12รณรงค์ MMR dT 2558 ชัยภูมิ

Report
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2557-2558
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
(MR : พค.-กย. 58)
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ (dT)
สร้างความเข้มแข็ง
อย่างยงยื
่ ั นของ
ระบบงานสร้างเสริม
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของ
ประเทศไทย
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
ี ป้องก ันโรคคอตีบ และห ัด
โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ (dT)
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
สร้างความเข้มแข็ง
อย่างยง่ ั ยืนของ
ระบบงานสร้างเสริม
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของ
ประเทศไทย
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
(MR : พค.-กย. 58)
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2557-2558
ต ัวชวี้ ัด
ว ัตถุประสงค์
มาตรการ
• ให ้คนไทยมีภม
ู ค
ิ ุ ้มกัน
ี
โรคทีป
่ ้ องกันด ้วยวัคซน
ได ้ทั่วถึง
• เร่งรัดความครอบคลุม
ี ตาม
การได ้รับวัคซน
กาหนดปกติในเด็กกลุม
่
ี่ ง
เสย
• เสริมให ้การกวาดล ้าง
โรคโปลิโอและกาจัด
โรคหัดเป็ นผลสาเร็จ
• ป้ องกันโรคทีป
่ ้ องกันได ้
ี ไม่ให ้กลับมา
ด ้วยวัคซน
ระบาดใหม่
• ความครอบคลุมการได ้รับ
ี ทุกชนิดในประชากร
วัคซน
กลุม
่ เป้ าหมาย >90% (ยกเว ้น
MMR >95%)
• ผู ้ป่ วยโปลิโอ = 0
• พบผู ้ป่ วยหัด
- ปี 57 ไม่เกิน 3.5/แสน
(2,275 ราย)
ี เพือ
• รณรงค์ให ้วัคซน
่ ปิ ด
่ งว่างระดับภูมค
ชอ
ิ ุ ้มกัน
ี่ ง
ในประชากรกลุม
่ เสย
- ปี 58 ไม่เกิน 2.5/แสน
(1,625 ราย)
• พบผู ้ป่ วยคอตีบ < 0.01 ต่อ
แสนประชากร (7 ราย)
• พบผู ้ป่ วยไอกรน < 0.01
ต่อแสนประชากร (7 ราย)
การดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการ
1. สร้างความเข้มแข็งอย่างยง่ ั ยืนของระบบงาน
สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของประเทศไทย
- พ ัฒนาระบบงาน
- พ ัฒนาระบบคน
ี ตาม
2. สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
กาหนดปกติในพืน
ี ป้องก ันโรค
3. รณรงค์ให้ว ัคซน
คอตีบในผูใ้ หญ่อายุ 20-50 ปี ทว่ ั ประเทศ
ปี งบประมาณ
2557
รวม
2557
2558
30 ล ้าน
30 ล ้าน
พ.ย.56
0.4 ล ้าน
พ.ย.56
มีค.-เมย.57
มุกดาหาร
ี ป้องก ันโรคห ัดในเด็ ก
4. ให้ว ัคซน
อายุ 2 ½ ปี ถึง 7 ปี
ี โปลิโอใน
5. รณรงค์ให้ว ัคซน
จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้
2558
งบประมาณ
ตค.-พย.57
มค.-เมย.58
140 ล ้าน
580.6 ล้าน
พค.-กย.58
ม.ค.57
ภายใน 2 ปี
รวม 2 ปี
220 ล ้าน
16.9 ล ้าน
16.9 ล ้าน
187.3 ล ้าน
847.5 ล ้าน
1034.8 ล้านบาท
โครงการกาจัดโรคหัด
ตามพันธะสัญญานานาชาติ
จำนวนผูป้ ่ วยยืนยันโรคหัด (IgM positive)
จำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ.2555
1%
35+ ปี
14%
25-34 ปี
25%
15-24 ปี
10%
ตำ่ กว่ำ 1
ปี
27%
1-5 ปี
10%
13%
10-14 ปี 6-9 ปี
ี MR เข็มที่ 2
แนวทางการให้ว ัคซน
เพือ
่ เร่งภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อโรคห ัด
ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
พญ. ปิ ยนิตย์ ธรรมาภรณ์พล
ิ าศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒด
ิ า้ นเวชกรรมป้องก ัน
ั
ผูอ
้ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคห ัด ตามพ ันธะสญญา
นานาชาติ กรมควบคุมโรค
ี ห ัด
การให้ว ัคซน
• เดิม
อายุ
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
• ใหม่ : สงิ หาคม 2557
อายุ
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
พฤษภาคม – ก ันยายน 2558
กำรปฏิบตั ิในเรื่อง MMR2
• ในเดือนมกรำคม 2556 คณะอนุกรรมกำรสร้ำงเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค ได้พิจำรณำ
มีมติปรับกำหนดกำรให้วคั ซีน MMR2 จำกเดิมอำยุ 7 ปี เป็ น 2.5 ปี เพือ่ ปิ ด
ช่องว่ำงของภูมิคมุ ้ กันในช่วงอำยุดงั กล่ำว
• สปสช ได้จดั หำวัคซีนเพิม่ และดำเนินกำรตำมมติดงั กล่ำวได้ต้ งั แต่ สค. 57
• นอกจำกนี้ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กกลุ่มนี้ กรมควบคุมโรคจะจัดหำวัคซีน เพือ่
ปิ ด gap immunity แก่เด็กอำยุระหว่ำง 2.5-7 ปี พร้อมกันครั้งเดียวในปี 2558
ปิ ด gap (เริม
่ 2558)
9 เดือน 2.5 ปี
(เข็มหนึ
่ง)ม
(เริ
่ สค 2557)
7 ปี /ป.1
(ยกเลิกปี 59)
ี
เด็กกลุม
่ ทีต
่ อ
้ งให้ว ัคซน
พ.ค. - ก.ย. 58
เด็ก 7 ปี
เริม
่ MMR 2
กาหนดตาราง
เดิม MMR 2
เริม
่
การให้
ิ้ สุด
สน
การให้
อายุ 2.5 ปี
อายุ 7 ปี (ป.1)
MR 2
MR 2
ปี 2558
กาหนดเวลา
ปฏิบ ัติงาน
เด็กเกิด
ส.ค. 57
เด็กเกิด
ก.พ. 55
เป็นต้นไป
พ.ค. 58
เด็กเกิด
พ.ค. 51
เด็ก ป.1
ปี 58
ก.ย. 58
เด็กเกิด
เด็กเกิด
31 ม.ค. 55
1 มิ.ย. 51
เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน
ถึง 6 ปี 11 เดือน
ยกเลิก
MMR 2
(ป.1)
เหลือเก็บตก
บางราย
พ.ค. 59
ี
การเตรียมการก่อนให้ว ัคซน
ประมาณ เดือนมีนาคม 2558
 สารวจกลุม
่ เป้าหมาย
ี
 คาดประมาณจานวนว ัคซน
 วางแผนปฏิบ ัติการ
แบบ MR 1
แบบสารวจเด็กทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ.................. หมูท
่ .ี่ ..........ตาบล..............อาเภอ.............จ ังหว ัด.........
้ งเด็ก
สถานทีเ่ ลีย
ลาด ับที่
ื่ - นามสกุล
ชอ
ทีอ
่ ยู่
บ้าน
ศูนย์เด็ก
เล็ ก
รร. อนุบาล
ี
ว ันร ับว ัคซน
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 1 ในแนวทางการให้ว ัคซน
หมายเหตุ
โปรแกรม HOSxP
่ งเวลาการจ ัดสง
่ ว ัคซน
ี MR
กาหนดชว
ี จานวนรอบ และกาหนดวันสง่
• แจ ้งปริมาณวัคซน
ี ในแต่ละรอบ
วัคซน
1.
ั
เภสชกรข
ัตติยะ อุตม์อา
่ ง
ประสานจ ังหว ัดในภาคเหนือ (เขตบริการสุขภาพที่ 1-3)
ั
ั มอ
โทรศพท์
02 590-3222 โทรศพท์
ื ถือ 08-0291-3312
อีเมล์ [email protected]
ั
ื้ นาค
2. เภสชกรหญิ
งปิ ยะนาถ เชอ
ประสานก ับจ ังหว ัดในภาคกลาง (เขตบริการสุขภาพที่ 4-6)
ั
ั มอ
โทรศพท์
02 590-3222 โทรศพท์
ื ถือ 08-4761-7449
อีเมล์ [email protected]
3.
ั
ั พจน์เลิศอรุณ
เภสชกรอภิ
ชย
ประสานก ับจ ังหว ัดในภาคใต้ (เขตบริการสุขภาพที่ 7-12)
ั
ั มอ
โทรศพท์
02 590-3222 โทรศพท์
ื ถือ 08-1553-7774
อีเมล์ [email protected]
ี MR เพือ
่ งว่างระด ับภูมค
แบบสารวจการเบิกว ัคซน
่ ปิ ดชอ
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อโรคห ัด
สาหร ับเด็กทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555
จ ังหว ัด......................................................
ี
คล ังว ัคซน
โรงพยาบาล
รอบที่ 1
จานวน
จานวนเด็ก
ี
ว ัคซน
กลุม
่ เป้าหมาย
จานวน
ทีข
่ อเบิก วดป.ที่
ี
(คน)
ว ัคซน
่
(ขวด) ให้จ ัดสง
(ขวด)
รอบที่ 2
วดป ทีใ่ ห้
่
จ ัดสง
จานวน
ี
ว ัคซน
(ขวด)
ผูป
้ ระสานการร ับ
ี
ว ัคซน
ื่
ชอ
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้ว ัคซน
เบอร์
ั
โทรศพท์
ี ในงาน EPI งบประมาณ 2558
แผนการรณรงค์ให้ว ัคซน
ี
ว ัคซน
ต.ค.
57
dT
20-50ปี
ภาคอิสาน
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
58
ก.พ.
กาหนดใหม่
57 จังหวัด
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
กาหนดเดิม
ตามแผน 58
MR
FLU
MR
น.ร.ป.1
dT
น.ร.ป.6
SIA OPV
+ EPI
(ปี เว้นปี )
ตามความต้องการ
้ ที่
ของพืน
(หมูบ
่ า้ น/ชุมชน/กลุม
่ บ้าน)
ตรวจสอบปริมาณความจุของตูเ้ ย็น
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ี 2558
การให้บริการว ัคซน
ี MMR ในอดีต
ตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ี MR ครงนี
้ ด ังตาราง
แล้วให้ว ัคซน
ั้ *
ี
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ในอดีต
ี /ไม่ทราบ
ไม่เคยได้ร ับว ัคซน
ี ครงนี
การให้ว ัคซน
ั้ ้
ั้ ป.1
1 เข็ม แล้วให้อก
ี 1 ครงเมื
ั้ อ
่ เข้าเรียนชน
เคยได้ 1 เข็ม
1 เข็ม (ห่างก ันอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 2 เข็ม
ไม่ตอ
้ งให้
(เข็มสุดท้ายอายุตงแต่
ั้
18 เดือน)
ี MR ครงนี
้ : เด็กเกิด 1 มิย. 51 ถึง 31 มค. 55
ว ัคซน
ั้ *
การปฏิบ ัติงานหล ังให้บริการ
ี MR
 การติดตามเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ม่มาร ับว ัคซน
การจ ัดทารายงาน
ี MR
รายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
้ ทีร่ ับผิดชอบ (เป้าหมายไม่ตา
ในพืน
่ กว่า 95 %)
ี MR
รายงานการให้บริการว ัคซน
แบบ MR 2
ี MR
แบบรายงานผลการให้ว ัคซน
ในเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ...............ตาบล......................อาเภอ...............จ ังหว ัด..................
ี MR
จานวนเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
หมูท
่ ี่
จานวน
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในจ ังหว ัด
เด็ก
้ ที่
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในพืน
กลุม
่ เป้าห
เด็ก
เด็
ก
มาย
กลุม
่ เป้า
เด็กต่าง
กลุ
ม
่
เป
้
า
ทีม
่ อ
ี ยูจ
่ ริง
หมาย
ชาติ
หมาย
ความ
้ ที่
ในพืน
นอก
ได้ร ับใน ได้ร ับจาก
ครอบ คลุม นอก
ร ับผิด
จ ังหว ัด
้
พืนที่
ทีอ
่ น
ื่
้
พื
น
ที
่
(%)
ชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
รวม
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้ว ัคซน
(7)
ผลการ
ี
ให้ว ัคซน
(8)
แบบ MR 3
ี MR
แบบรายงานผลการให้ว ัคซน
ในเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
อาเภอ................................................จ ังหว ัด.....................................
ี MR
จานวนเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
ตาบล
จานวน
เด็ก
กลุม
่ เป้าห
มายทีม
่ ี
อยูจ
่ ริงใน
้ ทีร่ ับ
พืน
ผิด ชอบ
(1)
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในจ ังหว ัด
้ ที่
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในพืน
ได้ร ับใน
ได้ร ับจากที่
ความ
้ ที่
พืน
อืน
่
ครอบคลุม
(%)
(2)
(3)
(4)
เด็กกลุม
่
เป้า หมาย
้ ที่
นอกพืน
(5)
รวม
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 5 ในแนวทางการให้ว ัคซน
เด็กกลุม
่
เด็กต่าง
เป้า หมาย
ชาติ
นอกจ ังหว ัด
(6)
(7)
ผลการ
ให้
ี
ว ัคซน
(8)
แบบ MR 4
ี MR
แบบรายงานผลการให้ว ัคซน
ในเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
จ ังหว ัด............................................................
ี MR
จานวนเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในจ ังหว ัด
้ ที่
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในพืน
อาเภอ
จานวนเด็ก
กลุม
่ เป้าหมายทีม
่ ี
้ ที่
อยูจ
่ ริงในพืน
ร ับผิดชอบ
(1)
ได้ร ับใน
้ ที่
พืน
ได้ร ับ
จากที่
อืน
่
(2)
(3)
ความ
ครอบ
คลม
(%)
(4)
เด็ก
เด็ก
กลุม
่ เป้า
เด็กต่าง ผลการ
กลุม
่ เป้า
หมาย
ี
ชาติ
ให้ว ัคซน
หมาย
นอก
นอก
จ ังหว ัด
้ ที่
พืน
(5)
รวม
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 6 ในแนวทางการให้ว ัคซน
(6)
(7)
(8)
่ รายงานความก้าวหน้า
กาหนดการสง
สถานบริการ
จานวนเด็กทีใ่ ห้บริการ
ทงในและนอกเขตร
ั้
ับผิดชอบ
สสอ.
จานวนเด็กทีใ่ ห้บริการ
ทงในและนอกเขตร
ั้
ับผิดชอบ
สสจ.
จานวนเด็กทีใ่ ห้บริการ
ทงในและนอกเขตร
ั้
ับผิดชอบ
สาน ักงานเขตบริการ
สุขภาพ
ั
ทุก 2 สปดาห์
(w2,w4)
่ ง พ.ค. - ก.ย. 58
ในชว
่ รายงานเมือ
ิ้ สุดการให้ว ัคซน
ี
กาหนดการสง
่ สน
สถานบริการ
แบบ MR2
10 ต.ค. 58
สสอ.
แบบ MR3
สสจ.
15 ต.ค. 58
แบบ MR4
สคร.ผ่านเขตบริการ
สุขภาพ/สาน ักต.
20 ต.ค. 58
วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด
1. Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนือ่ งจำกเด็กทุกคน
จำเป็ นต้องได้รบั Rubella vaccine ด้วย
2. Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหำ MMR ไม่ได้
3. Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดีทีส่ ุด ตำมสิทธิเด็กไทย
4. Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ในภำคเอกชน
รำคำแพง
สถำนกำรณ์วคั ซีน MMR ที่ควรรู ้
• MMR เป็ นวัคซี นทีม
่ ีจำกัดในท้องตลำด มีผูผ้ ลิตน้อยรำย
และบริษทั ผูผ้ ลิตมีตลำดทัวโลก
่
ไม่งอ้ ผูซ้ ื้ อ
• EPI อนุ ญำตให้ใช้เฉพำะ MMR ทีผ
่ ลิตจำก คำงทูมสำยพันธุ ์ Urabe
และ Jeryl lynn ยิง่ ทำให้หำวัคซีนยำกขึ้ น (ไม่อนุญำตให้ใช้สำยพันธุ ์ LZagreb เนือ่ งจำกพบว่ำมี side effect สูงกว่ำ)
• ปั จจุบนั สำยพันธุ ์ Urabe ทีเ่ คยใช้ในเด็ก ป.1 บริษทั เลิกผลิต ยิง่ ทำ
ให้กำรจัดหำมีปัญหำมำกขึ้ น (ปี 2557 ป.1 จึ งใช้ MR)
• อย่ำนำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นกั เรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR
ขำดช่วง (ปลำยปี 2557) เหมือนเมือ่ ปี ทีผ่ ่ำนมำ
MR (multiple dose)
3 – 6 ปี และ น ักเรียน
MMR (single dose)
Priorix
เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี
MMR (single dose)
(MSD)
เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี
กำรบันทึกรหัสวัคซีน
ปี 2557-8
1. ปรับการให้ วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมันในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เปลี่ยนเป็ นให้
ในเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง (073)
2. วัคซีน MR ที่ให้ บริการในนักเรียน ป.1 ให้ บันทึกรหัสเดิม (072)
3. รณรงค์ให้ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี (901)
้ ันทึก
รห ัสทีใ่ ชบ
(มาตรฐาน สนย.)
ื่ ว ัคซน
ี
ชอ
ภาษาอ ังกฤษ
ื่ ว ัคซน
ี ภาษาไทย
ชอ
ประเภท
อายุ
073
MMR 2
ห ัด คางทูม ห ัดเยอรม ัน
ฉีด
2 ปี 6 เดือน
072
MMRs
ห ัด คางทูม ห ัดเยอรม ัน
ฉีด
ป.1
901
dTC
ดีทซ
ี ี
ฉีด
สาหร ับการรณรงค์
คอตีบ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคคอตีบ
จังหวัดเลย และเพชรบู รณ์
เหตุกำรณ์ที่เกีย่ วข้อง
• พฤษภาคม 2555 สสจ. หนองคาย รับแจ้ งจาก รพ. เอกชน
พบผู้ป่วยชาวลาวสงสัยคอตีบ
• เวียงจันทน์ ขออนุเคราะห์ diphtheria anti-toxin จานวน 3 doses
• กรกฏาคม 2555 รพ.ชุมชน แห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อขอรับ
diphtheria anti-toxin 1 dose
• ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 รพ.ชุมชน แห่งหนึ่ง จ.เลย
พบผู้ป่วยคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่จานวนมาก (รายแรก 26 มิ.ย. 55)
เลย ถึง วันที่ 25 ต.ค. 2555 พบผู้ป่วย 88 ราย เสียชีวิต 2ราย
ี ป้องก ันโรคคอตีบ และห ัด
โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ (dT)
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
สร้างความเข้มแข็ง
อย่างยง่ ั ยืนของ
ระบบงานสร้างเสริม
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของ
ประเทศไทย
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
(MR : พค.-กย. 58)
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อถ่ ายทอดแนวทางการรณรงค์
ให้ วัคซีน dT แก่ ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ในพืน้ ที่ภาคกลาง
อ ัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของ
ี คอตีบครบ 3 ครงั้
การได้ร ับว ัคซน
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2556
ร้อยละ
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
8
100
7
จานวนป่ วย
100
6
80
5
60
80
77
63
60
40
4
20
3
อัตรำป่ วย
8
28
40
12
0
2551
ควำมครอบคลุม
2
28
2552
2553
2554
2555
2556
20
1
0
0
2520
2524
2528
2532
2536
2540
2544
แหล่งทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยาและสาน ักโรคติดต่อทวไป
่ั
กรมควบคุมโรค
2548
2552
2556
จานวนและร้อยละของผูป
้ ่ วยยืนย ันและเข้าข่ายโรคคอตีบ
้ ทีท
ในพืน
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาด จาแนกตามกลุม
่ อายุ ปี 2555
กลุม
่ อายุ (ปี )
จานวน ( N=48)
ร้อยละ
0-5
5
10.4
6-15
16
33.3
16-25
5
10.4
้ ไป
26 ปี ขึน
22
45.8
รวม
48
100
ทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ผูป
้ ่ วยยืนย ันโรคคอตีบปี 2556
จ ังหว ัด
ป่วย
ี ชวี ต
เสย
ิ
อายุ
เดือนทีป
่ ่ วย
ปัตตานี
3
2
< 15 ปี
ม.ค.-ส.ค.
สงขลา
4
0
< 15 ปี
ม.ค.-ก.ค.
นราธิวาส
3
1
< 15 ปี
ก.พ.-พ.ค.
ตาก
1
0
< 15 ปี
มิ.ย.
ยโสธร
1
0
> 15 ปี
มิ.ย.-ก.ย.
อุดรธานี
2
0
> 15 ปี
ก.ค.-ส.ค.
กทม.
2
1
< 15 ปี
> 15 ปี
ส.ค. , ธ.ค.
สตูล
2
1
< 15 ปี
ก.ย.
ี งใหม่
เชย
1
1
< 15 ปี
ก.ย.
ยะลา
2
1
< 15 ปี
ต.ค.
รวม
21
7
ข้อมูล ณ ว ันที่ 21 ม.ค. 57
ี่ งในการระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย
ความเสย

ผูป
้ ่ วยโรคคอตีบชาวลาวข้ามฝั่งมาร ักษา
่ ทีเ่ ชย
ี งของ
ทีป
่ ระเทศไทยหลายราย เชน
ี งราย) ท่าลี่ (จ ังหว ัดเลย)
(จ ังหว ัดเชย

การระบาดในลาวย ังมีอยูต
่ อ
่ เนือ
่ ง
•
สปป.ลาว สหภาพพม่า
ขอร ับการสน ับสนุน DAT จากไทย
่ งว่างภูมต
ชอ
ิ า้ นทานโรค
•

กลุม
่ ผูใ้ หญ่ทเี่ กิดก่อนหรือ
่ งต้นของ EPI
เกิดในชว

ี หรือได้ร ับไม่ครบ
เด็กทีไ่ ม่ได้ร ับว ัคซน

ี่ ง
้ ทีต
พืน
่ า่ งๆทีเ่ สย
Herd immunity ของ Diphtheria = 85 %
สภาวะระด ับภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
ต่อโรคคอตีบในประชากรกลุม
่ อายุตา่ ง ๆ
2006
2002
ึ ษา “ภูมค
การศก
ิ ุ ้มกันโรคคอตีบในกลุม
่ อายุ 10-19 ปี
ในจังหวัดหนองคายปี 2540”
ั สต
ั ยาวุฒพ
วันชย
ิ งศ ์ วีระ ระวีกล
ุ
ละมัย ภูรบ
ิ ญ
ั ชา และคณะ
ี DTP และ dT ให้มาแล้ว 15-20 ปี
ว ัคซน
ร้อยละ
(Protected Immunity)
่ งทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
ี มาบ้าง?
ซงึ่ เด็กกลุม
่ นี้ อยูใ่ นชว
100
85.4
80
แต่ความครอบคลุมย ังไม่สง
ู (DTP3 <90%)
76.7
60
40
20
0
-
-
-
อายุ (ปี )
-
-
ึ ษา “สภาวะของระดับภูมค
การศก
ิ ุ ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากร
อาเภอหว ้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2540” (447 ราย)
ั ดิ์ อยูเ่ จริญ และคณะ
พรศก
> 1.0 IU/m l
ร้อยละ
(Protected Immunity)
100%
80%
10.7
7.2
13.3
21.7
0.1-0.9 IU/m l
0.01-0.09 IU/m l
14.5
< 0.01 IU/m l
5.3
2.7
36.0
34.2
40-59
60+
23.3
11.6
22.1
60%
40%
20%
0%
2-4
5-9
10 - 19
กลุม
่ อายุ (ปี )
20-39
กราฟแสดงร้อยละของระด ับภูมต
ิ า้ นทานโรคคอตีบในประชากรจ ังหว ัดเลย
อ.ว ังสะพุง และ อ.ด้านซา้ ย ทีเ่ กิดการระบาดปี 2555 จานวน 213 ราย
Titer < 0.1 IU/ml ระด ับภูมต
ิ า้ นทานทีไ่ ม่สามารถป้องก ันโรคคอตีบได้
ิ า้ นทานโรคคอตีบ (ร้อยละ)
ภูมต
≥ 1.0 IU/ml
100%
0.1 - 0.9 IU/ml
<0.1 IU/ml
5.9
80%
50.0
50.0
72.2
60%
61.5
70.2
65.5
80.0
85.7
40%
20%
0%
0-9
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
กลุม
่ อายุ (ปี )
0- 9
กราฟแสดงร้อยละของระด ับภูมต
ิ า้ นทานโรคคอตีบ
ในเจ้าหน้าทีอ
่ ายุมากกว่า 20 ปี จานวน 57 ราย (สคร.1), 2555
ิ า้ นทานโรคคอตีบ (ร้อยละ)
ภูมต
100.0
80.0
59.6
60.0
40.0
24.6
15.8
20.0
0.0
<0.01 IU/ml
0.01 - 0.09 IU/ml
ระด ับภูมต
ิ า้ นทาน
≥ 0.1 IU/ml
ั
ึ ษา
ข้อสงเกต...
จากผลการศก
ี เกิดการระบาดใหญ่ของโรคคอตีบ ในชว
่ งปี 1990-1999 ภายหล ัง
• ร ัสเซย
จากมีการแยกประเทศ ประมาณปี 1989 และมีผป
ู ้ ่ วยสูงสุดในปี 1995 ซงึ่
พบว่าผูป
้ ่ วยสว่ นใหญ่เป็นผูใ้ หญ่ (68%) [ไทยพบเป็นผูใ้ หญ่รอ
้ ยละ 46.67]
ี คิดเป็นระยะเวลาหล ังจากเริม
• การระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในร ัสเซย
่ ให้
ี มาประมาณ 30+ ปี (เริม
ี ปลายทศวรรษ1950)
ว ัคซน
่ ให้ว ัคซน
• สาหร ับไทย เริม
่ มีการระบาดโรคคอตีบในผูใ้ หญ่ ปี 2555 หล ังจากให้บริการ
ี ในประชาชนประมาณ 35 ปี เริม
ี ป้องก ันโรคคอตีบ ปี 2520
ว ัคซน
่ ให้ว ัคซน
่ งเวลาประมาณ 10 ปี พบว่าระด ับของภูมต
• ในชว
ิ า้ นทานโรคคอตีบ จะมีอ ัตรา
การลดลงประมาณร้อยละ 10 (เฉลีย
่ ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ) ซงึ่ คาดว่าระด ับ
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันน่าจะลดลงอย่างน้อยประมาณร้อยละ 30-35 เมือ
่ เทียบก ับความ
ั ว่ นของผูม
่ ผลให้สดส
ครอบคลุมร้อยละ 90 สง
้ ภ
ี ม
ู ต
ิ า้ นทานโรคคอตีบได้
ประมาณร้อยละ 55-60 และมีโอกาสทีจ
่ ะเกิดการระบาดของโรคได้
ึ ษาระด ับภูมต
การศก
ิ า้ นทานโรคคอตีบ
ี เสริม
้ ทีร่ ณรงค์ให้ว ัคซน
ในพืน
เพือ
่ ควบคุมการระบาดของโรค
ี dT แล้ว
ภายหล ังได้ร ับว ัคซน
จานวน 1 เข็ม และ 2 เข็ม
กราฟแสดงร้อยละของระด ับภูมต
ิ า้ นทานโรคคอตีบ
ี dT 1 เข็ม 2555
ในประชากร จ.หนองบ ัวลาภู หล ังได้ร ับว ัคซน
ิ า้ นทานโรคคอตีบ (ร้อยละ)
ภูมต
(200 ราย)
> 1.0 IU/ml
100%
0.1-0.9 IU/ml
2.6
9.5
< 20
21 - 30
0.01-0.09 IU/ml
5.3
5.3
< 0.01 IU/ml
2.5
2.8
2.5
80%
60%
40%
20%
0%
31 - 40
กลุม
่ อายุ (ปี )
41 - 50
51 - 60
> 60
กราฟแสดงร้อยละของระด ับภูมต
ิ า้ นทานโรคคอตีบ
ี dT 2 เข็ม 2555
ในประชากร จ.หนองบ ัวลาภู หล ังได้ร ับว ัคซน
ิ า้ นทานโรคคอตีบ (ร้อยละ)
ภูมต
(180 ราย)
> 1.0 IU/ml
0.1-0.9 IU/ml
0.01-0.09 IU/ml
100%
< 0.01 IU/ml
8.2
80%
60%
40%
20%
0%
< 20
21-30
31-40
กลุม
่ อายุ (ปี )
41-50
51-60
> 60
ผลการประชุม
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
เมือ
่ 28 มกราคม 2556 มีมติ......
1. กลุม
่ เป้าหมาย : ผูใ้ หญ่กลุม
่ อายุ 20-50 ปี
ี dT จานวน 1 ครงั้
2. กาหนดให้รณรงค์ใชว้ ัคซน
ี่ ง
้ ทีท
3. การรณรงค์ฯ ให้เน้นในพืน
่ เี่ สย
Diphtheria Reported Cases in SEA countries, 2010-2013
Country
2013
2012
2011
2010
103
138
94
146
2
16
11
27
Myanmar
38
19
7
4
Thailand
28
63
28
77
Laos
20
130
0
34
Nepal
Bangladesh
Cambodia
0
Viet Nam
11
12
13
6
Malaysia
4
0
0
3
775
1192
806
432
Indonesia
3
Source: WHO
(Data as 2014/July/8)
Reported cases of diphtheria, 2000 and 2007-2012
Country
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
2,525
3,485
3,123
3,529
3,977
3,812
5,125
138
16
19
94
11
7
146
27
4
277
23
19
149
43
3
44
86
5
268
21
17
Thailand
63
29
65
12
8
3
15
Laos
Cambodia
Malaysia
130
0
0
0
34
3
3
0
3
0
2
7
4
2
5
2
3
0
1
Indonesia
1,192
806
432
189
219
183
23
Viet Nam
12
13
6
8
17
32
113
107
118
65
39
88
37
34
32
11
13
India
Nepal
Bangladesh
Myanmar
Philippines
Pakistan
98
22
Source: WHO
(Update of 2013/July/13)
ี dT
แนวทางการรณรงค์ให้ว ัคซน
ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
ี
กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
กรมควบคุมโรค
1. กาหนดการรณรงค์ เป้าหมายโครงการ และ
ประชากรกลุม
่ เป้าหมาย
่ งเวลาการรณรงค์
กาหนดชว
 ว ันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558
่ งทีม
 โดย 2 เดือนแรกเป็นชว
่ ก
ี ารรณรงค์แบบเข้มข้น
่ งเก็บตก
ในเชงิ รุก และ 2 เดือนหล ังเป็นชว
๑. กาหนดการรณรงค์ เป้าหมายโครงการ และประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เป้าหมายของโครงการ
•
Coverage > 85 % (ในระดับตาบล)
ในประชากรอายุ ๒๐ ถึง ๕๐ ปี
(ผูท
้ ี่เกิดระหว่างมกราคม ๒๕๐๗ ถึง ธันวาคม ๒๕๓๗)
วิธีการคานวณ
• ตัวตั้ง ใช้จานวนประชาชนที่ได้รบั วัคซีนตามกลุม่ เป้าหมายที่ระบุไว้ตามทะเบียน
สารวจ* (โดยไม่ตอ้ งถามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน)
• ตัวหาร : ตามทะเบียนสารวจ
*ในการนี้ไม่นบ
ั รวมประชาชนที่ได้รบั dT ที่ใช้ทดแทน TT,
ไม่นบั รวมหญิงตัง้ ครรภ์ และคนที่เคยได้วคั ซีนช่วงที่มีการระบาด
ที่ได้รบั วัคซีนตัง้ แต่ ๒ เข็มขึ้นไป/หรือ ได้รบั ๑ เข็มมาในระยะเวลา ๑ ปี
1. กาหนดการรณรงค์ เป้าหมายโครงการ และ
ประชากรกลุม
่ เป้าหมาย
เป้าหมายของโครงการ
• Coverage > 85 % (ในระด ับตาบล) ในประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี
(ผูท
้ เี่ กิดระหว่างมกราคม 2508 ถึง ธ ันวาคม 2538)
วิธก
ี ารคานวณ
้ านวนประชาชนทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
ี ตามกลุม
• ต ัวตงั้ ใชจ
่ เป้าหมายทีร่ ะบุไว้
ี )
ตามทะเบียนสารวจ (โดยไม่ตอ
้ งถามประว ัติการได้ร ับว ัคซน
• ต ัวหารตามทะเบียนสารวจ
ไม่น ับรวมหญิงตงครรภ์
ั้
เมือ
่ พบผูป
้ ่ วย AEFI
ให้รายงาน
ตามระบบปกติเหมือนเดิม
ทุกประการ

similar documents