Document 157800

Report
‫نکات قابل توجه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساعت شروع بیهوش ی ‪ 15‬دقیقه قبل از شروع عمل و ‪15‬دقیقه بعد از پایان عمل جراحی می باشد‪(.‬براساس ساعت ثبت شده توسط جراح)‬
‫ساعت شروع زمان ریکاوری از نیم ساعت بعد از پایان عمل جراحی می باشد‪.‬‬
‫کمک جراح باید حتما از همان رشته باشد درغیراینصورت قابل محاسبه نمی باشد‪.‬‬
‫کدهای تعدیلی نباید در جزء فنی محاسبه شوند‪.‬‬
‫برای کمک جراح ارزش نسبی نهایی محاسبه می شود‪.‬‬
‫تعرفه ترجیحی کما فی السابق به خدمات سرپایی تعلق نمی گیرد‬
‫‪ 2 K‬تمام وقتی برای خدمات بستری و سرپایی (رادیولوژی‪ ،‬آزمایشگاه‪ ،‬اکو و‪ )...‬که براساس ‪K‬محاسبه می شوند قابل محاسبه است‪.‬‬
‫در تمام وقتی سهم سازمانهای بیمه در ‪ 2‬ضرب می شود‪.‬‬
‫درصورت انجام عمل جراحی از طریق ‪ iv sedation‬ریکاوری تعلق نمی گیرد‪.‬‬
‫آنژیوپالستی و آنژیوگرافی همزمان قابل دریافت نمی باشد‪.‬‬
‫مواردی که نرخ درکتاب جدید وجود ندارد فعال مثل سابق عمل شود‪.‬‬
‫یارانه سالمت فقط به چهار بیمه پایه اصلی(تامین اجتماعی‪ ،‬نیروهای مسلح‪ ،‬بیمه سالمت و کمیته امداد) تعلق می گیردو به سایر سازمانها تعلق نمی گیرد‬
‫(صداو سیما‪ ،‬شرکت نفت‪ ،‬بانکها و ‪).....‬‬
‫‪ ‬در موارد دارای بیمه تکمیلی در صورت داشتن قرارداد باید بیمه تکمیلی سقف تعهدات را به ریز اعالم نماید و موارد خارج از تعهد از یارانه قابل دریافت‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتی که بیمار دارای بیمه تکمیلی باشد ولی بیمارستان با بیمه تکمیلی قرارداد نداشته باشد یارانه شامل بیمار نمی شود و صورتحساب به بیمار‬
‫داده می شود تا هزینه پرداختی را از بیمه تکمیلی دریافت نماید‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت وجود اتاق ‪VIP‬در یک بیمارستان نرخ تعرفه فقط در بخش هتلینگ و با تصویب هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش است‪.‬‬
‫‪ ‬در بسته ماندگاری در صورت تعدد پزشکان در یک رشته به تعداد آنکالی هر پزشک مشروط به اینکه کمتر از ‪ 7‬روز نباشد حق ثابت تعلق می گیرد و‬
‫ساعات موظفی هرپزشک برابر مقررات اداری کشور می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سهم ‪ 2k‬پزشکان تمام وقت به عهده سازمانهای بیمه گر می باشد و شهرهای گروه الف و ب باید‪ 1 k‬تشویقی بابت ماندگاری پرداخت شود(مجموع‬
‫‪ )3k‬در شهرهای گروه ج نیز ‪ 2k‬تمام وقتی به عهده سازمانهای بیمه و‪0/5 k‬باقیمانده از برنامه ماندگاری پرداخت می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پرداخت سهم یارانه ویزیت پزشکان عمومی براساس ساعت فعالیت درمانگاه می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار یک ساله دارای هیپوترمی پس از بستری و انجام اکو توسط متخصص قلب تمام وقت بصورت اورژانس ی توسط دو جراح (قلب‪-‬عمومی) و دونفرکمک جراح رزیدنت سال‬
‫سوم جراحی قلب و سال دوم جراحی و یک نفرمتخصص بیهوش ی اعمال جراحی زیر انجام شد و پس از انجام اعمال جراحی که به مدت ‪5‬ساعت طول کشیده ‪4‬ساعت‬
‫دریکاوری و سپس به بخش ‪ICU‬منتقل گردید ضرایب جراحی و بیهوش ی را محاسبه نمائید‪:‬‬
‫کد ملی‬
‫شرح خدمت‬
‫ضریب جراحی‬
‫ضریب بیهوش ی‬
‫‪86‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪301130‬‬
‫تعویض دریچه تریکوسپیدبا بای پس قلبی ریوی‬
‫‪301305‬‬
‫ترمیم کامل آنومالی برگشت وریدی‬
‫‪103.1‬‬
‫‪302980‬‬
‫ترمیم فتق دیافراگمی درنوزاد‬
‫‪150‬‬
‫‪9‬‬
‫‪900780‬‬
‫اکوکاردیوگرافی در بیماران مادرزادی‬
‫‪)4.5 – 8.1 (12.2‬‬
‫‪5‬‬
‫جراحی قلب‬
‫‪‬‬
‫اعمال دو شکاف مستقل و دو جراح مستقل ‪ %100‬تعلق می گیرد‪.‬‬
‫‪103.1*100%‬‬
‫‪‬‬
‫در عمل قلب عمل اصلی ‪%100‬‬
‫‪‬‬
‫یک جراح و یک شکاف عمل دوم ‪43= 86*%50‬‬
‫‪103.1+43= 146.1*%25‬‬
‫‪‬‬
‫کد تعدیلی ‪63‬‬
‫‪‬‬
‫جراحی فتق ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 150*%100‬کد تعدیلی زیر یک سال تعلق نمی گیرد چون در شرح عمل نوزاد قید شده‬
‫‪‬‬
‫کمک جراح‪ :‬باید ازهمان رشته باشد ‪ .‬به رزیدنت سال دوم تعلق نمی گیرد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای کمک جراح قلب مجموع ‪ 182.62‬ضربدر ‪ %20‬می شود = ‪36.52‬‬
‫‪‬‬
‫محاسبه جزء فنی‪ :‬کد تعدیلی محاسبه نمی شود ‪ .‬مجموع ضریب هر دو عمل جراحی در ‪ %40‬ضرب می شود‪%40*150+146.1= 118.44 .‬‬
‫محاسبه اکو‬
‫= ‪8800*12.2* %6‬‬
‫‪‬‬
‫برای بیمار ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫سهم پزشک تمام وقت بستری‪:‬‬
‫‪‬‬
‫جزء حرفه ای* سهم سازمان *‪( +2‬سهم بیمار * جزء حرفه ای)‬
‫‪‬‬
‫‪641520*2=1283040+71280= 1354320‬‬
‫‪‬‬
‫برای سهم بیمه مبلغ فوق با ‪ %90‬جزء فنی چمع می شود ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫جزء حرفه ای* سهم سازمان*‪ + 2‬جزء فنی * سهم سازمان‬
‫‪‬‬
‫اکو سرپایی ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫سهم بیمار‬
‫= ‪12.2*88000 *%15‬‬
‫سهم کارانه *‪8.1*88000= 712800‬‬
‫سهم پزشک تمام وقت = ‪8.1*%70*2+%30*8.1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8.1*% 90*2+ %90*4.5= 14.58+4.05=18.63‬‬
‫سهم پزشک غیر تمام وقت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8.1*% 90*2+%10*8.1 = 15.39 * 88000 = 1354320‬‬
‫سهم سازمان بیمه در پزشکان تمام وقت‬
‫جزء حرفه ای* سهم سازمان*‪ + 2‬جزء فنی * سهم سازمان‬
‫‪8.1*% 70*2+ %70*4.5= 11.34+3.15=14.49‬‬
‫محاسبه بیهوش ی‬
‫‪‬‬
‫زمان بیهوش ی از ‪ 15‬دقیقه قبل از عمل شروع و ‪ 15‬بعد از پایان عمل محاسبه می شود‬
‫گردش خون برون پیکری (‪)10‬‬
‫‪‬‬
‫باالترین کد بیهوش ی محاسبه می شود (‪)35‬‬
‫‪‬‬
‫هیپو ترمی(‪)5‬‬
‫‪‬‬
‫زمان ( ‪ 5‬ساعت طول کشیده ‪ 4‬ساعت اول هر یک ربع یک واحد‪ + 4*4=16‬ساعت پنجم هر ‪ 10‬دقیقه = ‪ 6‬و ‪2‬تا ‪ 15‬قبل و بعد از شروع عمل ) جمع کل زمان =‬
‫اورژانس (‪)3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪‬‬
‫مجموع ضریب بیهوش ی = ‪ 77‬کا ضربدر ‪%25‬کد تعدیلی ‪ 63‬کودک زیر یکسال =‬
‫‪‬‬
‫‪=88000*96.25‬‬
‫‪‬‬
‫ریکاوری محاسبه نمی شود چون مستقیم به بخش ویژه منتقل شده‬
‫‪‬‬
‫بیمار زیر تحت عمل جراحی زیر قرار گرفته است ‪:‬‬
‫‪ -2‬کمک جراح متخصص زنان غیر تمام وقت ‪ -3‬متخصص بیهوش ی هیئت علمی تمام وقت‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬جراح زنان تمام وقت‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬عمل با الپاراسکوپی همزمان با میکروسکوپ انجام شده‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬شروع عمل ‪ 8‬صبح پایان ‪ 10‬صبح‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬بعد از عمل برای کاهش درد پمپ مرکزی درد گذاشته شده‬
‫کد ملی‬
‫‪ -6‬ریکاوری ‪ 45‬دقیقه سپس به بخش زنان منتقل شده‬
‫شرح خدمت‬
‫ضریب جراحی‬
‫ضریب بیهوش ی‬
‫‪501620‬‬
‫کولپورافی قدامی وخلفی توام‪ ،‬ترمیم آنتروسل از راه شکم یا‬
‫شکم یا واژن‬
‫‪37.4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪+501625‬‬
‫کارگذاری مش یا پروتزبرای ترمیم نقص کف لگن‬
‫‪12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪501630‬‬
‫ترمیم انتروسل از راه واژن ( عمل مستقل)‬
‫‪23‬‬
‫‪6‬‬
‫‪501635‬‬
‫ترمیم کمپارتمان قدامی با گرافت‬
‫‪32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫عمل اصلی ‪ 37.4*%100‬محاسبه‬
‫‪‬‬
‫عمل دارای کد ضمیمه هم کامل محاسبه می شود ‪12*%100‬‬
‫‪‬‬
‫عمل مستقل محاسبه نمی شود ‪ -‬عمل دوم نصف ‪16= 32*%50‬‬
‫‪‬‬
‫جمع کل ضریب جراحی = ‪16+12+37.4 = 65.4‬‬
‫‪‬‬
‫چون از وسایل نیمه تهاجمی استفاده شده از کد تعدیلی ‪ 85‬استفاده و جمع کل اعمال در ‪ %20‬ضرب می شود‬
‫‪‬‬
‫‪65.4*%20 =78.48‬‬
‫‪‬‬
‫جراح تمام وقت است‪:‬‬
‫‪‬‬
‫محاسبه کمک جراح ‪ :‬مجموع ضرایب محاسبه شده(ارزش نسبی نهایی) در ‪ %20‬ضرب می شود‬
‫=‪78.48*%90 *2‬‬
‫= ‪78.4*%20‬‬
‫محاسبه بیهوشی‬
‫‪ ‬کد پایه = ‪6‬‬
‫‪‬‬
‫زمان= ‪10‬‬
‫‪‬‬
‫ریکاوری = ‪1‬‬
‫‪ ‬کد تعدیلی(پمپ) = ‪10‬‬
‫‪ ‬تمام وقت = ‪27 *90%*2‬‬
‫‪ ‬محاسبه جزء فنی‪:‬‬
‫‪78.4*%40 ‬‬
‫مجموع = ‪27‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار ‪ 70‬ساله ای با گرفتگی ‪ 2‬رگ بصورت اورژانس استنت گذاری می شود ابتدا جراح تمام وقت پس از آنژیوگرافی و انژیوپالستی استنت در یک رگ گذاشته و به‬
‫علت گرفتگی باال رگ استنت دوم نیز درهمان رگ قرار گرفت سپس رگ دیگری نیز استنت گذاشته شد ‪ .‬عمل ساعت ‪ 9‬صبح شروع و ساعت ‪ 11‬به پایان رسید تا‬
‫ساعت ‪ 13‬درریکاوری اقامت داشت ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار بصورت ‪ IV SEDEATION‬بیهوش گردیده است‪.‬‬
‫ضریب جراحی‬
‫ضریب بیهوش ی‬
‫شرح خدمت‬
‫کد ملی‬
‫‪900660‬‬
‫گذاشتن استنت در عروق کرونربه هر روش یک رگ‬
‫‪)18-45(63‬‬
‫‪12‬‬
‫‪900820‬‬
‫آنژیو گرافی‬
‫‪)25-61(86‬‬
‫‪12‬‬
‫‪900670‬‬
‫آنژیوپالستی‬
‫‪)18-45(63‬‬
‫‪12‬‬
‫‪+900665‬‬
‫گذاشتن استنت هر رگ اضافه‬
‫‪)1.5-3(4.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آنژیوگرافی و آنژیوپالستی همزمان فقط یکی محاسبه می شود‪.‬آنژیو گرافی یکبار برای تشخیص داده می شود‪:‬‬
‫تمام وقتی ‪:‬‬
‫‪61*%90*2‬‬
‫برای بیمار بستری‪86 * %90 :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آنژیوپالستی اول = ‪63‬‬
‫‪‬‬
‫رگ اضافه=‪4.5‬‬
‫‪‬‬
‫آنژیوپالستی رگ دیگر = ‪63%80‬‬
‫‪‬‬
‫گذاشتن استنت= ‪63‬‬
‫‪‬‬
‫استنت اضافه =‪4.5‬‬
‫‪‬‬
‫هر رگ اضافه =‪4.5‬‬
‫‪‬‬
‫آنژیو پالستی اول = ( ‪63+4.5+)63*%80‬‬
‫‪‬‬
‫آنژیو پالستی رگ دیگر = ( ‪%50 * 63+4.5+)63*%80‬‬
‫محاسبه بیهوش ی‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬سن ‪ 70‬سال = ‪2‬‬
‫‪‬‬
‫اورژانس = ‪3‬‬
‫‪‬‬
‫زمان = ‪10‬‬
‫‪‬‬
‫پایه = ‪12‬‬
‫‪ ‬ریکاوری = ‪ 0‬چون ‪SEDAETION‬‬
‫‪‬‬
‫جمع کل = ‪27‬‬
‫سایت کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت‬
‫‪http:// rvu.behdasht.gov.ir‬‬

similar documents