ภาษาราชการ

Report
คลิกเพือ
่ ไปหน้าตอไป
่
คลิกเพือ
่ กลับหน้ากอนหน
่
้า
คลิกเพือ
่ กลับหน้าหลัก
คลิกเพือ
่ ออกจากบทเรียน
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทงั ้ 10
ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีท่ ปี รากฏในสัญลักษณ์ ของอาเซียน เป็ นสีท่ สี าคัญของธง
หมายถึง สันติภาพและ
ความมันคง
่
หมายถึง ความกล้าหาญ
อาเซียนมีทง้ั หมด 10 ประเทศ
อินโดนีเซีย
การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ ตา
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่ วยเงินตรา : รูเปี ยห์
ไดแก
้ ่
สาธารณรัฐฟิ ลป
ิ ปิ นส์
การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3
เมืองหลวง : กรุงมะลิลา
ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊ อก, ภาษาอังกฤษ
หน่ วยเงินตรา : เปโซ
มาเลเซีย
การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็ นประมุข
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสลุ ต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอซั
ซอม ซาร์
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์
หน่ วยเงินตรา : ริงกิต
สาธารณรัฐสิ งคโปร ์
การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดี
เป็ นประมุข
ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์,
ภาษาทมิฬ
หน่ วยเงินตรา : ดอลล่าร์ สงิ คโปร์
ราชอาณาจักรไทย
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ น
ประมุข
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ : ภาษาไทย
หน่ วยเงินตรา : บาท
บรูไน ดารุสซาราม
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ
ซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่ วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
เวียดนาม
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
หน่ วยเงินตรา : ด่อง
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนล
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม
ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์
ภาษาราชการ : ภาษาลาว
หน่ วยเงินตรา : กีบ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมี
ยนมาร
่
่ ์
การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี
ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง
เมืองหลวง : นครเนปิ ดอร์
ภาษาราชการ : ภาษาพม่า
หน่ วยเงินตรา : จัต๊
ราชอาณาจักรกัมพูชา
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
หน่ วยเงินตรา : เรี ยล
จัดทาโดย
ด.ญ.ธันยชนก
์
ชัน
้
เสนอ
นางสาว
ทนันชัย
มัธยมศึ กษาปี ท ี่
จงรัก
1/1
กาญจ
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร ์
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ ก

similar documents