سختي اساس و زيراساس

Report
‫آزمايشهاي روسازي در پروژه‌هاي عمراني‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬دانه‌بندي خاك‬
‫الي و رس‬
‫ريزدانه‬
‫ماسه و شن‬
‫درشت‌دانه‬
‫مکانيکي (الک)‬
‫دانه بندي خاک‬
‫هيدروليکي (هيدرومتري‌) ذرات کوچکتر از ‪0.075mm‬‬
‫‪2‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬دانه‌بندي خاك‬
‫شماره الک ‪ :‬تعداد روزنه هاي الک در ‪ 1‬اينچ ( ‪) 2.5 cm‬‬
‫‪#4‬‬
‫شن‬
‫‪# 10‬‬
‫ماسه‬
‫اندازه روزنه ( ‪) mm‬‬
‫شماره الک‬
‫‪4.750 mm‬‬
‫‪#4‬‬
‫‪2.000 mm‬‬
‫‪# 10‬‬
‫‪0.425 mm‬‬
‫‪# 40‬‬
‫‪0.300 mm‬‬
‫‪# 50‬‬
‫‪0.150 mm‬‬
‫‪# 100‬‬
‫‪0.075 mm‬‬
‫‪# 200‬‬
‫‪# 200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪PAN‬‬
‫‪# 40‬‬
‫‪# 50‬‬
‫‪# 100‬‬
‫ريزدانه‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬دانه‌بندي خاك‬
‫حداكثر اندازه ذرات ‪ :‬اندازه‌اي که ‪ 100 %‬مصالح از آن عبور کرده است ‪.‬‬
‫‪ :D10‬قطر موثر ‪ ،‬قطري است که ‪ 10 %‬مصالح از آن کوچکتر است ‪ 10% ( .‬رد مي شود )‬
‫‪ :D30‬قطري است که ‪ 30 %‬مصالح از آن کوچکتر است ‪.‬‬
‫‪ :D60‬قطري است که ‪ 60 %‬مصالح از آن کوچکتر است ‪.‬‬
‫ضريب يکنواختي‬
‫ضريب خميدگي‬
‫‪4‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬مقاومت خاك بستر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فتار احتمالي خاك به عنوان‬
‫طبقه‌بندي خاك بستر‪ ،‬شاخص ي جهت نشان دادن چگونگي ر ‌‬
‫زيربنا براي روسازي‌ فراهم مي‌آورد‪ .‬با اين حال اين شاخص رفتار‪ ،‬تقريبي است‪.‬‬
‫فتار واقعي را مي‌توان تا حد زيادي ‌بر اساس مقاومت خاك پيش‌بيني نمود‪.‬‬
‫ر ‌‬
‫ي مي‌شود‪.‬‬
‫ي كاليفرنيا (‪ )CBR‬اندازه‌گير ‌‬
‫بستر با آزمايش نسبت باربر ‌‬
‫مقاومت ‌‬
‫اين آزمايش به د ‌و روش صحرايي ‌و آزمايشگاهي انجام مي‌شود‪.‬‬
‫براي شبيه‌سازي‌ شرايط اجرا‪ CBR ،‬به روش اشباع اندازه‌گيري‌ مي‌شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬مقاومت خاك بستر ‪CBR -‬‬
‫‪ ‬متداول‌ ترين روش تعيين مقاومت نسبي‬
‫ي‬
‫خاكها براي راهساز ‌‬
‫‪ ‬طبق تعريف‪CBR ،‬يك خاك نسبت نيروي‬
‫الزم براي فر ‌و بردن پيستوني با شكل معين ‌و‬
‫در خاك مورد آزمايش به نيروي‬
‫به عمق معين ‌‬
‫الزم براي فرو‌ بردن همان پيستون‌ ‌و به همان‬
‫در مصالح استاندارد است‪.‬‬
‫عمق ‌‬
‫‪6‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬مقاومت خاك بستر ‪CBR -‬‬
‫فشار الزم براي فر ‌و بردن‬
‫‌‬
‫‪ ‬مصالح استاندارد‪ ،‬سنگ شكسته استانداردي است كه‬
‫ميليمتر به ترتيب برابر ‪ 70‬و ‪105‬‬
‫‌‬
‫مقادير نفوذ ‪ 2.5‬و ‪5‬‬
‫‌‬
‫در آن براي‬
‫پيستو ‌ن آزمايش ‌‬
‫سانتيمتر مربع باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫كيلوگرم ‌بر‬
‫بيشتر باشد‪،‬‬
‫‌‬
‫ميليمتر نفوذ‬
‫‌‬
‫اگر براي ‪5‬‬
‫ميليمتر نفوذ گزارش مي‌شود ولي ‌‬
‫‌‬
‫‪ CBR ‬براي ‪2.5‬‬
‫نظر گزارش مي‌شود‪.‬‬
‫ميليمتر نفوذ براي نمونه مورد ‌‬
‫‌‬
‫‪ CBR‬مربوط به ‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬تراكم خاك بستر‬
‫‪ ‬آزمايش تراكم ‌بر اساس روش پروكتور‌ انجام مي‌شود‪.‬‬
‫در محل به حداكث ‌ر‬
‫ي شده ‌‬
‫ابر است با نسبت تراكم اندازه‌گير ‌‬
‫‪ ‬درصد تراكم بر ‌‬
‫در آزمايشگاه ضربدر‪100‬‬
‫تراكم بدست آمده ‌‬
‫‪8‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫تراکم در آزمايشگاه ‪ :‬بدست آوردن‬
‫( وزن مخصوص خشک حداکثر )‬
‫بهينه و‬
‫در آشتو چنين استانداردي داريم ‪:‬‬
‫ضربات هر اليه‬
‫‪25‬‬
‫اليه‬
‫‪3‬‬
‫‪10-15 CM‬‬
‫ارتفاع‬
‫چکش‬
‫‪30‬‬
‫‪cm‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪kg‬‬
‫‪:‬آشتو‬
‫چکش‬
‫‪30 CM‬‬
‫‪11 CM‬‬
‫‪2.5 kg‬‬
‫‪9‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬اساس ‌و زيراساس‬
‫در اليه‌هاي روسا ‌زي‌‬
‫نظر براي بكارگيري‌ ‌‬
‫‪ ‬به منظور‌ تأييد مصالح دانه‌اي مورد ‌‬
‫آسفالتي‪ ،‬آزمايشهاي ز ‌ير بايد ‌بر روي آنها انجام پذيرد‪:‬‬
‫‪ ‬دانه‌بندي‬
‫‪ ‬درصد شكستگي‬
‫‪ ‬خصوصيات خميري‌‬
‫‪ ‬سختي‬
‫‪ ‬دوام‬
‫‪ ‬تميزي‌‬
‫‪10‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬دانه‌بندي اساس ‌و زيراساس‬
‫در اليه‌هاي‬
‫نظر براي بكارگيري‌ ‌‬
‫‪ ‬به منظور‌ تأييد دانه‌بندي مصالح سنگي مورد ‌‬
‫اساس ‌و زيراساس‪ ،‬آزمايش دانه‌بندي بايد ‌بر روي آنها انجام پذيرد‪.‬‬
‫ا‬
‫قبل توضيح داده شد‪.‬‬
‫‪ ‬روش انجام آزمايش ‌‬
‫ي معلوم‬
‫‪ ‬آيين‌نامه‌هاي مختلف‪ ‌،‬حدود مشخص ي را به صورت مشخص ‌و با روادار ‌‬
‫در صورتي كه دانه‌بندي موجود‬
‫ي اعلم مي‌كنند‪‌ .‬‬
‫هر كدام ‌از اليه‌هاي روساز ‌‬
‫براي ‌‬
‫اصلح‬
‫با هيچكدام ‌از حدود ارائه‌شده مطابقت نداشته باشد‪ ،‬بايد نسبت به ‌‬
‫دانه‌بندي اقدام نمود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪12‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪13‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬شكستگي اساس ‌و زيراساس‬
‫‪ ‬مصالح سنگي شكسته شده استقامت ‌و قدرت باربري‌ بيشتري‌ نسبت به مصالح‬
‫رودخانه‌اي با همان دانه‌بندي دارند‪.‬‬
‫‪ ‬مصالح سنگي شكسته شده همواره گران ‌تر ‌از مصالح رودخانه‌اي غيرشكسته‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬ميزان شكستگي با آزمايش تعيين درصد شكستگي به دست مي‌آيد‪.‬‬
‫در اين آزمايش سنگدانه هاي مانده ‌بر روي الك شماره ‪‌ 4‬از كل نمونه جدا‬
‫‪‌ ‬‬
‫مي‌شود‪ .‬تك تك دانه ها مورد بررس ي قر ‌ار مي‌گيرند‪.‬‬
‫‪ ‬درصد شكستگي دانه‌ها ‌از تقسيم وزن دانه‌هايي كه وجه شكسته دارند به كل‬
‫وزن دانه‌ها به دست مي‌آيد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬خصوصيات خميري‌ اساس ‌و زيراساس‬
‫حدود اتربرگ ‪:‬‬
‫جامد‬
‫نيمه جامد‬
‫خميري‬
‫مايع‬
‫‪Soild Semisoild Plastic liquid‬‬
‫افزايش ميزان رطوبت‬
‫‪liquid‬‬
‫‪Limit‬‬
‫حد مايع‬
‫‪15‬‬
‫‪Shrinkage Plastic‬‬
‫‪Limit‬‬
‫‪Limit‬‬
‫حد انقباض‬
‫حد خميري‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫آزمايش حد مايع ‪ :‬با چرخاندن اهرم به قدري باال رفته و روي پايه اي که از پالستيک سخت است سقوط ميکند درصد رطوبتي‬
‫که به ازاي آن به علت ‪ 25‬ضربه فنجان ‪ ،‬شيار ايجاد شده در نمونه داخل فنجان بست مي شود ‪ ،‬حد مايع ( حد رواني ) خوانده‬
‫مي‌شود ‪.‬‬
‫شعاع ‪:‬‬
‫‪54 mm‬‬
‫‪11‬‬
‫‪mm‬‬
‫‪8‬‬
‫‪mm‬‬
‫نمونه‬
‫خاک‬
‫‪2‬‬
‫‪mm‬‬
‫• آزمايش حد مايع ‪ /‬دستگاه کاساگرانده‬
‫‪16‬‬
‫پايه از الستيک‬
‫سخت‬
‫ادامه در صفحه بعد‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪17‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫حداقل چهار بار آزمايش را براي تنظيم رطوبت خاک انجام‬
‫مي دهيم ‪ ،‬مثال اگر شيار با ‪ 34‬ضربه‬
‫بسته شد ‪ ،‬نشان ميدهد که خاک ما خشک است ‪ ،‬پس بايد آب بيشتر اضافه کنيم ‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬خصوصيات خميري‌ اساس ‌و زيراساس‬
‫حد خميري )‪ : (PL‬درصد رطوبتي است که فتيله اي به قطر ‪ 1/8‬اينچ (‪ 3‬ميليمتر) از همه طرف‬
‫ترک بخورد و شروع به خرد شدن بکند ‪.‬‬
‫ي‬
‫نشانه خمير ‌‬
‫مقادير مجاز دامنه خميري و حد رواني مصالح روسازي آيين‌نامه‬
‫خصوصيات خميري‌‬
‫حد رواني‬
‫دامنه خميري‬
‫زيراساس‬
‫‪25‬‬
‫اساس‬
‫‪25‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬سختي اساس ‌و زيراساس‬
‫ابر وزن وسايل نقليه‬
‫در بر ‌‬
‫‪ ‬مصالح شني اليه‌هاي زيراساس‪ ،‬اساس ‌و رويه بايد ‌‬
‫اثر وزن آنها نبايد خرد شوند‪.‬‬
‫در ‌‬
‫سنگين ‌و وزن غلتكها مقاومت كافي داشته ‌و ‌‬
‫‪ ‬سختي مصالح با آزمايش سايش لوس آنجلس تعيين مي‌شود‪.‬‬
‫ي به قط ‌ر ‌و‬
‫ي فلز ‌‬
‫مقدار معيني ‌از مصالح درشت دانه به همراه تعداد معيني گو ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫در داخل استوانه ريخته مي‌شود‬
‫وزن مشخص ‌‬
‫در دقيقه ‌و به تعداد ‪ 500‬دور‌ مي‌چرخد‪.‬‬
‫‪ ‬با سرعت ‪ 30‬دور‌ ‌‬
‫در حين چرخش‪ ،‬برخورد با گوي‌ سبب خردشدن ‌و ساييدگي مصالح مي‌شود‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪20‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬سختي اساس ‌و زيراساس‬
‫كمتر ساييده‬
‫بيشتر باشد‪‌ ‌،‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬هرچه سختي مصالح‬
‫مي‌شوند‪.‬‬
‫‪ ‬مصالح خرد ‌و ساييده شده با الك شماره ‪12‬‬
‫(‪ 1.7‬ميليمتر) ‌از بقيه جدا مي‌شوند‪.‬‬
‫‪ ‬درصد ساييدگي ‌از تقسيم وزن مصالح عبو ‌ري‬
‫‌از الك ‪ 12‬به كل وزن نمونه به دست مي‌آيد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬دوام اساس ‌و زيراساس‬
‫در مقابل سولفاته ‌و شرایط جوی‌ برای‬
‫‪ ‬این آزمایش با هدف سلمت سنگدانه ها ‌‬
‫بکار برده می شود‪.‬‬
‫در بتن ‌و آسفالت ‌و رویه‌های آسفالتی ‌‬
‫استفاده ‌‬
‫ا‬
‫در محلول‌‬
‫معموال ‪ 5‬سيكل) ‌‬
‫‌‬
‫در سیکلهای تکراری‌ (‬
‫در این آزمایش سنگدانه ها را ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫سولفات سدیم یا سولفات منيزیم اشباع و منجمد كرده ‌و سپس خشک ‌و توزین‬
‫کرده‪ ،‬افت وزنی ناش ی ‌از تماس سنگدانه‌ها اندازه‌گيری‌ می‌شود‪.‬‬
‫بسیار تحت‬
‫‌‬
‫در شناسایی سنگدانه‌هایی که خلل ‌و فرج زیادی داشته ‌و‬
‫‪ ‬اين آزمایش ‌‬
‫تاثير هوازدگی می باشند مناسب است‪.‬‬
‫‌‬
‫در مقايسه با سولفات سديم‬
‫ي ‌‬
‫ابر سولفات منيزيم مقاومت كمتر ‌‬
‫در بر ‌‬
‫‪ ‬مصالح سنگي ‌‬
‫بيشتر است‪.‬‬
‫‌‬
‫‌از خود نشان مي دهد ‌و لذا ميزان افت آنها‬
‫‪22‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬تميزي‌ اساس ‌و زيراساس‬
‫مضر ‌از قبيل‬
‫هر گونه مواد خارجي ‌و ‌‬
‫تميز باشد ‌و ‌از ‌‬
‫‪ ‬مصالح سنگي آسفالت بايد ‌‬
‫مواد آلي سنگهاي نرم ‌و كم دوام ‌و خاك رس عاري‌ باشد‪.‬‬
‫در مصالح سنگي ‌از آزمايش هم‬
‫مقدار نسبي خاك رس ‌و مواد ر ‌يز دانه ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬براي تعيين‬
‫ارز‌ ماسه استفاده مي شود‬
‫در آبي كه‬
‫مقدار معيني ‌از مصالح سنگي رد شده ‌از الك شماره ‪‌ 4‬‬
‫‌‬
‫در حين آزمايش‬
‫‪‌ ‬‬
‫مقدار معيني ‌از كلرو ‌ر كلسيم‪ ،‬گليسيرين ‌و فورمالده‌ايد است قر ‌ار داده شده‬
‫‌‬
‫حاوي‌‬
‫‌و با تكان دادن شديد استوانه مدرج حاوي‌ نمونه ‌و آب مواد رس ي ‌و ر ‌يز دانه‬
‫چسبيده به دانه هاي ماسه ‌از آن جدا مي شود‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬تميزي‌ اساس ‌و زيراساس‬
‫‪ ‬سپس با استفاده ‌از جريان آب تحت فشاري‌ كه حاوي‌ مواد تسريع كننده ف ‌وق‌‬
‫الذكر است ‌و توسط لوله مخصوص ي ‌از ته نمونه جريان مي يابد مواد رس ي ‌و‬
‫‌‬
‫در باالي اليه ماسه قر ‌ار مي‬
‫ريزدانه نمونه ‌از ماسه جدا شده ‌و به صورت معلق ‌‬
‫گيرد‪.‬‬
‫مجاز مواد رس ي ‌و‬
‫كار مي رود نبايد بيش ‌از حد ‌‬
‫در روسازي‌ به ‌‬
‫‪ ‬مصالح سنگي كه ‌‬
‫در اين مصالح نبايد ‌از‬
‫ديگر ضريب هم ارز‌ ماسه ‌‬
‫ريزدانه داشته باشد به عبارت ‌‬
‫حدي كمترباشد‪.‬‬
‫‪SE= Hs / Hc *100‬‬
‫‪ Hs‬ارتفاع ستو ‌ن ماسه ته‌نشين شده و ‪ Hc‬ارتفاع ستو ‌ن مواد رس ي ‌و ريزدانه‬
‫‪24‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬مشخصات فني زيراساس‬
‫‪25‬‬
‫كنترل مشخصات فني اليه‌هاي بستر‪ ،‬اساس و زيراساس‬
‫‪ ‬مشخصات فني اساس‬
‫‪26‬‬
‫قيرها‬
‫‪ ‬مشخصات قير‬
‫قير مورد استفاده قر ‌ار می‌گيرد‪.‬‬
‫‪-۱‬درجه نفوذ‪ :‬آزمایش درجه نفوذ برای تعیين سختی ‌‬
‫در مدت ‪ ۵‬ثانیه به‬
‫اثر بار ‪ ۱۰۰‬گرمی ‌‬
‫در این آزمایش ‌از یک سوزن استاندارد تحت ‌‬
‫‌‬
‫متر درجه‬
‫مقدار نفوذ برحسب دهم میلی ‌‬
‫‌‬
‫در دمای ‪ ۲۵‬درجه نفوذ می‌کند‪.‬‬
‫قير ‌‬
‫داخل ‌‬
‫قير سخت ‌تر است‪.‬‬
‫هر چه درجه نفوذ کم ‌تر باشد ‌‬
‫نفوذ نامیده می‌شود‪‌ .‬‬
‫قير خالص با درجه نفوذ ‪ 70-60‬و ‪ 100-85‬توليد مي‌شود‬
‫در ايران فقط د ‌و نوع ‌‬
‫‌‬
‫ی ‌از خود نشان‬
‫بیشتر باشد خواص جامد بیشتر ‌‬
‫قير ‌‬
‫هر چه کندروانی ‌‬
‫‪-۲‬گرانروی ‪‌ :‬‬
‫قير با‬
‫باالتر کندروانی کم ‌تر است‪ .‬این مشخصه ‌‬
‫‌‬
‫در دماهای‬
‫می‌دهد‪ .‬واضح است ‌‬
‫دستگاه س ی بولت فیورل و به روش کینماتیکی اندازه گيری‌ می‌شود‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫قيرها‬
‫آزمایش درجه نفوذ برای تعیين‬
‫سختی قير‬
‫‪28‬‬
‫آزمايش ويسكوزيته قير‬
‫(به منظور تعیين محدوده دمای اختالط وتراکم آسفالت)‬
‫‪ASTM D2170‬‬
‫زماني كه طول مي كشد حجم ثابتي از قير در دماي مشخص در دستگاه ويسكوزيته جابجا شود (‬
‫برحسب سانتی استوکس)‪.‬‬
‫قيرها‬
‫‪ ‬مشخصات قير‬
‫قير به آن دما برسد‪ ،‬گازهای‬
‫اگر ‌‬
‫‪-۳‬درجه اشتعال ‪ :‬درجه اشتعال دمایی است که ‌‬
‫در سطح آن شعله به‬
‫متصاعد ‌از آن با نزدیک شدن شعله‪ ،‬مشتعل می‌شوند ‌و ‌‬
‫در کارگاه گرم کرد به درجه اشتعال‬
‫قير را ‌‬
‫حداکثر دمایی که می‌توان ‌‬
‫‌‬
‫وجود می‌آید‪.‬‬
‫محدود می‌باشد‪.‬‬
‫تبخير قسمتی ‌از روغن‌ها ‌و ترکیبات‬
‫اثر ‌‬
‫در ‌‬
‫در دمای باال‪‌ ،‬‬
‫قير ‌‬
‫‪-۴‬افت وزنی ‪ :‬افت وزنی ‌‬
‫در‬
‫در ا‌ ِو ‌ن ‌‬
‫قير ‌‬
‫قير است‪ .‬افت وزنی ‌‬
‫نيز ‌از خواص مهم ‌‬
‫نفتی آن می‌باشد‪ .‬این مشخصه ‌‬
‫در مدت ‪ ۵‬ساعت (شرایط تقریبی پخت آسفالت)‬
‫دمای ‪ ۱۶۳‬درجه سانتی گراد ‌و ‌‬
‫اندازه گيری‌ می‌شود‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫قيرها‬
‫‪ ‬مشخصات قير‬
‫متر مربع را با‬
‫قير با سطح مقطع ‪ ۱‬سانتی ‌‬
‫اگر نمونه‌ای ‌از ‌‬
‫‪-۵‬شکل پذیری‌ یا انگمی ‪‌ :‬‬
‫مقدار افزایش طول‌ نمونه را قبل ‌از پاره شدن‬
‫‌‬
‫سرعت ‪ ۵‬سانتی متر‪/‬دقیقه بکشیم‪،‬‬
‫قير گویند‪.‬‬
‫خاصیت انگمی ‌‬
‫قير تترا کلرو ‌ر کربن ‌و سولفور‌ کربن است‪ .‬بنابراین‬
‫‪-۶‬درجه خلوص ‪ :‬می‌دانیم حلل ‌‬
‫هر یک ‌از این مواد حل کنیم‪ ،‬ناخالص ی‌های آن باقی می‌ماند‬
‫در ‌‬
‫قير را ‌‬
‫اگر نمونه‌ای ‌از ‌‬
‫‌‬
‫قير را می‌توانیم تعیين کنیم‪.‬‬
‫‌و ‌از آن جا درجه خلوص ‌‬
‫قير ‌از حالت‬
‫قير به آن دما‪‌ ،‬‬
‫‪-۷‬درجه نرمی ‪ :‬درجه نرمی دمایی است که با رسیدن ‌‬
‫قير بیش ‌تر باشد‪ ،‬حساسیت‬
‫در می‌آید‪ .‬هرچه درجه نرمی ‌‬
‫جامد به حالت روان ‌‬
‫ی نسبت به تغيرات دما دارد‪ .‬درجه نرمی قيرهای معمولی حدود ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬
‫کمتر ‌‬
‫می‌باشد‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫قيرها‬
‫‪32‬‬
‫قيرها‬
‫‪33‬‬
‫قيرها‬
‫موارد كاربرد قيرها‬
‫‪34‬‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫مراحل اجراي طرح اختالط مخلوط‌هاي آسفالتي به روش مارشال ‪:‬‬
‫‪ ‬انتخاب مصالح سنگي ‌و قير مناسب‬
‫بر مشخصات‪،‬‬
‫‪ ‬تعيين دانه‌بندي منطبق ‌‬
‫‪ ‬تعيين وزن مخصوص‪ ،‬استحكام‪ ،‬رواني ‌و نسبت‌هاي حجمي ‌مخلوط آسفالتي و‬
‫قير بهينه مي‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬انتخاب ‌و تعيين درصد ‌‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫در آزمايشگاه‪:‬‬
‫مراحل اجراي طرح اختالط مخلوط‌هاي آسفالتي ‌‬
‫‪ ‬تهيه نمونه مصالح سنگي ‌و فيلر‬
‫‪ ‬آزمايش‌هاي بررس ي مرغوبيت مصالح سنگي ‌و فيلر‬
‫‪ ‬آزمايش‌هاي قير‬
‫‪ ‬تعيين دانه‌بندي ‌و وزن مخصوص مصالح سنگي‬
‫‪ ‬تعيين نسبت‌هاي اختالط مصالح سنگي‬
‫قير ‌و تراكم آنها‬
‫‪ ‬تهيه ‌و ساخت نمونه‌هاي مخلوط آسفالتي با درصدهاي مختلف ‌‬
‫حداكثر مخلوط آسفالتي متراكم نشده‬
‫‌‬
‫‪ ‬تعيين وزن مخصوص‬
‫‪ ‬تعيين وزن مخصوص حقيقي نمونه‌هاي مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫مقدار رواني ‌و استحكام نمونه‌هاي مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫‌‬
‫‪ ‬تعيين‬
‫قير مصالح سنگي‪ ،‬درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي‪ ،‬درصد فضاي خالي مصالح‬
‫‪ ‬محاسبه ‌و تعيين درصد جذب ‌‬
‫سنگي()‪ ،V.M.A‬درصد فضاي خالي مصالح سنگي پرشده با قير()‪VFA‬‬
‫قير بهينه‬
‫‪ ‬تعيين درصد ‌‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫قير ‌و تراكم آنها‪:‬‬
‫تهيه ‌و ساخت نمونه‌هاي مخلوط آسفالتي با درصدهاي مختلف ‌‬
‫قرار مي‌گيرد‬
‫قير ساخته ‌و مورد آزمايش ‌‬
‫‪ ‬چند سري‌ ‌از نمونه‌ها با درصدهاي مختلف ‌‬
‫‪ ‬بهترين نمونه‌اي كه با مشخصات ‌و معيارهاي طرح هماهنگي داشته باشد انتخاب مي شود‪.‬‬
‫قير تهيه مي‌گردد‬
‫هر درصد ‌‬
‫‪ ‬حداقل سه نمونه براي ‌‬
‫قير بيشت ‌ر ‌و د ‌و‬
‫قير طوری تهيه مي‌شود كه د ‌و سري‌ نمونه مخلوط آسفالتي با درصد ‌‬
‫هر سري‌ نمونه با افزايش ‪‌ 0.5%‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫كمتر نسبت به مخلوط آسفالتي بهينه به دست آيد‪.‬‬
‫قير ‌‬
‫سري‌ نمونه مخلوط آسفالتي با ‌‬
‫ا‬
‫قير‬
‫معموال ‪ 6‬سري‌ نمونه با درصدهاي مختلف ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬بنابراين براي تهيه طرح اختالط مخلوط‌هاي آسفالتي به روش مارشال‬
‫ا‬
‫جمعا ‪ 18‬سري‌ مي‌باشد‪ ،‬تهيه مي‌شود‪.‬‬
‫‌‬
‫كه‬
‫بر اساس روش استاندارد ‪(ASTM-‬‬
‫‪ ‬روش ساخت ‌و تهيه نمونه‌هاي مخلوط آسفالتي جهت طرح اختالط آسفالت ‌‬
‫)‪ D1559‬انجام مي‌گردد‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫دستگاه آزمايش مارشال‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫كميت‌هاي حاصل ‌از روش طرح اختالط به روش مارشال‪:‬‬
‫در نهايت شش كميت تعيين مي‌گردد‪:‬‬
‫در طرح اختالط مخلوط‌هاي آسفالتي به روش مارشال ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬وزن واحد حجم مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫‪ ‬استحكام مارشال مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫‪ ‬رواني مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫در مخلوط آسفالتي متراكم شده‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مصالح سنگي ‌‬
‫در مخلوط آسفالتي متراكم شده‪.‬‬
‫قير ‌‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مصالح سنگي پرشده با ‌‬
‫قير ترسيم مي‌شود‪.‬‬
‫در درصدهاي مختلف ‌‬
‫منحني تغييرات‌ اين كميت‌ها به طور‌ جداگانه ‌‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫منحنيهای حاصل ‌از روش طرح اختالط به روش مارشال‪:‬‬
‫ير حاصل‬
‫قير بهينه براي مخلوط آسفالتي به دست مي‌آيد‪‌ .‬از‌اين اشكال ‌و منحني‌ها نتايج ز ‌‬
‫‌از نتايج ‌و تحليل ‌اين منحني‌ها درصد ‌‬
‫مي‌شود‪:‬‬
‫قير ابتدا افزايش‪ ،‬سپس كاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫مقدار استحكام مارشال با افزايش درصد ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫قير ابتدا افزايش سپس كاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫مقدار وزن واحد حجم مخلوط آسفالتي با افزايش درصد ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫قير افزايش مي‌يابد‪.‬‬
‫مقدار رواني مخلوط آسفالتي همواره با افزايش درصد ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫قير به طور‌ پيوسته كاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي با افزايش درصد ‌‬
‫ا‬
‫معموال تا يك ميزان كاهش ‌و سپس افزايش مي‌يابد‪.‬‬
‫‌‬
‫قير‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مصالح سنگي با افزايش درصد ‌‬
‫قير به طور‌ پيوسته ‌و يكنواخت افزايش مي‌يابد‪.‬‬
‫قير با افزايش درصد ‌‬
‫‪ ‬درصد فضاي خالي مصالح سنگي پرشده با ‌‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫در طرح اختالط مخلوط‌هاي آسفالتي به روش مارشال‪:‬‬
‫قير بهينه ‌‬
‫مقدار ‌‬
‫‌‬
‫تعيين‬
‫قير بهينه جهت طرح اختالط مخلوط آسفالتي با توجه به شش كميت به دست آمده تعيين مي‌شود‪:‬‬
‫مقدار ‌‬
‫‌‬
‫در حد متوسط بين ‪ 4‬درصد فضاي خالي مخلوط آسفالتي‪ ،‬انتخاب مي‌گردد‪.‬‬
‫قير ‌‬
‫‪ ‬ابتدا ‌‬
‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬
‫قير با معيارهاي طرح اختالط مورد ارزيابي ‌‬
‫در‌اين درصد ‌‬
‫ديگر ‌‬
‫‪ ‬سپس كميت‌هاي ‌‬
‫قير به عنوان قي ‌ر‬
‫مقدار ‌‬
‫‌‬
‫نظر با مشخصات مطابقت داشته باشد‪‌ ،‬اين‬
‫قير همه معيارهاي مورد ‌‬
‫در‌اين درصد ‌‬
‫‪ ‬چنانچه ‌‬
‫اوليه طرح اختالط انتخاب مي‌گردد‬
‫در طرح اختالط انجام مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬چنانچه اين معيارها تأمين نگردد‪ ،‬اصالحاتي ‌‬
‫نظر را ن ‌يز تأمين‬
‫در نهايت طرح اختالطي انتخاب مي‌گردد كه ضمن ‌اينكه اقتصادي است كليه معيارها ‌و ويژگي‌هاي مورد ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫نمايد‪.‬‬
‫روش طرح اختالط مارشال‬
‫نمونه محاسبه درصد قير بهينه در طرح اختالط به روش مارشال‬
‫مخلوط آسفالتي‬
‫‪43‬‬
‫مخلوط آسفالتي‬
‫‪44‬‬

similar documents