دستورالعمل ها - معاونت درمان

Report
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توسعه جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر‬
‫توسعه یافته کشور‪.‬‬
‫ارتقایي عدالت در دسترسي و بهرهمندی مردم به‬
‫خدمات سالمت در مناطق محروم‪.‬‬
‫کاهش پرداخت از جیب مردم‪.‬‬
‫ساماندهي مناسبتر نظام ارجاع در سطح تخصصی و‬
‫فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته‪.‬‬
‫حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق‪.‬‬
‫اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی‬
‫انسانی و خدمات سرپایی و بستری‪.‬‬
‫ماده ‪ :2‬كلیه پزشكان متخصص‪ ،‬فلوشیپ‬
‫یا فوقتخصص و پزشكان عمومي شاغل در‬
‫اورژانسهای‬
‫و‬
‫بیمارستانها‬
‫پیشبیمارستانی كه به صورت تماموقت‬
‫جغرافیایي (اعم از تمام وقت هیات‬
‫علمي و تمام وقت درماني)‪ ،‬در مناطق‬
‫كمتر توسعه یافته كشور مشغول به خدمت‬
‫ميباشند‪ ،‬مشمول این آییننامه قرار‬
‫ميگیرند‪.‬‬
‫واحدهای‬
‫در‬
‫وقت‬
‫تمام‬
‫‪ ‬فعالیت‬
‫درمانی‪/‬آموزشی درمانی تابعه دانشگاه و‬
‫عدم فعالیت پزشکی در قالب مطب‪ ،‬درمانگاه‪،‬‬
‫مراکز جراحی محدود و بیمارستان خصوصی و‬
‫خیریه‪.‬‬
‫‪ ‬آمادگی ارائه خدمات به صورت ‪ 24‬ساعته و‬
‫در ایام تعطیل‪ ،‬در قالب انکالی‪ ،‬مقیمی و‬
‫کلینیک عصر‪.‬‬
‫‪ ‬عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج‬
‫از روال رسمی صندوق بیمارستان‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫ضریب توسعه نیافتگی‪.‬‬
‫ضریب محرومیت منطقه‪.‬‬
‫محرومیت از تسهیالت زندگی‪.‬‬
‫ضریب بدی آب و هوا‪.‬‬
‫مرزي یا غیرمرزي بودن‪.‬‬
‫جمعیت شهرستان‪.‬‬
‫امتیاز شرایط اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬
‫و تسهیالت منطقه‪.‬‬
‫ب‬
‫محروم تر‬
‫الف‬
‫د‬
‫برخوردارتر‬
‫ج‬
‫دسترس‬
‫ی‬
‫محروم تر‬
‫سازوکار پرداخت‬
‫ترکیبی‬
‫الف‬
‫بهره‬
‫مندی‬
‫ب‬
‫د‬
‫برخوردارتر‬
‫ج‬
‫محروم تر‬
‫پرداخت ثابت‬
‫الف‬
‫ب‬
‫د‬
‫برخوردارتر‬
‫ج‬
‫محروم تر‬
‫پرداخت‬
‫عملکردی‬
‫الف‬
‫ب‬
‫د‬
‫برخوردارتر‬
‫ج‬
‫پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان و اورژانس‬
‫پیشبیمارستاني (مستقر در سیستم دیسپچ) که‬
‫به طور تمام وقت انجام وظیفه مینمایند‪ ،‬به‬
‫ازای هر ‪ 24‬ساعت مقیمی‪ ،‬پرداخت ثابت به‬
‫پرداخت ثابت شهرستانها شهرستانها شهرستانه شهرستانها‬
‫شرح جدول ذیل صورت میگیرد‪:‬‬
‫به ازاي ‪24‬‬
‫ی گروه‬
‫ی گروه‬
‫ای گروه‬
‫ی گروه‬
‫ساعت (لاير)‬
‫(الف)‬
‫(ب)‬
‫(ج)‬
‫(د)‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3/000/0‬‬
‫‪2/000/0‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫در شهرستانهای گروه (الف)‪ ،‬برای کلیه‬
‫گروههای تخصصی بالینی و پاراکلینیک پرداخت‬
‫ثابت به ازاي هر ‪ 24‬ساعت حضور فیزیکی در‬
‫شهرستان به صورت آنکال و آماده خدمت‪،‬‬
‫مبلغ ‪ 3‬میلیون لاير پرداخت میگردد‪.‬‬
‫الف‪ )2-‬در شهرستانهای گروه (ب) به ازاي هر‬
‫‪ 24‬ساعت حضور فیزیکی در شهرستان مربوطه‪،‬‬
‫مبالغ به شرح جدول زیر پرداخت میگردد‪:‬‬
‫تخصصهای‬
‫زنان‬
‫دستهبندي‬
‫رشتهها‬
‫داخلي‪،‬‬
‫و‬
‫زایمان‪،‬‬
‫عمومي‪،‬‬
‫بیهوشی‪،‬‬
‫جراحی‬
‫كودكان‪،‬‬
‫رادیولوژی‪،‬‬
‫قلب‬
‫مغز‬
‫و‬
‫و‬
‫گروه (ب)‬
‫عروق‪،‬‬
‫اعصاب‬
‫ارتوپدی (لاير)‬
‫شهرستانهای‬
‫جراحي‬
‫‪1/500/000‬‬
‫و‬
‫رشتههای‬
‫سایر‬
‫بالینی‬
‫پاراكلینیك‬
‫و‬
‫(فقط‬
‫پاتولوژي‬
‫ازمایشگاه) (لاير)‬
‫‪1/000/000‬‬
‫و‬
‫پرداخت عملکردی به پزشکان‬
‫متخصص‬
‫حقالزحمه‬
‫نیروی انسانی‬
‫رادیوگر‬
‫(ضریب جراحی‪،‬‬
‫افی‬
‫دستهبندي‬
‫بیهوشی و‬
‫رشتهها‬
‫داخلي) با در‬
‫نظر گرفتن‬
‫آزمایشگاه‬
‫تشخیصی‪-‬‬
‫پاتولوژی‬
‫طبی‬
‫سونوگرا‬
‫ساده و‬
‫فی‬
‫رنگی‪،‬‬
‫‪ CT‬و‬
‫تعرفه ترجیحی‬
‫‪MRI‬‬
‫فعلی شهرستان‬
‫شهرستانها‬
‫درصدهای تعیین شده به تعرفههای‬
‫ی گروه‬
‫دولتی مصوب هیات وزیران در سال‬
‫(الف) و‬
‫‪ 3‬برابر‬
‫( ب)‬
‫شهرستانها‬
‫ی گروه‬
‫‪ ،1393‬اضافه میگردد‬
‫‪%10‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪%7.5‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%37.5‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%37.5‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪%10‬‬
‫ردی‬
‫معیارها‬
‫ف‬
‫‪1‬‬
‫رضایت معاونت درمان دانشگاه‬
‫از عملکرد پزشک‬
‫مبنای‬
‫امتی‬
‫گزارش‬
‫از‬
‫معاونت‬
‫درمان‪/‬مدیر‬
‫شبکه‬
‫تا ‪30‬‬
‫امتیاز‬
‫رضایت بیماران از پزشک‬
‫‪2‬‬
‫براساس فرم استاندارد‬
‫وزارتخانه (به صورت هر سه‬
‫بیماران بخش‬
‫تا ‪40‬‬
‫امتیاز‬
‫ماه یکبار)‬
‫‪3‬‬
‫رضایت حوزه مدیریتی از‬
‫رئیس‬
‫تا ‪30‬‬
‫عملکرد پزشک‬
‫بیمارستان‬
‫امتیاز‬
‫جمع کل‬
‫‪100‬‬
‫امتیاز‬
‫در صورتی که امتیاز ارزیابی پزشک‪ 80 ،‬و‬
‫باالتر باشد‪ %100 ،‬مبلغ پرداختي به پزشك‬
‫براساس این آییننامه‪ ،‬قابل پرداخت خواهد‬
‫بود؛ در صورتی که امتیاز عملکردی ‪ 60‬تا ‪79‬‬
‫باشد‪ %80 ،‬مبلغ مذکور و در اعداد پایین تر‬
‫از ‪ %60 ،60‬مبلغ مربوطه قابل پرداخت‬
‫میباشد‪.‬‬
‫در شهرستانهای گروه (الف) و (ب) بسته‬
‫حداقلي شامل حضور فیزیكي در ساعات اداری در‬
‫مركز درماني مطابق قوانین كشوري‪ ،‬حضور ‪25‬‬
‫روز آنکالی‪ ،‬حضور فعال در درمانگاه صبح و‬
‫عصر‪ ،‬انجام اعمال جراحي و پروسیجرهاي تخصصي‬
‫مطابق نیاز منطقه و در نهایت انجام به موقع‬
‫مشاورههاي اورژانسي ميباشد‪ .‬در صورت رعایت‬
‫درمان‬
‫معاونت‬
‫تائید‬
‫با‬
‫حداقلي‬
‫بسته‬
‫دانشگاه‪ ،‬مبلغ تعیین شده‪ ،‬قابل پرداخت‬
‫خواهد بود‪ .‬معاونت درمان دانشگاه بسته‬
‫خدمتی را با در نظر گرفتن مالکهای مذکور‪ ،‬به‬
‫طور مکتوب به پزشکان مشمول ابالغ نموده و بر‬
‫حسن اجرای آن نظارت میکند‪ .‬پزشک مشمول‬
‫میبایست در قالب قرارداد نسبت به رعایت‬
‫دستورالعمل حضور پزشكان‬
‫متخصص مقیم در‬
‫بیمارستانهاي دانشگاهي‬
‫‪ ‬به‬
‫منظور‬
‫پاسخگویی‬
‫افزایش‬
‫‪24‬‬
‫ساعته‬
‫مراکز درمانی‪ /‬آموزشي‪-‬درماني و تضمین‬
‫دریافت خدمات درمانی مناسب در هر ساعت‬
‫شبانه روز و در همه نقاط کشور و ارتقای‬
‫کیفیت‬
‫خدمات‬
‫و‬
‫مراقبتهای‬
‫سالمت‪،‬‬
‫دانشگاههاي علوم پزشکی مکلفند در مراکز‬
‫درمانی‪/‬آموزشی‪-‬‬
‫درمانی‬
‫تابعه‪،‬‬
‫از‬
‫پزشکان متخصص یا فوقتخصص ‪/‬فلوشیپ به‬
‫‪ ‬ارائه بهموقع خدمات درماني‬
‫‪ ‬پاسخگویی‬
‫‪24‬‬
‫ساعته‬
‫مراکز‬
‫درمانی‪/‬آموزشي‪-‬درماني‬
‫‪ ‬تعیین تکلیف بیماران توسط متخصص مربوط‬
‫در بخش اورژانس در حداقل زمان ممکن‬
‫‪ ‬انجام به موقع ویزیت بیماران‪ ،‬اعمال‬
‫جراحی و پروسیجرهای اورژانسی‬
‫‪ ‬افزایش رضایتمندی مردم‬
‫‪ ‬پزشک‬
‫مقیم‪:‬‬
‫مقیم‬
‫پزشک‬
‫متخصص‪/‬فوق تخصص‪/‬فلوشیپ‬
‫به‬
‫پزشک‬
‫گفته میشود که‬
‫از ساعت ‪ 2‬بعدازظهر الی ‪8‬صبح روز بعد‬
‫در روزهای غیر تعطیل و ‪ 24‬ساعته در‬
‫روزهای‬
‫تعطیل‪،‬‬
‫آموزشی‪-‬درمانی‬
‫در‬
‫مراکز‬
‫زیرمجموعه‬
‫درمانی‪/‬‬
‫دانشگاههای‬
‫علوم پزشکی‪ ،‬حضور فیزیکی فعال در مرکز‬
‫درمانی‪/‬آموزشی‪ -‬درمانی داشته و اقدامات‬
‫تخصصی‪/‬‬
‫تخصصی‪/‬فوق‬
‫رشتههای‬
‫‪ ‬کلیه‬
‫فلوشیپهای مورد نیاز مراکز بیمارستانی‬
‫ریاست دانشگاه و تایید‬
‫‪ ،‬به پیشنهاد‬
‫معاونت درمان وزارت متبوع ‪ ،‬مشمول این‬
‫دستورالعمل‪ ،‬می گردند‪.‬‬
‫‪ ‬دستیاران فلوشیپ و فوقتخصصی در خارج از‬
‫ساعات موظفی(شامل فعالیت در نوبت کاری‬
‫صبح وکشیک موظفی)‪ ،‬با اعالم نیاز معاونت‬
‫معاونت آموزشی‬
‫درمان و با صالحدید‬
‫دانشگاه‪ ،‬به عنوان پزشک مقیم تخصصی‬
‫مربوطه مشمول این ماده خواهند بود‪.‬‬
‫تعداد تخت‬
‫تعداد پزشک‬
‫مقیم‬
‫توضیحات‬
‫زیر ‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫بجز مراکز تک‬
‫تخصصی و خاص‬
‫‪ 64‬تا ‪96‬‬
‫‪1‬‬
‫‪97‬تا ‪256‬‬
‫‪4-2‬‬
‫بیش از ‪256‬‬
‫‪6-4‬‬
‫نوع تخصص‬
‫تعداد‬
‫پزشک مقیم‬
‫توضیحات‬
‫تروما‬
‫‪1‬‬
‫بیشتر از پزشکان‬
‫متناسب با تخت‬
‫مرکز تروما‬
‫‪3‬‬
‫بیشتر از پزشکان‬
‫متناسب با تخت‬
‫مرکز تک تخصصی جراحی‬
‫‪2‬‬
‫مرکز تک تخصصی غیر‬
‫جراحی‬
‫‪1‬‬
‫مرکز تک تخصصی‬
‫زنان‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬در مراکز تک تخصصی یکنفر متخصص همان‬
‫رشته مقیم ضروری است‬
‫‪ ‬پزشکان مقیم بخشهای مراقبت ویژه ( ‪ICU‬‬
‫‪ ),NICU‬مطابق دستورالعمل مربوطه عمل‬
‫خواهد شد‬
‫‪ ‬در مراکزی که حداقل ‪ 3‬متخصص طب اورژانس‬
‫حضور دارند‪ .‬حضور متخصصین طب اورژانس‬
‫مقیم بصورت ‪ 24‬ساعته ضروری است‪.‬‬
‫‪ ‬در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی (‪)CCU‬‬
‫مراکز درمانی ‪/‬آموزشی درمانی ریفرال‬
‫قلب وعروق حضور متخصص قلب مقیم الزامی‬
‫‪ ‬حقالزحمه پزشک مقیم بطور متوسط به ازاي‬
‫هر شب مقیمي‪،‬‬
‫‪ 5/000/000‬لاير‬
‫در سال‬
‫‪ 1393‬می باشد‪ .‬در سالهای بعد رقم حق‬
‫الزحمه از سوی وزارت بهداشت در ابتدای‬
‫هر سال اعالم می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬دانشگاه علوم پزشکی با نظر ریاست مركز‬
‫می تواند با در نظر گرفتن نیاز و درجه‬
‫‪ ‬حقالزحمه مقیمی عالوه بر حقوق و مزایا‬
‫وکارانه پزشك میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬در‬
‫صورتی‬
‫که‬
‫ساعات‬
‫مقیمی‬
‫جزء‬
‫ساعات‬
‫موظفی پزشک مربوطه (‪ 44‬ساعت در هفته‬
‫جهت پزشکان درمانی و اعضا هیات علمی‬
‫تمام وقت و ‪ 54‬ساعت در هفته جهت اعضا‬
‫هیات علمی تمام وقت جغرافیایی) باشد‪،‬‬
‫‪ ‬حداکثر تعداد نوبت کاری پزشک مقیم در‬
‫هر ماه‪ ،‬معادل ‪ 15‬شبانهروز غیرمتوالی‬
‫میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬حضور پزشک در خانه های سازمانی درون‬
‫محوطه بیمارستان به عنوان مقیم مرکز‬
‫پذیرفته نیست‪.‬‬
‫‪ ‬پزشکان مقیم مکلف به رعایت‪:‬‬
‫‪‬تصمیمات «کمیته تعیین تکلیف بیماران»‬
‫‪ ‬تصمیمات‬
‫«مدیر‬
‫تختهای‬
‫بستری‬
‫یا‬
‫‪Bed‬‬
‫‪ ‬دانشگاه درمانی‪ /‬آموزشی‪-‬درمانی موظف‬
‫است جهت پوشش کامل مقیمی مراکز‪ ،‬با‬
‫اولویت پزشکان تمام وقت جغرافیایی‬
‫اقدام نماید‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتی که در هر یک ازبیمارستانهای‬
‫مشمول برنامه امکان پوشش مقیمی توسط‬
‫پزشکان آن مرکز وجود نداشت‪ ،‬دانشگاه‬
‫مکلف است از پزشکان سایر مراکز و یا‬
‫پزشکان آزاد با عقد قرارداد استفاده‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪ ‬ریاست مرکز موظف است برنامه پوشش ارایه‬
‫خدمات تخصصی بیماران اورژانسی در ساعات‬
‫اداری در تمامی روزهای غیر تعطیل هفته‬
‫را تنظیم نماید‪.‬‬
‫‪ ‬رئیس مرکز درمانی‪/‬آموزشی درمانی موظف‬
‫و پیگیری بیماران‬
‫شرایط پذیرش‬
‫است‬
‫درمان شده در طی زمان مقیمی را فراهم‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪ ‬رئیس مرکز درمانی‪/‬آموزشی ‪-‬درمانی موظف‬
‫است فضا و امکانات رفاهی مناسب جهت‬
‫‪ ‬در مراکز آموزشی‪ -‬درمانی رییس بخش‬
‫مربوط موظف است برنامه پوشش ارایه‬
‫خدمات تخصصی بیماران اورژانسی در ساعات‬
‫اداری در تمامی روزهای غیر تعطیل هفته‬
‫را تنظیم نماید‪.‬‬
‫بیماران‬
‫‪ ‬تعیین پزشک مسئول پیگیری‬
‫بستري شده در طی زمان مقیمی‪ ،‬برعهده‬
‫ریاست بخش است‪.‬‬
‫‪ ‬توسط افراد ذیل ارزیابی می شود‪:‬‬
‫‪‬رییس بخش‬
‫‪‬رییس مرکز‬
‫‪‬معاون درمان یا رییس شبکه‬
‫‪ ‬در صورتی که امتیاز ارزیابی عملکرد‬
‫پزشک مقیم براساس فصل ‪7‬این آیین نامه‪،‬‬
‫‪ 80‬و باالتر باشد‪ %100 ،‬حقالزحمه مربوطه‬
‫قابل پرداخت است؛ در صورتی که امتیاز‬
‫عملکردی ‪ 60‬تا ‪ 79‬باشد‪ %80 ،‬حقالزحمه‬
‫مذکور و درامتیاز پایین تر از ‪%60 ،60‬‬
‫حقالزحمه مربوطه قابل پرداخت است‪.‬‬
‫ریاست دانشگاه‬
‫‪ ‬در ابتدای اجرای طرح‪،‬‬
‫موظف است لیست رشته ها و تعداد پزشکان‬
‫هر مرکز را به تفکیک به معاونت درمان‬
‫وزارت متبوع ارسال نماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬اعتبارات مذکور براساس لیست اعالم شده‬
‫از سوی معاونت درمان وزارت به صورت ‪3‬‬
‫ماهه پیش پرداخت می گردد‬
‫‪ ‬سقف اعتبار این طرح برای هر یک از‬
‫دانشگاهها بر اساس شاخص تعداد پزشکان‬
‫برای‬
‫دانشگاه‬
‫انتظار‬
‫مورد‬
‫مقیم‬
‫فاستبقوا الخیرات‬
‫(بقره آیه ‪)148‬‬
‫ارتقای کیفیت ویزیت‬
‫پزشکان‬
‫در مراکز تحت پوشش‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و‬
‫وزارت‬
‫بهار ‪1393‬‬
‫آموزش پزشکی‬
‫‪ ‬پزشكان غير هيئت علمي تمام وقت و اعضا‬
‫هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي دانشگاه‬
‫هاي علوم پزشكي‬
‫‪‬شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه هاي علوم‬
‫پزشكي و فاقد هرگونه كارانتفاعي پزشکی در‬
‫مراكزتشخيصي‪ ،‬آموزشي‪ ،‬درماني و بيمارستانهاي‬
‫اشتغال پزشکان در مطب خصوص ی موجب خروج از این طرح خواهد شد‪.‬‬
‫بخش خصوصي و خيريه پزشكي‬
‫‪ -1 ‬كلينيك هاي ويژه داخل و‬
‫(اقماری) بيمارستان هاي دانشگاهي‬
‫خارج‬
‫‪ -2 ‬کلينيک ويژه دانشگاه‬
‫‪ -3 ‬کلينيکهای‬
‫وزارت بهداشت‬
‫بيمارستان‬
‫‪ ‬در نوبتهای صبح و عصر‬
‫هاي‬
‫تابعه‬
‫‪‬‬
‫سياست های کلی سالمت ابالغی مورخ ‪ 93/1/18‬مقام‬
‫معظم رهبری خصوصا تدوين تعرفه خدمات با حق‬
‫فنی واقعی يکسان برای بخش دولتی و غيردولتی‬
‫‪ ‬بند ب ماده ‪ 34‬قانون برنامه پنجم توسعه‬
‫جمهوري اسالمي ايران‬
‫‪ ‬به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش‬
‫سهم هزينههای مستقيم مردم به حداکثر معادل‬
‫سیدرصد (‪ )%30‬هزينههای سالمت‪ ،‬ايجاد دسترسی‬
‫عادالنه مردم به خدمات بهداشتی درمانی‪ ،‬کمک‬
‫به تأمين هزينههای تحملناپذير درمان‪ ،‬پوشش‬
‫دارو‪ ،‬درمان بيماران خاص و صعبالعالج‪ ،‬تقليل‬
‫وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی‬
‫به درآمد اختصاصی و کمک به تربيت‪ ،‬تأمین و‬
‫پایداری نيروی انسانی متخصص موردنياز‪ ،‬ده‬
‫‪ ‬بند د ماده ‪ 32‬قانون برنامه پنجم توسعه‬
‫جمهوري اسالمي ايران‬
‫‪‬پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزش ي‪ ،‬درماني دولتي و عمومي‬
‫غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيص ي‪ ،‬آموزش ي‪ ،‬درماني و‬
‫بيمارستانهاي بخش خصوص ي و خيريه نيستند‪.‬دولت به منظور جبران خدمات اين‬
‫دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز‪ ،‬متناسب با قيمت‬
‫واقعي تعيين مينمايد‪.‬‬
‫‪ ‬آيين نامه اجرايی بند (د) ماده (‪)۳۲‬‬
‫توسعه‬
‫پنجم‬
‫پنجساله‬
‫برنامه‬
‫قانون‬
‫جمهوری اسالمی ايران‬
‫‪‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی موظف است‬
‫برای آن دسته از پزشکان پيمانی يا رسمی‬
‫مراکز آموزشی‪ ،‬درمانی دولتی و عمومی غير‬
‫دولتی که مجاز به فعاليت پزشکی در مراکز‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حفظ و افزايش تعداد پزشکان و اعضاي هيات‬
‫علمي تمام وقت جغرافيايی در دانشگاه هاي‬
‫علوم پزشكي‬
‫افزايش دسترسي به پزشکان واعضاي هيات علمي‬
‫تمام وقت جغرافيايی درساعات غيراداري‬
‫استاندارد سازي و ارتقا کيفيت در ارائه‬
‫خدمت ويزيت سرپايی‬
‫افزايش رضايت بيماران مراجعه كننده‬
‫تغيير رفتار پزشكان وايجاد تمايل به سمت‬
‫فعاليت درکلينيک های ويژه و بالطبع کاهش‬
‫استفاده غير ضروری از اقدامات پاراکلينيک‬
‫و كاهش بستري ها و اعمال جراحي غير ضروري‬
‫با تقويت و افزايش سهم ويزيت سرپايی در‬
‫درآمد پزشکان خصوصا برای متخصصين رشته هاي‬
‫شرح خدمت‬
‫قیمت تمام‬
‫شده‬
‫تعرفه مصوب‬
‫مابه التفاوت پرداختي به ازاي‬
‫هر ويزيت‬
‫دکتری ‪MD‬و دکتری ‪MD-PHD‬‬
‫‪105,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫دکتری ‪ MD‬دارای تخصص‬
‫‪194,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪94,000‬‬
‫دکتری ‪ MD‬دارای تخصص روانپزشکی‬
‫‪243,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪123,000‬‬
‫دکتری ‪ MD‬دارای تخصص و فلوشیپ‬
‫‪209,000‬‬
‫‪109,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫دکتری ‪ MD‬دارای فوق تخصص‬
‫‪279,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪159,000‬‬
‫دکتری ‪ MD‬دارای فوق تخصص روانپزشکی‬
‫‪332,000‬‬
‫‪144,000‬‬
‫‪188,000‬‬
‫•تعرفه مصوب برای بيماران آزاد (بدون بيمه) یعنی بدون دریافت مابه التفاوت از بیمار‬
‫‪‬‬
‫ویزیت‬
‫هيئت‬
‫واستادياران‬
‫استادان‪،‬دانشياران‬
‫ويزيت‬
‫علمی تمام وقت جغرافيايی (مشروط به ويزيت‬
‫مستقيم بيمار )به ترتيب معادل (‪ )1/6‬برابر‪،‬‬
‫استاد‬
‫دانشیار‬
‫استادیار‬
‫(‪ )1/45‬برابر و (‪ )1/35‬برابر‬
‫متخصص‬
‫فلوشیپ‬
‫متخصص‬
‫فوق تخصص‬
‫تخصص‬
‫فوق‬
‫روانپزشکی‬
‫سهم سازمان‬
‫سهم سازمان‬
‫‪189,000‬‬
‫سهم بیمه شده‬
‫‪30,000‬‬
‫سهم‬
‫‪196,000‬‬
‫بیمه ‪30,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫سهم‬
‫‪206,00‬‬
‫بیمه ‪30,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪219,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪225,500‬‬
‫جمع کل‬
‫‪236,00‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪203,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪211,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪222,00‬‬
‫سهم بیمه شده‬
‫‪33,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪33,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪33,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪236,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪243,300‬‬
‫جمع کل‬
‫‪254,80‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪236,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪245,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪257,00‬‬
‫سهم بیمه شده‬
‫‪36,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪36,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪36,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪272,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪280,800‬‬
‫جمع کل‬
‫‪293,40‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪272,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪281,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪293,00‬‬
‫سهم بیمه شده‬
‫‪36,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪36,000‬‬
‫سهم‬
‫بیمه ‪36,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪308,000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪316,800‬‬
‫جمع کل‬
‫‪329,40‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪324,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪334,000‬‬
‫سهم سازمان‬
‫‪349,00‬‬
‫سهم بیمه شده‬
‫‪43,000‬‬
‫سهم‬
‫جمع کل‬
‫‪367,000‬‬
‫جمع کل‬
‫بیمه ‪43,000‬‬
‫‪377,400‬‬
‫سهم‬
‫جمع کل‬
‫بیمه ‪43,000‬‬
‫‪392,50‬‬
‫‪ ‬حضور مستقیم و فعال پزشک‬
‫‪‬بالمانع بودن‬
‫مستقیم پزشک‬
‫حضور‬
‫‪ ‬ویزیت فقط در‬
‫كلینیك سرپایي‬
‫فراگیران‬
‫داخل‬
‫به‬
‫فضاي‬
‫شرط‬
‫ویزیت‬
‫فیزیكي‬
‫‪ ‬رعایت استاندارد زمان ویزیت‬
‫‪ ‬حداکثر تعداد ویزیت در سال اول اجرای‬
‫طرح براي کلیه مشمولین‬
‫‪ 8‬بیمار در هر ساعت و براي گروه‬
‫روانپزشكي ‪ 6‬بیمار در ساعت مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬پيش پرداخت سه ماهه توسط معاونت درمان‬
‫به دانشگاه بر اساس عملکرد‬
‫‪ o‬تبصره ‪ :‬سقف اعتبارات اين طرح برای هر يک از‬
‫دانشگاه ها بر اساس شاخص تعداد پزشکان تمام‬
‫وقت جغرافيايی درمانی و هيئت علمی‬
‫در‬
‫پايان‬
‫هر‬
‫دوره‬
‫‪ ‬تسويه حساب قطعی‬
‫توسط معاونت توسعه‬
‫‪ ‬تاکيد بر ارسال اسناد حداکثر تا دهم‬
‫ماه به نماينده سازمان بيمه سالمت‬
‫‪ ‬مهلت رسيدگی ده روزه از زمان دريافت‬
‫اسناد توسط سازمان بيمه سالمت‬
‫‪ ‬تسويه قطعی با مراکز خدمت توسط دانشگاه‬
‫تا بيست و پنجم ماه‬
‫دستور العمل ارتقای کیفیت هتلینگ‬
‫در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫بهار ‪1393‬‬
‫‪ ‬در کشور ما عمدهی خدمات بستری توسط بخش‬
‫دولتی ارائه می شود‪ ،‬اما با اين وجود‪،‬‬
‫خدمت گيرندگان‪ ،‬از کيفيت خدمات هتلينگ‬
‫ارائه شده توسط بيمارستانهای دولتی‬
‫راضی نيستند‪ .‬از اين رو ارتقاء کمی و‬
‫کيفی خدمات هتلينگ بيمارستانی‪ ،‬گامی‬
‫اساسی در جهت افزايش رضایت خدمت‬
‫گیرندگان خواهد بود و برای تحقق اين‬
‫هدف نيز‪ ،‬تعريف استاندارد های خدمات‬
‫هتلينگ و يکپارچه سازی آن‪ ،‬ضروری می‬
‫نمايد‪.‬‬
‫‪ ‬اين دستور العمل در راستای برنامههای‬
‫تحول نظام سالمت و با هدف لزوم يکپارچه‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫رتبهبندی کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانهای‬
‫تحت پوشش وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬
‫پزشکی‬
‫همهی‬
‫در‬
‫هتلینگ‬
‫خدمات‬
‫کیفیت‬
‫ارتقای‬
‫بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت‪،‬‬
‫درمان و آموزش پزشکی و کسب حداقل رتبه‬
‫استاندارد(سه ستاره)‬
‫ایجاد تعریفی واحد از کیفیت خدمات هتلینگ‬
‫بیمارستانی‬
‫پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدمات‬
‫هتلینگ بیمارستانها‬
‫نظارت‪ ،‬ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات‬
‫هتلینگ بیمارستانی‬
‫ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگ‬
‫اين‬
‫ارکان تصميم گيری و اجرای‬
‫دستورالعمل عبارتند از‪:‬‬
‫‪ .1‬ستاد کشوری اجرای برنامه تحول‬
‫نظام سالمت‬
‫‪ .2‬دبيرخانه ستاد کشوری اجرای‬
‫برنامه تحول نظام سالمت‬
‫‪ .3‬ستاد اجرايی تحول نظام سالمت‬
‫دانشگاه‬
‫‪ .4‬ستاد اجرايی بيمارستان‬
‫‪ .5‬تيم ارزياب‬
‫تيم ارزياب حداقل بايد شامل افراد زير‬
‫بجز مسوول تيم از دانشگاه‬
‫باشد که‬
‫قطب انتخاب ميشوند‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫نماينده ستاد اجرايی کشوری (مسوول تيم‬
‫ارزيابی)‬
‫کارشناس مالی‬
‫کارشناس تجهيزات پزشکی‬
‫کارشناس فني و عمرانی‬
‫کارشناس تغذيه‬
‫کارشناس منابع انسانی‬
‫کارشناس پرستاری‬
‫کارشناس بهداشت محيط‬
‫نماينده شوراي شهر‬
‫‪ ‬بيمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت‪،‬‬
‫درمان و آموزش پزشکی با توجه به ميزان‬
‫رعايت الزامات مربوط به هر محور‪ ،‬در سه‬
‫رتبهی‪ 3:‬ستاره‪4 ،‬ستاره‪ ،‬و ‪ 5‬ستاره‪،‬‬
‫رتبه بندی میشوند‪ .‬به گونه ای که‬
‫بيمارستان ‪ 3‬ستاره‪ ،‬بيمارستانی خواهد‬
‫بود که حداقل استاندارد ها و شرايط الزم‬
‫تعريف شده برای ارائه خدمات قابل قبول‬
‫به خدمت گيرندگان را در حوزه خدمات‬
‫هتلينگ‪ ،‬دارا است‪.‬‬
‫‪ ‬در طول ‪ 6‬ماهه اول طرح‪ ،‬استراتژی‬
‫ارتقاء سطح خدمات هتلينگ به صورت‬
‫حمايتی خواهد بود تا کليه بيمارستانها‬
‫‪ ‬حداکثر ظرف مدت يکماه از ابالغ اين‬
‫دستورالعمل‪ ،‬نياز هر بيمارستان و‬
‫برآورد هزينههای بهبود وضع موجود برای‬
‫رسيدن به استاندارد رتبه‪ ،3‬توسط تيم‬
‫ارزياب به ستاد اجرايی دانشگاه اعالم‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ ‬ستاد اجرايی دانشگاه برنامه ارتقا و‬
‫اعتبار مورد نياز را برای تصويب نهايی‬
‫به دبيرخانه ستاد کشوری اجرای برنامه‬
‫تحول نظام سالمت ارايه میکند‪.‬‬
‫‪ ‬دبيرخانه ستاد کشوری ضمن بررسی و جمع‬
‫بندی گزارشات دانشگاهها با در نظر‬
‫‪‬‬
‫بیمارستان مکلف است‬
‫حداکثر ظرف مدت ‪4‬‬
‫دریافت‬
‫از‬
‫ماه‬
‫این‬
‫موضوع‬
‫اعتبار‬
‫شرایط‬
‫دستورالعمل‪،‬‬
‫الزم را برای اخذ‬
‫رتبه ‪ 3‬ستاره کسب‬
‫کند‪ .‬تغییرات هتلینگ‬
‫صرفا در زمینه بهبود‬
‫از‬
‫مراقبت‬
‫شرایط‬
‫موارد‬
‫شامل‬
‫بیمار‬
‫زیر از محل این طرح‬
‫قابل پرداخت خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد‬
‫بستري‬
‫‪ ‬میز غذاي بیمار‬
‫‪ ‬پایه سرم‬
‫ملحفه‪،‬‬
‫پتو‪،‬‬
‫‪ ‬کیفیت تشک‪،‬‬
‫بالش‬
‫‪ ‬تعداد و محل قرارگیری ویلچر‬
‫و برانکارد انتقال بیمار در‬
‫بیمارستان‬
‫‪ ‬تجهیزات مربوط به تخت‬
‫‪ ‬کیفیت و تنوع غذای بیمار‬
‫‪ ‬پرده و پاراوان و انواع‬
‫جداکننده ها‬
‫‪ ‬فضای فیزیکی اتاق و انتظار‬
‫بیمار و تسهیالت مربوط به‬
‫همراه‬
‫‪ ‬نیروی انسانی مراقبت بیمار‬
‫‪ ‬سیستم احضار پرستار‬
‫‪ ‬سرویسهای بهداشتی‬
‫‪ ‬سیستمهای سرمایش و گرمایش‬
‫و‬
‫کیفیت‬
‫تخت‬
‫هاي‬
‫‪ ‬ارزيابی پيشرفت کار دوماه پس از‬
‫ابالغ اعتبارتوسط تيم ارزياب صورت‬
‫ميگيرد و در پايان ماه چهارم‪،‬‬
‫ارزيابی نهايی و رتبه بندی انجام‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫هر‬
‫هتلينگ‬
‫رتبهی‬
‫‪ ‬گواهينامهی‬
‫بخشها)‬
‫تفکيک‬
‫بيمارستان(به‬
‫براساس گزارش نهايی تيم ارزياب‪،‬‬
‫کشوری‬
‫ستاد‬
‫دبيرخانه‬
‫توسط‬
‫برنامه‪ ،‬با اعتبار يکساله صادر‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪ ‬فاز ‪:1‬‬
‫‪ ‬پس از مشخص شدن نيازهای بيمارستان‪،‬‬
‫بودجه مورد نياز در ستاد کشوری اجرای‬
‫برنامه مشخص و ‪ %50‬آن به حساب ويژه‬
‫مربوط به اين طرح نزد دانشگاه مربوط‬
‫واريز خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬پرداخت های بعدی دانشگاهها بر اساس‬
‫ميزان پيشرفت و گزارش تيم ارزياب با‬
‫تاييد ستاد اجرايی کشوری انجام خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫فاز ‪:2‬‬
‫‪ ‬پس از پايان طرح حمايتی‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬‬
‫بخشهای مختلف بيمارستانهای دانشگاهی را‬
‫مطابق با دستورالعمل ابالغی ارزيابی و‬
‫ستارهبندی مینمايد اين ستارهبندی مالک‬
‫پرداخت پس از طرح حمايتی خواهد بود‬
‫بيمارستانهای‬
‫ذيل)‪.‬‬
‫جداول‬
‫(براساس‬
‫مشمول تا ‪ 15‬روز پس از پايان هرماه‪،‬‬
‫به‬
‫بستری‬
‫اسناد‬
‫ارايه‬
‫به‬
‫نسبت‬
‫سازمانهای بيمه پايه اقدام میکنند و‬
‫رونوشت آن را دانشگاه برای دريافت وجه‬
‫به دبيرخانه ستاد کشوری اجرای برنامه‬
‫دبيرخانه ستاد کشوری‬
‫ارسال می کند‪.‬‬
3
I.C.U
BICU
PICU
N.I.C.U
RICU
C.C.U
Post
CCU
766,000
696,000
348,000
273,000
150,000
530,000
120,000
90,000
56,000
150,000
225,000
300,000
612,000
557,000
279,000
219,000
120,000
424,000
96,000
72,000
45,000
120,000
180,000
240,000
460,000
417,000
209,000
164,000
90,000
318,000
72,000
54,000
33,000
90,000
135,000
180,000
306,000
279,000
139,000
109,000
60,000
212,000
48,000
36,000
23,000
60,000
90,000
120,000
4
I.C.U
Ped ICU
C.C.U
1,442,000
N.I.C.U
RICU
1,311,000
Post
CCU
655,000
514,000
283,000
997,000
226,000
170,000
105,000
282,500
424,000
565,000
1,153,000
1,049,000
524,000
412,000
226,000
797,000
181,000
136,000
84,000
226,000
339,000
452,000
865,000
786,000
393,000
308,000
170,000
598,000
136,000
102,000
63,000
170,000
254,000
339,000
577,000
525,000
262,000
206,000
113,000
399,000
90,000
68,000
42,000
113,000
170,000
226,000
BICU
5
I.C.U
BICU
Ped ICU
RICU N.I.C.U
C.C.U
Post
CCU
2,552,000
2,320,000
1,160,000
910,000
500,000
1,765,000 400,000 300,000 185,000 500,000
750,000 1,000,000
2,041,000
1,856,000
928,000 728,000
400,000
1,412,000 320,000 240,000 148,000
400,000
600,000
800,000
1,531,000
1,392,000
696,000
546,000
300,000
1,059,000 240,000 180,000
111,000
300,000
450,000
600,000
1,021,000
928,000
464,000
364,000
200,000
706,000
74,000
200,000
300,000
400,000
160,000
120,000
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ساختمان و تاسیسات‬
‫تجهیزات و امکانات‬
‫خدمات رفاهی‬
‫خدمات نظافت و بهداشت‬
‫تغذیه بیمار‬
‫امور اداری و گردش کار‬
‫منابع انسانی‬
‫بسمه تعالی‬
‫برنامه حفاظت مالی‬
‫از بیماران صعب العالج‪ ،‬خاص و‬
‫نیازمند‬
‫‪ .1‬حفاظت مالی بيماران مبتال به‬
‫بیماریهای ویژه در برابر هزينه های‬
‫کمرشکن سالمت‪.‬‬
‫‪ .2‬حفاظت مالی بيماران مبتال به‬
‫بیماریهای غیر ویژه در برابر هزينه های‬
‫سالمت خارج از توان پرداخت آنها‪.‬‬
‫‪ ‬بيماريی است که مجموع متوسط تمام هزينه‬
‫های ضروری برای مراقبت از بيمار مبتال‬
‫به آن در طول يک سال (سرانه بار هزينه‬
‫ای بيماری) از يک پنجم درآمد ساالنه آن‬
‫خانوار ايرانی بيشتر باشد‪.‬‬
‫ردیف‬
‫نوع بیماری‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫هموفیلی‬
‫تاالسمی‬
‫‪MS‬‬
‫دیالیز‬
‫پیوند کلیه‬
‫کاشت حلزون‬
‫سرطان‬
‫سوختگی‬
‫بستری طوالنی مدت در بخش های ویژه‬
‫بیماریهای روانی‬
‫پیوند اعضا‬
‫‪BMT‬‬
‫مسمومیتها‬
‫اسکولیوز‬
‫صرع مقاوم به درمان‬
‫هپاتیت مقاوم در تاالسمی و هموفیلی‬
‫جمع‬
‫جمعیت بهره مند‬
‫‪4.500‬‬
‫‪18.000‬‬
‫‪46.000‬‬
‫‪24/000‬‬
‫‪5.000‬‬
‫‪1.500‬‬
‫‪80.000‬‬
‫‪20.000‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪1.200‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪15.000‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪100‬‬
‫‪295.700‬‬
‫‪ ‬بيماريهای ديگری نيز که در تعريف‬
‫بيماريهای ويژه جای می گيرند می توانند‬
‫توسط کميته بيماريهای ويژه بر حسب‬
‫اولويت بيماری و توان مالی دولت بتدريج‬
‫مورد حمايت قرار گيرند‪.‬‬
‫‪ ‬ليست بيماران مورد حمايت هر ساله در‬
‫سايت رسمی وزارت بهداشت اعالم می گردد‪.‬‬
‫‪‬تمام اتباع ايراني که مبتال به‬
‫بيماری غيرويژه بوده و بر اساس‬
‫مددکاری‬
‫حمايتی‬
‫سسيستم‬
‫ارزيابی‬
‫نيازمند حمايت مالی شناخته شوند نيز‬
‫جمعيت دوم هدف اين برنامه را تشکيل‬
‫می دهند‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬حمايت اين برنامه صرفا شامل هزينه های‬
‫بسته خدمات مندرج در ماده ‪ 5‬در چارچوب‬
‫راهنماهای بالينی مصوب می باشد‪ .‬در‬
‫صورتيکه خدماتی خارج از بسته های مذکور‬
‫و در خارج از چارچوب راهنماهای بالينی‬
‫باشد مشمول حمايت اين برنامه نخواهد‬
‫بود ‪.‬‬
‫‪ ‬بند ‪ : 1‬توزيع منابع اين برنامه بين‬
‫دانشگاههای علوم پزشکی توسط معاونت‬
‫درمان و بر اساس دو شاخص زير صورت‬
‫خواهد گرفت ‪:‬‬
‫‪ ‬ا لف ‪ :‬تعداد بيماران ويژه ثبت شده در‬
‫درمان وزارت‬
‫پورتال اختصاصی معاونت‬
‫به ادرس ‪medcare .gov. ir www.‬‬
‫‪ ‬ب‪ :‬ميزان تخفيف داده شده به بيماران غير ويژه‬
‫در بيمارستانهای تابعه دانشگاه در سال ‪92‬‬
‫‪ ‬بند ‪ : 2‬در پايان هر سه ماه بر اساس‬
‫گزارشات ارسالی رسيدگی صورت گرفته و با‬
‫دانشگاه تسويه حساب ميشود ‪.‬‬
‫‪ ‬كليه خدمات ارائه شده به‬
‫بيمار در‬
‫بيمارستان و يا خارج بيمارستان ‪ ،‬مطابق‬
‫با فرمت زير‬
‫به‬
‫سامانه‬
‫در‬
‫هاي‬
‫‪HIS‬‬
‫سپاس‬
‫درمان وزارت متبوع‬
‫بيمارستان وارد و‬
‫و‬
‫سايت‬
‫معاونت‬
‫ارسال گردد‪.‬‬
‫و‬
‫دانشگاه‬
‫به‬
‫پرداختي‬
‫‪ ‬اعتبارات‬
‫بيمارستان منوط به تكميل و ارسال‬
‫اطالعات مطابق فرمت های اعالمی خواهد بود‬
‫دستورالعمل ترویج زایمان طبیعي‬
‫رایگان نمودن فرانشیز‬
‫با‬
‫بهبود وضعیت سالمت مادران و نوزادان‬
‫ازتعهدات بین المللی کشور در راستای‬
‫اهداف توسعه هزاره با عنوان هاي زیر‬
‫است ‪:‬‬
‫" بهبود سالمت مادران در‬
‫چارچوب بهداشت باروری ”‬
‫"كاهش میزان مرگ و میر‬
‫كودكان“‬
‫هدف كلي ‪:‬‬
‫‪‬ترویج زایمان طبیعي‬
‫اهداف اختصاصي ‪:‬‬
‫میزان‬
‫‪ ‬كاهش‬
‫اندیكاسیون‬
‫‪ ‬افزایش رضایتمندي مادران‬
‫‪‬كاهش پرداخت از جیب مردم‬
‫‪‬افزایش انگیزه ارائهدهندگان خدمات‬
‫زایمانی دربیمارستان های دولتي‬
‫سزارین‬
‫بدون‬
‫‪ -1‬رایگان نمودن فرانشیز زایمان طبیعی‬
‫در مراكز دولتي به منظور تشویق‬
‫زایمان‬
‫انجام‬
‫به‬
‫باردار‬
‫مادران‬
‫طبیعی‪،‬‬
‫‪ -2‬پرداخت تعرفه تشویقی مازاد بر تعرفه‬
‫مصوب فعلی به دهندگان خدمت زایمان‬
‫طبیعی‪،‬‬
‫‪ -3‬پرداخت حق الزحمه بیهوشی موضعي به‬
‫انجام‬
‫براي‬
‫انگیزه‬
‫ایجاد‬
‫منظور‬
‫زایمان بي درد‬
‫‪ -4‬ایجاد تسهیالت الزم براي انجام زایمان‬
‫طبیعي توسط متخصصین زنان غیر شاغل در‬
‫‪(1‬‬
‫تعیین و تهیه لیست پرداخت به هریک از‬
‫معاونت درمان‬
‫دانشگاههای علوم پزشکی توسط‬
‫وزارت ( بر اساس آخرین گزارش عملکرد تعداد‬
‫زایمان طبیعی سازمان)‬
‫تهیه و ارسال اسناد همه بیمه شدگان را به‬
‫سازمان بیمه سالمت‬
‫‪(3‬‬
‫تعیین سهم قابل پرداخت به دانشگاه توسط‬
‫سازمان بیمه سالمت (حداکثر ‪ 10‬روز پس از‬
‫دریافت اسناد )‬
‫‪(4‬‬
‫تسویه حساب قطعی توسط دانشگاه علوم پزشکی بر‬
‫اساس اعتبارات تخصیصی و سهم هر یک از مراکز‬
‫درمانی‬
‫‪(2‬‬
‫بند الف‪ -‬رعایت استانداردهاي ارائه خدمات‬
‫مامایي و زایمان طبیعي بر اساس کتاب راهنمای‬
‫کشوری خدمات مامایی و زایمان‬
‫دوره هاي آموزشي زایمان‬
‫بند ب‪ -‬برگزاري‬
‫فیزیولوژیک و اورژانس هاي زایمانی توسط‬
‫دانشگاه براي ارائه دهندگان خدمت‬
‫بند ج – انجام فعالیت های بازاریابی اجتماعی و‬
‫تبلیغات رسانه ای جهت ترویچ زایمان طبیعی‬
‫بند د‪ -‬فراهم سازي تسهیالت الزم جهت برگزاری‬
‫كالس هاي آمادگي براي زایمان برای مادران‬
‫باردار توسط دانشگاه‪.‬‬
‫بازتوزیع درآمد حاصل از برنامه‬
‫تشویقي‬
‫تعرفه‬
‫پرداخت‬
‫اجرایي‬
‫زایمان طبیعي در بیمارستان هاي‬
‫دولتي طبق جدول تعیین شده ‪ ،‬می‬
‫باشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬سهم بیمارستان در جدول‬
‫باز توزیع دركلیه موارد مربوط به‬
‫تعرفه تشویقي و انگیزشي زایمان‬
‫جدول شماره یک‪ -‬بازتوزیع درآمد حاصل از تعرفه تشویقی زایمان طبیعی‬
‫سناریوی ارائه خدمت‬
‫انجام زایمان توسط متخصص تمام وقت (با‬
‫حضور فیزیکی و با کمک ماما)‬
‫انجام زایمان توسط متخصص غیرتمام‬
‫وقت(با حضور فیزیکی و با کمک ماما )‬
‫سهم‬
‫متخصص‬
‫‪%70‬‬
‫‪%60‬‬
‫سهم ماما‬
‫‪%15‬‬
‫‪%15‬‬
‫سهم‬
‫کارکنان‬
‫‪%10‬‬
‫‪%10‬‬
‫سایر‬
‫سهم‬
‫صندوق‬
‫ترویج‬
‫زایمان‬
‫طبیعی‬
‫‪%5‬‬
‫‪%10‬‬
‫انجام زایمان توسط ماما و با مسئولیت‬
‫مشترک متخصص تمام وقت یا غیر تمام ‪%30‬‬
‫وقت‬
‫‪%35‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%25‬‬
‫جمع‬
‫کل‬
‫‪100‬‬
‫‪%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪%‬‬
‫سهم‬
‫سناریوی ارائه خدمت‬
‫متخصص‬
‫بیرون از‬
‫مركز‬
‫انجام زایمان‬
‫سهم متخصص سهم‬
‫زنان‬
‫بیمارستان‬
‫مقیم ماماي‬
‫دفتر كار‬
‫سهم مامای سهم سایر‬
‫بیمارستان‬
‫کارکنان‬
‫سهم‬
‫صندوق‬
‫ترویج‬
‫زایمان‬
‫طبیعی‬
‫جمع‬
‫کل‬
‫توسط‬
‫متخصص غیر شاغل‬
‫در بیمارستان دولتی‬
‫‪%70‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪%‬‬
‫و با کمک ماما‬
‫انجام زایمان‬
‫توسط‬
‫ماماي داراي دفتر كار‬
‫غیر‬
‫شاغل‬
‫دربیمارستان دولتی و‬
‫با مسئولیت مشترك‬
‫‪0‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪%‬‬
‫برنامه های‬
‫اين دستورالعمل در راستای‬
‫تحول نظام سالمت به عنوان يكي از بسته هاي‬
‫حمايتي در مرحله دوم هدفمندی يارانه ها و‬
‫اجرای برنامه "کاهش میزان پرداختی بیماران‬
‫بستری در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي" ابالغ می‬
‫گردد و از تاريخ ‪ 1393/2/15‬قابليت اجرايی‬
‫دارد‪.‬‬
‫هدف کلی‪:‬‬
‫حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینههای‬
‫سالمت با محوریت اقشار اسیبپذیر از طریق‬
‫ساماندهي خدمات بیمارستانی وحمایت مالي‬
‫ازبیماران دربیمارستانهاي دولتي‪.‬‬
‫اهداف راهبردی‪:‬‬
‫بیماران‬
‫•کاهش پرداخت مستقیم از جیب‬
‫در‬
‫‪%10‬‬
‫بستری شده بیمه ای به‬
‫بیمارستانهای دولتی‬
‫• جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید‬
‫دارو ‪،‬لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی‬
‫درمانی به خارج بیمارستان‬
‫اجراي‬
‫برنامه‬
‫تحول‬
‫‪- 1‬ستاد كشوري‬
‫وزارت بهداشت‬
‫‪ - 2‬ستاد اجرایی دانشگاه ‪ /‬دانشکده‪/‬‬
‫موسسه‬
‫‪ – 3‬ستاد اجرایي شهرستان‬
‫‪ -4‬ستاد اجرایی بیمارستان‬
‫ذیل ستاد كشوري اجراي برنامه تحول وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬دبیرخانه ستاد و كمیته هاي فني‬
‫تابعه شامل موارد ذیل تشكیل مي گردد ‪:‬‬
‫• سیاستگذاري و برنامه ریز ي‬
‫•نظارت و بازرسي‬
‫•دارو و تجهیزات پزشكي‬
‫•بیمه و منابع‬
‫•مدیریت اطالعات و اطالع رساني‬
‫•‬
‫•‬
‫تمامی بیمارستان هاي تحت پوشش وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي مشمول این‬
‫برنامه می باشند‬
‫بیمارستان های مشمول (تحت پوشش وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي) مکلفند‬
‫درماني‪ ،‬دارو‪،‬‬
‫خدمات تشخیصي و‬
‫تمامی‬
‫تجهیزات و ملزومات پزشكي مشمول این‬
‫برنامه‪ ،‬برای کلیه بیماران بستري را در‬
‫همان بیمارستان و یا در زنجیره ارجاع‬
‫خدمات فراهم نمایند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫بیماران بستری واجد بیمه پایه سالمت فقط‬
‫بایستی ‪ %10‬از مبلغ صورتحساب تنظیمی‬
‫مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و‬
‫قیمت مصوب دولتي را پرداخت نمایند‪.‬‬
‫روستائیان‪ ،‬عشایر و ساکنین شهرهای زیر‬
‫بیمه‬
‫دفترچه‬
‫(دارای‬
‫نفر‬
‫هزار‬
‫‪20‬‬
‫روستایی) و سایر افرادي كه از طریق‬
‫نظام ارجاع به بیمارستانهاي مشمول‬
‫برنامه مراجعه مي كنند ‪ 5‬درصد ا زهزینه‬
‫خدمات مشمول برنامه را پرداخت مي‬
‫نمایند‪.‬‬
‫•‬
‫سازمان بیمه سالمت ایران مكلف است كلیه‬
‫به‬
‫افراد فاقد بیمه مراجعه كننده‬
‫بیمارستان هاي مشمول برنامه را بر اساس‬
‫دستورالعمل مربوطه بیمه نماید‪.‬‬
‫• دارو‪ ،‬تجهيزات و ملزومات مصرفي‬
‫• دارو‪ ،‬تجهیزات و ملزومات مصرفي پزشكي تحت‬
‫پوشش بسته بیمه پایه سالمت‪:‬‬
‫این گروه از دارو‪ ،‬تجهیزات و ملزومات مصرفي‬
‫متفاوت‬
‫قیمت‬
‫داراي‬
‫كه‬
‫صورتي‬
‫در‬
‫پزشكي‬
‫باشند(قیمت مصوب هیات دولت برای خدمات و قیمت‬
‫میزان تعهد‬
‫با‬
‫سازمان غذا و دارو‬
‫اعالمي‬
‫بیمه پایه سالمت ) مشمول این برنامه قرار گرفته‬
‫و مابه التفاوت قیمت آنها پرداخت خواهد گردید‪.‬‬
‫• دارو‪ ،‬تجهیزات و ملزومات مصرفي پزشكي خارج‬
‫پوشش بیمه پایه‪:‬‬
‫ایندسته از دارو‪ ،‬تجهیزات و ملزومات مصرفي‬
‫و‬
‫ستاد اجرایی دانشگاه‬
‫پزشكي با پیشنهاد‬
‫تصویب در ستاد كشوري اجراي برنامه تحول سالمت‬
‫مشمول این برنامه قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫خدمات تشخيص ي درماني‪:‬‬
‫•‬
‫‪ -1 ‬خدمات تحت پوشش بیمه پایه‪.‬‬
‫این گروه شامل خدماتي است که براساس مصوبات‬
‫شورایعالي بیمه تحت پوشش بیمه پایه است در‬
‫این مورد اگر میزان تعهد سازمان بیمه باخدمات‬
‫ارائه شده و یا تعرفه مصوب آنها تفاوت داشته‬
‫باشد مابه التفاوت آ نها توسط برنامه پرداخت‬
‫خواهد گردید‪.‬‬
‫‪ – 2 ‬خدمات خارج از تعهد پوشش بیمه پایه‬
‫این خدمات شامل خدمات تشخیصي درماني‬
‫ضروری خارج از بسته بیمه پایه میباشدكه‬
‫به پیشنهاد ستاد اجرایي دانشگاه در ستاد‬
‫كشوري اجراي برنامه تحول سالمت طرح‬
‫گردیده و در صورت تصویب بر اساس تفاهم‬
‫اين خدمات ازفهرستهاي زير و بر اساس‬
‫اولويتهاي تدوين بسته و با مشاركت‬
‫سازمانهاي بيمه گر انتخاب ميشود‪:‬‬
‫موجود‬
‫در‬
‫کتاب‬
‫جدیدارزش‬
‫نسبی‬
‫• خدمات‬
‫خدمات‬
‫• خدمات فاقد پوشش بیمه ثبت شده در‬
‫اتوماسیون بیمارستان‬
‫• لیست خدمات در انتظار پوشش بیمه پایه‬
‫در شورایعالی بیمه‬
‫• لیست خدمات فاقد تعرفه کارشناسی شده‬
‫در معاونت درمان‬
‫كلیه خدماتي که تاکنون توسط بیمه تکمیلی‬
‫بیمه‬
‫تامین هزینه می شد کماکان توسط‬
‫تکمیلی تامین هزینه می شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫طبق‬
‫اعتبارات موضوع این دستورالعمل‬
‫جدول اعالمی معاونت درمان وزارت بهداشت‪،‬‬
‫درمان و آموزش پزشکی و براساس جمع سقف‬
‫اعتبارات بیمارستانهای هر دانشگاه به‬
‫آن دانشگاه تخصیص داده میشود‪.‬‬
‫دانشگاه اعتبارات مذکور را طبق لیست‬
‫بیمارستانی اعالم شده از سوی معاونت‬
‫درمان وزارت متبوع به حساب بیمارستانها‬
‫واریز خواهند کرد‪ .‬دانشگاههای علوم‬
‫جابهجایی‬
‫امکان‬
‫‪%10‬‬
‫حداکثر‬
‫پزشکی‬
‫اعتبارات بین بیمارستانهای تحت پوشش‬
‫دانشگاه را خواهند داشت‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫معاونت توسعه وزارت متبوع میبایست‬
‫براساس گزارش رسیدگی به اسناد سازمان‬
‫بیمه سالمت با دانشگاه های علوم پزشکی‬
‫در سقفهای تعیین شده برای هر دانشگاه‬
‫تسویه حساب نمایند‪.‬‬
‫روسای دانشگاه ها مکلفند این اعتبارات‬
‫را صرفا در راستای اجرای این برنامه‬
‫هزینه نمایندو در مورد نحوه هزینه کرد‬
‫این اعتبارات و حسن اجرای برنامه در‬
‫برابر هیات امنا و ستاد اجرایی پاسخگو‬
‫می باشند ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ستاد اجرایی وزارت می تواند بر اساس‬
‫گزارشات نظارت و پایش برنامه حداکثر‬
‫تا ‪ %20‬کاهش یا افزایش اعتبارات‬
‫تخصیصی به دانشگاهها را اعمال نماید ‪.‬‬
‫ارائه خدمات بایستي به گونه اي باشد‬
‫كه تعداد پذیرش بیماران كمتر از سال‬
‫‪ 92‬نباشد‪.‬‬
‫•‬
‫کلیه دارو ‪ ،‬تجهیزات و ملزومات مصرفي‬
‫بستری توسط بیمارستان‬
‫پزشکی بیماران‬
‫تامین می گردد و بیماران بستری جهت تهیه‬
‫این اقالم به خارج از بیمارستان هدایت‬
‫نخواهند شد‪.‬‬
‫•‬
‫کمیته فنی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی‬
‫دانشگاه با همکاری گروههای آموزشی و‬
‫کمیته دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی‬
‫بیمارستانهای تابعه لیست اقالم دارویی و‬
‫تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را از‬
‫لحاظ نوع و برند آنها از لیست اعالمی‬
‫سازمان غذا و دارو و با در نظر گرفتن‬
‫منابع مالی موجود تهیه کرده و به‬
‫مینمایند‬
‫غ‬
‫ابال‬
‫بیمارستانها‬
‫اعالمی‬
‫لیست‬
‫اساس‬
‫بر‬
‫‪.‬بیمارستانها‬
‫اقدام‬
‫دانشگاه نسبت به تهیه این اقالم‬
‫• بیمارستان موظف است تمامی خدمات تشخیصي‬
‫و درمانی مورد نیاز بیماركه در لیست‬
‫بیمه پایه و برنامه میباشد رابه بیماران‬
‫عرضه نمایند‪.‬‬
‫• در صورتي كه بیمارستاني امكان ارائه همه‬
‫خدمات مورد نیاز بیمار را نداشته باشد‬
‫زنجیره ارجاع بین بیمارستاني‪،‬‬
‫براساس‬
‫مصوب ستاد اجرایي دانشگاه عمل خواهد‬
‫نمود‪.‬‬
‫بند‪ :3‬درصورتي كه امكان ارائه خدمات در‬
‫حوزه د انشگاه وجود نداشته باشد بر اساس‬
‫زنجیره ارجاع بین دانشگاههاي قطب ‪ ،‬عمل‬
‫•‬
‫بیمارستان موظف به صدور صورتحساب‬
‫خدمات شامل ‪ 2‬بخش بیمه پایه و یارانه‬
‫پایه توسط‬
‫که بخش بیمه‬
‫اي میباشد‬
‫بیمه مربوطه و بخش یارانه ای توسط‬
‫نمایندگان یا‬
‫سازمان بیمه سالمت‪/‬توسط‬
‫حسابرسان معاونت توسعه وزارت بهداشت‬
‫رسیدگی میشود‪.‬‬
‫•‬
‫بیماران روستایی وبیماران ساکن در دو‬
‫استان فارس ومازندران ‪،‬عشایر و ساكنین‬
‫شهرهاي زیر ‪ 20‬هزار نفرمعرفی شده‬
‫ازطریق نظام ارجاع که دارای برگه ارجاع‬
‫می باشند‪ %5 ،‬فرانشیزخدمات بستري را‬
‫پرداخت خواهندکرد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪HIS‬تا پایان‬
‫کلیه بیمارستانهای فاقد‬
‫بایستي مجهزبه سیستم‬
‫شهریور ماه ‪93‬‬
‫وزارت‬
‫موردتائید‬
‫بیمارستانی‬
‫اطالعات‬
‫بهداشت (دارای گواهینامه مطابقت با‬
‫فهرست‬
‫باشند‪.‬‬
‫سپاس)‬
‫استانداردهای‬
‫بیمارستانهاي فاقد ‪HIS‬پیوست میباشد‪.‬‬
‫کلیه بیمارستانهایي كه ‪ HIS‬آنها مطابق‬
‫با استانداردهای سپاس نمي باشد بایستي‬
‫تا پایان خردادماه ‪ 1393‬گواهینامه تبادل‬
‫اطالعات با سپاس را دریافت نمایند ‪.‬فهرست‬
‫بیمارستانهاي فوق پیوست می باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کلیه بیمارستانها موظفند ‪،‬نسبت به‬
‫ارسال پرونده الکترونیک بیماران بستری‬
‫صورتحساب‪،‬‬
‫در زمان ترخیص و اصالحیه‬
‫حداکثر ‪ 3‬هفته بعد از ترخیص ‪،‬به سپاس‬
‫سالمت)‬
‫الکترونیکی‬
‫پرونده‬
‫(سامانه‬
‫اقدام نمایند‪ .‬در این خصوص دریافت و‬
‫ثبت شناسه تراکنش و شناسه پرونده‬
‫الکترونیکی سالمت صادره از سپاس‪ ،‬برای‬
‫دادههای هر فرد توسط بیمارستان الزامی‬
‫است‪.‬‬
‫پوشش‬
‫خدمات‬
‫خارج‬
‫از‬
‫بسته‬
‫بیمه‬
‫‪ ‬نحوه‬
‫پایه‪.‬‬
‫‪ ‬نحوه پوشش تجهیزات و داروی خارج از‬
‫بسته بیمه پایه‪.‬‬
‫‪ ‬نحوه ارائه خدمات و دارو و ملزومات‬
‫برای بیماران خاص‬
‫‪ ‬زنجیره ارجاع در پوشش خدمات خارج از‬
‫مرکز درمانی‪.‬‬
‫‪ ‬تعامل با بخش ها و گروه های آموزشی‬
‫برای تعیین بسته خدمتی هر مرکز درمانی‪.‬‬
‫‪ ‬نحوه تعامل با بیمه های تکمیلی‪.‬‬
‫‪ ‬نحوه گردش منابع مالی و تسویه حساب‬

similar documents