- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

Report
็
งานอนามัยแมและเด
ก
่
ปี 2558
สถานการณงานอนามั
ย
์
็
แมและเด
ก
่
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
อัตราการตายของมารดา ( < 15
ตอ
่ 100,000 )
1.รพ.บุรรี ม
ั ย ์ (Sepsis) 2.รพ.ประโคนชัย (มดลูกแตก) 3.รพ.ปะคา
(จากการชัก) ปี 2555 (3 ราย)
2.รพ.ละหานทราย Severe preeclampsia c partial syndrome ปี
2556 (1 ราย)
3.รพ.ประโคนชัย Refer รพ.บุรรี ม
ั ย ์ (H1N1) ปี 2557 (1 ราย)
อัตราทารกตาย
ปริกาเนิด
รอยละของเด็
ก 0-5 ปี
้
พัฒนาการสมวัย
100
95
90
85
80
97.04
99.37
98.4
98.26
99.19
99.19
97.69
98.01
ปี ตอ
่ 1,000 ประชากร
ระหวางปี
2553 – 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน
่
2557) จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
60
50
40
30
20
10
0
53.11
49.07
51
55.59
38.27
รอยละของการฝากครรภ
ก
12 wks >
้
่
์ อน
ร้อยละ 60
ANC
wks
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0
54.26
49.1
54.63
47.28
52.64
48.57
54.69
รอยละของการฝากครรภ
คุ
้
์ ณภาพ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ ์ > ร้อยละ 60
ANC 5
ร้อยละ
100
80
66.82
60
40
20
0
0
56.3
รอยละทารกแรกเกิ
ดน้าหนักน้อยกวา่ 2,500
้
กรัม ไมเกิ
7
่ นรอยละ
้
LBW
12
11
10
9
8
7
6
5
9.35
8.23
2549
9.9
9.61
9.58
8.52
7.61
2550
2551
2552
2553
ปี งบประมาณ
2554
8.07
2555
7.85
2556
2557( . .ธ. .)
อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ไมเกิ
่ น
30 ตอ
ี
่ พันการเกิดมีชพ
แผนยุทธศาสตร ์ งานอนามัยแมและเด็
ก
่
ปี 2558
ตัวชีว้ ด
ั
1.อัตราส่วนการตายมารดา (ไมเกิ
่ น
15/เกิดมีชพ
ี
แสนคน)
2.หญิงตัง้ ครรภได
้ บฝากครรภครั
์ รั
์ ง้
แรกกอนหรื
อเทากั
่
่ บ
12 สั ปดาห ์ (> 60 %)
3.เด็กแรกเกิดถึงตา่ กวา่ 6 เดือน
กินนมแม่ และกินนม
แมควบคู
กั
่
่ บอาหารเสริมถุง 2 ปี
(> 50 %)
4. เด็กทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการสมวัย (> 85
%)
ยุทธศาตร ์
พัฒนา
ระบบบ
บริหาร
และบริการ
ทีม
่ ี
ประสิ ทธิภ
าพ
เป้าประสงค ์
ประชาชน
ไดรั
้ บบริการ
ดานสุ
ขภาพ
้
ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน
(P2)
แผนพัฒนาตัวชีว้ ด
ั
ทีเ่ ป็นปัญหาในปี
2558
งานฝากครรภคุ
์ ณภาพ
1.Early
ANC
-ฝากทองทุ
กที่
้
ฟรีทุกสิ ทธิ ์
-รพสต. อสม.
ชุมชน ค้นหา
หญิงตัง้ ครรภ ์
กอน
12 Wks
่
2. Risk
Identification
-ตรวจประเมิน
-คนปกติ ดูแล
ตามมาตรฐาน
ANC คุณภาพ
3.Risk
manageme
nt
-คนเสี่ ยง ดูแล
รายบุคคล
-นอนพักรอ
คลอดใน รพ.
-พบสูตแ
ิ พทย ์
นินงานรณรงค ์ ANC กอน
12 Wks (นสค.
่
ดูแลประชาชน 1:20 คร ัวเรือน
1
นสค.
ผอ.รพ.สต./
หน.
ส่งเสริม
1
1:25
อส
ม
1
...
15-20
20
2
1
...1
...
1:25
15-20
1
2
20
1
1
...
1:25
15-20
1
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
2
20
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
14
1.พัฒนาศั กยภาพบุคลากรทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
ในห้องคลอด(Training)
-หัวหน้าห้องคลอด
-พยาบาลจบใหม่
-พยาบาลทีป
่ ฏิบต
ั งิ านเดิม
2.พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ
3.การบริการทารกแรกเกิด
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับตอเนื
่ ่ อง
2 . ผ ลั ก ดั น โ ร ง พ ย า บ า ล ร ะ ดั บ
M2 (Node)
มีกุมารแพทย ์
สามารถดูแลทารกน้าหนักมากกวา่
1,800 กรัม
ที่ร อน้ า หนั ก ขึ้น
ให้ไดทุ
(รพ.ประ
้ กโรงพยาบาล
โคนชัย)
Early
detecti
on
พอแม
่
่
ใช้สมุด
สี ชมพู
เจ้าหน้า
ที่
ตรวจ
เจาะจง
อายุ
18,30,
ด.
ปรับ
พฤติกร
รม
ปกติ
ดูแลตาม
WCC,
ศพด.
คุผิณ
ภาพ
ดปกติ
แกไขโดย
้
นักส่งเสริม
พัฒนาการ
พัฒนาเครือขายงาน
่
อนามัยแมและเด็
ก
่
- MCH Board ประชุมคณะกรรมการ
ทุก 3 เดือน
- จั ด ท า แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ดาเนินการตามแผน
- ติด ตามเยี่ย มเครือ ข่าย นิ เ ทศงาน
2 ครั้ง ต่ อปี และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน 2 ครัง้ ตอปี
่
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ต า บ ล น ม แ ม่ ฯ
การดาเนินงานไอโอดีน
1. จัด ตั้ง ศู น ย ์เรี ย นรู้ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน
ไอโอดีน อย่างน้อยอาเภอละ 2 แห่ง
(รพ.1 แห่ง /สสอ.1 แห่ง)และพัฒนาให้
ผานเกณฑ
่
์
2. จัด ตั้ง กองทุ น เกลื อ เสริม ไอโอดีน
(รพ.สต. ทุก แห่งร่วมกับ อปท.และ
ชุมชน )
3. รพ /รพ.สต. จ่ายเม็ ด เสริมไอโอดีน
แกหญิงตัง้ ครรภและหญิงหลังคลอด 0-
ศูนยพั
ฒ
นาเด็
ก
เล็
ก
์
สภาพปัญหาจากรายงานศูนยเด็
์ กเล็ก
คุณภาพระดับอาเภอ
(กรณี
ท
ไ
่
ี
ม
บรรลุ
เ
ป
าหมาย)
่
้
1.ดานพั
ฒ
นาการ
:คู
เมือง, บานใหม
ไชยพจน
,์
้
้
่
เมือง, ห้วยราช และหนองหงส์
2.ดานจั
ดสภาพแวดลอม
: นางรอง, แคนดง,
้
้
โนนดินแดง, บานใหม
ไชยพจน
,์ ปะคา และส
้
่
ตึก
3.ดานการป
้
้ องกันโรคฯ : กระสั ง และบาน
้
ดาน
่
4.ดานบุ
คลากร : นาโพธิ ์ และปะคา
้
ตัวชีว้ ด
ั ปี 2558
รอยละ
60 ของศูนย ์
้
เด็กเล็กผานเกณฑ
ศู
่
์ นย ์
เด็กเล็กคุณภาพ
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ปี 2558
โครงการศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็กจังหวัด
บุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
1.ประชุมชีแ
้ จงการดาเนินงานศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก
2.อบรมพอแม
่
่ ตามหลักสูตร 2ก 2
ล (กิน เลน
่
่ เลากอด)
3. ประเมินศูนยเด็
์ กเล็กคุณภาพ/ศูนย ์
เด็กออนหวานพั
ฒนาการสมวัย
่
็
กลุมเด
ก
วั
ย
เรี
ย
น
(5่
14 ปี )
รอยละเด็
กอายุ 5-12 ปี มีภาวะ
้
ทุพโภชนาการ
25
19.7
20
20.84
21.09
16.69
22.83
19.
20.15
16.7
เด็กอ้วน
15
เด็กผอม
10
5
4.49
3.
4.6
เด็กเตี้ย
5.8
0
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
สภาพปัญหา
1.เด็กวัยเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
•คอนข
างผอมและผอมร
อยละ
่
้
้
๑๖.๗๑ (๑๕)
•คอนข
างเตี
ย
้ และเตีย
้ สูง รอยละ
๒๐.๑๕
่
้
้
(๕)
๒.น้าดืม
่ ตรวจพบ E.coli โคลิฟอรม
์
Bacteria
๓.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ไมผ
่ านเกณฑ
่
์ ร้อยละ
๐.๔๓
(เป้าหมาย ๒% )
* เด็กเตีย
้ เกินรอยละ
๕
้
HAS รอยละ
๒๔
้
* ส้วม
ตัวชีว้ ด
ั ปี
2558
ตัวชี้วดั ระดับกระทรวงสาธารณสุข
อวนไม
10
เกิ
้
่ นรอยละ
้
ดาเนินกิจกรรม อย.น้อย
ร
อยละ
70
้
ตัวชีว้ ด
ั ระดับเขตสุขภาพ
*โรงเรียนทีด
่ าเนินกิจกรรมผานเกณฑ
่
์
KPI จังหวัดทุกดาน
รอยละ
40
้
้
ตัวชีว้ ด
ั ปี 2558
ตัวชี้วดั ระดับจังหวัด
-รอยละนั
กเรียน
้
ป.1-ม.3 มี
รูปรางสมส
่
่ วนและส่วนสูงดี ไม่
น้อยกวา่ รอยละ
75
้
-เด็ก ป.1 ทุกคนไดรั
้ บการตรวจ
สายตาและการไดยิ
ถาพบ
้ น
้
ผิดปกติ ไดรั
รอย
้ บการแกไข
้
้
การขับเคลือ
่ นเด็กวัยเรียนระดับ
เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
-ประสานงานประชุมผูบริ
้ หารร.ร.
/
้ ทีก
่ ารศึ กษา
ผู้รับผิดชอบในเขตพืน
-คปสอ.ประชุมชีแ
้ จงครูอนามัยใน
การขับเคลือ
่ นเด็กวัยเรียน
การขับเคลือ
่ นงานเด็กวัย
เรียน
1.ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกภาคเรียน
- ตรวจรางกาย
10 ทา่ เน้นป.1ทุกคน
่
ตรวจสายตา การไดยิ
้ น
- ประเมินภาวะโภชนาการ
- ให้คาแนะนาเด็กทีม
่ ภ
ี าวะทุพ
โภชนาการ
- จัดกิจกรรมออกกาลังกาย/ควบคุม
อาหารในโรงเรียน (เน้นผัก/ผลไม้ ลด
หวาน มัน เค็ม)
- ติดตามน้าหนัก ทุก 1 เดือน
การขับเคลือ
่ นโรงเรียน
อย.น้อย
1. ประเมินตนเองตามเกณฑ ์
มาตรฐาน ๗ ขอ
้
2. ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน
3. จัดตัง้ ศูนย ์ ในโรงเรียน
4. ติดตามประเมินโรงเรียนที่
ไดระดั
บดีเยีย
่ ม
้
ส่งเสริมสุขภาพ
1. ประเมินตนเอง ตาม10
องคประกอบ
์
2. อบรมเด็กไทยทาได้ เน้น 4 ดาน
้
อาหารปลอดภัย อย.น้อยสุขาน่าใช้
เด็กไทยฟันดี ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. จัดเมนูอาหารกลางวัน
ของ
โรงเรียนเพิม
่ ผัก ผลไม้
4. ประเมินคุณภาพโรงเรียน
5. ประเมินตนเอง ตาม19
องคประกอบ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
์
กลุมเด
กศึ กษา (
่ ็กวัยรุน/นั
่
15- 21 ปี )
สภาพปัญหา
1.เกณฑ การประเมิ
น อ าเภออนามัย
์
เจริญ พัน ธ ์ละเอี ย ดค่ อนข้ างมาก
(ผานร
อยละ
47 )
่
้
2. สื่ อไมเพี
่ ยงพอ
3.การดาเนินงานไมต
่อง(เปลีย
่ น
่ อเนื
่
ผู้รับผิดชอบบอย)
่
4 . ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร จ า ก ภ า คี
เครือขายในระดั
บอาเภอ
่
ตัวชีว้ ด
ั ปี
2558
ตัวชีว้ ด
ั ระดับเขตสุขภาพ / จังหวัด
1. อัตราการคลอดในมารดาวัยรุน
่
15-19 ปี ไมเกิ
50 :1000
่ นรอยละ
้
2. อาเภอผานการประเมิ
น รอยละ
่
้
60
3. คลินิกวัยรุนผ
รอยละ
่ านเกณฑ
่
้
์
60
แผนพัฒนา
ปี
2558
1.ดาเนินงานอาเภออนามัยการเจริญ
พันธุและคลิ
นิกวัยรุน
่
์
2. รับการประเมินอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ์ ในปี
2558 เพิม
่ อีก 5
อาเภอ ไดแก
นาโพธิ,์ หนองกี,่
้ ่
หนองหงส์, นางรอง และแคนดง
3. โรงพยาบาลรับประเมินตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ป็ นมิตร
กลุมวั
่ ยทางาน
แผนพัฒนา ปี 2558
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
สาหรับประชาชน จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี
2558 BCM
ตัวชีว
้ ด
ั
รอบเอวและBMIปกติ
เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ ๕
จัดกิจกรรมการออกกาลังกายในเพลง
บุรรี ม
ั ย ์ แอโรบ๊อกซิง่ (Buriram
Aeroboxing) ในทุกหมูบ
่ าน
้
แผนพัฒนา ปี 2558
โครงการสรางบุ
คคลตนแบบไร
พุ
้
้
้ ง
ระดับผูบริ
ั งิ าน
้ หารและระดับผู้ปฎิบต
(สสจ.บุรรี ม
ั ย)์
จัดตัง้ ชมรมรักษสุ
์ ขภาพ
 สนับสนุ นให้จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
ทีอ
่ าเภอ
“Healthy Care Team”ใน สสจ.บุรร
ี ม
ั ย์
จับคู่ Buddy สุขภาพดี มีหุ่นเฟิ รม
์
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูภายในองคกร

แผนพัฒนา ปี 2558
โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุง(DPAC)จังหวัด
ผาน
ไม่
บุรรี ม
ั ย ์ สู่คุณภาพ ปี 2558
่
จานวน
เกณ
ผาน
ประเภทสถาน
บริการ
ทัง้ หมด
(แหง)
่
ฑ์
(แหง)
่
่
(แห่ ร้อยละ
ง) ไมผ
่ าน
่
21.7
โรงพยาบาล
23
18
5
4
89.8
หมายเหตุ รพ.ทีย
่ งั ไมผ
านเกณฑ
ไดแก
รพ.
่
่
้
่
์
รพ.สต.
227
23 204
7
บุรรี ม
ั ย ์ รพ.นางรอง รพ.สตึก รพ.แคนดง
และ รพ.ชานิ
การดาเนินงานคลินิกไร้พุง
มีองคประกอบ
ดังนี้
์
1. การนาองคกร
์
2. การวางแผนและบริหารเชิงกล
ยุทธ ์
3. การมุงเน
่ ้ นผู้รับริการ/ประชาชน
4. การวัด วิเคราะหและจั
ดการ
์
ความรู้
5. การมุงเน
่ ้ นทรัพยากรบุคคล
6. การจัดขบวนการ
แผนพัฒนาปี 2558
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลลดหวาน มันเค็ม
สถานบริการดาเนินงาน รพ.สต.ลด
หวานมันเค็ม ใน
5 setting ไดแก
้ ่
รพ.สต./หมูบ
ยน/ศูนยเด็
่ าน/โรงเรี
้
์ ก/
ร้านอาหาร
เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของ รพ.
สต.ทีผ
่ านเกณฑ
่
์ การประเมินโรงพยาบาล
งานผู้สูงอายุ ปี
2558
ปัญหาอุปสรรค ในปี
2557
ระบบข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูล
การเยีย
่ มบานในระบบ
HosXP ยัง
้
ไมครบถ
วน
่
้
การเข้าถึงบริการยังไมครอบคลุ
ม
่
เช่น การคัดกรอง ADL ยังไมครบ
่
100%
การดาเนินงานผูสู
้ งอายุ ปี 2558
1.โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term care)
1. สารวจผู้สูงอายุในเขตพืน
้ ทีร่ บ
ั ผิดชอบ
2. จาแนกกลุมผู
่ ้สูงอายุตามภาวะพึง่ พิง/
ประเมินความจาเป็ น
3. คัดกรองโรค NCD ทีพ
่ บบอยใน
่
ผู้สูงอายุ
4. คัดกรองกลุมโรค
Geriatric
่
Syndromes
การดาเนินงานผูสู
้ งอายุ ปี 2558
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม
่ ี
คุณภาพ (คลินิกผู้สูงอายุ)
1. จัดตัง้ คลินิกผู้สูงอายุตามเกณฑคุ
์ ณภาพ
(รพศ./รพท./รพช.)
2. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
การดาเนินงานผูสู
้ งอายุ ปี 2558
3.โครงการพัฒนาระบบเยีย
่ มบาน
้
(BCM Model)
1. แตงตั
่ ง้ Case manager ระดับ
อาเภอ และระดับ รพ.สต.
2. พัฒนาทีมเยีย
่ มบานแบบบู
รณาการ
้
ทัง้ สหวิชาชีพและภาคีเครือขาย
่
3. พัฒนาระบบประสานงานส่งตอข
่ อมู
้ ล
เยีย
่ มบาน
้
4. พัฒนาทักษะ ความรู้ในการดูแล
ระบบบริการ
และการส่งตอ
่
ข้อมูล
Case manager ระดับ
จังหวัด
Case manager
รพ.บร.
การเยีย
่ มบานและ
้
Case manager ระดับ
อาเภอ
Case manager ระดับ
งานคนพิการ
การดาเนินงานคนพิการ
ตัวชีว้ ด
ั
- รอยละ
90 ของคนพิการขาขาด
้
ไดรั
่ งช่วยความพิการ
้ บอุปกรณเครื
์ อ
- รอยละ
80 ของคนพิการติด
้
เตียงไดรั
่ มบาน
้ บการเยีย
้
- รอยละ
100 ของผูป
้
้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองไดรั
้ บการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางกายภาพบาบัด
การดาเนินงานคนพิการ
1.การพัฒนาระบบบริการคนพิการ
1.จัดทาฐานขอมู
้ ลคนพิการ
2.ตรวจสอบสิ ทธิและเปลีย
่ นสิ ทธิบต
ั รทอง
เป็ นบัตรทอง ท.74
3.สนับสนุ นอุปกรณเครื
่ งช่วยความพิการ
์ อ
แกคนพิ
การ (ขาขาด)
่
4.เยีย
่ มบานคนพิ
การ โดยเฉพาะกลุมติ
้
่ ด
เตียง
5.จัดสิ่ งอานวยความสะดวก
การดาเนินงานคนพิการ
2. อบรมการตรวจประเมินความพิการ
(แพทย/พยาบาลOPD)
์
3. แลกเปลีย
่ นเรียนรูการจั
ดบริการฟื้ นฟู
้
สมรรถภาพในรพ.สต.
(นักกายภาพบาบัด/ผช.แพทยแผนไทย/
์
ผูรั
้ บผิดชอบงานคนพิการ )
4. พัฒนาเครือขายนั
กกายภาพจังหวัด
่
บุรรี ม
ั ย ์ (นักกายภาพบาบัด)
5. อบรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุมชน
งานสุขภาพจิต
ตัวชีว้ ด
ั :
1.การเขาถึ
้ งบริการผูป
้ ่ วยโรคซึมเศรา้
>= รอยละ
37
้
2. ประเมินIQ/EQ เด็ก ป.1 ปี
ปี 2557 การเขาถึ
้ งบริการผูป
้ ่ วย
โรคซึมเศรา้ จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ รอยละ
้
33.98
อาเภอทีบ
่ รรลุเป้าหมาย นางรอง
นาโพธิ ์
บานใหม
ไชยพจน
พุท
้
่
์
ไธสง
เมือง
ละหานทราย ปะ
อคาเภอที
ย
่ งั ไมบรรลุ
เป้าหมาย คูเมือง
่
า
เฉลิมพระเกียรติ
ชานิ
โนนสุวรรณ
บานด
าน
้
่
พลับพลาชัย
หนองกี่
1. การเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนเสี่ ยงตอ
่
ปัญหา อบรมครู
IQ/EQและบุคลากรสาธารณสุข
มกราคม 2558ประเมินความเสี่ ยงตอ
่
ปั
ญ
หา
IQ/EQ
ในเด็
ก
ป.1
2. การดูแล รักษา ช่วยเหลือ และเฝ้า
ระวัง ผู้มีภาวะซึมเศรา้ และเสี่ ยงตอ
่
การฆาตั
่ วตาย
- รายงานข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
โรคซึมเศรา้
จาก Hos XP (Excel)
ไปยัง Project manager
2. การดูแล รักษา ช่วยเหลือ และ
เฝ้าระวัง เสี่ ยงตอการฆ
าตั
่
่ วตาย
- การติดตามดูแลผู้พยายามฆาตั
่ วตาย
(ภายใน 15วัน )
- การจัดตัง้ เครือขายอาสาดู
แลผู้ป่วยใน
่
3.โครงการการบริการเด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ชุมชน
พัฒนาการ
-และออทิ
คัดกรองเด็
สติกกอายุ 1-6 ปี
- ส่งตอ/กระตุ
นพั
่ ี
้ ฒนาการเด็กทีม
่
พัฒนาการลาช
่ ้าและออทิสติก
4. โครงการพัฒนาทีม MCATT
4.1 จัดตัง้ และพัฒนาทีม MCATT ทีม
่ ี
คุณภาพ/ได้ 3 มาตรฐาน คือ 1.
ดานการบริ
หารจัดการ
้
2. ดานการปฏิ
บต
ั งิ าน
้
3. ดานการติ
ดตามประเมินผล
้
4.2 พัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
MCATT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
(ศูนยสุ
์ ขจิต เลือกรพ.สต.สาย
โท 5 ใต)้
5. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช สาหรับ รพศ./รพช./รพ.
สต. จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ผาน
่
เกณฑ
มาตรฐาน
ขั
น
้
2
ครบทั
ง
้
3
ด
าน
้
์
กิจกรรม
โครงการประชุมแลกเปลีย
่ นการ
ดาเนินการพัฒนางานสุขภาพจิตในเดือน
มิถุนายน 2558
6. การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับ
อาเภอเข
เป
้ 12 องาเภอ ไดแก
้ ่ อาเภอ
้ าหมายมแข็
กระสั ง หนองหงส์ สตึก หนองกี่
ละหานทราย ประโคนชัย พุทไธสง
ลาปลายมาศ ปะคา พลับพลาชัย
กิจกรรม
แคนดง
เฉลิมtot
พระเกี
1. อบรมวิ
ทยากร
DHSยรติ
งานสุขภาพจิต
(โดยศูนยสุ
์ ขภาพจิตที่ 5)
2. อาเภอคัดเลือกพืน
้ ที่ รพ.สต. (อปท.) เขา้
รวมโครงการ
่
3. พืน
้ ทีด
่ าเนินกิจกรรมบูรณาการงาน

similar documents