گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط - معاونت بهداشتی |دانشگاه علوم

Report
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ماه سال ‪92‬‬
‫‪1‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫السلَ ُم‬
‫ا ْل َح ْم ُد َ ه َ‬
‫َیِ ا ْل ُم ْْ َمنَینَ َِو ْاََِْ هم َِ َعلَ ْی َه ُم ه‬
‫ّلِل الهذَی َج َعلَ َنا مَنَ ا ْل ُم َت َم ِّ‬
‫سکَینَ َب َِوَاَ َی َِ ََم َ‬
‫‪2‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬نشست با سرپرست دفتر کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب در راستای برنامه ایمنی آب‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه گزارش دهی پیشرفت برنامه ایمنی آب آشامیدنی متشکله در تهران مورخ بر‬
‫اساس دعوتنامه مرکز سالمت محیط و کار‬
‫‪ ‬پیگیری ابالغیه اعضاء کمیته راهبری برنامه ایمنی آب از طریق رئیس محترم دانشگاه‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری در خصوص مسائل آب‬
‫بعض ی از روستاها‬
‫‪ ‬ارائه نظرات و پیشنهادات برای مرام نامه کمیته حفظ ‪ ،‬احیاء و بهسازی آب انبارها به‬
‫فرمانداری ویژه کاشان‬
‫‪ ‬صدور مجوز آبگیری آب انبارها بتعداد ‪ 10‬مورد‬
‫‪ ‬ثبت روزانه نتایج میزان کلر باقیمانده آب شبکه شهری و روستائی در سامانه جامع مدیریت‬
‫بازرس ی بهداشت محیط‬
‫‪ ‬بررس ی مسائل و مشکالت مرتبط با وضعیت شبکه ابرسانی و فاضالب بعض ی ازمناطق‬
‫روستائی و پیگیری از طریق ارگانهای ذیربط‬
‫‪3‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬پیگیری موارد نامطلوب میزان کلر باقیمانده آزاد آب آشامیدنی شهری وروستائی از طریق آبفار‬
‫و آبفای‬
‫‪ ‬انجام نمونه برداریهای میکروبی و شیمیائی آب در بخش خصوص ی‪ ،‬اماکن نظامی ‪،‬‬
‫بیمارستانها و صنایع عالوه بر سیستم آبرسانی شهری و روستائی‬
‫‪ ‬بررس ی و نمونه برداری آب مصرفی پایگاه اورژانس بین جاده ای کاشان‪ -‬نطنز( قمصر)‬
‫‪ ‬معرفی متخلفان دفع غیر بهداشتی فاضالب خانگی به مراجع قضائی‬
‫‪ ‬پیگیری تامین اقالم مورد نیاز آزمایشگاه آبشناس ی بهداشت محیط‬
‫‪ ‬اجرای برنامه پایش از مرکز بهداشت آران و بیدگل وتکمیل چک لیستهای مربوطه و ارسال‬
‫فیدبک بازدید به مرکز مربوطه‬
‫‪ ‬پیگیری شکوائیه های بهداشتی در رابطه با آرایشگاههای زنانه‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت محیط در محل دانشکده بهداشت‬
‫‪ ‬پیگیری شکایات در خصوص شیر توزیعی در مدارس‬
‫‪ ‬اعالم شرایط نامطلوب توزیع شیر در مدارس به معاونت غذا و دارو‬
‫‪ ‬انجام کنترل کیفی شیر توزیعی در مدارس واعالم موارد نامطلوب به معاونت غذا و دارو‬
‫‪ ‬انجام ممیزی مرحله اول سالمت محیط مدارس و پایگاه تغذیه سالم در مدارس مروج‬
‫سالمت‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬راه اندازی سامانه سیستم جامع بازرس ی در مرکز نیاسر و ورود اطالعات در سامانه مذبور‬
‫‪ ‬تنظیم دستورکار و برگزاری جلسه ادواری پزشکان مراکز شهری‬
‫‪ ‬آموزش کارشناسان بهداشت محیط مراکز محیطی توسط کارشناس سامانه در زمینه چگونگی‬
‫ثبت روزانه نتایج میزان کلر باقیمانده آب و نمونه برداریهای میکروبی و ‪ ...‬مناطق تحت پوشش‬
‫در سامانه جامع مدیریت بازرس ی بهداشت محیط‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی با دادستانی محترم دادگاه عمومی و انقالب در خصوص برنامه‬
‫های بهداشت محیط‬
‫‪ ‬مکاتبه با دادگاه و معرفی سفره خانه هایی که نسبت به عرضه قلیان اقدام می نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با حج و زیارت در خصوص غیرقابل مصرف بودن و عرضه بودن صفارالزعفران‬
‫‪ ‬اجرای طرح تشدید بازرس ی فروشگاههای مواد غذایی شهرستان کاشان و نظارت برمواد‬
‫غذایی از نظر مشخصات بهداشتی و تاریخ مصرف‬
‫‪ ‬مکاتبه با فرمانداری در خصوص متخلفین استفاده کننده از جوش شیرین در تهیه نان‬
‫‪ ‬تعامل با مرکز بهداشت آران و بیدگل در خصوص تکمیل فایلهای ارزیابی خطر بالیا در‬
‫تسهیالت بهداشتی درمانی منطقه تحت پوشش آن مرکز‬
‫‪5‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬مکاتبه و هماهنگی با دادستان محترم در خصوص برگزاری دوره ویژه بهداشت محیط جهت‬
‫رسیدگی به پرونده های بهداشتی‬
‫‪ ‬مکاتبه و هماهنگی با دادستان محترم در خصوص معرفی کارشناسان بهداشت محیط بعنوان‬
‫ضابطین دادگستری طبق قانون ماده ‪13‬‬
‫‪ ‬شرکت در گشت های مشترک با اداره بازرگانی در خصوص بازدید نانوایی ها‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه کمیته ساماندهی بازار و تسهیالت نوروزی در اداره صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫( حوزه تجارت )‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه کمیته ساماندهی آرد و نان در ایام نوروزی در اداره صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫( حوزه تجارت )‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی ساماندهی گالبگیران سنتی در معاونت غذا و دارو‬
‫‪ ‬بازدید از وضعیت بهداشتی بیمارستان کارگر نژاد‬
‫‪ ‬شرکت درسومین نمایشگاه مدیریت پسماند تهران‬
‫‪ ‬مشارکت در کالس آموزش ی مدیریت بحران – کنترل عفونت‬
‫‪ ‬بازدید از مرکز رادیولوژی دکتر صفایی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬رسیدگی به ‪ 3‬مورد شکایت مدیریت پسماند‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات کمیته گردشگری شهرستان‬
‫‪ ‬پیگیری آنالیز پرتوزایی از آب و مواد غذایی در آزمایشگاههای شیمی کاشان – شیراز – اصفهان‬
‫– تهران‬
‫‪ ‬پیگیری ‪ 2‬مورد شکایت دکل مخابرات ( ناجی آباد – قمصر)‬
‫‪ ‬اجرای پایش بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل‬
‫‪ ‬بازدید از مرکز آمبوالنس خصوص ی ابریشم‬
‫‪ ‬جمع آوری و تنظیم و ارسال مدارک مجوز کار با اشعه دکتر ولی الهی – بیمارستان شبیه‬
‫خوانی – دکتر صفایی‬
‫‪ ‬ارسال پیشنهادات محورهای بهداشتی اعتبار بخش ی بیمارستانها‬
‫‪ ‬پیگیری صورتجلسه کمیته بررس ی گروه و تعیین درصد پرتوکاری دانشگاه‬
‫‪ ‬جمع آوری اطالعات بازدید مطبها و تهی اسالید جهت گزارش در جلسه کمیته فنی معاونت‬
‫بهداشتی‬
‫‪ ‬پیگیری برنامه آموزش ی رادیولوژی پرتوکاران‬
‫‪ ‬بازدید و دزیمتری از گرافی دندان دکتر سقایتی شهرستن آران وبیدگل‬
‫گزارش عملکرد واحد آموزش سالمت‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬به روز رسانی پورتال قلب سالم‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز بهداشتی – درمانی(وادقان‪ ،‬صادق پور و ‪)...‬‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته ‪ HSR‬معاونت پژوهش ی دانشگاه‬
‫‪ ‬برگزاری دومین جلسه هیئت تحریریه پورتال قلب سالم با حضور اعضای هیئت علمی‪،‬‬
‫ارسال صورت جلسه و پیگیری مصوبات‬
‫‪ ‬برگزاری کمیته رسانه های آموزش ی در زمینه بررس ی رسانه های پیشنهادی‬
‫‪ ‬شرکت در نشست سالیانه کارشناسان مسئول آموزش سالمت در وزارت متبوع‬
‫‪ ‬طراحی و بارگذاری نسخه آزمایش ی سامانه آزمون پورتال قلب سالم‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه شورای ‪ ،HSR‬تنظیم صورت جلسه و پیگیری مصوبات‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت برگزاری جلسه آموزش ی سرطان های شایع زنان در موسسه همیاران سالمت‬
‫‪ ‬بررس ی جزوه آموزش ی ((نکات ایمنی در کشاورزی))‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی در خصوص عملکرد واحد آموزش سالمت‬
‫‪8‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬اجرای طرح آموزش مساجد مروج سالمت با موضوع راه های پیشگیری از‬
‫سرطان‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬اسکن گزارش صورت جلسات مراکز بهداشتی – درمانی‬
‫‪ ‬همکاری در اجرای کارگاه ‪ 2‬روزه ‪ ( GIS‬تکثیر ‪ ،CD‬فیلمبرداری‪ ،‬عکاس ی و ‪)...‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در خصوص تفاهم نامه مشترک آموزش‬
‫سالمت وزارت متبوع و آموزش و پرورش‬
‫‪ ‬مکاتبه با معاونت پژوهش ی دانشگاه در خصوص گزارش ارائه پایانی طرح تحقیقاتی‬
‫‪ ‬بررس ی پمفلت آموزش ی (( تاثیر استفاده از ظروف یک بار مصرف بر سالمت افراد))‬
‫‪ ‬بررس ی جزوه آموزش ی ((نکات ایمنی در مدارس))‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحدمبارزه با بیماریهای واگیردار‬
‫عملکردعمومی‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬اطالع رسانی هفتگی اخبار بیماریهای واگیردار قابل گزارش دهی در سایت معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬تشكيل ‪ 1‬مورد جلسه داخل واحدي و ‪ 1‬مورد جلسه بین واحدی با شبکه آران و بیدگل‬
‫‪ ‬پيگیري بازديد كارشناسان از مراكز مرق ‪ ،‬حسن اباد‪ ،‬امیركبیر ‪ ،‬مسلم بن عقيل پيگیري‬
‫ارائه گزارش به واحد و ارائه بازخورد به مركز برگزاری جلسه آموزش ی برای نیرو های بدو‬
‫خدمت‬
‫‪ ‬بازديد از شبكه آران و بيدگل جهت پايش‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی پزشکی اجتماعی جهت دانشجویان رشته ‪ ،HIT‬پرستاری مامایی‬
‫وبهداشت عمومی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬برگزاری کارگاه منطقه ای ‪GIS Arc‬در دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫کارگاه منطقه ای ‪ GIS ARC‬با مشارکت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬
‫آموزش پزشکی و به میزبانی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه‬
‫جهت کارشناسان بیماریهای واگیر ‪ 5‬دانشگاه علوم پزشکی ایالم‪،‬قم ‪،‬کردستان‪،‬کرمانشاه‪ ،‬کاشان و‬
‫همدان در تاریخ ‪20‬و ‪ 21‬بهمن ‪ 1392‬برگزار گردید‪.‬‬
‫جی آی اس( ‪ ) GIS‬یک برنامه نرم افزاری است که به تولید ‪،‬پردازش ‪،‬تحلیل و مدیریت اطالعات‬
‫جغرافیایی (مکانی ) می پردازد و هدف نهایی آن پشتیبانی جهت تصمیم گیریهای پایه گذاری شده بر‬
‫اساس داده های مکانی است‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫زئو نوز‪:‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه شورای هماهنگی زئونوز با ادارات وسازمانهای مرتبط در مورخ ‪9/11/92‬‬
‫‪ ‬اجرای برنامه آموزش ی بیماری هاري در مرکز هاری (گالبچی ) ‪ 3‬جلسه پزشکان و پرستاران و‬
‫همکاران‬
‫‪ ‬پيگیري و واكسيناسيون مجروحین حيوان گزيده (‪36‬مورد‪ 3‬نوبتي و ‪ 22‬مورد ‪ 5‬نوبتي )در مركز‬
‫درمان پيشگیري هاري‬
‫‪ ‬كرايو تراپي‪ 10‬مورد از بيماران مبتال به زخم سالك طبق دستورالعمل در مركز فاطميه زيدي‬
‫‪ ‬درمان پيگیري و ثبت ‪ 14‬مورد سالك با روش سیتمیک طبق نسخه پزشک ‪.‬‬
‫‪ ‬توزیع ‪460‬آمپول مگلوسان به مراکز فاطمیه زیدی راوند و‪....‬‬
‫‪ ‬توزیع پمفلت هاری ‪80‬عدد‬
‫‪12‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫واکسیناسیون و زنجیره سرما‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ ‬محاسبه و آنالیز پوشش واکسیناسیون مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی‬
‫‪ ‬محاسبه ی پرت واکسن مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی‬
‫‪ ‬برآورد درخواست سرنگ و پنکل مصرفی دو ماهه ی و پیگیری آن تا حصول نتیجه‬
‫‪ ‬جمع بندی آمار واکسیناسیون مراکز و هم چنین جمع بندی آمار واکسیناسیون مصرفی‬
‫دانشگاه‬
‫‪ ‬وارد نمودن آمار واکسیناسیون در پورت وزارت متبوع‬
‫‪ ‬بازدید از زنجیره سرما فاطمیه زیدی به همراه کارشناس مسئول زنجیره سرد کشوری‬
‫بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن‪:‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش گیری ‪،‬پیگیری و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن‬
‫‪14‬‬
‫نوع بیماری‬
‫تعداد‬
‫مظنون به مننژیت‬
‫‪7‬‬
‫مظنون به سرخک‬
‫‪1‬‬
‫مظنون به سرخجه‬
‫‪1‬‬
‫مظنون به ‪CRS‬‬
‫‪-‬‬
‫مظنون به سیاه سرفه‬
‫‪-‬‬
‫مظنون به دیفتری‬
‫‪1‬‬
‫‪AFP‬‬
‫‪-‬‬
‫هپاتیت سرمی(‪)B,C‬‬
‫‪5‬‬
‫عوارض واکسن‬
‫‪9‬‬
‫نیدل استیک‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬گزارش گیری ماهیانه از کلیه مطبهای سطح شهر به تعداد‪ 144‬مطب و ‪ 29‬مورد‬
‫گزارش گیری هفتگی از فیزیو تراپیها و بیمارستانها‬
‫‪ ‬گزارش گیری نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی از مطبهای چشم پزشکی‬
‫ومتخصصین قلب‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫بیماری سل‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫بيمار اسمیر مثبت جديد‪2 :‬‬
‫‪ ‬پذيرش در مراكز سل ‪ 116:‬مورد‬
‫بيمار خارج ريوي ‪2 :‬‬
‫‪ ‬بيمار اسمیر منفي جديد‪1 :‬‬
‫تعداد كشت ‪85 :‬‬
‫‪ ‬عود‪ :‬صفر‬
‫توزيع دارو ‪ 53:‬مورد‬
‫‪ ‬تعداد آنتي بيوگرام ‪0:‬‬
‫‪ 17 : PPD‬مورد‬
‫‪14‬مورد‬
‫‪: BCG ‬‬
‫ارسال آزمايش ‪ 7:‬مورد‬
‫‪ ‬ارسال گرافي‪ 5:‬مورد‬
‫تشكيل پرونده ‪5:‬مورد‬
‫‪ ‬مشاوره ‪ 2 :HIV‬مورد‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی سل و مصرف داروهای ترکیبی ضدسل جهت کلیه پرسنل درمانگاه‬
‫امیر کبیر و پایگاه سپهری‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاری در مرکز سل مسلم ‪14:‬نفر‬
‫‪ ‬ارسال ‪ CD‬آخرین آمار و دستورالعمل ها ومباحث مطرحه شده در کنگره های سل و ایدز‬
‫برگزار شده در سال جاری جهت کلیه اساتید محترم گروه عفونی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ ‬ادامه مراقبت و درمان بیمار مسلول مقاوم به درمان (‪) MDR‬‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز فاطمیه و شهید بهشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و ارسال‬
‫فیدبک به آنان‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات هفتگی گروه عفونی و معرفی بیماران مسلول مشکل دار‬
‫‪ ‬ارسال دستورالعمل نحوه بررس ی اطرافیان بیماران ریوی اسمیر مثبت به کلیه مراکز و‬
‫پایگاههای بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و شبکه آران و بیدگل‬
‫آنفلوانزاي انساني و پرندگان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعالم آماردارو ‪ ،‬وسائل حفاظت فردي وآموزش ي واقدامات اجرايي به صورت ماهانه به مركز‬
‫مديريت بيماریها‬
‫ارسال آمار واكسيناسيون آنفلوانزا به تهران‬
‫اعالم افزايش موارد آنفلوانزا در كشور به كليه مراكز بهداشتي‪،‬بيمارستانها و‪ ..‬جهت آمادگي و‬
‫پيش بيني الزم‬
‫مكاتبه و اعالم بخشنامه انفلوانزا و نحوه استفاده از داروهاي ضد ويروس ي به كليه مطبهاي بخش‬
‫خصوص ي‪ ،‬مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و كليه بيمارستانها و مراكزنظامي‬
‫بازديد از اتاق ايزوله تنفس ي كاشان و آران بيدگل‬
‫تشكيل جلسه آموزش ي كوروناويروس براي كاردان و كارشناسان شهرستان آران و بيدگل‬
‫پيگیري نمونه گیري از زائران كربال و زائران مكه و اطرالفيان آنها (بيش از ‪ 23‬مورد(نتيجه ‪ 13‬مورد‬
‫آنفلوانزاي )‪ A(H3N2‬مثبت و يك مورد آنفلوانزاي( ‪ A(H1N1‬مثبت))‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫پيگیري ‪ 14‬مورد مثبت انفلوانزا و پيگیري اطرافيان انها‬
‫تحويل ‪ 1500‬عدد داروي تامي فلو از تهران و توزيع ‪ 600‬عدد آن به بيمارستان بهشتي وشبكه‬
‫آران و بيدگل‬
‫ارسال محيط ‪UTM‬به پايگاه ديده وري و بيمارستانهاي بهشتي ميالد و شبيه خواني زندان‬
‫و‪...‬جهت نمونه گیري آنفلوانزا و كوروناويروس‬
‫بيماریهاي منتقله از آب و غذا‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬ورود آمار نمونه گیري التور در سايت مركز مديريت بيماریها‬
‫‪ ‬مكاتبه با نیروی مقاومت بسيج جهت كاروان راهيان نور براي پيشگیري از بيماریهاي منتقله از آب‬
‫و غذا در ايام نوروز‬
‫‪ ‬تاييد ارسال آمار طغيانها در سايت مركز مديريت بيماریهاي واگیر‬
‫‪18‬‬
‫عفونت بيمارستاني‬
‫ثبت آمار ماهانه عفونتهاي بيمارستاني مجتمع بيمارستاني در سامانه اينيس به كمك کارشناس عفونت‬
‫بیمارستانی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی‬
‫پديكلوزيس‪:‬‬
‫‪ ‬ارسال ‪200‬شامپوي پرمترين به مراكز طبق درخواست جهت درمان موارد آلوده به پديكلوزيس‬
‫‪ ‬جمع بندي آمار ماهيانه پديكلوزيس‬
‫‪ ‬ارسال‪ 300‬تراكت پديكلوزيس به مراكز جهت آموزش‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪19‬‬
‫برنامه ایدز‬
‫آموزش واطالع رسانی‪:‬‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به کلیه مراجعین جدید مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به دانشجویان پرستاری ‪ 13‬نفر‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به دانشجویان پزشک‪ 12‬نفر‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به دانشجویان عمومی‪ 3‬نفر‬
‫مشاوره‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کل مراجعین به مرکز ‪169 :‬نفر‬
‫مشاوره منجربه آزمایش ‪ 52 :HIV/AIDS‬نفر‬
‫مشاوره جدید منجر به آزمایش ‪ 47 :HIV/AIDS‬نفر‬
‫مشاوره خانواده افراد ‪ 22 :HIV/AIDS‬نفر‪-‬مراجعه‬
‫مشاوره در واحد اعتیاد وارجاع به ‪ 14 :MMT‬نفر‬
‫مشاوره موارد ‪HIV/AIDS‬تحت پوشش ‪ 40‬نفر‬
‫ثبت ‪ 101‬نفر شناسایی شده اچ آی وی‬
‫شناسایی الیزا مثبت یک مورد‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪21‬‬
‫هماهنگی بین بخش ی‬
‫‪ ‬بازدید هفتگی کارشناس مرکز از زندان ‪ 4‬جلسه پیگیری مراقبت بیماران تحت درمان ‪ART‬‬
‫‪ ‬بررس ی وپیگیری واکسیناسیون موارد اچ آی وی در زندان‬
‫‪ ‬ثبت داده ها ی درپرونده ها و برنامه نرم افزاری‪HIV/AIDS‬‬
‫‪ ‬انجام امور ستادی‬
‫‪ ‬توزیع ‪ 40‬عدد کیت آزمون تست تشخیص ی سریع اچ ای وی‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت مهاجرت یک مورد به معاونت بهداشتی کرج‬
‫کاهش آسیب‪:‬‬
‫‪ ‬ارائه وسایل کاهش آسیب به ‪ 18‬نفرمصرف کننده تزریقی تحت پوشش‬
‫‪ ‬توزیع بیش از بسته ‪ 61‬کاندوم به افراد با رفتار پرخطر جنس ی پرخطر‬
‫‪ ‬توزیع بیش از‪150‬پنکل‬
‫مراقبت ودرمان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪22‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬مورد تحت پوشش ‪ART‬درمان ضد رتروویروس ی‬
‫ارجاع به آزمایشگاه گالبچی ‪6‬مورد‬
‫انجام پروفیالکس ی ‪ 10 PCP‬نفر‬
‫انجام پروفیالکس ی سل یک نفر‬
‫ارجاع و ویزیت ‪ 7‬مورداچ آی وی توسط فوکال پوینت‬
‫هماهنگی با فوکال پوینت عفونی بیمارستان امام خمینی‬
‫ارجاع به دندانپزشکی ‪1‬نفر‬
‫انجام اسمیر خلط ‪1‬نفر‬
‫ارجاع کودک مبتال به بیمارستان امام خمینی‬
‫ارجاع به پاپ اسمیر‪1‬نفر‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت حرفه ای‬
‫‪ ‬برگزاری اولین جلسه هم اندیش ی واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی با اعضای هیئت‬
‫علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت در دفتر معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬همکاری دربرگزاری جلسه بازآموزی کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای درسالن اجتماعات‬
‫دکترقریب دانشکده علوم پزشکی‬
‫‪ ‬برگزاری کالس آموزش ی " ارگونومی و راههای پیشگیری از ابتالبه بیماریهای اسکلتی عضالنی در‬
‫کارکنان ادارات" ویژه پرسنل متقاض ی مجموعه پردیس دانشگاه در سالن طبیب دانشکده علوم‬
‫پزشکی‬
‫‪23‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫بازدید کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی از واحد بهداشت حرفه ای‬
‫معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی قزوین درقالب برنامه پایشهای کشوری تحت‬
‫نظارت مرکز سالمت محیط وکار‬
‫بازدید کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت از واحد بهداشت حرفه ای‬
‫معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درقالب برنامه پایشهای کشوری تحت نظارت‬
‫مرکز سالمت محیط وکار‬
‫حضور سه نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای درجلسه برگزار شده در دادستانی جهت‬
‫هماهنگی در خصوص رفع مشکالت قضایی پرونده های ارجاعی بهداشت حرفه ای ومحیط به‬
‫دادگاه‬
‫فعال سازی ‪ 6‬کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار‬
‫ارجاع ‪ 56‬مورد از کارمندان دانشگاه جهت انجام معاینات قبل از استخدام به مراکز تخصص ی‬
‫طب کار و اعالم نتیجه به ستاد دانشگاه‬
‫ثبت ‪ 10‬مورد گزارش معاینه دوره ای انجام شده در کارخانجات‬
‫صدور ‪ 8‬تاییدیه بهداشتی جهت صنوف استعالم شده‬
‫انجام ‪ 3‬مورد ارجاع و پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از اصول و موازین بهداشتی به‬
‫مراجع قضایی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬ارجاع ‪ 56‬مورد از کارمندان دانشگاه جهت انجام معاینات قبل از استخدام به مراکز تخصص ی‬
‫طب کار و اعالم نتیجه به ستاد دانشگاه‬
‫‪ ‬ثبت ‪ 10‬مورد گزارش معاینه دوره ای انجام شده در کارخانجات‬
‫‪ ‬انجام ‪ 3‬مورد ارجاع و پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از اصول و موازین بهداشتی به مراجع‬
‫قضایی‬
‫‪ ‬بازدید مشترک پزشک طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از خانه های بهداشت کارگری و‬
‫تکمیل چک لیست نظارت بر معاینات دوره ای انجام شده در ‪ 7‬کارخانه‬
‫‪ ‬بررس ی مشکالت پوستی کارکنان اتاق عمل و ‪ ICU‬بیمارستان شهیدبهشتی بدلیل تماس با اتیلن‬
‫اکساید توسط متخصص طب کار واحد‬
‫‪ ‬انجام سه مورد بازدید مشترک شورای نظارت بر خانه های بهداشت کارگری توسط کارشناس‬
‫بهداشت حرفه ای و نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و ارسال‬
‫بازخوراند‬
‫‪ ‬انجام بازدید گروهی کارشناس بهداشت حرفه ای بازرس منطقه صنعتی راوند به اتفاق کارشناسان‬
‫بازرس شبکه بهداشت ودرمان آران وبیدگل از شرکتهای سهندآوا و مگانور درتاریخهای بمنظور تبادل‬
‫تجربیات‬
‫‪25‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬بازدید از ‪ 3‬شرکت جهت بررس ی مشاغل سخت وزیان آور و اندازه گیری سروصدا در دو‬
‫شرکت بازدید شده‬
‫‪ ‬برگزاری دو جلسه آموزش ی کلیات بهداشت حرفه ای وکنترل عوامل زیان آور ارگونومیکی در‬
‫محیط کار ویژه ‪ 70‬نفر از رانندگان اداره تاکسیرانی‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی راههای پیشگیری از بیماری سیلیکوزیس ‪ ،‬کمردردهای ناش ی از کارو‬
‫بهداشت پرتوها در معادن جهت ‪ 22‬نفر از معدن کاران روستای استرک‬
‫‪26‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برگزاری ‪ 8‬جلسه با مدیران کارخانجات جهت توجیه کارفرما بمنظور رفع نواقص بهداشتی‬
‫وایمنی کارخانه‬
‫همکاری با دانشکده بهداشت درزمینه کارآموزی دانشجویان بهداشت حرفه ای‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬رسیدگی به ‪ 8‬مورد شکایات کارگری از طریق بررس ی پرونده و بازدید توسط کارشناس بهداشت حرفه‬
‫ای و متخصص طب کارواحد‬
‫‪ ‬رسیدگی به یک شکایت مردمی جهت آلودگی صوتی ‪،‬اندازه گیری سروصدا و پاسخ به استعالم شعبه‬
‫چهارم حقوقی دادگاه در این زمینه‬
‫‪ ‬بررس ی سه مورد گزارش اندازه گیری های انجام شده در کارخانجات‬
‫‪ ‬حضور در ‪ 8‬کارخانه جهت نظارت بر اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار‬
‫‪ ‬ارسال ‪ 19‬مورد بازخوراند صورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانجات‬
‫‪ ‬صدور سه تاییدیه صالحیت فعالیت کارشناس بهداشت حرفه ای در کارخانجات مشمول خانه‬
‫بهداشت کارگری و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‬
‫‪ ‬برگزاری یک دوره آموزش ی کلیات بهداشت حرفه ای وکنترل عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط‬
‫کارباحضور ‪45‬نفراز معلمان در دبیرستان دخترانه دستمالچی‬
‫‪ ‬تکمیل چک لیست پایش مسئول بهداشت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در ‪ 5‬شرکت و ارسال‬
‫بازخوراند‬
‫‪ ‬بازدید ازسه مرکز بهداشتی درمانی امام علی (ع) ‪ ،‬شهیدالمع و جوشقان قالی در قالب بازدید گروهی ‪،‬‬
‫تکمیل چک لیست وارسال بازخوراند‬
‫‪27‬‬
‫‪4 ‬مورد نمونه برداری از آب کارخانجات با همکاری واحد بهداشت محیط و ارسال نتیجه به کارخانه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد آمار‬
‫‪ ‬توزیع نسخه چاپی کتاب شاخصهای سالمت سال ‪1391‬و پیگیری چاپ آن‬
‫‪ ‬تعیین مبلغ جدید فروش گواهی فوت‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری مصوبه هیئت محترم امنای دانشگاه در خصوص نظام نامه تغذیه و شیوه استخراج‬
‫شاخصهای مربوط به بهداشت روان‬
‫جمع آوری و پاسخگویی به درخواستهای آماری‬
‫‪ ‬جمع آوری و توزیع فرمهای آماری دی ماه مراکز و ارسال پسخوراند آماری به مراکز بهداشتی‪.‬‬
‫‪ ‬تداوم بررس ی شاخصهای بهداشتی مراکز‬
‫‪ ‬اتمام تدوین و شناسایی منابع تعاریف و شاخصهای بهداشتی بیش از ‪ 200‬شاخص مندرج در‬
‫کتاب شاخصهای سالمت با مراجعه به کتابها‪ ،‬دستورالعملها و رایزنی با کارشناسان محترم هر‬
‫شاخص (حسب مصوبه کمیته آمار دانشگاه)‬
‫‪ ‬پیگیری و تدوین گزارش درخواستی دبیرخانه هیئت محترم امناء دانشگاه در خصوص وضعیت‬
‫اجرایی مصوبات قبلی‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه و ارسال برخی اقالم آماری مورد نیاز برنامه بازدید قریب الوقوع کارشناسان محترم وزارت‬
‫‪ 28‬بهداشت‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫کارگاهها و کالسهای آموزش ی‪ ،‬بازدید از مراکز و شبکه‬
‫‪ ‬برگزاری ‪ 3‬جلسه آموزش آمار و شاخصها‪.‬‬
‫‪ ‬مطالعه و بررس ی طرحهای تحقیقاتی همکاران و شرکت در جلسات شورای ‪HSR‬‬
‫‪ ‬تکمیل و آماده سازی طرح درس ویژه کارگاه شاخصهای عدالت در سالمت برای گروه هدف‬
‫اعضاء محترم دبیر خانه ‪. SDH‬‬
‫‪29‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد سالمت روان‬
‫‪ ‬همکاری در برگزاری کارگاه اصول مشاوره ( ‪ 8‬کارگاه) با واحد بهداشت خانواده و آموزش نحوه‬
‫برقراری ارتباط موثر با مراجعین به پرسنل‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه کمیته امور اجتماعی بهزیستی با موضوع راهکارهای پیشگیری از طالق و ارائه‬
‫پیشنهادات‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه ارتقاء سالمت روان مدارس در بیمارستان کارگر نژاد‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه ارزیابی برنامه های آموزش ی‬
‫‪ ‬بازدید از مرکز بهداشتی درمانی ورکان‬
‫‪ ‬ارسال پیشنهادات و انتقادات در خصوص راهکارهای مقابله با عرضه مواد مخدر به ستاد‬
‫مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪ ‬ارسال اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از اعتیاد به فرمانداری ویژه شهرستان‬
‫‪ ‬آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر به دانشجویان پزشکی دوره کارآموزی‬
‫‪30‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ ‬آموزش " آشنایی با برنامه های سالمت روان " به دانشجویان بهداشت عمومی در آموزشگاه‬
‫بهورزی‬
‫‪ ‬آموزش " اصول مشاوره و نحوه برقراری ارتباط با مراجعین" به دانشجویان بهداشت عمومی‬
‫‪ ‬آموزش " آشنایی با برنامه های سالمت روان" به دانشجویان پزشکی‬
‫‪ ‬آموزش مهارت رفتار جرأتمندانه به دانش آموزان مدرسه راهنمایی راه ابریشم‬
‫‪ ‬آموزش مهارت مدیریت استرس به والدین دانش آموزان مدرسه راهنمایی راه ابریشم‬
‫‪ ‬تهیه مطالب آموزش ی با موضوعات مختلف سالمت روان و قرار دادن در سایت معاونت جهت‬
‫بهره برداری‬
‫‪ ‬جمع بندی و ارسال آمار ماهیانه اختالالت روانپزشکی‬
‫‪ ‬جمع آوری آمار آموزش های مهارت های زندگی ومهارت فرزندپروری و اعتیاد و ارسال آن به‬
‫واحد آمار‬
‫‪ ‬جمع آوری‪ ،‬ثبت و ارسال موارد اقدام به خودکش ی به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫ارائه خدمات روانشناختی و روانپزشکی در کلینیک سالمت روان‪:‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ ‬مراجعه کنندگان بر حسب جنسیت ‪ :‬زن ‪ 33‬مورد‬
‫‪ 7 ‬مورد اضطراب‬
‫‪ 9 ‬مورد اختالالت رفتاری کودکان‬
‫‪ 11 ‬مورد اختالفات خانوادگی‬
‫‪ 10 ‬مورد اختالالت خلقی‬
‫‪ 7 ‬مورد وسواس‬
‫مرد ‪ 11‬مورد‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد مشارکتهای مردمی‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی واحد مشارکت مردمی در سال ‪1393‬‬
‫‪ ‬تهیه و درج اخبار ‪،‬گزارشات و مطالب علمی تهیه شده توسط رابطین بهداشت در سایت‬
‫معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬جمع آوری و ارسال آثار ‪،‬گزارشات و مطالب رابطین بهداشت جهت نشریه الکترونیکی‬
‫داوطلبان سالمت ویژه بهار ‪13 93‬‬
‫‪ ‬بازدید از مرکز بهداشتی درمانی گالبچی و پایگاههای بهداشتی سادات راوند و صمیمی‬
‫‪ ‬مکاتبه با سرپرست محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع و درخواست اعتبار از ایشان‬
‫جهت برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در بالیا‬
‫‪ ‬مکاتبه با ریئس محترم دانشگاه و درخواست اعتبار جهت اجرای برنامه های واحد مشارکت‬
‫مردمی تا سه ماهه اول سال ‪93‬‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی‬
‫‪ ‬آموزش کارشناسان بدو خدمت‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪34‬‬
‫ایثارگران ‪ ،‬بسیج‪ ،‬امر به معروف و نهی ازمنکر ‪:‬‬
‫‪ ‬جمع بندی و ارسال لیست نهایی اعضاء فعال بسیجیان بهمراه کارتهای فعال به منظور‬
‫تعویض و تمدید آنها‬
‫‪ ‬تهیه و ارسال فرم درخواست هیئت رئیسه در خصوص اجایی شدن آیین نامه پوشش‬
‫دانشجویان‬
‫خیرین‪:‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با مدیر عامل محترم مجمع خیرین سالمت و پیگیری در خصوص متن تابلوی سر درب و‬
‫ادامه عملیات ساختمانی خانه بهداشت علوی‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه مجمع خیرین سالمت با حضور اعضای شورا و بخشداری نیاسر در خصوص‬
‫ساخت مرکز بهداشتی درمانی نیاسرتوسط یکی از خیرین و مذاکره با دفتر فنی دانشگاه و‬
‫پیگیری جهت تهیه نقشه جهت تحویل به خیرمذکور‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت خانواده‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هم اندیش ی واحد سالمت خانواده و واحد های فنی با کارکنان مراکزبهداشتی‬
‫درمانی شهری‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان فیلد پزشکی اجتماعی در خصوص برنامه های سالمت خانواده‬
‫‪ ‬آموزش خدمات اجرایی در واحد بهداشت خانواده به دانشجویان فیلد پزشکی اجتماعی‬
‫(بهداشت عمومی )‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به همراه تیم پایشگر و ارسال گزارش بازدید‬
‫‪ ‬تهیه و ارسال فایل بسته آموزش ی بدو خدمت به مرکز آموزش بهورزی‬
‫‪ ‬جلسه با واحد سالمت خانواده شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل درخصوص نحوه‬
‫تکمیل پرسشنامه طرح "بررس ی کیفیت خدمات سبا و سما در شهرستان آران و بیدگل"‬
‫‪ ‬انجام آموزش بدو خدمت کارکنان مرکزبهداشتی درمانی در زمینه برنامه های سالمت خانواده‬
‫‪ ‬شرکت درکمیته جامعه ایمن با توجه به شعار هفته سالمت مردان "سوانح وحوادث درکمین‬
‫سالمت مردان " قرار دادن در دستورجلسه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ ‬استخراج آمار مراقبت های پزشک و غیر پزشک از ابتدای سال تا پایان دی ماه سال ‪92‬‬
‫‪ ‬همکاری با گروه پزشکی اجتماعی در تدریس برنامه مراقبت های ادغام یافته جهت دانشجویان‬
‫پزشکی‬
‫‪ ‬بررس ی پیش نویس جزوه آلزایمر و رفع اشکاالت ارسالی شورای آموزش ی‬
‫‪ ‬تهیه فرم های سبا و تکثیر جزوات راهنمای برنامه سبا‪ ،‬هماهنگی و همکاری با واحد بهداشت‬
‫مدارس در زمینه انجام معاینات سالمت زنان (معلمان آموزش و پرورش )‬
‫‪ ‬مکاتبه با دفتر امام جمعه محترم و روابط عمومی دانشگاه و امور اداری معاونت بهداشتی‬
‫جهت اطالع رسانی شعار هفته سالمت مردان و اقدامات پیشنهادی اداره میانساالن به سایر‬
‫واحدهای ذیربط‬
‫‪ ‬مکاتبه با پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی و شبکه محترم آران و بیدگل جهت اطالع‬
‫رسانی هفته سالمت مردان ایرانی و ارسال پمفلت های مرتبط در این زمینه و اقدامات‬
‫پیشنهادی اداره میانساالن و شعار هفته مذکور‬
‫‪ ‬تهیه و تکثیر پمفلت های سالمت مردان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی اجرای سامانه توزیع شیرمصنوعی با کارت بانکی در معاونت‬
‫غذا و دارو‬
‫‪ ‬بررس ی مشکالت مربوط به نرم افزار سامانه توزیع شیرمصنوعی با کارت بانکی و ارسال به‬
‫معاونت غذا و دارو‬
‫‪ ‬بررس ی موارد مرگ و میر کودکان و نوزادان در سه ماهه سوم‬
‫‪ ‬پیگیری مجدد در خصوص گزارش موارد کودک آزاری به اورژانس های اجتماعی و واحد‬
‫های بهداشت خانواده و بهداشت سالمت روان‬
‫‪ ‬پیگیری در خصوص افزایش درصد پوشش مراقبت کودکان باالی ‪ 3‬سال‬
‫‪ ‬پیگیری خرید ‪ 150‬جلد کتاب با عناوین" ماساژ موزاد و شیرخوار"‪ " ،‬قدم نورسیده‬
‫مبارک" و " آموزش دوران بارداری و آمادگی برای زایمان" و ‪ CD‬های مربوطه‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ و توزیع فرم های کودک سالم جهت مراکز بهداشتی درمانی به اندازه ‪ 6‬ماه‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ و توزیع کارت های رشد کودکان برای بیمارستان ها برای ‪ 6‬ماه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ ‬ارسال نقطه نظرات پیشنهادی مربوط به نشست تدوین سیاستها ی وزارت متبوع و ارسال‬
‫به اداره کل محترم سالمت جمعیت ‪،‬خانواده و مدارس‬
‫‪ ‬ارسال نقطه نظرات پیشنهادی مربوط به برنامه ‪ 4‬ساله اداره باروری سالم و ارسال به‬
‫اداره کل محترم سالمت جمعیت ‪،‬خانواده و مدارس‬
‫‪ ‬برگزاری کارگاه اصول کلی مشاوره باروری سالم جهت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری‬
‫و روستایی با همکاری واحد سالمت روان و مرکز آموزش بهورزی‬
‫‪ ‬جمع بندی نمرات پیش آزمون و پس آزمون و کارهای عملی ارائه شده در کارگاه مشاوره و‬
‫ارسال به مرکز آموزش بهورزی‬
‫‪ ‬تهیه خبر برگزاری کارگاه مشاوره در سایت معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬جمع بندی آمار اعمال جراحی پیشگیری از بارداری های ناخواسته در بیمارستانها و ارسال‬
‫به امور مالی‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه هماهنگی با مدیر محترم بیمارستان و زایشگاه شبیه خوانی و مسئول محترم‬
‫امور مالی بیمارستان و مدیر محترم بیمارستان شهید بهشتی در خصوص ارجاعات مربوط‬
‫به عمل جراحی ‪TL‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬کنترل ورودی و خروجی اقالم پیشگیری از بارداری و ارسال اطالعات سه ماهه به سامانه پرتال‬
‫وزارت متبوع‬
‫‪ ‬هماهنگی با امور مالی جهت خرید اقالم پیشگیری از بارداری برای افراد درمعرض خطر‬
‫بارداری مجدد‬
‫‪ ‬بررس ی ‪ 10‬مورد از موارد ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی جهت انجام ‪ TL‬و هماهنگی الزم‬
‫با امور مالی بیمارستان‬
‫‪ ‬تهیه برنامه عملیاتی سالمت خانواده در بحران‬
‫‪ ‬تهیه جدول عملکرد فعالیتهای آموزش ی جهت ارسال اطالعات آموزش ی مربوط به فرزند‬
‫آوری از مراکز بهداشتی درمانی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل‬
‫‪ ‬ارسال نامه اداره کل محترم سالمت جمعیت ‪،‬خانواده و مدارس در خصوص فراهم نمودن‬
‫تسهیالت الزم برای عمل جراحی برگشت باروری به شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل‬
‫‪،‬بیمارستانها و مرکز ‪NSV‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با بیمارستانها جهت انجام اعمال جراحی ‪ TL , NSV‬پس از تائید کمیته نظارت بر‬
‫اعمال جراحی پیشگیری از بارداری های نا خواسته‬
‫‪  39‬مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی جهت ارجاع افراد در معرض خطر بارداری مجدد به کمیته‬
‫اعمال جراحی پیشگیری از بارداری های نا خواسته‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ ‬هماهنگی واقدامات الزم با دفتر آموزش مداوم جهت کنفرانس ادواری سالمت مادران‬
‫‪ ‬پیگیری خرید کتاب سالمت مادران ویژه ماما ‪ -‬پزشک‬
‫‪ ‬توزیع کتاب سالمت مادران ویژه ماما‪-‬پزشک واصالحیه کتاب غیر پزشک به کلیه مراکز‬
‫بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مدرسین کنفرانس ادواری سالمت مادران‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ فرم های سالمت مادران‬
‫‪ ‬هماهنگی با مرکز آموزش بهورزی جهت برگزاری آزمون بخش عملی کارگاه سالمت مادران‬
‫‪ ‬تهیه مقاله سناریوی مرگ مادری جهت مجله بهورزی‬
‫‪ ‬پیگیری مهاجرت ‪2‬مادر باردار‬
‫‪ ‬هماهنگی واقدامات مربوط به‪11‬مورد باردار پرخطر‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد آموزشگاه بهورزی‬
‫‪41‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه شورای آموزش ی و ارسال مصوبات آن به واحدهای مرتبط‬
‫‪ ‬هماهنگی و مکاتبه جهت اجرای کارگاه آموزش ی دانشجویان پزشکی و بهداشت عمومی به‬
‫تعداد( ‪ 40‬نفر) و اجرای برنامه کار آموزی در واحدهای ستادی گروه بهداشت عمومی (‪28‬‬
‫نفر)‬
‫‪ ‬هماهنگی و مکاتبه با مراکز شهری جهت پذیرش دانشجویان رشته پرستاری روزانه و آزاد نراق‬
‫به تعداد (‪ 56‬نفر)‬
‫‪ ‬اجرای آزمون از کارورزان پزشکی (تعداد ‪ 12‬نفر)‬
‫‪ ‬حضور در کمیته علمی گواهی نوع دوم کارشناسان‬
‫‪ ‬تهیه برنامه عملیاتی ‪ 93‬جهت ارائه به هیئت رئیسه دانشگاه‬
‫‪ ‬تشکیل جلسات هماهنگی با دانشکده بهداشت در خصوص طراحی و بازنگری در نحوه انجام‬
‫کار آموزی دانشجویان پیوسته بهداشت عمومی (‪ 4‬جلسه)‬
‫‪ ‬پیگیری ارشد جامعه نگر مربیان بهورزی از طریق وزارت‬
‫‪ ‬تهیه سرفصلهای کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی در مرکز آموزش بهورزی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ ‬پیگیری بازنگری واحدها در سرفصلهای کار آموزی دانشجویان بهداشت عمومی‬
‫‪ ‬هماهنگی با خدمات دانشگاه در خصوص لباس بهورزان و پیگیریهای متعدد در این زمینه‬
‫شرکت در جشنواره غذای سالم شهرک قطب و ارائه گزارش به فصلنامه بهورز‬
‫‪ ‬جمع بندی نظرات کارشناسان در مورد اقدامات انجام شده در زمینه صرفه جویی وارسال‬
‫نامه به معاونت پشتیبانی‬
‫‪ ‬هماهنگی با اداره رفاه دانشگاه جهت شرح وظایف بیمه مسئولیت بهورزان‬
‫‪ ‬برنامه ریزی و اجرای یک دوره برنامه آموزش بدو خدمت جهت گروه هدف کارشناس‬
‫مامایی (‪ 3‬نفر)‬
‫‪ ‬تهیه برنامه اکسل آموزش غیر حضوری واحدها‬
‫‪ ‬صدور گواهی حضور شرکت کنندگان خارج از سازمان برنامه پیشگیری و کنترل خطرات و‬
‫بیماریهای ناش ی از مواد شیمیایی وسرطانزا‬
‫‪ ‬پیگیری گزارش پس خوراند بازدیدهای اجرا شده مراکز کله و قمصر‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با دانشگاه مشهد جهت ارسال ‪CD‬فصلنامه بهورز جهت بارگذاری در سایت‬
‫معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مسئول سایت معاونت در خصوص مطالب فصلنامه بهورز وسایر برنامه ها‬
‫‪ ‬پیگیری کتب مورد نیاز آموزش دانش آموزان جهت شروع پایه دوم بهورزی‬
‫‪ ‬تهیه و تکثیر فرمهای آماری جهت آموزش دانش آموزان‬
‫‪ ‬هماهنگی با مراکز امام علی (ع)جهت نحوه نظارت بربرنامه پزشکی پاسخگو‬
‫‪ ‬اجرای برنامه پایش خانه های بهداشت و ارسال گزارش به معاون بهداشتی (‪ 2‬بازدید)‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه شورای داخلی مربیان (‪ 2‬جلسه)‬
‫‪ ‬هماهنگی با بهزیستی جهت حضور نماینده آن مرکز و بیان دستورالعملهای جدید ‪CBR‬‬
‫به بهورزان‬
‫‪ ‬هماهنگی متعدد با مربیان داخلی و خارجی جهت تصحیح و اعالم نمرات دانش آموزان‬
‫‪ ‬جمع آوری نمرات مربیان وثبت اطالعات نمرات پایه اول دانش آموزان دوره دوازدهم در‬
‫برنامه نرم افزاری اکسل جهت صدور کارنامه دانش آموزان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪44‬‬
‫هماهنگی و مکاتبه با مسئول محترم امور مالی جهت پرداخت کمک هزینه دانش آموزان طبق‬
‫مصوبه جدید هیئت امنا‬
‫ارسال پسخوراند بازدید به واحد گسترش‬
‫هماهنگی و صدور ابالغ جهت برنامه های آموزش ی « کارگاه آموزش ی آمار و اطالعات» و « پرونده‬
‫الکترونیک سالمت » و پیشگیری و کنترل خطرات و بیماریهای ناش ی از مواد شیمیایی وسرطان زا‬
‫در محیط کار « نیازسنجی آموزش ی در صنایع » جهت گروه هدف مصوب شده و همکاری در‬
‫برنامه رییزی و اجرای برنامه های آموزش ی آمار و اطالعات و اصول کلی مشاوره‬
‫جلسه با پزشک مسئول مرکز امام علی (ع) و خانم عباس زاده و‪ ....‬در خصوص ایجاد مرکز‬
‫مشاوره جهت دانشجویان کارشناس ی ارشد مامایی‬
‫تصحیح اوراق کالسهای برگزار شده و استخراج نتایج ارزیابی کارگاه آموزش ی ارگونومی در‬
‫محیط کار و اصول کلی مشاوره‬
‫تقسیم و توزیع کتاب پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در حوزه دانشگاه (تعداد ‪ 950‬عدد)‬
‫ارسال لیست اسامی شرکت کنندگان در سالمت مادران جهت دریافت نمرات عملی از واحد‬
‫بهداشت خانواده‬
‫حضور در جلسه پزشکی پاسخگو وارائه گزارش در خصوص مشکالت آموزش ی دانشجویان با‬
‫حضور ریاست محترم دانشگاه ومعاون محترم آموزش ی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت صدور گواهی تقدیر از اقدامات بعمل آمده در خصوص ارتقاء بهورزان (‪99‬‬
‫نفر)‬
‫‪ ‬هماهنگی با واحدهای امور اداری ‪ ،‬گسترش بهداشت دهان و جهت صدور ابالغ برنامه‬
‫آموزش ی کارگاه آمار و اطالعات گروه هدف پزشک و دندانپزشک‬
‫‪ ‬هماهنگی با مراکز در خصوص ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و مشکالت برنامه پزشک‬
‫پاسخگو‬
‫‪ ‬هماهنگی با بهورزان کاشان و آران و بیدگل جهت حضور در مرکز بهورزی جهت تهیه لباس‬
‫فرم‬
‫‪ ‬تهیه گزارش فلسفه ادغام شبکه با دانشگاه جهت جلسه هم اندیش ی مدیر محترم‬
‫گروههای دانشکده بهداشت‬
‫‪ ‬حضور در جلسه با واحد بهداشت حرفه ای جهت اجرای برنامه ارگونومی در سایر ادارات و‬
‫هماهنگی با فرمانداری در این خصوص‬
‫‪ ‬مکاتبه با معاون محترم وزارت بهداشت در خصوص تشکیالت و جایگاه مرکز بهورزی‬
‫‪ ‬پیگیری مشکالت بهورزان وانجام هماهنگیهای الزم با معاون محترم بهداشتی‬
‫‪ 45‬صدور گواهی تدریس مدرسین خارج از سازمان برنامه های پیشگیری و کنترل فشارخون و‬
‫فرهنگ سازی اهدای خون با همکاری داوطلبین سالمت اهدای خون‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با دانشکده پیرا پزشکی جهت صدور گواهی تدریس مدرسان‬
‫‪ ‬اصالح فرم نظر سنجی جهت گروه هدف دانشجویان رشته بهداشت عمومی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مسئول محترم اورژانس بیمارستان نقوی جهت اجرای برنامه کار آموزی‬
‫کمکهای اولیه دانش آموزان دوره دوازدهم بهورزی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مراکز جهت پذیرش دانشجویان آموزشکده فنی دختران کاشان‬
‫‪ ‬هماهنگی و مکاتبه با پزشکان مسئول محترم مراکز ‪ ،‬کارشناس مسئول واحدها و کلیه‬
‫واحدهای تابعه در خصوص اعالم تاریخ آزمون کتاب پیشگیری بیماریهای قلبی و عروقی جهت‬
‫حضور در موسسه دانش پارسیان‬
‫‪46‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بیماریهای غیر واگیر‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز بهداشتی درمانی سلطان امیر احمد‪ ،‬راوند‪ ،‬طالقانی‪ ،‬ورکان‪ ،‬و ارائه گزارش بازدید‬
‫به مراکز مربوط‪.‬‬
‫‪ ‬اجرای برنامه آموزش جهت دانشجویان کارشناس ی بهداشت عمومی در مرکز آموزش بهورزی‪.‬‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان کارشناس ی بهداشت عمومی طبق برنامه دانشکده بهداشت در واحد بیماری‬
‫های غیرواگیر‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه مشترک مدیران گروه دانشکده بهداشت و کارشناسان مسئول حوزه معاونت‬
‫بهداشتی و بحث و تبادل نظر جهت اجرای بهتر برنامه ها‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه و تدوین سؤاالت آزمون عوامل خطر بیماری های قلب و عروق و تحویل به مؤسسه دانش‬
‫پارسیان و هماهنگی جهت اجرای آزمون؛ در این راستا از تاریخ ‪ 20/11/1392‬داوطلبین به تدریج در‬
‫مؤسسه حضور یافته و در آزمون شرکت نمودند‪.‬‬
‫‪ ‬غربالگری ‪ CH‬و ‪ PKU‬برای ‪ 554‬نوزاد که از این تعداد ‪ 15‬نوزاد مشکوک به ‪ CH‬و ‪ 2‬نوزاد‬
‫مشکوک به ‪ PKU‬فراخوان شدند كه از اين دو نوزاد يكي از نوزادان به دليل ناهنجاریهاي‬
‫مادرزادي فوت كرد و نوزاد ديگر پس از انجام آزمايشات تكميلي سالم تشخيص داده شد‪.‬‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه مشترک با کارشناسان واحد مبارزه با بیماری های شبکه آران و بیدگل جهت‬
‫‪ 47‬چگونگی اجرای برنامه ها در ستاد شبکه آران و بیدگل‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬تهیه و قرار دادن مطالب آموزش ی با موضوعات آسم و ورزش و آسم در بارداری بر روی سایت‬
‫معاونت بهداشتی‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه و قرار دادن فرم خود آزمایی جهت بیماری انسدادی مزمن ریه (‪ )COPD‬در سایت‬
‫معاونت بهداشتی‪.‬‬
‫‪ ‬فعالیت های مربوط به هفته ملی مبارزه با سرطان‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته سرطان با واحدهای مربوطه‬
‫‪48‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسات آموزش ی پیشگیری از عوامل خطر سرطان ها ویژه مساجد مروج سالمت‬
‫مسجد امیراملومنین خ نطنز‬
‫مسجد جواداالئمه – جاده نوش آباد‬
‫‪49‬‬
‫مسجدمحمدی خ رسالت‬
‫مسجد الزهرا خ شهید صالحی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪50‬‬
‫برگزاری جلسات آموزش ی پیشگیری از عوامل خطر سرطان ها ویژه دانش آموزان ‪:‬‬
‫دبیرستان جهانگیر‬
‫‪ ‬تهیه پاورپوینت آموزش ی عوامل خطر سرطانها وارسال ‪CD‬آن به مراکز بهداشتی ودرمانی‬
‫وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان آران وبیدگل‬
‫‪ ‬ارسال تیزرهای آموزش ی پیشگیری از سرطان جهت مراکز بهداشتی ودرمانی حوزه معاونت‬
‫بهداشتی‬
‫‪ ‬ارسال تراکت آموزش ی با عنوان خطرات اشعه ماوراءبنفش خورشید بر پوست به شبکه‬
‫بهداشت ودرمان شهرستان آران وبیدگل ومراکز بهداشتی ودرمانی حوزه معاونت بهداشتی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ ‬ارسال پوسترآموزش ی سرطان به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آران وبیدگل ومراکز‬
‫بهداشتی ودرمانی حوزه معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬ارسال فراخوان مسابقه نقاش ی ‪،‬وبالگ نویس ی ومقاله نویس ی ویژه دانش آموزان به اداره‬
‫آموزش وپرورش‬
‫‪ ‬نوشتن مطالب ونکات آموزش ی در سایت دانشگاه ومعاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬آموزش رابطین بهداشتی وعموم درخصوص عوامل خطر سرطان ها‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی جهت جمعیت همیاران سالمت شهرستان کاشان‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی جهت خانواده زندانیان درخصوص عوامل خطر سرطان ها با همکاری‬
‫انجمن حمایت از زندانیان و واحد سالمت مدارس وبهداشت خانواده‬
‫‪ ‬برگزاری کالس آموزش ی سرطان های شایع زنان جهت‪100‬نفر از مادران دانش آموزان در‬
‫دبیرستان ‪12‬فروردین شهر نیاسر‬
‫‪ ‬درج پیام های بهداشتی مربوط به هفته ملی مبارزه با سرطان در سربرگ نامه های اداری‬
‫‪52‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫تشکیل کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان با حضور ریاست محترم دانشگاه‬
‫‪ ‬ارسال آمار مصدومین سوانح وحوادث درسه ماهه سوم سال ‪ 1392‬به مرکز مدیریت حوادث‬
‫وفوریت های پزشکی کشور‬
‫‪ ‬تعداد ‪ 453‬مورد نوزاد در طرح پيشگیري و كنترل نابينايي قابل اجتناب در كودكان در مراكز‬
‫زايماني مورد معاينه چشم قرار گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد ‪ 612‬مورد كودك ‪ 2-3‬ماهه در طرح پيشگیري و كنترل نابينايي قابل اجتناب در كودكان‬
‫در مراكز بهداشتي درماني مورد معاينه چشم قرار گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد ‪ 298‬مورد كودك ‪ 4-6‬ساله در طرح پيشگیري و كنترل نابينايي قابل اجتناب در كودكان‬
‫‪ 53‬در مراكز بهداشتي درماني مورد معاينه چشم قرار گرفتند‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان دی ‪92‬‬
‫‪ ‬غربالگری تاالسمی در مراکز مشاوره تاالسمی دانشگاه در بهمن ماه ‪:1392‬‬
‫تعداد کل غربالگری متقاضیان‬
‫ازدواج‬
‫تعداد زوج ناقل ومشکوک‬
‫شناسایی شده‬
‫مراقبت از زوجین مشکوک‬
‫وناقل تاالسمی‬
‫انجام مشاوره تاالسمی‬
‫‪236‬‬
‫‪11‬‬
‫‪176‬‬
‫‪19‬‬
‫‪‬‬
‫آزمایشات ژنتیک وتشخیص پیش از تولد در برنامه بتا تاالسمی ماژور در بهمن ماه ‪1392‬‬
‫تعداد ارجاع و انجام‬
‫آزمایش *‪PND‬مرحله اول‬
‫تعداد ارجاع و انجام‬
‫آزمایش *‪PND‬مرحله‬
‫دوم در زوج باردار‬
‫تعداد جنین مبتال به بتا‬
‫تاالسمی ماژور‬
‫تعداد سقط قانونی انجام‬
‫شده‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫*(تشخیص پیش از تولد)‪PreNatal Diagnosis‬‬
‫‪54‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد گسترش شبکه‬
‫‪55‬‬
‫‪ ‬همکاری با دانشکده پزشکی ‪ ،‬پیراپزشکی و پرستاری در آموزش دانشجویان این دانشکده ها ‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری عدم حضور پزشکان خانواده به دلیل مرخص ی یا کالس آموزش ی ‪ ،‬تامین و اعزام‬
‫پزشک جایگزین و ارسال لیست کارکرد پزشکان جایگزین طبق مصوبات مربوطه به امور‬
‫مالی جهت پرداخت حقوق آنان‬
‫‪ ‬محاسبه کارکرد پزشکان خانواده و جایگزین در مراکز مجری و اعالم به امور مالی جهت‬
‫پرداخت حق الزحمه مربوطه‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم لیست حضور و غیاب کلیه مراکز مجری به تفکیک محل خدمت به همراه معرفی‬
‫پزشکان جدید و اعالم شماره نظام آنان به سازمانهای بیمه گر جهت جلوگیری از اعمال‬
‫کسورات نسخ ارسالی به بیمه ها‬
‫‪ ‬دریافت گزارش عملکرد پزشکان خانواده از کلیه مراکز مجری ‪ ،‬محاسبه حضور ‪ ،‬تعداد‬
‫ویزیت ساعات غیراداری و ارسال به امور مالی جهت محاسبات حقوقی آنان‬
‫‪ ‬تنظیم لیست مرخص ی و پاس ساعتی پزشکان خانواده و ارسال به امور اداری جهت ثبت در‬
‫نرم افزار مربوطه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ ‬پیگیری فرایند تحویل و واگذاری داروخانه های مراکز شهری حسن آباد ‪ ،‬شهرک ‪ 22‬بهمن و‬
‫مسلم بن عقیل طبق قرارداد به آقای دکتر حسینی‬
‫‪ ‬جمع آوری فرمهای شماره ‪ 3‬و ‪ 4‬بیمه روستایی از کلیه مراکز مجری ‪،‬جمع بندی اطالعات و‬
‫ارسال به بیمه سالمت‬
‫‪ ‬بررس ی شکایات مردمی از نحوه عملکرد مراکز مجری پزشک خانواده وارائه پاسخ به شکایات‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری قراردادهای داروخانه های خصوص ی از طریق امور مالی جهت پرداخت کارکرد آنها‬
‫‪ ‬پیگیری و ارسال اعالم شروع بکار و پایان کار کلیه پزشکان ورودی و خروجی به امور اداری‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم لیست آنکالی و اضافه کار پرسنل شاغل در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده‬
‫درساعات غیر اداری وایام تعطیل‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ی شکایات مردمی وارائه پاسخ به شکایات ‪.‬‬
‫‪ ‬به کارگیری پزشکان مراکز شهری فاقد مطب در مراکز روستایی و تهیه لیست کارکرد و‬
‫محرومیت از مطب آنان ‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه وارسال آمار بیمه شدگان روستایی به بیمه خدمات درمان‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ ‬پیگیری تامین نیرو ی سرایدار جهت مرکز مشکات‪.‬‬
‫‪ ‬ورود اطالعات و آمار در سامانه نظام جامع اطالعات شبکه سالمت‪.‬‬
‫‪ ‬انجام امور مربوط به ‪ call center‬و جوابگوئی به سواالت پزشکان وارباب رجوع و‬
‫مردم‪.‬‬
‫‪ ‬با توجه به ادامه بررس ی و اصالح فرم های اطالعات خانوار و ورود اطالعات در سامانه‬
‫سالمت ایرانیان‪ ،‬همچنین تکمیل فرم های سرشماری توسط برخی از پزشکان ‪ ،‬عودت فرم‬
‫های ناقص به پزشکان جهت پیگیری لزوم تعامل با پزشکان در شهر کاشان‬
‫‪ ‬هدایت و مشاوره تیم سالمت در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده ( روستایی و شهری زیر‬
‫‪ 20‬هزار نفر ) جهت ویرایش و بروز رسانی اطالعات پایه جمعیتی خانوار های تحت پوشش در‬
‫سامانه سالمت الکترونیک ایرانیان بمنظور انجام ویزیت پایه و ویزیت جاری و برنامه های‬
‫مرتبط با بسته تیم سالمت ‪.‬‬
‫‪ ‬ثبت نام پزشکان در ‪ lms.baracatel.ir‬و شرکت در کالسهای آموزش مجازی‪،‬‬
‫توضیح چگونگی ثبت نام‪ ،‬شرکت در کالس‪ ،‬پیگیری صدور گواهینامه شرکت در کالس های‬
‫آموزش ی مختلف از جمله کالسهای مرتبط با برنامه پزشک خانواده ‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری اتصال کلیه مناطق سالمت شهرستان آران وبیدگل به اینترنت وراه اندازی شبکه‬
‫‪.LAN‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ ‬ادامه هماهنگی جانمایی تشکیالت محیطی با امور اداری و کارشناس منابع انسانی ستاد‬
‫‪ ‬مکاتبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بمنظور درخواست یک نسخه از‬
‫تشکیالت محیطی مراکز بهداشت شهرستان های آران وبیدگل و کاشان ‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ و تکثیر رسانه های آموزش ی و فرمهای واحدهای معاونت‪.‬‬
‫‪ ‬جمع بندی بازدیدهای انجام شده توسط واحدهای ستادی و فیدبک های ارسال شده به‬
‫مراکز در دی ماه ‪.1392‬‬
‫‪ ‬تهیه برنامه بازدید گروهی اسفند از مراکز بهداشتی درمانی و ابالغ به واحدها جهت اجرا ‪.‬‬
‫‪ ‬بازدید از واحدهای بهداشتی درمانی کتابچی‪ -‬فین بزرگ‪ -‬برزک وحسنارود و بررس ی برنامه‬
‫های گسترش و ارسال فیدبک آن‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ی پیگیری پیشنهادات در خصوص واگذاریهای زمین ‪ ،‬فعال نمودن واحد های بهداشتی‬
‫و یا نحوه ارائه خدمات بر اساس آخرین بازنگری طرح گسترش شهرستان و انجام مکاتبات‬
‫الزم ‪ ( .‬شورای اسالمی شهرهای نیاسر و برزک )‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ ‬انجام هماهنگی الزم در خصوص جابجایی پایگاه طالقانی به فضای فیزیکی جدید‬
‫ هماهنگی با موجر با توجه به تاریخ اتمام قرارداد‬‫ انجام مکاتبه جهت تهیه ی و نصب پرده بمنظور اطالع رسانی به جمعیت تحت پوشش آن‬‫پایگاه‬
‫ مکاتبه جهت اجام تغییرات الزم در تابلو سر در پایگاه و نصب مجدد آن‬‫‪ ‬هماهنگی با بسیج جامعه ی پزشکی و مرکز بهداشتی درمانی کامو جهت انجام ویزیت رایگان‬
‫در دهه ی فجر‬
‫‪ ‬انجام مکاتبه با کلیه ی واحد های ستادی و شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل بمنظور‬
‫برآورد چاپ فرم سال ‪92‬‬
‫‪ ‬انجام هماهنگی با ستاد هدایت و اطالع رسانی دانشگاه و مکاتبه با سرپرست محترم مرکز‬
‫حوادث و فوریتهای پزشک دانشگاه در این خصوص‬
‫‪ ‬مکاتبه با پزشکان مراکز در خصوص پاسخگویی به ستاد هدایت و اطالع رسانی دانشگاه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ ‬ارسال آخرین اطالعات واحد های تحت پوشش دانشگاه به روابط عمومی جهت استفاده در‬
‫کلیپ دانشگاه‬
‫‪ ‬انجام اقدامات الزم اطالعات تجهیزات‪ ،‬تعمیر و احداث واحد های تحت پوشش معاونت‬
‫بهداشتی‬
‫ مکاتبه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران وبیدگل و درخواست اطالعات‬‫ مکاتبه با مسئول محترم امور مالی معاونت بهداشتی و درخواست اطالعات‬‫ جمع آوری اطالعات مرکز بهداشت شهرستان کاشان‬‫‪ ‬انجام اقدامات الزم در خصوص نامه رئیس محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع در‬
‫خصوص بازگشت پرسنل مراکز روستای و شهرهای زیر ‪ 20‬هزار نفر به پست های مورد‬
‫تصدی‬
‫ مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان آران وبیدگل در خصوص ارسال لیست اسامی مورد نظر‬‫ استخراج مشمولین نامه در مرکز بهداشت شهرستان کاشان‬‫‪ -‬مکاتبه با معاون بهداشتی دانشگاه در این خصوص‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد سالمت جوانان و مدارس‬
‫اقدامات انجام شده در راستای اجرای مدارس مروج سالمت ‪:‬‬
‫‪ ‬پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای ممیزی برنامه مدارس مروج سالمت‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه لیست هماهنگ کننده و فعاالن برنامه مدارس مجری جهت تقدیر‬
‫‪ ‬جمع آوری و ارزیابی چک لیست های ممیزی خارجی مدارس مروج سالمت‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه هم اندیش ی با ممیزین مدارس مروج سالمت جهت اجرای بهتر برنامه در نوبت‬
‫دوم‬
‫اقدامات انجام در راستای اجرای شناسنامه سالمت کارکنان مدارس مروج سالمت‪:‬‬
‫‪ ‬هماهنگی درون بخش ی با معاون بهداشتی جهت چگونگی اجرای برنامه وجلب مشارکت ایشان‬
‫‪ ‬هماهنگی بین بخش ی با آموزش و پرورش جهت عملیاتی نمودن شناسنامه سالمت کارکنان مدرسه‬
‫فردوس ی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مرکز بهداشتی درمانی امام علی (ع) و مربی بهداشت مدرسه فردوس ی جهت اجرای برنامه‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه توجیهی آموزش ی با مربی بهداشت مدرسه مجری(فردوس ی)و کارشناس مرکز امام علی‬
‫(ع) در خصوص شیوه اجرا و تکمیل شناسنامه سالمت‬
‫‪61‬‬
‫‪ ‬در این جلسه شناسنامه سالمت کارکنان ‪ ،‬بسته آموزش ی ونحوه فرآیند کار به مدعوین‬
‫آموزش داده شد‬
‫‪ ‬هماهنگی با پلی کلینیک تخصص ی وفوق تخصص ی بیمارستان نقوی وجلب مشارکت‬
‫‪ ‬در مانگاه زنان بیمارستان جهت تکمیل معاینات سالمت باروری شناسنامه سالمت کارکنان‬
‫‪ ‬هماهمنگی با کلینیک گالبچی جهت انجام معاینات پزشکی کارکنان مدارس‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫اقدامات انجام شده در راستای پروند ه الکترونیک سالمت مدرسه‪:‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با رئیس اداره سالمت نوجوان و مدارس وزارت متبوع وارائه پیشنهادات در‬
‫مورداجرای بهتر برنامه پرونده الکترونیک سالمت نوجوانان و مدارس‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه آموزش ی‪ -‬توجیهی جهت پرسنل واحد وکارشناسان سالمت نوجوانان ومدارس‬
‫شبکه آران وبیدگل در خصوص برنامه‬
‫‪ ‬هماهنگی با معاون بهداشتی دانشگاه وجلب مشارکت ایشان جهت اجرای آموزش کارشناسان‬
‫مراکز بهداشتی درمانی و نحوه ورود اطالعات به نرم افزار مربوطه‬
‫‪ ‬هماهنگی با مرکز آموزش بهورزی جهت اجرای آموزش نیروهای محیطی‬
‫‪ ‬هماهنگی با واحدهای بیماریهای غیر واگیر‪ ،‬بهداشت محیط‪ ،‬آمار در خصوص همسان سازی فرم‬
‫‪ 62‬های سوانح وحوادث‪،‬ارزیابی وضعیت محیط وایمنی مدارس ومرگ نوجوانان پرونده الکترونیک‬
‫سالمت مدارس‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با مرکز بهداشت آران وبیدگل در خصوص عملیاتی نمودن آموزش پرونده الکترونیک‬
‫‪ ‬مکاتبه با رئیس دانشگاه در خصوص کمبود کامپیوتر در مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای‬
‫برنامه پرونده الکترونیک سالمت مدرسه‬
‫‪ ‬تکمیل و تایپ فرم نیازسنجی آموزش کارکنان جهت اخذ مجوز آموزش برنامه پرونده‬
‫الکترونیک سالمت مدرسه‪.‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی با واحد گسترش و مسئول ‪ IT‬معاونت در خصوص پشتیبانی‬
‫برنامه‬
‫‪ ‬تهیه لیست اسامی همکاران شرکت کننده در کالسهای آموزش ی پروند ه الکترونیک‬
‫‪ ‬تماس با کارشناس اداره سالمت نوجوان ومدارس وزارت متبوع در خصوص نهایی کردن‬
‫تعداد مراکز و ثبت اسامی مراکز در نرم افزارمربوطه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با مرکز بهداشت آران وبیدگل در خصوص عملیاتی نمودن آموزش پرونده الکترونیک‬
‫‪ ‬مکاتبه با رئیس دانشگاه در خصوص کمبود کامپیوتر در مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای‬
‫برنامه پرونده الکترونیک سالمت مدرسه‬
‫‪ ‬تکمیل و تایپ فرم نیازسنجی آموزش کارکنان جهت اخذ مجوز آموزش برنامه پرونده‬
‫الکترونیک سالمت مدرسه‪.‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی با واحد گسترش و مسئول ‪ IT‬معاونت در خصوص پشتیبانی‬
‫برنامه‬
‫‪ ‬تهیه لیست اسامی همکاران شرکت کننده در کالسهای آموزش ی پروند ه الکترونیک‬
‫‪ ‬تماس با کارشناس اداره سالمت نوجوان ومدارس وزارت متبوع در خصوص نهایی کردن‬
‫تعداد مراکز و ثبت اسامی مراکز در نرم افزارمربوطه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫اقدامات انجام شده باموسسه خیریه حضرت ولیعصر (عجل ا‪:)...‬‬
‫‪ ‬انجام ارزیابی مقدماتی ومعاینات عمومی پزشکی براساس شناسنامه سالمت جهت ‪160‬‬
‫نفر از دانش آموزان پایه های اول مقطع متوسطه مدارس نور دانش ‪،‬کریم وراه ابریشم‬
‫‪ ‬بیماریابی وغربالگری پدیکلوزیس سر در دانش آموزان مدرسه راه ابریشم‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی مهارتهای زندگی جهت دانش آموزان ووالدین مدرسه راه ابریشم‬
‫‪65‬‬
‫اقدامات انجام شده در راستای هفته بزرگداشت سرطان شامل ‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هفته بزرگداشت سرطان‬
‫‪ ‬پیگیری مصوبات هفته سرطان با آموزش وپرورش شامل ‪:‬‬
‫الف ‪ :‬هماهنگی جهت اجرای آموزش در مدارس مروج سالمت‬
‫ب‪ :‬برگزاری مسابقه نقاش ی ومقاله نویس ی در مدارس‬
‫ج‪ :‬هماهنگی جهت برگزار ی جلسه بهبود مدیران در راستای شعار هفته سرطان‬
‫‪ ‬هماهنگی با انجمن حمایت از زندانیان و اجرای آموزش برای زنان زندانیان در راستای هفته‬
‫سرطان‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪66‬‬
‫سایر اقدامات ‪:‬‬
‫‪ ‬بازنگری مجدد بسته آموزش ی بدو خدمت پزشکان‬
‫‪ ‬ورود اطالعات پرسشنامه رفتارهای پر خطر دانش آموزان در نرم افزار ‪EPI Info‬‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان پزشکی اجتماعی‬
‫‪ ‬پایش مراکز بهداشتی درمانی از لحاظ فعالیت های سالمت مدارس وارائه فیدبک به مراکز‬
‫(بر اساس برنامه بازدید گروهی معاونت شامل ازوار ‪،‬وادقان‪،‬فاطمیه زیدی وصادقپور)‬
‫‪ ‬مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص ارسال لیست مدارس مجری آموزش پیشگیری از‬
‫دخانیات‬
‫‪ ‬هماهنگی با مدارس غیر انتفاعی معرفت و آیت ا‪ ..‬نجفی در خصوص انجام غربالگری‬
‫پدیکلوزیس و جذب مربی بهداشت جهت انجام مراقبتهای بهداشتی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ ‬پاسخ به نامه شماره فرمانداری در خصوص اقدامات انجام شده در راستای ورزش جوانان‬
‫‪ ‬مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص ارجاع دانش آموزان نیازمند ارجاع تخصص ی به‬
‫مراکز تخصص ی ومعرفی وب سایت دانشگاه جهت دسترس ی به کلینکهای تخصص ی تابعه‬
‫دانشگاه‬
‫‪ ‬پاسخ به نامه شماره مدیر گروه پزشکی اجتماعی درخصوص تکمیل فرم طرح درس‬
‫دانشجویان پزشکی‬
‫‪ ‬تهیه لیست شرح وظایف بهورز برای مرکز آموزش بهورزی‬
‫‪ ‬بارگذاری دستورالعمل جدید پایگاه تغذیه سالم و پدیکلوزیس بر روی وب سایت سالمت‬
‫جوانان ومدارس معاونت بهداشتی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ماه ‪92‬‬
‫عملکرد واحد سالمت دهان و دندان‬
‫‪68‬‬
‫نوع خدمات‬
‫تعداد‬
‫معاینه دندان‬
‫‪1504‬‬
‫کشیدن دندان‬
‫‪2350‬‬
‫ترمیم دندان‬
‫‪650‬‬
‫فلورایدتراپی دندان‬
‫‪1400‬‬
‫فیشورسیالنت دندان‬
‫‪103‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان بهمن ‪92‬‬
‫موفق باشيد‬
‫‪69‬‬

similar documents