คำนามทั่วไป - ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Report
สื่ อ CAI เรือ
่ ง คำนำม
กลุมสำระกำรเรี
ยนรู้
่
ภำษำไทย
ชัน
้ ประถมศึ กษำปี ท ี่
6
จัดทำโดย
นำงจินตนำ
ศิ รส
ิ ร
ุ ย
ิ เดช
ตำแหน่ง ครูรบ
ั เงินเดือนอันดับ
คศ.๑
โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร สำนักงำนเขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
จุดประสงคกำรเรี
ยนรู้
์
1. อธิบำยควำมหมำยของคำนำมได้
๒. สำมำรถบอกหน้ำทีข
่ อง
คำนำมได้
๓.
สำมำรถจำแนกชนิด
ของคำนำมได้
คำนำม
มี 5 ชนิด
คือ คำทีใ่ 1.ช้เรี
ย
กชื
อ
่
คน
พื
ช
สั
ต
ว
สิ
่
ง
ของ
์
วิสำมำนยนำม (คำนำม
สถำนที
่
ชีเ้ ฉพำะ)
2. สำมำนยนำม (คำนำม
ทัว่ ไป)
3. สมุหนำม
(คำนำม
รวมหมู)่
๔. อำกำรนำม (คำ
นำมธรรม)
๕. ลักษณนำม (คำนำม
คำนำม คือ
คำทีใ่ ช้เรียกชือ
่ คน พืช
สั ตว ์ สิ่ งของ สถำนทีท
่ ง้ั มีชว
ี ต
ิ
และไมมี
ี ต
ิ มีตวั ตนละไมมี
่ ชว
่
รถไฟ
ผู้หญิง
ฟุตบอ
ล
ผึง้
ปลำ
ยีรำฟ
กุหลำ
บ
เค้ก
1. วิสำมำนยนำม หรือ คำนำมชี้
เฉพำะ คือ คำนำมทีใ่ ช้เรียกชือ
่ เฉพำะของ
คน สั ตว ์ สิ่ งของ สถำนที่ เช่น พระอภัย
มณี สุนทรภู่
ดวง
ตย ์
โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชรอำทิฯลฯ
ธง
ไตรรง
ค์
ครู
จินตน
ำ
ผีเสื้ อ
สมุทร
นำง
เงือก
หลินปิ
ง
2. คำนำมสำมัญ หรือ สำมำ
นยนำม คือ คำนำมทีใ่ ช้เรียกชือ
่ ทัว่ ๆ ไปของ
คน สั ตว ์ สิ่ งของ เช่น นักเรียน ปลำ ยำงลบ ดิ
นสอฯลฯ
เสื อ
แกะ
สมุด
เด็ก
นก
ระฆัง
ดินสอ
สิ งโต
3. คำนำมรวมหมู่ หรือ สมุหนำม คือ คำนำม
ทีใ่ ช้เรียกชือ
่ หมู่ กอง หรือคำนำมทีอ
่ ยูรวมกั
น
่
เป็ นหมู่ เช่น กองทหำร ฝูงกวำง คณะ
นักเรียน พรรคกำรเมือง ฯลฯ
โขลง
ช้ำง
คณะ
นักเรียน
กอง
ตำรวจ
ฝูง
นกแก้
ว
4. คำนำมธรรม หรือ อำกำร
นำม คือ คำนำมทีเ่ กิดจำก“กำร” หรือ
“ควำม” นำหน้ำคำวิเศษณ ์ เช่น กำรกิน กำร
เลน
่ กำรเรียนควำมรัก ควำมดี ควำมคิด ฯลฯ
ควำม
รัก
กำรเลน
่
กำรเรียน
กำร
อำน
่
ควำม
คิด
5. คำนำมบอกลักษณะ หรือ ลักษณ
นำม คือ คำนำมทีแ
่ สดงลักษณะของ
นำม เช่น ไขเป็
่ นฟอง น้ำเป็ นแกว
้ ปลำ
ตะเพียนเป็ นตัวฟุตนับอล
กเรียนเป็ นคณะ ฯลฯ
1 ลูก
โทรศัพท ์ 2
เครือ
่ ง
รม
่ 1
คัน
ช้ำง 1
เชือก
หนังสื อ
3 เลม
่
ปลำ 1
ตัว
แบบฝึ กหั
แบบฝึ กหัด
ดที1
่
ให้นักเรียนนำคำนำมทีก
่ ำหนดจัดให้อยูในกลุ
ม
่
่
สมศรี
นกแกว
้ เสื อ โต๊ะ ตู้ เตำ่ สุดำ มะระ พอ
่
1. คน.......................................................................
ลูก โรงเรียน.................................................
โรงพยำบำล กระตำย
เงำะ
่
สำมเณร ตลำด เตียง 2.
ปำกกำ
้
สั ตว ์ นำฬิ กำ แตงโมตน
ดำวเรื
อง ห้ำงสรรพสิ นคำ้ จังหวัด นก
............................................................................
กระเทียม ดอกขจร
.........................................
3. สิ่ งของ
............................................................................
......................................
4. สถำนที่
............................................................................
....................................
5. พืช.......................................................................
แบบฝึ กหั
ดที2
่
ให้นักเรียนเขียนคำนำมทัว่ ไป และคำนำมเฉพำะ
นำยอ
ำเภอ ดวงอำทิ
จำกคำนำมชี
เ้ ฉพำะลงในช
่ องวตำงให
่ ย ์ ้ถูกตอง
้
นิทำน สถำนี
เพลงชำติไทย
โรงพยำบำล พิษณุ โลก
สวนสั ตวดุ
์ สิต ปรำสำท
พระอภัยมณี
คำนำมทัว่ ไป
คำนำมชีเ้ ฉพำะ
แบบฝึ กหั
ดที3
่
จงเขี..................
ยนคำวำ่ “กำร” หรือ..................ดี
“ควำม” หน้ำคำที่
้
เจรจำ กำหนดให้ตอไปนี
่..................
..................คิด
งำม
..................
..................
แข็งแรง
เลน
่
..................
..................
พิกำร
เรียน
..................
..................
ชุมนุ ม
สงบ
..................ฝัน
..................สุข
แบบฝึ กหั
แบบฝึ กหัด
ดที4
่
๑. หมูบ
้มบ
ี ำนหลำย_______
่ ้ำนนีม
้ำลักษณนำมตอไปนี้
จงเติ
ค
๒. งำนวัดปี นี้มค
ี ณะลิเกมำแสดง่ ๒ _______
๓. คณะกรรมกำร_______นี้มก
ี ำรประชุมทุกวัน
ศุกร ์
๔. ทีส
่ ถำนีรถไฟ มีรถไฟจอดอยูหลำย____
่
หลำย
๕. พระภิกษุ เดินมำ ๓ _______
๖. แมซื
้ เสื้ อจำกจันทบุรม
ี ำฝำกคุณยำย ๒
่ อ
_______
๗. ขอยืมรมให
่
้ฉัน ๑ ________
๘. บ้ำนเธอมีหน้ำตำงกี
_่ __________
่
๙. สมุดกำรบำนยั
งขำดอีก ๔ _______
้
๑๐. ช้ำงโขลงนี้ม ี ๕ _______

similar documents