Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu

Report
Centrum
pro efektivní a udržitelnou
dopravní infrastrukturu (CESTI)
číslo projektu TE01020168
Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Manažer projektu: Alena Kohoutková
Představení
projektu
Motivace
•
•
•
•
CESTY k CESTI
Nabídnout státu a dodavatelům CESTY(I) ke komplexnímu
řešení infrastruktury pro efektivní mobilitu lidí a zboží
Dopravní infrastruktura základní podmínkou ekonomické
aktivity a společnosti
Rozvoj infrastruktury v kontextu celé Evropy
s respektováním předchozího vývoje a dostupnosti
materiálových zdrojů v jednotlivých regionech
Rysy budoucí infrastruktury
•
•
•
Environmentálně kompatibilní a šetrná
Inteligentní a předvídavá
Ekonomicky efektivní
www.cesti.cz
Evropské a lokální pojetí
•
•
Vývoj technologií pro novou
interoperabilní infrastrukturu
prostřednictvím spolupráce v
celém Evropském výzkumném
prostoru
Rozvoj materiálových inovací,
technologií a strategie pro
údržbu a modernizaci stávající
infrastruktury s respektováním
našich lokálních možností při
využití poznatků z celého světa
www.cesti.cz
Zvláštnosti staveb dopravní infrastruktury
•
•
•
•
•
•
Dlouhá životnost staveb DI:
50-120 let, u tunelů i více
Vysoká materiálová a nákladová
náročnost
Vysoká cena za údržbu a obnovu
Vysoký nárok na zábor půdy u nových staveb, problémy s
vlastnickými vztahy
Stavební údržba a rekonstrukce vedou k výrazným a někdy
dlouhodobým komplikacím v dopravě, což nepříznivě
ovlivňuje řadu sektorů
Stávající principy výběrových řízení veřejných
zakázek do značné míry potlačují inovační
procesy
www.cesti.cz
Zvýšení konkurenceschopnosti
•
•
Projekt je zaměřen na podstatné inovace na základě přímé
spolupráce akademických partnerů s průmyslem s
podporou složek státu (ministerstva, kraje)
Inovace jsou jedinou cestou k vyšší trvanlivosti, nižší
materiálové náročnosti a vyšší užitné hodnotě pro
uživatele při šetrném zacházení s životním prostředím a
optimálním využití veřejných prostředků
•
Prospěch
•
•
Odolnost českého stavebnictví proti vnější konkurenci,
což uchová či zvýší pracovní příležitosti v ČR
Expanze především na trhy východní Evropy, které se
bez výrazné změny dopravní infrastruktury nemohou
efektivně začlenit do EU
www.cesti.cz
Základní oblasti výzkumu a inovací
•
•
•
•
•
•
Multimodální uzly
Infrastruktura pro udržitelnou městskou dopravu
Infrastruktura pro podporu prioritní dopravní evropské sítě
Dopravní infrastruktura zohledňující ochranu životního
prostředí
Inteligentní a pružná dopravní infrastruktura z hlediska
potřeb uživatelů a přizpůsobení se vývojovým trendům
Důsledné využití nástrojů analýzy rizik a ekonomického
posuzování životního cyklu pro přesnou predikci
www.cesti.cz
3 PILÍŘE
MULTIMODÁLNÍ
UZLY
MĚSTSKÁ
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
CÍLE PRO NOVOU
I STÁVAJÍCÍ
INFRASTRUKTURU
DÁLKOVÉ
KORIDORY
LEVNÁ
INFRASTRUKTURA
Konstrukce
Železnice
Silnice
Konstrukce
Železnice
Silnice
Konstrukce
Železnice
INTELIGENTNÍ
INFRASTRUKTURA
-30% C02
Silnice
3 VÝZVY
ZELENÁ
INFRASTRUKTURA
+30% kapacity
-30%
nákladů vlastníka
STRUKTURA PRACOVNÍCH BALÍČKŮ
ŘÍZENÍ PROJEKTU
A DISEMINACE
Tunely
Mosty
Kolejová infrastruktura
Pozemní komunikace
Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování
životního cyklu v dopravní infrastruktuře
Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura
Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí
STRUKTURA
ŘÍZENÍ PROJEKTU
PRŮMYSLOVÝ VÝBOR
TAČR
ŘÍDICÍ VÝBOR
MANAŽER PROJEKTU
VĚDECKÝ VÝBOR
Vedení pracovního
balíčku č.1
- ČVUT -
Vedení pracovního
balíčku č.2
- VUT -
Vedení pracovního
balíčku č.8
- ČVUT -
Vedení pracovního
balíčku č.3
- ČVUT -
Vedení pracovního
balíčku č.4
- ČVUT -
Vedení pracovního
balíčku č.5
- CDV -
Vedení pracovního
balíčku č.6
- CDV -
Vedení pracovního
balíčku č.7
- ČVUT -
Přínosy v environmentální oblasti
•
•
•
•
•
Výrazné snížení nároků na spotřebu energeticky
náročných neobnovitelných materiálů
Rozvoj využití druhotných surovin a vedlejších produktů –
např. popílky, kde ČR je největší producent na obyvatele
Snížení produkce odpadů, zvýšení podílu recyklovaných
materiálů
Snížení nároků na prostor
Řešení pro přesné sledování emisí a efektivní snižování
jednotlivých negativních vlivů (hluk, vibrace, nehodovost,
znečištění ovzduší)
www.cesti.cz
Přínosy v oblasti inteligentní
dopravní infrastruktury
•
•
•
•
•
•
•
Zlepšení propojení různých druhů dopravy
Lepší integraci mezi dálkovou dopravou a dopravou v
urbanizovaných oblastech
Snazší přístup k dopravě pro všechny skupiny obyvatel,
včetně handicapovaných a starších
Lepší predikci životního cyklu v důsledku uplatnění
monitoringu a prosazení tzv. peformance-based přístupů
Nové technologie pro rekonstrukce a opravy, které sníží
ztrátové časy až o 50 %
Nové pracovní příležitosti v oblasti údržby
a rekonstrukcí
Zvýšení bezpečnosti dopravy
www.cesti.cz
Přínosy v oblasti hospodárné dopravní
infrastruktury
•
•
•
•
•
Vyšší využití výsledků komplexního výzkumu
Lepší zhodnocení rizika, které umožní nalezení
vhodnějších forem financování
Optimalizace v rozhodování založená na cost-benefit
přístupu v celém životním cyklu stavby
Podklady pro zlepšený systém hodnocení veřejných
soutěží. Přechod od ceny investice k ceně za celý životní
cyklus
Zlepšení nástrojů hospodaření s dopravní infrastrukturou
www.cesti.cz
Výbory CESTI
Řídicí výbor
ČVUT
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
VUT
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Metrostav
Ing. Ivan Hrdina
Skanska
Ing. Leoš Vrzalík
Eurovia
Ing. Michal Sýkora
Hochtief
Ing. Ladislav Štefan
SMP CZ
Ing. Vladimír Brejcha, FEng.
Total
Ing. Václav Valentin
Nievelt-Labor
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Pontex
Ing. Milan Kalný
Bilfinger MCE
Ing. Jan Tatíček
Valbek
Ing. Jiří Jachan
SDS Exmost
Ing. Miroslav Novák
Consultest
Ing. Zdeněk Mudrych
Geostar
Mgr. David Relich, Ph.D.
IKP
Ing. Libor Mařík
3G
Ing. Martin Srb
CDV
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Kolejconsult
Ing. Ladislav Minář, CSc.
DT Výhybkárna
Ing. Marek Smolka
VŠB
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
www.cesti.cz
•
•
•
•
•
Koncepce a strategie Centra
Schválení Podrobného plánu
práce, zpráv o jeho plnění
Kontrola nakládání s
finančními prostředky
Rozhodování o změnách
pracovní náplně, rozpočtu
Rozhodování o změnách
klíčových osob (projektový
manažer, vedoucí WP)
Statut a organizační řád Řídícího výboru CESTI
• Základní dokument upravující jednání orgánů
Centra
• Výkonný orgán Centra = Řídící výbor
• Poradní orgány ŘV = Vědecký a Průmyslový výbor
• Složení a působnost Řídícího výboru
• Složení a působnost Vědeckého výboru
• Složení a působnost Průmyslového výboru
www.cesti.cz
Vedoucí pracovních balíčků
WP1 (pozemní komunikace)
Ing. Jan Valentin, Ph.D.
ČVUT
WP2 (kolejová infrastruktura)
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
VUT
WP3 (mosty)
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
ČVUT
WP4 (tunely)
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
ČVUT
WP5 (doprava a životní prostředí)
Ing. Jiří Jedlička
CDV
WP6 (bezpečnost a spolehlivost kcí)
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
CDV
WP7 (systémy hospodaření)
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., FEng.
ČVUT
WP8 (řízení projektu)
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng
ČVUT
www.cesti.cz
Vědecký výbor
• Členy jsou vedoucí pracovních balíčků
• Zodpovědnost za řízení, koordinaci a kvalitu
výzkumných aktivit
• Sestavuje Implementační plán výsledků projektu
• Navrhuje změny Podrobného plánu práce
• Kontroluje plnění obou plánů, informuje o něm
Řídící výbor
www.cesti.cz
Průmyslový výbor
Metrostav
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
Skanska
Ing. Jiří Peřina
Eurovia
Ing. Jiří Kašpar
Hochtief
Ing. Tomáš Vladík
SMP CZ
Ing. Vladimír Brejcha, FEng.
Total
Ing. Václav Valentin
Nievelt-Labor
prozatím neobsazují
Pontex
Ing. Milan Kalný
Bilfinger MCE
prozatím neobsazují
Valbek
Ing. Jiří Jachan
SDS Exmost
Ing. Jakub Lysoněk
Consultest
Ing. Tomáš Matějka
Geostar
prozatím neobsazují
IKP
Ing. Libor Mařík
3G
Ing. Martin Srb
Kolejconsult
Ing. Martin Volf
DT Výhybkárna
Ing. Marek Smolka
www.cesti.cz
•
•
•
•
Zajišťuje využitelnost výsledků,
jejich přenos do praxe
Návrhy na uzavření smluv
o odběru výsledků (viz
Všeobecné podmínky čl. 15
odst. 8) a 9))
Navrhuje modifikaci
výzkumných aktivit dle potřeb
průmyslové sféry
Dává podněty pro sestavení
Implementačního
plánu výsledků
Propagace CESTI
Webové stránky Centra – www.cesti.cz
Zatím pracovní verze www.cideas.cz/cesti
www.cesti.cz
Propagační leták Centra
•
•
•
www.cesti.cz
Zviditelnění projektu na
konferencích, výstavách
Umístění letáčků v
sídlech účastníků (na
recepci apod.)
V češtině a angličtině
Workshop CESTI 2013
• Prezentace výsledků projektu za uplynulý rok
• Přehled o práci ostatních => synergie, větší
•
provázanost
Příprava
• Termín konání: listopad 2013
• Místo konání: Praha (další roky Brno, Ostrava)
• 3 příspěvky za každý balíček
• Prezentace 10 – 15 minut
• Sborník s články
www.cesti.cz
Prezentace
pracovních balíčků
WP1 – Pozemní komunikace
Ing. Jan Valentin, Ph.D. (ČVUT)
WP1 (ROADS): motivační faktory, celospolečenská potřeba
• snižování závislosti na omezených přírodních zdrojích a jejich lepší využití (podpora
maximální recyklace);
• snižování energetické náročnosti (nižší dopady na ŽP, lepší carbon footprint);
• rostoucí nároky bezpečnosti s ohledem k demografickému vývoji;
• disponibilita finančních zdrojů obnovy, údržby a nové výstavby (maximalizace životního
cyklu, zvyšování trvanlivosti).
WP1 (ROADS): hlavní skupiny aktivit
• asfaltové vrstvy pro vozovky s vylepšenými funkčními parametry a vysokou výkonností;
• trvanlivé CB kryty včetně inovativních pojiv a řešení pro rychlé opravy;
• technická řešení obnovy a souvislé údržby založená na koncepci plně recyklovatelné
vozovky;
• progresivní navrhování vozovek založené na probabilistických predikčních modelech a
parametrech užitného chování;
• systémy a inovativní řešení odvodnění konstrukcí vozovek;
• technologické inovace podkladních vrstev, využití geosyntetik.
www.cesti.cz
WP1 (ROADS): konkretizace pro období 2013-2014, dosavadní impulsy
• Asfaltové vrstvy s vylepšenými funkčními parametry
•
•
•
•
•
nízkoteplotní směsi litých asfaltů
další vývojové možnosti hutněných nízkoteplotních asfaltových směsí
sledování snížených emisí
vhodný kalkulátor prokázání přínosu nízkoteplotních směsí (vazba na WP5 a WP7)
druhá generace směsí s vysokým modulem tuhosti (včetně testování a vývoje
vhodných pojiv)
• Koncepce plně recyklovatelné vozovky
• návrhy a ověřování směsí s podílem asfaltového recyklátu >30%
• Směsi pro nízkohlučné asfaltové vrstvy (vazba na WP5).
WP1 (ROADS): vazby na další WP
• WP4: vozovky v tunelech
• WP5: problematika LCA CB a asfaltových technologií; využití vedlejších produktů a
místních materiálů v konstrukcích; technologie obrusných vrstev pro snižování hlučnosti
• WP6: vzájemná provázanost mezi aktivitou „progresivní navrhování vozovek“,
zpřesňováním funkčních charakteristik a využitím progresivních diagnostických metod
• WP7: provázanost predikčních modelů užitného chování konstrukcí vozovek a systémů
hospodaření s vozovkou, včetně vazby na analytické nástroje life-cycle costing
www.cesti.cz
WP2 – Kolejová infrastruktura
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (VUT)
WP2 Progresivní přístup k technickým, technologickým
a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury
•WT1 Drážní spodek – zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí
s ohledem na minimální rušení drážního provozu
•WT2 Drážní svršek – zvyšování technologické úrovně s ohledem
na odolnost a životnost konstrukce
•WT3 Výhybky a výhybkové konstrukce – snižování negativních
dynamických účinků, zvyšování spolehlivosti konstrukcí
•WT4 Management stavební činnosti a údržbových prací – rozvoj
pokročilých technologických procesů, strategie a dlouhodobé
plánování
•WT5 Použití recyklovaných materiálů – efektivní využití materiálů
vyzískaných při rekonstrukcích kolejové infrastruktury
www.cesti.cz
Podrobný plán práce WP2
3
Popis rozhodujících aspektů
ovlivňujících náklady, popis technických
problémů a jejich možných příčin
Statické a dynamické analýzy
konstrukcí kolejové infrastruktury
Management stavební činnosti a
údržbových prací – rozvoj pokročilých
technologických postupů, strategie a
dlouhodobé plánování
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Milníky
Činnosti
Návrh nových konstrukcí a výrobků
kolejové infrastruktury
Implementace nových konstrukcí a
výrobků, technologií pro kolejovou
infrastrukturu
4
5
6
7
8
2013
9
10 11 12
M1
1
2
3
4
5
6
7
8
D1_1
9 10
1
2
3
4
5
6 7
2014
M2
M3
M4
11
12 13 14 15
16 17
D1_2
8
9
10 11 12
1
18 19
M5
20 21 22
23
2
3
4
5
M6
24 25 26
27
6
2015
7
8
9 10
11 12
28 29 30 31 32
33 34
1
2
2016
M7
M8
35
36
D1_3
D2_1
D2_2
D3_1
D3_2
D4_1
D4_2
D4_3
D4_4
D4_5
Zpracování výstupů a jejich diseminace
M1: Vyhodnocení databází správců infrastruktury a zhotovitelů, identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, identifikace
technických problémů a jejich možných příčin (M08)
M2: Rešerše dostupných zdrojů, analýza domácích i zahraničních vědeckých publikací, souhrn poznatků z předchozích projektů,
zpracování zprávy o současném stavu problematiky (M12)
M3: Zahájení sběru dat z monitoringu zkušebních úseků (nejzazší termín) (M12)
M4: Stanovení parametrů a požadavků na výpočetní modely a měření (M16)
M5: Zpracování zprávy o prvním vyhodnocení dat získaných monitoringem zkušebních úseků (M20)
M6: Konečné stanovení požadavků na návrh a technická řešení, návrh strategie údržby (M24)
M7: Výstup výsledných konstrukčních návrhů, řešení, opatření, akcí a zásahy, aktualizace plánu na období M37-M82 (M36)
M8: Výstup výsledků analýzy rozvoje skluzových vln, tuhosti kolejové jízdní dráhy, strategie údržby a investiční činnosti, aktualizace plánu
na
období M37-M82 (M36)
www.cesti.cz
Podrobný plán práce WP2
3
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Milníky
Činnost
4
5
6
7
8 9
2016
M9
37 38 39 40 41
42 43
10 11 12
1
44 45 46
47
2
3
4
5
M10
48 49 50 51
6 7
2017
52 53
8
9
10 11 12
1
M11
54 55
56 57 58
59
2
3
4
M12
60 61 62
5
6 7 8 9 10
2018
M13
63
64 65 66 67 68
11 12
1
69 70
71
2
3
72 73
4
5 6 7
2019
8
9 10 11
12
M14
M15
74 75 76 77 78 79 80 81 82
Popis rozhodujících aspektů
ovlivňujících náklady, popis technických
problémů a jejich možných příčin
Statické a dynamické analýzy
konstrukcí kolejové infrastruktury
Management stavební činnosti a
údržbových prací – rozvoj pokročilých
technologických postupů, strategie a
dlouhodobé plánování
Návrh nových konstrukcí a výrobků
kolejové infrastruktury
Implementace nových konstrukcí a
výrobků, technologií pro kolejovou
infrastrukturu
D5_1
D5_2
D5_3
D5_4
D5_5
Zpracování výstupů a jejich diseminace
M9: Zahájení implementace návrhů a řešení ve formě výroby prototypů, pilotních projektů, pilotních projektů pro údržbu
a stavební činnost (M42)
M10: Použití nových návrhů a řešení, pilotních projektů pro údržbu a stavební činnost ve zkušebních úsecích (M48)
M11: Zahájení vyhodnocení použitých návrhů a řešení ve zkušebních úsecích a pilotních projektech (M54)
M12: Vyhodnocení získaných dat týkajících se použitých návrhů, řešení a pilotních projektů (M60)
M13: Zahájení přípravy výstupů ve formě software, certikovaných metodik, předpisů a příruček (M64)
M14: Dokončení realizace výstupů a přechod do fáze diseminace (M74)
M15: Dokončení diseminace výsledků, zhodnocení jejich zavedení do praxe (M82)
www.cesti.cz
D6_1
Informace o propojení WP2 s ostatními balíčky
•
•
WP4 Tunely
•
WP5 Ochrana životního prostředí a zelená dopravní
infrastruktura – činnosti zaměřené na
•
•
•
vývoj pevných jízdních drah v tunelech
nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací
lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty
průmyslové
a energetické výroby
WP7 Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a
oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře
•
•
zvýšení efektivnosti přípravy a realizace dopravních staveb
tvorba a zavedení metodiky hodnocení staveb na základě
stanovení nákladů životního cyklu
www.cesti.cz
WP3 – Mosty
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (ČVUT)
WP3 MOSTY: efektivnější konstrukce s vyšší
spolehlivostí a delší životností
Činnosti v roce 2013:
Vyhodnocení metod pro diagnostiku
08/2013
Vývoj a zkoušení nových materiálů
Metodika pro stanovení stavu mostu
Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí
Materiály pro opravy a rekonstrukce
Experimentální stavba z UHPC
02/2015
06/2014
12/2019
02/2016
02/2016
www.cesti.cz
WP3 MOSTY: efektivnější konstrukce s vyšší
spolehlivostí a delší životností
Zodpovědný řešitel:
ČVUT Praha
Spoluřešitelé:
VUT Brno
Metrostav
Skanska
Eurovia
Hochtief
SMP
Pontex
MCE Slaný
Valbek
SDS Exmost
www.cesti.cz
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Prof. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Ing. Jiří Peřina
Ing. Petr Klimeš
Ing. Dušan Melzer
Ing. Vladimír Brejcha
Ing. Milan Kalný
Ing. Aleš Masopust
Ing. Jiří Jachan
Ing. Miroslav Novák
WP4 – Tunely
doc. Dr. Ing. Jan Pruška (ČVUT)
WP4 Tunely – pokročilé technologie a efektivní
technická řešení. Shrnutí obsahu balíčku.
• Minimalizace rizik při výstavbě tunelů
• Vývoj vláknobetonu a jeho aplikace na konstrukci
• Vývoj vodonepropustného betonového ostění
• Vývoj spřaženého primárního a sekundárního
•
ostění
Vývoj pokrokových tunelových ostění pro
mechanizované tunelování
www.cesti.cz
WP4 Tunely – pokročilé technologie a efektivní
technická řešení. Shrnutí obsahu balíčku.
• Vývoj jednoplášťového tunelového ostění ze
•
•
stříkaného betonu
Vývoj materiálů a technologií pro vozovky v
silničních tunelech
Vývoj pevných jízdních drah v železničních
tunelech
www.cesti.cz
Propojení WP4 s ostatními balíčky
•
•
WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá
technologická řešení s vysokou technickou účinností Spolupráce při hledání efektivních konstrukčních řešení
vozovek
WP2: Progresivní přístup k technickým,
technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové
infrastruktury
Pevná jízdní dráha v tunelech Analýza únosnosti a tuhosti drážního spodku z hlediska dynamických
účinků
Pevná jízdní dráha s kontinuálně podepřenou
kolejnicí
•
S WP2 podklady pro LCCA (LifeCycleCostAnalysis)
www.cesti.cz
WP5: Ochrana životního prostředí
a zelená dopravní infrastruktura
Ing. Jiří Jedlička (CDV)
www.cesti.cz
WP5 Nástroje
•
•
Nástroje a metody modelování vlivu dopravy a dopravní
infrastruktury na životní prostředí
• Vývoj a zavedení kalkulátoru uhlíkové stopy pro silniční stavby
• Zavedení LCA produktových toků určujících materiálů silničního
stavitelství
• Vývoj zjednodušeného a komplexního nástroje analýzy životního
cyklu staveb dopravní infrastruktury z hlediska životního
prostředí
Nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací
• Pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy
• Návrhy a uplatnění progresivních řešení pro hluk omezujících
konstrukce včetně postupů určení akustické životnosti
konstrukce
• Inovativní technická řešení omezení vzniku a šíření vibrací u
systému kolejové dopravy
www.cesti.cz
WP5 Postupy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty
průmyslové a energetické výroby
Postupy vzorkování a metod charakterizace lokálních materiálů, odpadů
a vedlejších produktů
Rozvoj technologických možností využití lokálních materiálů, odpadů a
vedlejších produktů jako alternativních pojiv či ekonomicky efektivních
plniv
Postupy využití kontaminovaných materiálů s možnostmi účinné
pasivace
Znečištění ovzduší a vody - měřící postupy
Monitoring drenážních vod v tunelech, vznik sintrů, údržba drenáží
Dlouhodobé sledování zimní údržby ve vztahu k zátěži životního
prostředí v okolí komunikací, sledování kontaminace dešťové vody
Objektivizace vstupních dat v procesu EIA
Hodnocení dopadů záměrů na dopravu, specifikace odborných a
kvalifikačních předpokladů
www.cesti.cz
WP6 – Bezpečnost, spolehlivost a
diagnostika konstrukcí
Ing. Josef Stryk, Ph.D. (CDV)
WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika
konstrukcí (vede CDV - DI)
Řeší 4 oblasti:
• Nové a progresivní diagnostické metody
(CDV, ČVUT, Nievelt Labor, Consultest)
• Vážení vozidel za pohybu (WIM)
(CDV, ČVUT)
• Komplexní systémy kontinuálního monitorování
objektů dopravní infrastruktury
(CDV, ČVUT, SDS Exmost, VUT)
• Požáry v tunelech - ověření a návrh
scénářů úniku (VUT, ČVUT)
www.cesti.cz
WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika
konstrukcí (vede CDV - DI)
• Nové a progresivní diagnostické metody (1/2013 - 12/2017)
•
Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými
příklady jejich uplatnění (6/2014)
•
Měřicí vozidlo osazené různými diagnostickými technikami pro měření
parametrů vozovek a jejich blízkého okolí (12/2014)
•
Metodika pro aplikaci nových a progresivních diagnostických metod na
silnicích, mostech, v tunelech a na železnici - část 1 (6/2015)
•
Metodika - část 2 (12/2017)
• Vážení vozidel za pohybu (WIM) (1/2013 - 12/2014)
•
Databáze vzorových řešení systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) a
způsobu jejich uplatnění (6/2014)
•
Vzorový systém vážení vozidel za pohybu (WIM) na vybraném úseku
vozovky – bez investic, návrh a supervize (10/2014)
•
Metodika pro navržení a provoz systémů vážení vozidel
za pohybu (WIM) pro silnice, mosty a tunely (12/2014)
www.cesti.cz
WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika
konstrukcí (vede CDV - DI)
• Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů
dopravní infrastruktury (6/2013 - 6/2019)
•
Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování se
vzorovými příklady jejich uplatnění (6/2015)
•
Vzorový systém kontinuálního monitorování vybraného úseku vozovky
pozemní komunikace – bez investic, návrh a supervize (12/2015)
•
Metodika pro navržení a provoz systémů kontinuálního monitorování silnic,
mostů a tunelů - část 1 (12/2015)
•
Metodika - část 2 (6/2019)
• Požáry v tunelech - ověření a návrh scénářů úniku (6/2013 12/2017)
•
Modely šíření ohně a toxických plynů při haváriích v tunelech (6/2015)
•
Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v
závislosti na šíření ohně a toxických látek (6/2016)
•
Metodika pro strategie bezpečné evakuace posádek vozidel
při požárech v tunelech (12/2017)
www.cesti.cz
Napojení WP6 na ostatní WPs
• Především spolupráce CDV s partnery z ČVUT,
ostatní mají celkem nízké náklady (VUT, Consultest,
SDS Exmost, Nievelt Labor)
• WP1 – vozovky s cementobetonovým krytem,
drenážní systémy
• WP2, WP3, WP4 – spíš jen poskytování informací z
těchto WP pro diagnostiku a systémy kontinuálního
monitorování; můžeme jim poskytnout informace o
WIM, požáry v tunelech
• WP5 ŽP – 0
• WP7 – vstupy od nás pro analýzy
www.cesti.cz
WP7 – Systémy hospodaření a
oceňování životního cyklu
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (ČVUT)
Pracovní balíček WP7
•
•
WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a
oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře
Zlepšení stávajících systémů – datová základna pro apriorní
stanovení ceny díla, mezinárodní srovnání cenové limity
“Když před dvěma lety srovnávali ekonomové z CERGE ceny některých
komponentů, z nichž se stavějí dálnice, zjistili velmi zajímavé věci. Na
jednom staveništi se cena „krytu z kameniva obalovaného živicí“ pohybovala
pod dvěma tisíci korun za metr čtvereční, na jiném stála skoro 29 tisíc.
Rozdíl v cenách svodidel se pohyboval mezi 200 za metr až k 11 tisícům
korun za metr.” Respekt 17.6.2012
•
•
•
•
Zlepšení kontrolních mechanismů
Analýza životního cyklu (LCCA) včetně rizikové analýzy
Trvanlivost konstrukce a materiálů
Certifikované metodiky, manuály, demonstrační stavby
www.cesti.cz
Struktura a synergie balíčků
WP1: Pozemní komunikace
WP2: Kolejová infrastruktura
WP3: Mosty
WP4: Tunely
WP6: Bezpečnost a spolehlivost
1. Data pro analýzu životního
cyklu, diagnostika
stávajících konstrukcí
2. Kvantifikace a
minimalizace rizik
3. Optimalizace
Průmysloví partneři ve WP7: Skanska, Eurovia, Hochtief,
Nievelt-Labor, Centrum dopravního výzkumu.
WP7
Ekonomika
K126
Doc. Tomek
Dr. Hromada
Riziková analýza
K132
Prof. J. Šejnoha
Materiál a modelování
K132
Prof. Bittnar
Doc. Šmilauer
Modelování
VUT
Prof. Novák
Podrobný plán práce
Podrobný plán práce
•
•
•
Sestaven manažerkou projektu ve spolupráci s vedoucími
balíčků podle návrhu projektu
Přehled plánovaných výzkumných aktivit a výsledků
Termíny plnění pracovních úkolů
www.cesti.cz
Změny Podrobného plánu práce
oproti Návrhu projektu
• Několik změn termínů v rámci WP5 a WP6
• Posuny činností, dílčích cílů a výstupů
• Překlepy v přihlášce
• Nutnost zachovat čas pro měření, modelování a
•
experimenty
Nutnost zachovat čas pro certifikaci metodik na
ministerstvu dopravy
• Posuny milníků v návaznosti na posuny činností,
dílčích cílů a výstupů
www.cesti.cz
Administrace projektu
Pravidla pro publicitu
• Články, prezentace, plakáty, broužury, letáky,
metodiky, software… – všude nutno informovat
(slovně anebo logem TAČR), že výstup byl
spolufinancován z prostředků TAČR
Příspěvek/Metodika/Software/… byl zpracován za
podpory programu Centra kompetence Technologické
agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní
infrastrukturu (CESTI), číslo projektu TE01020168
www.cesti.cz
Naše cesty
…je nás na to 21
Naše CESTI
Děkuji za pozornost

similar documents