E-learning นำเสนอที่บ้านวังยาว 1

Report
ไชยยา อะ
ทานคาดหวั
ง
หรื
อ
่
อยากไดอะไร
้
จากการอบรมครัง้ นี้
2
จุดประสง
ค์
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเขาใจและสามารถใช
้
้
e-Learning
เพือ
่ 3 ยกระดับการเรียนการ
สอนได้
พฤติกรรมทีค
่ าดหวัง
จากการอบรม
Knowledge
Skill
4
ลักษณะของ
กิจกรรมการอบรม
Listen
Passive
Competitive
Doing
Active
Collaborative
5
6
ให้ผู้รับการอบรมทุกทาน
่
เขาที
เ
่
ว็
บ
ไซต
้
์
www.ThaiCyberU.go.th
http://www.thai2learn.com
http://elearning.sut.ac.th
www.learnsquare.com
www.thaiwbi.com
http://elearning.vec.go.th/elearningvec
e-Learning คือ
อะไร?
การนาเอาเทคโนโลยี
เครือขายอิ
นเทอรเน็
่
์ ต
เขามาช
้
่ วยในการเรียนการ
สอน
การถายทอดความรู
การ
่
้
อบรม
การทดสอบและ
e-Learning (MISS
CONCEPT)
Me
dia
Digi
tal
Web
site
10
?
ลักษณะอยางไร
่
ศึ กษาเรียนรูผ
อขายคอมพิ
วเตอร ์
้ านเครื
่
่
Internet หรือ Intranet
 เป็ นการเรียนรูด
วเอง
้ วยตั
้
 ผู้เรียนจะไดเรี
้ ยนตามความสามารถ และ
ความสนใจของตน
 เนื้อหาของบทเรียน ประกอบดวย
้
ขอความ
รูปภาพ เสี ยงวิดโี อ
้
และมัลติมเี ดียอืน
่ ๆ
 สื่ อการเรียนจะถูกส่งไปยังผูเรี
้ ยนผาน
่

ลักษณะสาคัญของ eLearning
เรียนไดทุ
ก
คน
ทุ
ก
ที
่
้
ทุกเวลา
 การใช้สื่ อประสม
 สามารถเลือกเรียนได้
ตามตองการ
้

Learning คือ
อะไร?
e-Learning
คือ กระบวนการการ
เรียนการสอนผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
่
และการสื่ อสาร (ICT) และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อืน
่ ๆ ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ช่วย
ลดข้อจากัดดานเวลาและสถานที
ร่ ะหวาง
้
่
ผู้เรียนและผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนไดตามความต
องการและ
้
้
ความจาเป็ นของตนไดอย
อเนื
้ างต
่
่ ่ อง
CAI แตกตางอย
างไรกั
บ WBI
่
่
Computer Assisted
Instruction
OFF
LINE
• เรียนคน
• เดี
ปฏิยสวั มพันธกั
์ บ
่ อไม
ง
• เครื
ติดตอ
ได
่
่ ้
ที
• ในทั
ข้อมูน
ลเฉพาะที
ม
่ ี
ให้/ไมมี
่ การ
update
Web Based
Instruction
ON LINE
• หลายคน
พร
อมกั
น
้
• ปฏิสัมพันธทั
์ ง้
อ
่ อได
งและคน
• เครื
ติดต
ทั
่
้ นที
• ข้อมูลมีทว่ ั
โลก/update
ตลอดเวลา
ประโยชนของ
์
LEARNING
E-
- สามารถเรียนรูได
่ ก
ุ เวลา/
้ ทุ
้ กทีท
ยืดหยุน
่
- สามารถเรียนรูได
้ ด
้ วยตนเอง
้
- ไดเรี
่ องการ/ยึ
ด
้ ยนในสิ่ งทีต
้
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
- ติดตอสื
่ ่ อสารระหวางผู
่
้เรียน
ผู้สอนได้
- ประหยัดงบประมาณ ราคาถูก
ข้อพึงระวัง
1.ผู้สอนทีไ่ ปใช้ในลักษณะของสื่ อเสริม โดย
ไมมี
่ นวิธก
ี าร
่ การปรับเปลีย
สอนเลย
2.ผู้สอนจะตองเปลี
ย
่ นบทบาทจากการเป็ นผู้ให้
้
(Impart) เนื้อหา
แกผู
่ ้เรียน มาเป็ น (Facilitator) ผู้ช่วย
เหลือ
ทีม
พัฒนา
ผู้สอน
programme
ผู้เชีย
่ วชาญสื่ อนักออกแบบการสอน
นักออกแบบกราฟฟิ ค
องคประกอบของระบบ
e-Learnin
์
2.นรู
ระบบเครื
อขาย
1. กระบวนการจัดการเรีย
่
้
3. สื่ อการสอน
4. การติดตอสื
่ ่ อสาร
5. บุคลากรทีเ่ กีย
่ วของ
้
6. ผู้เรียน
7. แหลงเรี
่ ยนรู้
ความรูเบื
้ งตนในการสร
าง
้ อ
้
้ e-
Computer
Literacy
HTML
Internet
/Browser
ขัน
้ ตอนการสรางและพั
ฒนาเนื้อหาบทเร
้
Analysis
Follow-up
Evaluation
Forecasting
Planning
Design
Reporting
Gathering
Implementation
Executing
Development
ขัน
้ ตอนการเรียนจากบทเรียน
สขัาเร็
จ
รู
ป
CAI
นกระบวน
ขั้นนำ
อ่านวัตถุประสงค์
้
การเรี ยนรู ้
ขั้นสะท้อนความคิด
ทากิจกรรม
บททบทวน
เนื้อหาใหม่
ข้อสอบ
เนื้อหาเก่า
การจัด
โครงสราง
้
เนื
้
อ
หา
• งายตอการ
่
แกไข
้
่
• ใช้
ทรัพยากร
รวมกั
น
่
165432
Chapter-1
xxx
Chapter-2
yyy
Chapter-3
image
การสราง
้
บทเรียน
หน้ ำแรก สำรบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ n
จุดประสงค์ กำรเรียน
จุดประสงค์ กำรเรียน
จุดประสงค์ กำรเรียน
คำสั่ ง/ใบกิจกรรม
คำสั่ ง/ใบกิจกรรม
คำสั่ ง/ใบกิจกรรม
เนือ้ หำ
เนือ้ หำ
เนือ้ หำ

แบบฝึ ก-แบบทดสอบท้ ำยบท

แบบฝึ ก-แบบทดสอบท้ ำยบท

แบบฝึ ก-แบบทดสอบท้ ำยบท
LMS คืออะไร
LMS ยอมาจาก
Learning Management
่
System เครือ
่ งมือบริหาร
และเว็บไซตส
์ าเร็จรูป
 LMS เป็ นซอฟตแวร
ที
่ าหน้าทีบ
่ ริหารจัดการเรียน
์
์ ท
บ ประกอบดวยเครื
อ
่ งมืออานวย
การสอนผานเว็
่
้
ความสะดวกให้แกผู
ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ
่ สอน
้
โดยผูสอนสามารถน
าเนื้อหาและสื่ อการสอนใส่ไว้
้
ในโปรแกรมไดสะดวก
้
 ผู้เรียนและผูสอนสามารถใช
่ งมือสื่ อสารทีร่ ะบบ
้
้เครือ
จัดไวให
้ ้ได้ ทุกองคประกอบ
์
 การเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียน

ขอดี
้ ของการใช้ LMS
สามารถให้ความใส่ใจกับเนื้อหาไดอย
้ าง
่
เต็มที่
ผู้สอนและผู้ดูแลระบบสามารถนาไฟลข
้ ล
์ อมู
ประเภทตาง
บไว้ใน LMS ได้
่ ๆ เขาไปเก็
้
ทันที
การควบคุมการนาเสนอบทเรียน
แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบ สามารถทาไดอย
ว
้ างรวดเร็
่
โดยไมต
่ องใช
้
้โปรแกรมยุงยาก
่
ส่วนประกอบระบบ LMS
ส่วนเนื้อหาในบทเรียน (Lecture and
Presentation)
 ส่วนของการทดสอบในบทเรียน (Testing)
 ส่วนของการพูดคุยในห้องสนทนา (Chat)
 กระดานขาว
(Web board)
่
 ส่วนของการติดตอผ
่ าน
่ E-mail

ส่วนสนับสนุ นการเรียนการสอน ( การ
ลงทะเบียนของผูเรี
้ ยน
การบันทึกคะแนนของผูเรี
้ ยน การรับ-ส่งงาน
ของผูเรี
้ ยน การเรียกดูสถิต ิ

ตัวอยางของ
LMS
่
 เว็บไซต ์ Click2learn
: LMS เป็ นระบบสาหรับ
นาทางและจัดการเกีย
่ วกับบทเรียนทัง้ หมด ทัง้
ความตองการและกิ
จกรรมการเรียนการสอนที่
้
เกิดขึน
้
 CISCO
e-Learning Solutions : LMS เป็ น
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ
e-Learning ทีช
่ ่ วยให้ผูเรี
้ ยนไดฝึ
้ กอบรมตาม
ประสบการณของตนเอง
ซึง่ เป็ นระบบทีท
่ าหน้าที่
์
จัดการรายการตาง
นับตัง้ แต่
่ ๆ ตัง้ แตต
่ นจนจบ
้
การลงทะเบียน การสื บทอง (Navigation) การ
ตัวอยางของ
LMS
่
BlackBoard
 WebCT
 Atutor
 Moodle
 LearnSquare

LMS: BLACKBOARD
(HTTP://WWW.BLACKBOARD.COM/QUICKTUTORIALS/QUICKTUTORIALS.SHTM)
HTTP://WWW.WEBCT.COM/EXEMPLA
RY)
LCMS: ATUTOR
(WWW.ATUTOR.CA)
พัฒนาขึน
้ โดย ATRC (The Adaptive Technology Resource
Center) ทีม
่ หาวิทยาลัยโทรอนโท ประเทศแคนาดา ระบบนี้
พัฒนาขึน
้ โดยอาศัยระบบและเทคโนโลยีทเี่ ป็ นแบบ open source
ทัง้ สิ้ น ดังนั้นในการนาไปใช้งานจึงไมมี
อ
่ ง
่ คาใช
่
้จายในเรื
่
ซอฟตแวร
ใดๆ
นอกจากนั้น กลุมผู
่ ้พัฒนาไดจั
้ ดเตรียมแผนการ
์
์
พัฒนาปรับปรุงระบบอยางต
อเนื
่
่ ่อง และจัดให้มีระบบสนับสนุ นและ
ช่วยเหลือไวเพื
่ สนองความตองการของผู
้ อ
้
้ใช้ระบบ
Demo: http://www.atutor.ca/atutor/demo.php
LMS: MOODLE
(HTTP://MOODLE.ORG/)
คูมื
่ อ: http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm
Demo: http://moodle.org
LMS: LEARNSQUARE
(HTTP://WWW.LEARNSQUARE.COM)
CONTENT MANAGEMENT
SYSTEM (CMS)
หมายถึง ระบบการจัดการดานเนื
อ
้ หา ซึง่ เป็ นส่วน
้
บริการสาหรับผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนในการ
สรางสรรค
และน
าเสนอเนื้อหาบทเรียน (เครือ
่ งมือบริหาร
้
์
จัดการเนื้อหาบทเรียนรูปแบบอีเลิรนนิ
์ ่ง )
 เนื้อหา
 ส่วนของการลงทะเบียน
 การรวบรวม
 การจัดการเนื้อหา
 การนาส่งเนื้อหา
 การพิมพเป็
์ นเอกสาร
หรือการบันทึกลง
ตัวอยางซอฟแวร
และ
่
์
เว็บไซต ์ CMS
Joomla
 Postnuke/thainuke>>

ww.postnukethai.com

Mambo>>
www.mambohub.com

XOOPS>>
www.cmsthailand.com/xoops
ส่วนประกอบของ eLearning : CMS
ส่วนประกอบของ E-LEARNING : CMS
ส่วนประกอบของ E-LEARNING : TMS
แนวโน มของ
e-Learning
ตัวอย างแนวโน มของเทคโนโลยีทน
ี่ าเข
ามาใช ร วมกับสื่ อชนิดนี้คอ
ื
1.เทคโนโลยี Multimedia
2.ระบบวีดท
ิ ศ
ั น ตามอัธยาศั ย (Video
On - Demand)
3.Streaming Media
4.รูปแบบของภาพกราฟ กจะเป น 3
มิต ิ
5.การสรางสถานการณ จาลอง
M-Learning
10 อันดับเว็บไซตท
่ เลิร ์
์ าอี
1. eLearners.com
นนิ่งของโลก
2. Thomson Education
Direct
3. SmartForce
4. CyberU
5. Digital Think
6. KnowledgeNet
7. NewHorizons
8. Learn2.com
9. elementk.com
LEARN SQUARE
คือ ระบบ e-learning
ทีพ
่ ฒ
ั นา
โดยศูนยเทคโนโลยี
์
อีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอรแห
่
์ งชาติ
(NECTEC) เป็ น
ระบบบริหารเรียนรู้
ออนไลนที
่ านระบบ
่
์ ผ
คอมพิวเตอรโดยผู
เรี
ยน
้
์
http://www.nectec.or.th
สามารถเรียนรูได
้ ตาม
้
คาถาม/ขอเสนอแ
้
44
ขอบคุณทุกทาน
่
และสวัสดีครับ
[email protected]
ail.com
45

similar documents