ettekanne - Riigikogu

Report
MKMi tegevus biomajanduse
arendamisel
Tea Danilov
Majandusarengu osakonna juhataja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MKMi põhiline tööriist biomajanduse arendamisel
on Eesti biotehnoloogia programm (BTP)
Lähtekohad:
1) Arendusteemade väljaselgitamine
•
Riigi huvid - seotud tervishoiuga, põllumajandusega,
keskkonnakaitsega, julgeolekuga, majandusarenguga
•
Erahuvid - sektori enda visioon ehk äriplaan: milliste
toodetega milliste turgude võitmine sihiks seada
2) Toetustegevuste kavandamine ja eelarvestamine
ministeeriumide koostöös, vastavalt arendusteemade
spetsiifilistele vajadustele
Biotehnoloogia sektor arvudes, 2010
Biotehnoloogia ettevõtted: kuni 55 (biotehnoloogia T&A ettevõtted: ~ 30)
Töötajaid: ~ 500 (biotehnoloogia T&A ettevõtete töötajaid: 472)
Kogukäive: ~19,2 milj €, sh eksport: 6,9 milj € (MKM andmed)
Intellektuaalomand: patente 20, patenditaotlusi 65 (EBL andmed)
Ülikoolide tulu intellektuaalomandist: ca 2 milj € aastas (EAS andmed)
Biotehnoloogia T&A ettevõtete keskmine kasvutempo: ~ 28,3% aastas
(2004-2008); kriisi ajal (2009-2011) on tekkinud mõõdukas langus
Enamik ettevõtteid tegevad punase biotehnoloogia (biomeditsiini) vallas
Äritegevuse üldine iseloom: teenuste pakkumine
Biotehnoloogia majanduslik panus Eestis: ~ 0,13% SKT-st
Eesti biotehnoloogiasektori trendid 2004-2011
25
20
19.2
18
16.04
milj eurot
15
12.29
11.68
11.64
10
9.38
8.4
7.28
6.38
5.13
5
1.8
1.48
0.22
5.66
6.92
6
5.66
5.66
3.35
3.23
2.37
7.82
6.45
4.62
3.38
3.22
0
7.16
6.23
6.87
2.8
1.57
1.13
1.06
1.6
0.19
0
2004
2005
müügitulu
2006
eksport
2007
lisaväärtus
2008
2009
TA toetused
2010
2011
TAK toetus
Eesti biotehnoloogia potentsiaal
valdkonniti (Ernst & Young, 2009)
Biotehnoloogia programmi eesmärgid
• Biotehnoloogia ettevõtete müügikäibe, ekspordimahu ja
lisandväärtuse kasv 3-4 korda aastaks 2013
• Biotehnoloogiate kasutuselevõtt Eesti traditsioonilises
tööstuses
• Tihedam koostöö biotehnoloogia valdkonnas ettevõtete,
ülikoolide, T&A asutuste, rahvusvaheliste partnerite ja
riigiasutuste vahel
BTP rõhuasetused
MOLEKULAARDIAGNOSTIKA
ja
VARASE
FAASI
RAVIMIARENDUS
Arendada ettevõtjate ja juhtide äri- ja müügioskusi:
bioettevõtlusalased
ärikoolitused
ning
rahvusvaheliste
ärivõrgustike edendamine
TOIDUAINETEHNOLOOGIAD ja FUNKTSIONAALNE TOIT
T&A
teadlikkuse
ja
võimekuse
suurendamine
toidutööstusettevõtetes:
seminarid biotehnoloogiarakenduste tutvustamiseks, teadus- ja
arendustegevuse rahastamine
BTP juhtimine
JUHTKOMITEE: MKM, HTM, KeM, PõM, SoM
PROGRAMMIJUHT
EAS
ETF
PRIA
Nõukoda
Archimedes
TAOTLEJAD JA KASUSAAJAD
Lisaks biotehnoloogia programmile viib MKM ellu
tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) programmi,
kus kaheksast TAKist neli tegutseb biotehnoloogia
valdkonnas
Toidu- ja
fermentatsioonitehnoloogia
Tervislik piim
Vähiuuringud
Reproduktiivmeditsion
Vähiuuringute TAK
• Kasvajavastaste ravimite arendamine
• Vähi varajaste diagnoosimis- ja prognoositehnoloogiate
arendamine ja rakendamine
Partnerid: Balti Tehnoloogiaarenduse AS, Cambrex Tallinn AS,
Celecure Group, CeMines Estonia OÜ, InBio OÜ, ProtoBioS OÜ,
EPhaG AS, Kevelt AS, Quatrromed HTI Laborid OÜ, TFS Trial Form
Support AB, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikool,
Tartu Ülikool
Reproduktiivmeditsiini TAK
• Uudsed lähenemisviisid inimese viljastusdiagnostikas
• Rekombinentse FSH arendamine ja kasutus
põllumajandusloomadel
• Inimese biomeditsiinilise viljatusravi mikroökoloogilised
meetodid
Partnerid: AS Elite Kliinik, AS Nova Vita Kliinik, AS Asper Biotech,
OÜ Riistakast, OÜ TBD-Biodiscovery, AS Fertilitas, OÜ Bestenbalt, SA
Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, AS Tartu
Biotehnoloogia Park, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool
Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia TAK
• Toiduainete tootmistehnoloogiate arendamine: stabiilsus,
kvaliteet, säilivus ja tervislikkuse aspektid
• Funktsionaalne toit – uurimistöö, arendus, tootmine, säilitamine ja
tarbimine
• Fermentatsioonitehnoloogiate arendamine: pärmipõhiste
biolisandite tootmistehnoloogiate arendamine toiduainete ja
biotööstusele, arenenud kultivatsioonitehnoloogiate arendamine,
rakkude kasvuruumi disain.
Partnerid: AS Salutaguse Pärmitehas, AS Laser Diagnostic Instruments,
AS Bioexpert,
AS Premia Tallinna Külmhoone,
APPLIKON
BIOTECHNOLOGY, LALLEMAND INC., Saaremaa Piimatööstus AS,
VALIO AS, Leibur AS, Tallinna Tehnikaülikool.
Tervisliku piima TAK
• Toorpiima koostise parandamine
• Biotehnoloogiliste meetoditega tervistavate piimapõhiste toiduainete arendamine
Partnerid: PÜ E-Piim, AS Maag Grupp, AS Starter ST, BioOil LLC,
Eesti Jõudluskontrolli Keskus, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, AS
Dessert, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, AS Tartu Agro, Tartu
Ülikool, Eesti Maaülikool.
Ettevalmistamisel uus teadus- ja
arendustegevuse strateegia ja
ettevõtluspoliitika aastateks 2014-2020
• Nutikas spetsialiseerumine ja kasvualad veel rohkem
fookuses kui seni
• Ilmselt otstarbekas seni eraldi tegutsenud tehnoloogia
arenduskeskuste programm ja riiklikud T&A programmid
(sh biotehnoloogia programm) ühendada
Aitäh!
[email protected]
Skype: teadanilov

similar documents