شاخصهاي بهداشت باروري

Report
‫اهداف سیستم بهداشتی ‪:‬‬
‫ارتقاء سطح سالمت‬
‫مادران و کودکان و‪.....‬‬
‫برنامه ریزی جهت‬
‫دستیابی به اهداف‬
‫بهداشتی‬
‫وضعیت موجود چیست؟‬
‫نقاط قوت و ضعف چیست؟‬
‫چه امکانات ومنابع و‬
‫عواملی برای بهبود‬
‫وضعیت موجود الزم است؟‬
CBR
GFR
ASFR
TFR
NRR
GRR
CDR
ASDR
SSDR
* 100/000
‫تعدادسقط ها‬
‫تعداد زنان‪15- 49‬سال‬
‫‪*1000‬‬
‫‪*1000‬‬
‫تعداد سقط ها‬
‫کل متولدین زنده‬
‫= میزان سقط=‪AR‬‬
‫= نسبت سقط=‪AR‬‬
‫درصد زنان بارداری که نیاز به مراقبت ویژه دارند‬
‫‪* 100‬‬
‫تعداد کل زنان باردار مراقبت شده‬
‫‪*100‬‬
‫درصد زنان باردار مراقبت شده در این ماه‬
‫کل زنان مربوط به این ماه‬
‫درصد مادران مراقبت ویژه‪:‬‬
‫تعداد مراقبت ویژه‬
‫‪*100‬‬
‫کل مادران مراقبت شده‬
‫‪ ‬درصد پوشش مراقبت زنان باردار‪:‬‬
‫‪ ‬کل زنان باردار=‪ 12/7‬کودکان زیر یکسال‬
‫‪*100‬‬
‫زنان باردار مراقبت شده در سال‬
‫کل زنان باردار‬
‫‪ ‬درصد زایمانها بر اساس نوع محل زایمان‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد زایمانهای انجام شده د رمحل خاص‬
‫تعداد کل زایمانها‬
‫‪ ‬درصد زایمانها بر اساس فرد کمک کننده‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد زایمانها ی انجام شده توسط فرد کمک کننده خاص‬
‫تعداد کل زایمانها‬
‫‪ ‬نسبت مرده زائی‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد متولدین مرده در یکسال‬
‫تعداد متولدین زنده در یکسال‬
‫‪ ‬درصد نوزادان زیر ‪2500‬گرم‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد نوزادان کمتر از ‪ 2500‬گرم‬
‫تعداد کل نوزادان وزن شده‬
‫‪ ‬درصد مراقبتهای پس از زایمان بر اساس نوع بار مراجعه‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد مادرانیکه پس اززایمان برای مراقبت مراجعه کرده اند برای بار اول یا دوم یا سوم‬
‫تعداد کل زایمانها‬
‫‪ ‬نسبت مراقبتهای پس از زایمان که دچار عارضه شده اند بر اساس محل زایمان‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعدا مادران مراقبت شده که دچار عارضه شده اند بر اساس محل زایمان‬
‫تعداد کل زایمانهای مراقبت شده‬
‫‪ ‬درصد نوع فرد کمک کننده به زایمان‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعدادزایمان توسط پزشک ‪،‬مامای تحصیل کرده ‪،‬دوره دیده‪،‬دوره ندیده‬
‫تعداد کل زایمان‬
‫‪ ‬درصد زنان مراقبت شده پس از زایمان بار اول یا دوم‬
‫‪* 100‬‬
‫مجموع کل زنان مراقبت شده بار اول یا دوم‬
‫کل موالید‬
‫‪ ‬درصد زایمان بصورت سزارین‪:‬‬
‫تعداد سزارین‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد کل زایمانها‬
‫‪ ‬پوشش مراقبت دوران بارداری‪:‬‬
‫‪*100‬‬
‫‪*100‬‬
‫تعداد مادران مراقبت شده حداقل دو بار(به تفکیک ویژه یا عادی)‬
‫تعداد کل زایمانها‬
‫تعداد مادران مراقبت شده حداقل شش بار(به تفکیک ویژه وعادی)‬
‫تعداد کل زایمانها‬

similar documents