การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ) - RMIS

Report
อบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจยั
Research Management Information System (RMIS)
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมปฏิบตั ิ การคอมพิวเตอร์ (CAI)
อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวอย่าง
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
สาหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
http://rmis.medicine.psu.ac.th
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
เข้าสู่ระบบ (Login)
1) Username คือ รหัสบุคลากร
2) Password คือ วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น วันเกิด 1/03/1982
3) กดที่ปมุ่ Login
3
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 1
กรอกข้อมูลส่วนตัว
4
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเข้าใช้งานระบบ
1) ใส่รหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยันรหัสผ่าน
2) กดปุม่ บันทึก
5
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 4
นา Username และ Password ทีไ่ ด้ใหม่
Login เข้าสูร่ ะบบใหม่อกี ครัง้
6
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 5
ผลลัพธ์ หน้าเว็บในการยืน่ ข้อเสนอโครงการวิจยั
7
ตัวอย่าง
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั
คลิกทีเ่ มนู ลงทะเบียนเสนอโครงการวิจยั
9
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 1
กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจยั
10
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 2
1) เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ .pdf .zip หรือ .rar ขนาด
ไม่เกิน 25 MB จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
2) กดปุม่ บันทึก
11
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 3
1) สังเกต สถานะโครงการ “รอเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร”
12
ตัวอย่าง
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั
1) คลิกทีเ่ มนู เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั
14
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั (ต่อ)
2) คลิกทีเ่ มนู เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั
15
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั (ต่อ)
3) กรอกรายละเอียดข้อมูลทีมวิจยั
จากนัน้ กด บันทึก
16
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั (ต่อ)
3) คลิกทีเ่ มนู แสดงข้อมูลทีมวิจยั
17
เพิ่มข้อมูลทีมวิจยั (ต่อ)
4) แสดงข้อมูลทีมวิจยั
18
ตัวอย่าง
การแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั
กรณี เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจยั แล้วไม่ถกู ต้อง
แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
1) แสดงจานวนโครงการทีต่ อ้ งแก้ไข
20
แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
2) สังเกต สถานะโครงการ “เอกสารไม่ถกู ต้อง”
3) คลิก ดูรายละเอียด
4) คลิก แก้ไขแบบเสนอโครงการ
21
แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
5) แก้ไขข้อมูลเสนอโครงการ
22
แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
6) เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ .pdf .zip หรือ .rar ขนาด
ไม่เกิน 25 MB จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
7) กดปุม่ บันทึก
23
แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจยั (ต่อ)
8) สังเกต สถานะโครงการ “รอเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร”
24
ตัวอย่าง
การเพิ่มข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั
การเพิ่มข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั
1) คลิกทีเ่ มนู ข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั
26
การเพิ่มข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั (ต่อ)
2) คลิกทีเ่ มนู เพิ่มข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั
27
การเพิ่มข้อมูลผูช้ ่วยวิจยั (ต่อ)
2) กรอกข้อมูลส่วนตัว กดบันทึก
ข้อมูล
3) นา username และ
password แจ้งกับผูช้ ว่ ยวิจยั
เพือ่ เข้าใช้งานระบบ
28
จบการนาเสนอ
ขอบคุณครับ
คู่มือการใช้งาน
http://rmis.medicine.psu.ac.th/file_uploads/RMIS_Manual_Web.pdf
ข้อมูล ติดต่อ
นายอับดุลปาตัส ยูโซะ (ปาตัส)
Email: [email protected]
โทรศัพท์มือถือ: 087-2888179
โทรศัพท์ภายใน: 1165

similar documents