้ าทีแ่ ปลงสั ญญาณ ให้ เป็ นดิจิตอลนาเข้ าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ทา
การประมวลผล
Back Menu Go
- ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์ เชื่อมต่ อทีใ่ ช้ เป็ นจุดรวม และ แยก
สายสั ญญาณ เพือ่ ให้ เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่ อของเครือข่ ายแบบ
ดาว (Star)โดยปกติใช้ เป็ นจุดรวมการเชื่อมต่ อสายสั ญญาณระหว่ าง
File Server กับ Workstation ต่ าง ๆ
Back Menu Go

ซอฟต์แวร์ท่ที าหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กบั เครือข่าย สามารถติดต่อสือ่ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทาหน้าที่จดั การด้าน
การรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย
Back Menu Go
1. เครือข่ ายเฉพาะที่ (Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ ายเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)
3. เครือข่ ายบริเวณกว้ าง ( Wide Area Network : WAN)
Back Menu Go
เป็ นเครือข่ายระยะใกล้ ที่ใช้กนั อยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก มัก
พบเห็นกัน ในองค์กรเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ลกั ษณะของการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เป็ นวง LAN จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เช่น อยู่ภาย
อาคารเดียวกัน ภายในตึกเดียวกัน เป็ นต้น
Back Menu Go
เป็ นเครือข่ายขนาดกลาง กลุม่ ของเครือข่าย LAN ที่นามาเชื่อมต่อกัน
เป็นวงที่ใหญ่ข้ ึน ภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ในเมืองเดียวกัน หรือจังหวัด
ใกล้เคียงกัน เป็ นต้น
Back Menu Go
เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่โดยเป็นการรวมเครือข่ายทัง้ LAN และ
MAN มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวดังนั้นเครือข่ายนี้ จึงครอบคลุมพื้นที่
กว้าง บางครัง้ ครอบคลุมไปทัว่ ประเทศ หรือ ทัว่ โลก อย่างเช่น อินเตอร์เน็ ต เป็ น
เครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ
Back Menu Go

การใช้อปุ กรณ์รว่ มกัน (Sharing of peripheral
devices) ผูใ้ ช้ สามารถใช้อปุ กรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์
โมเด็ม เป็ นต้น ทาให้ประหยัดค่าใช้จา่ ย ไม่ตอ้ งซื้ออุปกรณ์ท่มี ีราคาแพง เชื่อมต่อ
พ่วงให้กบั คอมพิวเตอร์ทกุ เครื่อง
Back Menu Go

การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน (Sharing of program
and data) ทาให้ผูใ้ ช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดย
จัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็ นศูนย์กลาง สามารถรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ
จัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์์
Back Menu Go

สามารถติดต่อสือ่ สารระยะไกลได้ (Telecommunication)
สามารถสือ่ สารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ์้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ทางด้านการติดต่อสือ่ สาร
Back Menu Go

สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ (์Business
Applicability) องค์กรธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เครือข่ายของธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการบิน สามารถ
ดาเนิ นธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Back Menu Go

ความเชื่อถือได้ของระบบงาน ทาระบบงานมีประสิทธิภาพ มีความน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูล เพราะจะมีการทาสารองข้อมูลไว้ เมื่อเครื่องที่ใช้งานเกิดมีปญั หา ก็สามารถ
นาข้อมูลที่มีการสารองมาใช้ได้ อย่างทันที
Back Menu Go
 คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น, 2551. ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ :
http://blog.eduzones.com/banny/3474
 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ,2550. ประโยชน์ ของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
:htt://www. eduzonews. eduzones.com/banny/3478
Back Menu Go

similar documents