Pierwsza Konsolidacja

Report
Pierwsza Konsolidacja
Wartość godziwa aktywów
• Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez
jednostkę dominującą ustala się wartość
godziwą aktywów netto jednostki zależnej
• UoR określa sposób ustalenia wartości
godziwej składników aktywów i pasywów w
przypadku łączenia się spółek, które maja
zastosowanie w procesie konsolidacji
sprawozdań finansowych
Wartość godziwa
• 1. Notowanych PW – aktualny kurs notowań
pomniejszony o koszty sprzedaży
• 2. nienotowanych P – wartość oszacowaną,
uwzględniającą takie czynniki jak współczynnik
cena do zysku i stopa dywidendy
porównywalnych pw, wyemitowanych prze
spółki o podobnym charakterze
• 3. należności – wartość bieżącą
(zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty,
wyznaczona przy odpowiednich bieżących
stopach procentowych , pomniejszonych o
odpisy na należności zagrożone i nieściągalne
oraz ewentualne koszty windykacji, w
odniesieniu do nal. Krótkoterminowych
wyznaczanie wartości bieżących nie jest
konieczne gdy różnica kwot wymagających
zapłaty nie jest istotna
Wartość godziwa cd
• 4.Zapasów produktów gotowych i towarów –
cena sprzedaży netto pomniejszona o opust
marży zysku wynikający z doprowadzenia
przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu.
• 5. zapasów produktów w toku – cena
sprzedaży netto produktów gotowych
pomniejszona o koszty zakończenia produkcji i
opust marzy zysku w celu sprzedaży zapasu
Wartość godziwa cd
• 6. zapasów materiałów- aktualna cena nabycia
• 7. środków trwałych – wartość rynkowa lub ich
wartość wg niezależnej wyceny; lub aktualna
cena nabycia z uwzględnieniem aktualnego
zużycia
• 8 WNiP – wartość oszacowana w oparciu o
ceny podobnych aktywów, wartość zerową w
odniesieniu do wartości firmy (+/-) zawartej w
bilansie jednostki przejętej
Wartość godziwa
• 9. zobowiązań – wartość bieżąca (zdyskontowana)
kwot wymagających zapłaty, wyznaczona przy
odpowiednich bieżących stopach procentowych,
wyznaczenie wartości bieżących w odniesieniu do
krótko terminowych nie jest konieczne jeżeli nie
są istotne różnice wyceny
• 10. rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego – wartość możliwa do
realizacji przez połączone podmioty
Korekta wyceny
1.Wartość godziwa wyższa od księgowej
• Aktywa (DT)/ Kapitał z aktualizacji wyceny
(CT)
• Zobowiązania (CT) Kapitał z aktualizacji (DT)
2. Wartość godziwa niższa od księgowej
Aktywa (CT) Kapitał z aktualizacji (DT)
Zobowiązania (DT) Kapitał z aktualizacji (CT)
Korekty na dzień nabycia
• Korekty Kapitałowe:
- wyłączenie wartości nabycia udziałów,
- Wyłączenia kapitałów własnych jednostki
zależnej,
- Uwzględnienie różnicy konsolidacyjnej
dodatniej/ujemnej wartości firmy jednostek
podporządkowanych
- Uwzględnienie kapitału mniejszości.

similar documents