4 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report
การบริหารกองทุนกรณีผป
ู ้ ่ วยใน
อุบ ัติเหตุ/ฉุกเฉิน
้ า
และค่าใชจ
่ ยสูง
ปี งบประมาณ 2557
กลุม
่ งานพ ัฒนาคุณภาพฯ
ประเด็นนาเสนอ
1. การบริหารงบในปี งบประมาณ 2557
้ า่ ย
2. หล ักเกณฑ์การจ่ายค่าใชจ
่ นกลาง
3. บทบาทของ สปสช.สว
่
และสปสช.เขต ในการบริหารงบ (เชน
มีการกระจายอานาจให้เขต ในเรือ
่ ง
ใดบ้าง)
4. การกาก ับ ติดตาม และประเมินผล
1.การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
1.กรณีผป
ู ้ ่ วยในระด ับเขต (IP Normal)
ประกอบด้วย ร ักษาภายในเขต ร ักษาข้ามเขต กรณีอบ
ุ ัติเหตุ/
ฉุกเฉิน
1. หน่วยบริการสปสธ.จ่ายล่วงหน้า 4 งวด
2. หน่วยบริการร ัฐนอก
 จ่ายล่วงหน้า 1 งวด
ั
 ออกรายงานการจ่ายเงินตามรอบออก REP สปดาห์
ละ 3 ว ัน(base rate
้ งต้น)
เบือ
้ อ
3. ปิ ด Global budget ภายใน 30 ก.ย. 57 โดยใชข
้ มูลจริง
ไม่นอ
้ ยกว่า 10 เดือน
4. จ่ายตามระบบDRGs with GB ของแต่ละเขต
การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
2.กรณีอบ
ุ ัติเหตุ/ฉุกเฉิน(AE)
ิ ธิวา
ประกอบด้วย สท
่ ง เด็กแรกเกิด ค่าพาหนะ
ผูป
้ ่ วยนอกอุบ ัติเหตุ/ฉุกเฉินข้ามจ ังหว ัด
ั
่ เงินสมทบไม่ครบ3 เดือน/7เดือน
ประก ันสงคมส
ง
1. จ่ายตามการให้บริการจริง ออกรายงานตาม
ั
รอบออกREP สปดาห์
ละ 3 ว ัน
2. อ ัตราจ่าย
ผูป
้ ่ วยนอก จ่ายตามPoint system with GB
ผูป
้ ่ วยใน
จ่ายตามระบบ DRGs with GB
( ไม่ห ักเงินเดือน)
การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
้ า
3.ค่าใชจ
่ ยสูง (Hight Cost)
ประกอบด้วย Instrument Chemo-OP
Methadone maintenance therapy
NoNi for ambulatory Crypto/CMV
Dialysis-IP/OP Hyperbaric
่ ข้อมูล ตาม
1. จ่ายตามการให้บริการ ตามการสง
ั
รอบออก REP สปดาห์
ละ 3 ว ัน
2. อ ัตราจ่าย ผูป
้ ่ วยนอกและผูป
้ ่ วยใน จ่ายตาม
Point system ceiling with GB
การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
4. บริการท ันตกรรมจ ัดฟัน และฝึ กพูดสาหร ับผูม
้ ี
ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ (Cleft Lip & Cleft
Palate)
1. ปร ับเพิม
่ วงเงินงบจาก 18.4 ล้านบาท -->
24.3 ล้านบาท
2. ปร ับเพิม
่ รายการ NAM และ Distractor
3. การผ่าต ัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
่ ต ัว
(จ่ายตามระบบ DRGs) แต่ยกเลิกใบสง
การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
้ า
5.ค่าใชจ
่ ยสูงกรณี OP Refer
ิ ธิ
1. จานวน 19 บาท / ประชากรผูม
้ ส
ี ท
(48,852,000 คน) เป็นเงินจานวน
928,188,000 บาท
2. เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายก ับหน่วยบริการ
่ นทีไ่ ม่
ประจา โดยหน่วยบริการประจาจ่ายสว
เกินเพดานต่อครงบริ
ั้
การ ที่ สปสช. กาหนด
และให้ สปสช. ทาหน้าทีใ่ นการห ักชาระบ ัญช ี
ระหว่างก ัน ( clearing house ) แทนหน่วย
บริการประจา
ความแตกต่างระหว่างปี งบประมาณ 2556-2557
ลาด ับ
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
1
งบประมาณ : งบ
เหมาจ่ายรายห ัว
ประเภทบริการ
กรณีเฉพาะ
15 บาท
(725 ลบ.)
19 บาท
(928 ลบ.)
กองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
2
การบริหาร งปม.
ความแตกต่างระหว่างปี งบประมาณ 2556-2557
ลาด ับ
3
รายละเอียด
การจ่าย
ชดเชย
ปี 2556
้ า
1) ค่าใชจ
่ ย
≤1,600 บาท ใชเ้ งิน
เหมาจ่ายรายห ัว
กรณีผป
ู ้ ่ วยนอก
ทว่ ั ไป ( OP Cap)
โดย สปสช. ห ักจาก
CUP/จ ังหว ัด
่ นเกินจาก 1)
2) สว
ใชเ้ งิน OP Refer ที่
เป็นกองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
ปี 2557
้ า
1) ค่าใชจ
่ ย ≤1,600
บาท ใชเ้ งินเหมาจ่าย
รายห ัวกรณีผป
ู ้ ่ วยนอก
ทว่ ั ไป ( OP Cap) โดย
สปสช. ห ักจาก CUP/
จ ังหว ัด
่ นเกินจาก 1) ใช ้
2) สว
เงิน OP Refer ทีเ่ ป็น
กองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
การบริหารกองทุนในปี งบประมาณ 2557
ลาด ับ
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
4
รายการที่
กาหนดราคา
กลาง
จานวน 171
รายการ
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
5
การต ัดยอด
ข้อมูล
รายเดือน
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
6
การชาระบ ัญช ี
สปสช.ห ักชาระ
บ ัญชรี ะหว่างก ัน
แทน CUP/
จ ังหว ัด
สปสช.ห ักชาระ
บ ัญชรี ะหว่างก ัน
แทน CUP/จ ังหว ัด
2. หล ักเกณฑ์การจ่ายทีเ่ ปลีย
่ นแปลงจากปี 56
กรณีผป
ู ้ ่ วยใน
ประเด็นความ
แตกต่าง
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2556
2557
975.85 บาท
1,027.94 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.34
การก ันเงินคุณภาพ
จากกองทุนผูป
้ ่ วย
ในระด ับเขต
ไม่เกิน 15 บาทต่อประชากร
วิธค
ี านวณ Global
budget
ไม่รวมกรณีการนานิว่ ออกจาก
ทางเดินปัสสาวะ
เงือ
่ นไขการจ่าย
กรณีการนานิว่ ออก เหมาจ่ายจากกองทุนนิว่ ทุกกรณี
จากทางเดิน
ปัสสาวะ
ไม่เกิน 20 บาทต่อประชากร
รวมกรณีการนานิว่ ออกจากทางเดิน
ปัสสาวะ
่ งกล้องจ่ายระบบ
การผ่าต ัด และสอ
DRGs
สลายนิว่ เหมาจ่ายในอ ัตราที่
กาหนด ใชเ้ งินผูป
้ ่ วยในระด ับเขต
กรณีอบ
ุ ัติเหตุ/ฉุกเฉิน
้ า่ ยสูง
และค่าใชจ
กรณี
หล ักเกณฑ์
การจ่าย
AE/HC
ปี งบประมาณ
2556
เหมือนเดิม
2557
เหมือนปี 56
่ นกลาง และสปสช.เขต
3. บทบาทของ สปสช.สว
ในการบริหารงบ
1.กรณีผป
ู ้ ่ วยใน เกีย
่ วก ับการบริการงบประมาณด ังนี้
1.1 การจ่ายล่วงหน้า สามารถกาหนดอ ัตราจ่ายล่วงหน้า
ของแต่ละเขต แต่ตอ
้ งไม่มก
ี ารก ันเงินไว้เกิน 20 บาท(ค่า
คุณภาพ)
1.2 เงินเดือน ติดตามประสานงานก ับสสจ. ในการปร ับ
เกลีย
่
1.3 ปร ับเปลีย
่ นกลไกการจ่ายเงินในกลุม
่ โรคทีป
่ ้ องก ันได้
หรือไม่ควร admittedของแต่ละเขตได้
1.4 การปิ ดGlobal Budget
4. การกาก ับ ติดตาม และประเมินผล
้ ริการนอกเขตพืน
้ ทีท
1. กรณีมก
ี ารใชบ
่ ไี่ ม่เหมาะสม (ค่า
ั ัทธ์ตอ
นา้ หน ักสมพ
่ ครงน้
ั้ อยกว่า 2)
ั ัทธ์ตอ
2. และข้อมูลบริการผูป
้ ่ วยทีค
่ า
่ นา้ หน ักสมพ
่ ครงน้
ั้ อย
้ ริการในเขตและการใช ้
กว่าหรือเท่าก ับ 0.5 ทงการใช
ั้
บ
บริการนอกเขต
่ CMI UR การสง
่ ต่อข้าม
3. การติดตามข้อมูลอืน
่ ๆ เชน
เขต การ Re-admission เป็นต้น
4. การกาก ับ ติดตาม และประเมินผล
4. ปัญหาการเข้าร ับบริการของคนพิการ พบว่า
หน่วยบริการแนะนาให้ผป
ู ้ ่ วยไปร ับบริการ
โดยตรง กรณีเข้าร ับบริการAEข้ามจ ังหว ัด และ
ื สง
่ ต ัว ซงึ่ โรคทีค
เลีย
่ งการเขียนหน ังสอ
่ นพิการ
เข้าร ักษาจะเป็นโรคทีต
่ อ
้ งร ักษาอย่างต่อเนือ
่ ง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยต่อครงมี
ั้ จานวนค่อนข้างสูง
ิ ธิกรณีสท
ิ ธิวา
้ ทะเบียนสท
5. การขึน
่ ง
การจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ผลงานบริการโรงพยาบาล
(กองทุน IP)
ข้อเท็จจริง
• ประกาศสาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ
่ ง หล ักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจ ัดการ
กองทุนหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557
ลงว ันที่ 26 กรกฏาคม 2556
•
่ นที่ 2 บริการผูป
หมวดที่ 2 สว
้ ่ วยในทวไป
่ั
้ า
ข้อ15 หล ักเกณฑ์การจ่ายค่าใชจ
่ ยเพือ
่ บริการผูป
้ ่ วยใน
ทว่ ั ไปจากGlobal Budget ระด ับเขต
ข้อ 15.1 ให้ก ันเงินไว้เพือ
่ จ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงาน
ิ ธิ โดยให้ อปสข.
บริการได้จานวนไม่เกิน 20 บาทต่อผูม
้ ส
ี ท
พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของสปสช.เขต
17
และทีเ่ หลือให้จา
่ ยด้วยระบบ DRGs Version 5.0
ว ัตถุประสงค์
1. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการมีการพ ัฒนาคุณภาพ
้ อย่าง
มาตรฐาน และจ ัดบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเพิม
่ ขึน
ต่อเนือ
่ ง
2. สร้างกลไกการจ ัดการทางการเงินตามผลงานทีม
่ ี
่ เสริมการ
คุณภาพ (Quality performance) เพือ
่ สง
ยกระด ับคุณภาพ และการควบคุมกาก ับคุณภาพ
บริการ ของหน่วยบริการและเครือข่าย
18
กรอบการจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ
่ ต่อ ปี 2557
ของหน่วยบริการทีร่ ับการสง
บริหารจ ัดการระด ับเขต
งบเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ
ปี 56 ปี 57
แบ่งวงเงินราย
เขต
่ เสริมคุณภาพ
ตามจานวนผูม
้ ี เงินสง
ิ ธิ
สท
ผลงานบริการ
4.76 0
วงเงินผ่านความ บริการผูป
้ ่ วยในจาก
เห็นชอบ
Global budget
19
่ ต่อ ประจาปี 2556
รายละเอียดการจ ัดสรรงบเกณฑ์คณ
ุ ภาพหน่วยบริการร ับ-สง
จ ังหว ัด
นนทบุร ี
ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สระบุร ี
สงิ ห์บร
ุ ี
ลพบุร ี
HA
1,167,731 887,612 750,840 272,321 788,347 908,217
DRUG
1,294,320
MRA
Stemiได ้SK หรือ PCI
นครนายก
รวม
176,607
262,193 5,213,867
0
0
59,856 2,606,934
901,961 932,877 878,134 445,126 794,689 729,332
274,974
256,774 5,213,867
0 270,459
97,900 884,399
1,149,265 488,120
0
0 561,061
0
191,456
217,031 2,606,934
Strokeได ้รับยา
694,736 983,570
0
0 753,698
0
0
174,929 2,606,934
เคมี
ทารกตายภายใน 28
วัน
242,936 619,084 179,774
70,523 474,397 905,090
53,961
61,169 2,606,934
681,914 289,625 252,310 197,957 443,873 413,029
113,600
214,625 2,606,934
จิตเวช
564,987 319,952 278,729 218,685 490,350 561,316
125,495
47,420 2,606,934
บุหรี่
548,862 466,229 406,161 159,332 357,266 408,971
121,913
138,199 2,606,934
อัตราตายStemi
2,226,721 472,871 823,894 161,602 362,355
0
123,650
0 4,171,094
Strokeได ้รับกายภาพ
1,160,967 394,473 859,123 337,025 453,420 519,041
2,995,85 1,175,24
0
0
4
0
0
0
154,724
292,322 4,171,094
0
0 4,171,094
ทารกน้ าหนักน ้อย
456,409 387,696 675,491 132,494 297,087 340,083
202,755
114,920 2,606,934
PCT
939,824 643,542 619,154 224,296 680,857 650,091
212,327
201,003 4,171,094
12,030,633 6,885,652 8,989,923 3,492,502 7,341,798 5,435,170
1,751,461
2,040,441
Palliative Care
รวมจ ัดสรร(บาท)
47,967,580
แนวทางการบริหารงบเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ผลงานบริการ ปี 2557
ปี 56
ต ัวชวี้ ัดกลาง
ปี 57
ต ัวชวี้ ัดกลาง ต ัวชวี ัดเขต
คุณภาพโรงพยาบาล(HA)
คุณภาพโรงพยาบาล(HA)
้ าปฏิชวี นะ
คุณภาพการสง่ ั ใชย
URI Acute Diarrhea
้ าปฏิชวี นะ
คุณภาพการสง่ ั ใชย
URI Acute Diarrhea
MRA
MRA
- เครือข่ายบริการระด ับจ ังหว ัด
-- เครือข่ายบริการระด ับจ ังหว ัด (Stemi, Stroke,CA,
(stemi, Stroke CA, Newborn) Newborn)
เกณฑ์ต ัวเลือก 7 ต ัว
คณะทางานพ ัฒนา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพระด ับ
เขต ฯ
พิจารณาชุดเกณฑ์
้ ที่
ต ัวเลือกหรือระด ับพืน
เพิม
่ เติม
เสนอ อปสข. อนุม ัติ
-เกณฑ์ต ัวเลือก
้ ที่
- เกณฑ์ระด ับพืน
21
กรอบการจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ
่ ต่อ ปี 2557
ของหน่วยบริการทีร่ ับการสง
งบเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ
1. ต ัวชวี้ ัด
2. แบ่งวงเงินราย
เขตตามจานวนผูม
้ ี
ิ ธิ
สท
3. วงเงินผ่านความ
เห็นชอบ
ของ อปสข.
่ เสริมคุณภาพ
เงินสง
ผลงานบริการ
บริการผูป
้ ่ วยในจาก
Global budget ระด ับ
เขต
รวมงบ 2+3
ปี 56 ปี 57
14
10
4.76
0
10
20
14.76
2022
ลาด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการหน่วยบริการ
ประจาปี 2557
คุณภาพโรงพยาบาล
คุณภาพของการสั่งใช้ ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย
อัตราความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียน
ตราผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ฯที่ได้ รับยาละลายลิ่ม
เลือด
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันได้ รับการฉีดยา
อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับยาเคมีบาบัดโดยหน่ วยบริการในจังหวัด
อัตราทารกแรกเกิดนา้ หนัก 1,500 -2,499 กรัม ที่เสียชีวติ ภายใน
28 วัน
อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ้ รังที่ได้ รับบริการผู้ป่วยนอกฯอย่ าง
ต่ อเนื่อง
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ รับบริการกายภาพบาบัด
เพื่อฟื ้ นฟูสภาพก่ อนและหลังจาหน่ ายในโรงพยาบาลอย่ างต่ อเนื่อง
ร้ อยละทารกแรกเกิดนา้ หนักน้ อยกว่ า 2,500 กรัม (Low Birth
Weight) ไม่ เกินร้ อยละ 7
รวม
นาหน ัก วิธวี ัด
10 หน่ วย
10 หน่ วย
10 หน่ วย
12 จังหวัด
12 จังหวัด
10 จังหวัด
10 จังหวัด
8 จังหวัด
8 จังหวัด
10 จังหวัด
100
การบริหารจ ัดการโรคเฉพาะ
และบริการเฉพาะ
ื่ งบ
ชอ
บริหารจ ัดการ
โรคเฉพาะ
ื่ บริการ/การดูแลรายโรค
ชอ
1. Asthma & COPD
2 การดูแลผูป
้ ่ วยระยะสุดท้าย
(Palliative )
บริการ
้ า่ ยสูง
ค่าใชจ
3. STEMI
โรคหืด
และโรคปอดอุดกน
ั้
้ ร ัง
เรือ
ปี งบประมาณ 2557
ว ัตถุประสงค์
1. สน ับสนุนการจ ัดบริการผูป
้ ่ วยนอกโรคหืด
้ ร ัง ได้ร ับการดูแลร ักษา
และโรคปอดอุดกนเรื
ั้ อ
ตาม มาตรฐานการดูแลผูป
้ ่ วย ครอบคลุมการ
ค ัดกรอง การร ักษา และฟื้ นฟูสภาพ
2. กระตุน
้ ให้เกิดระบบ กลไกให้บริการตาม
มาตรฐานการดูแลผูป
้ ่ วยการเข้าถึงการดูแล
้ ร ัง
โรคหืดและโรคปอดอุดกนเรื
ั้ อ
กรอบการบริหารจ ัดการ
สาหรับหน่วยบริการทีจ
่ ัดบริการดูแลผู ้ป่ วยนอก
โรคหืด และโรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รังทีล
่ งทะเบียนใน
หน่วยบริการ และหน่วยบริการทีม
่ ผ
ี ลลัพธ์การ
ให ้บริการตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
แนวทางสน ับสนุน/หล ักเกณฑ์การจ ัดสรร
1) ชดเชยตามคุณภาพผลงานบริการผูป
้ ่ วยนอก
้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556
1.1สาหร ับบริการทีเ่ กิดขึน
ถึง เดือน
มิถน
ุ ายน 2557 โดยกาหนดต ัดยอดข้อมูล ณ ว ันที่ 2
สงิ หาคม 2557
้ อ
1.2 ใชข
้ มูลบริการ ตาม Dataset ทีก
่ าหนด เพือ
่ ชดเชย
ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
ื่
ชอ
บริการ
ปี 2556
ปี 2557
1.
การชดเชย
การชดเชยแบ่งเป็น 2 สว่ น
Asth
-ชดเชยการ
1.ชดเชยการร ักษาด้วยยาสูด
ma
ร ักษาด้วยยา
1.1 ชดเชยที่ 1 สาหร ับบริการการตรวจ ประเมิน และให้
สูดสเตียรอยด์ การร ักษาด้วยยาสูดตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด 1 คะแนน/
จานวน 1,000
ผูป
้ ่ วย1 รายทีม
่ ข
ี อ
้ มูลครบ
บาท/ราย
้ อ
ใชข
้ มูลจากAsCOP data
- ชดเชยตาม
1.2 ชดเชยที2
่ สาหร ับบริการให้ยาสูดสเตียรอยด์ 0.5
ผลล ัพธ์การ
คะแนน/ผูป
้ ่ วย1 ราย
ให้บริการ
้ อ
ใชข
้ มูลจาก OP individual
จานวน ไม่เกิน 2. จ่ายตามผลล ัพธ์บริการ
2,000 บาท/
สาหร ับหน่วยทีม
่ อ
ี ัตราการร ับเข้านอนโรงพยาบาลตงแต่
ั้
ราย
เดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ของผูป
้ ่ วยที่
ได้ร ับการชดเชยด้วยยาสูดในปี 2556 ตามเกณฑ์ท ี่
ื่
ชอ
ปี 2556
บริการ
่
1.
การสง
Asthma ข้อมูล
่ ชุด
(ต่อ)
- สง
ข้อมูล
(data
set) ผ่าน
Website
สปสช
ปี 2557
่ ข้อมูล
การสง
่ ชุดข้อมูล (data
-สง
set) ผ่าน Website
สปสช.( AsCOP)
้ อ
-ใชข
้ มูลจาก OP
individual
(ข้อมูลชดเชยการ
ร ักษา 1 กค 56- มิย.
57 ปิ ดร ับข้อมูล 31
กค 57 )
ื่
ชอ
บริการ
ปี 2556
ปี 2557
2
COPD
การชดเชย
- ชดเชยการ
จ ัดระบบบริการ
ผูป
้ ่ วยนอกจานวน
100 บาทต่อครงั้
ทีใ่ ห้บริการ
- ชดเชยการ
ร ักษาด้วยยาสูด
ขยายหลอดลม
ชนิดออกฤทธิ์
ยาว จานวน
1,000 บาทต่อ
ราย
-ชดเชยการ
ให้บริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอด
จานวน 1,000
บาทต่อราย
การชดเชยแบ่งเป็น 2 สว่ น
1.ชดเชยการร ักษาด้วยยาสูด
1.1 ชดเชยที่ 1 สาหร ับบริการการตรวจ ประเมิน
และให้การร ักษาด้วยยาสูดตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด 1
้ อ
คะแนน/ผูป
้ ่ วย1 รายทีม
่ ข
ี อ
้ มูลครบ ใชข
้ มูลจาก
AsCOP data
1.2 ชดเชยที2
่ สาหร ับบริการให้ยาสูดขยาย
หลอดลมชนิดออกฤทธิย
์ าว 0.5 คะแนน/ผูป
้ ่ วย1 ราย
้ อ
ใชข
้ มูลจาก OP individual
1.3 ชดเชยที่ 3 ผลล ัพธ์การให้บริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพปอดดีขน
ึ้ ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด 1
้ อ
คะแนน/ผูป
้ ่ วย1ราย ทีม
่ ข
ี อ
้ มูลครบ ใชข
้ มูลจาก
AsCOP data
2. จ่ายตามผลล ัพธ์บริการ
หน่วยบริการทีม
่ อ
ี ัตราการร ับเข้านอนโรงพยาบาล
ตงแต่
ั้
เดือน ต.ค. 2556 ถึงมี.ค.2557 ของผูป
้ ่ วยที่
ได้ร ับการชดเชยด้วยยาสูดในปี 2556 ตามเกณฑ์ท ี่
กาหนด จะได้ร ับการชดเชย 1 คะแนน/ผูป
้ ่ วย 1 ราย
ื่ บริการ
ชอ
2.
COPD
(ต่อ)
ปี 2556
ปี 2557
่
การสง
ข้อมูล
่ ชุด
- สง
ข้อมูล
(data set)
ผ่าน
Website
สปสช
่ ข้อมูล
การสง
่ ชุดข้อมูล (data
-สง
set) ผ่าน Website
สปสช.( AsCOP)
้ อ
-ใชข
้ มูลจาก OP
individual
(ข้อมูลชดเชยการ
ร ักษา 1 กค 56- มิย 57
ปิ ดร ับข้อมูล 31กค57)
ข้อเสนอแนะ
ึ ษา ทาความเข ้าใจ เกณฑ์ / คูม
• ศก
่ อ
ื การ
ชดเชยและการสง่ ข ้อมูล
• ตรวจสอบข ้อมูลความถูกต ้องก่อนสง่
• ติดตามผลการสง่ ข ้อมูล
การดูแลแบบ
ประค ับประคอง
(Palliative care)
33
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยระยะสุดท ้าย และครอบครัวได ้รับ
การดูแลประคับประคองอย่างเป็ นองค์รวม ทัง้
ทางด ้านร่างกาย จิตใจ สงั คม และจิตวิญญาณใน
ชุมชนและทีบ
่ ้านอย่างเหมาะสม
2. เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยระยะสุดท ้ายได ้รับบริการ ดูแล
แบบประคับประคองทีบ
่ ้านตามความเหมาะสมและ
ได ้รับความสะดวกในการดูแลผู ้ป่ วยด ้วยอุปกรณ์ท ี่
จาเป็ นเพือ
่ บรรเทาอาการจากความทุกข์ทรมาน
34
การบริหารงบประมาณปี 2557
1.สาหร ับหน่วยบริการทีจ
่ ัดให้มบ
ี ริการดูแลผูป
้ ่ วย
ี
แบบประค ับประคองทีบ
่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชพ
2. บริการประค ับประคองทีใ่ ห้สาหร ับผูป
้ ่ วยที่
ลงทะเบียนในหน่วยบริการครอบคลุมผูป
้ ่ วยทุกกลุม
่
โรคทีไ่ ด้ร ับการวินจ
ิ ฉ ัยเป็นผูป
้ ่ วยระยะสุดท้าย โดย
มีรห ัส ICD = Z51.5
เป็นรห ัสโรคร่วม
35
ลาดับ
ชดเชยบริการปี 2556
โรงพยาบาล
1 พระนครศรีอยุธยา,รพศ.
2 สระบุร,ี รพศ.
เรียกเก็บ
จานวน
(ราย)
จ่ายชดเชย จ่ายชดเชย จ่ายชดเชย
จานวน
คะแนน
(บาท)
(ราย)
44
32
122.00
3,023.16
6
5
280.00
6,938.40
3 ปทุมธานี,รพท.
29
27
588.00
14,570.64
4 อ่างทอง,รพท.
4
4
176.00
4,361.28
5 สงิ ห์บรุ ,ี รพท.
29
25
846.00
20,963.88
6 พระพุทธบาท,รพท.
5
4
150.00
3,717.00
7 ท่าหลวง,รพช.
4
4
8.00
198.24
8 รพ.มะเร็ง ลพบุร ี
264
128
5,866.00
145,359.48
9 รพ.มะเร็ง ธัญบุร ี
51
48
1,008.00
24,978.24
ฐานข ้อมูล E-claim จานวนผลงานคิดจากจานวนวันทีผ
่ ู ้ป่ วยได ้รับยามอร์ฟีน
้ บ
ชุดทาความสะอาดแผล และออกซเิ จนสาหรับใชที
่ ้าน คูณกับน้ าหนักของบริการ
งวด 1 จัดสรรให ้ตามผลงานบริการตัง้ แต่เดือน ก.ค. 55 ถึง ธ.ค. 55 ภายใต ้วงเงิน
ร ้อยละ 20 ของวงเงินทัง้ หมด โดยตัดข ้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 56
ื่
ชอ
บริการ
ปี 2556
ปี 2557
3. การดูแลผูป
้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative )
• 1. การบริการตงแต่
ั้
เดือน
ก.ค. 55 ถึง เดือนมิ.ย. 56
โดยต ัดข้อมูล ณ ว ันที่ 1
ส.ค. 56 จ่าย 2 งวด)
• 2. การให้ยามอร์ฟีน บริการ
ทาความสะอาดแผล และ
บริการการให้ออกซเิ จนเพือ
่
บรรเทาอาการทีบ
่ า้ น
• 3.จ่ายแบบglobal budget
with point system
การชดเชย
 ผลงานบริการตงแต่
ั้
เดือน ก.ค. 56
ถึง เดือนมิ.ย. 57
 การให้ยามอร์ฟีน บริการทาความ
สะอาดแผล และบริการการให้
ออกซเิ จนเพือ
่ บรรเทาอาการทีบ
่ า้ น
ชดเชยให้ไม่เกินครงละ
ั้
30 ว ัน ต่อ
การตรวจติดตาม (visit) ในแต่ละ
ครงั้
• เฉพาะผูป
้ ่ วยทีล
่ งทะเบียนในหน่วย
บริการ
• global budget with point
system
่ ข้อมูล
การสง
เหมือนเดิม
บทบาทหน้าทีห
่ น่วยบริการ
1) จัดให ้มีระบบบริการแบบประคับประคอง เพือ่ ให ้การ
ดูแลผู ้ป่ วยระยะ
ี
สุดท ้ายทีบ
่ ้านอย่างต่อเนือ
่ งโดยทีมสหสาขาวิชาชพ
2) ให ้บริการติดตามผู ้ป่ วย บันทึก จัดเก็บข ้อมูลการ
ให ้บริการในระบบ EClaimตามเงือ
่ นไขทีส
่ ปสช.กาหนด
3) ติดตาม ตรวจสอบ อุทธรณ์ แก ้ไขข ้อมูลผลงานการ
ให ้บริการตามเงือ
่ นไข ระยะเวลาทีก
่ าหนดในคูม
่ อ
ื
แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการขอรับค่าใชจ่้ ายเพือ
่ บริการ
38
การติดตาม กาก ับ
1) อัตราการได ้รับบริการดูแลแบบประคับประคอง
ทีบ
่ ้านด ้วยยามอร์ฟีน ชุดทาความสะอาดแผล
ออกซเิ จนในระดับหน่วยบริการ จังหวัด เขต
ประเทศ
2) ความครอบคลุมของหน่วยบริการประจาที่
จัดบริการดูแลแบบประคับประคองทีบ
่ ้านด ้วยยา
มอร์ฟีน ชุดทาความสะอาดแผล ออกซเิ จนใน
ระดับหน่วยบริการ จังหวัด
39
งบสน ับสนุนบริการ
้ ห ัวใจขาดเลือดเฉียบพล ัน
โรคกล้ามเนือ
้ ของคลืน
ชนิดมีการยกขึน
่ ไฟฟ้าห ัวใจ
สว่ น ST(STEMI )
และ
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดต ัน
(Stroke)
40
กรอบการบริหารงบดูแลผูป
้ ่ วย
รายบริการ/โรค
• งบสน ับสนุนให้หน่วยบริการ/ เครือข่าย
บริการ ทีใ่ ห้การ ร ักษาผูป
้ ่ วย STEMI,
Stroke ในระบบ UC ด้วยยาละลายลิม
่ เลือด
(ตามแนวทางทีส
่ ปสช.กาหนด)
• หน่วยบริการเป้าหมายได้แก่ หน่วยบริการ
ทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่ายบริการ STEMI,
Stroke ทงภาคร
ั้
ัฐ และเอกชน
41
ว ัตถุประสงค์งบสน ับสนุน
STEMI, Stroke
ิ ธิภาพการเข้าถึงบริการ
1. เพิม
่ ประสท
้ น และอ ัตราการเสย
ี ชวี ต
2. ลดภาวะแทรกซอ
ิ เพิม
่
คุณภาพชวี ต
ิ ของผูป
้ ่ วย
ิ ธิภาพ
3. มีกลไกการจ ัดการด้านการเงินทีม
่ ป
ี ระสท
ผลล ัพธ์ทต
ี่ อ
้ งการ
• เพือ
่ ให้ผป
ู ้ ่ วย STEMI, Stroke เข้าถึงยาละลาย
้
ลิม
่ เลือดเพิม
่ ขึน
• ลดอ ัตราตายของผูป
้ ่ วย STEMI, Stroke
42
แนวทางการจ่ายชดเชย STEMI
• จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพิม
่ จาก DRGs ปกติ ด ังนี้
– ค่ายาละลายลิม
่ เลือด Streptokinase และค่าฉีดยา รายละ 10,000 บาท
– ค่ายาละลายลิม
่ เลือด rt-PA และค่าฉีดยา รายละ 49,000 บาท
ปี 56
ปี 57
ประเภทผู้ป่วย
UC: IP/OP
เหมือน ปี 56
การวินจ
ิ ฉ ัย
Acute Myocardial Infarction,
Subsequent myocardial infarction
เหมือน ปี 56
การร ักษา
(แนวทางเวชปฎิบ ัติใน
การดูแลผูป
้ ่ วยโรคห ัวใจ
ขาดเลือดในประเทศไทย
ปี 2551)
Thrombolytic Agent ภายใน 12 ชว่ ั โมง
น ับตงแต่
ั้
เกิดอาการ และได้ร ับการวินจ
ิ ฉ ัย
ว่าเป็น Acute STEMI
-SK * (เลือกเป็นอ ันด ับแรก ตามข้อบ่งชใี้ น
ผูป
้ ่ วยทีไ่ ม่มข
ี อ
้ ห้าม)
- rt-PA (Alteplase) (กรณีผป
ู ้ ่ วยเคย
ได้ร ับยา SK ภายใน 1 ปี )
เหมือน ปี 56
่
43
แนวทางการจ่ายชดเชย Stroke
จ่ ายชดเชยค่ าบริการทางการแพทย์ เพิม่ จาก DRGs ปกติ เป็ นค่ ายาละลายลิม่ เลือด
(rt-PA) ค่ า CT Brain และ/ หรือค่ าทากายภาพบาบัด รายละ 49,000 บาท
เรือ
่ ง
ประเภทผูป
้ ่ วย
การวินจ
ิ ฉ ัย
ปี 56
ปี 57
UC: IP/OP
- CT Brain (ก่อนและหล ังการ
ร ักษา)
เหมือน ปี 56
- Cerebral Infarction
เหมือน ปี 56
การร ักษา
(แนวทางการร ักษาโรค
หลอดเลือดสมองตีบ
และอุดต ันด้วยการฉีด
ยาละลายลิม
่ เลือดทาง
หลอดเลือดดา 2549)
-ให้ยาละลายลิม
่ เลือด rt-PA
(Alteplase) (Thrombolytic
Agent- 9910)
-ภายใน 3 -4 ชว่ ั โมงครึง่ น ับตงแต่
ั้
เกิดอาการ
- ตามข้อบ่งช ี้ และไม่มข
ี อ
้ ห้าม
่ ข้อมูล
การสง
- E-claim
44
เหมือน ปี 56
การบริหารงบประมาณกองทุน
Central Reimbursement ปี 2557
Cataract (ต ้อกระจก)
Laser for Diabetic retinopathy
(เลเซอร์สาหรับโรคเบาหวานขึน
้ จอประสาทตา)
Corneal Transplantation (การปลูกถ่ายกระจกตา)
Cleft lip & Cleft palate (ปากแหว่งเพดานโหว่)
45
Cataract (ต้อกระจก) (หน้า 117)
ว ัตถุประสงค์
 ลดระยะเวลารอคอย บริการสะดวก รวดเร็ว
 ได ้รับบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ/มาตรฐาน
 หน่วยบริการ ได ้รับชดเชยรวดเร็ว เป็ นธรรมและเกิด
การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการในพืน
้ ที่
 ลดอัตราผู ้ป่ วยตาบอดจากต ้อกระจก (Blinding
cataract)
 เพิม
่ การเข ้าถึงบริการผ่าตัดในพืน
้ ทีข
่ าดแคลนบริการ
(Remote area)
46
เป้าหมาย ปี 57
•
เป้ าหมายผ่าตัด 100,000 ราย เป็ นรายเขต
และรายจังหวัด ตามผลการดาเนินงานเฉลีย
่ และ
อัตราการเข ้าถึงบริการเฉลีย
่ เทียบกับจานวน
ประชากรจัดสรรเป้ าหมายให ้ สปสช.เขต บริหาร
จัดการร่วมกับจังหวัดในพืน
้ ที่
• เป้ าหมาย 20,000 ราย ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ผ
ี ู ้ป่ วยโรค
ต ้อกระจกสะสมจากการขาดแคลนบริการใน
รอบเวลาทีผ
่ า่ นมา
47
เป้าหมายผ่าต ัด 100,000 ราย (รายเขต) ทว่ ั ประเทศ
เป้าหมาย
รายจ ังหว ัด/เขต
(100,000 ราย)
ค่าเฉลีย
่ ผลงาน
ปี 51-56
จานวนปชก.
อายุ > 60 ปี
ณ มีนาคม 56
อ ัตราการ
เข้าถึงเฉลีย
่
ต่อแสนประชากร
ี งใหม่
01 เชย
9,293
715,854
1,298
9,759
02 พิษณุโลก
8,796
435,024
2,022
5,932
03 นครสวรรค์
11,018
415,938
2,649
5,670
04 สระบุร ี
14,069
529,380
2,658
7,217
05 ราชบุรี
11,984
604,013
1,984
8,236
06 ระยอง
7,875
584,771
1,347
7,974
07 ขอนแก่น
4,960
582,312
852
7,939
08 อุดรธานี
6,906
581,310
1,188
7,926
ี า
09 นครราชสม
8,813
813,267
1,084
11,088
10 อุบลราชธานี
4,580
514,463
890
7,015
11 สุราษฎร์ธานี
4,237
451,040
939
6,150
12 สงขลา
3,901
487,311
800
6,644
13 กรุงเทพ
7,846
619,987
1,266
8,450
104,278
7,334,670
18,977
100,000
สปสช.เขต
รวม
48
ผลงาน (จานวน
ราย)
จ ังหว ัด (HMAIN)
ค่าเฉลีย
่ ผลงาน
ปี 51-56
จานวนประชากร อ ัตราการเข้าถึง คิดอ ัตราการเข้าถึง สรุปเป้าหมายเขต จ ัดสรรงบประมาณ จาก
ปี 57
้ ไป เฉลีย
อายุ 60 ปี ขึน
่ ต่อแสน บริการเท่าก ันทงหมด
ั้
วงเงินงบประมาณ
ณ มีนาคม 2556
ประชากร
1,422 รายต่อแสน รวม 100,000 ราย 1,338,965,942.79 บาท
ประชากร
นครนายก
746
30,687
2,430
436
418
4,664,064.70
อยุธยา
2,464
91,325
2,698
1,299
1,245
13,891,771.66
ลพบุร ี
2,374
85,222
2,786
1,212
1,162
12,965,653.55
สงิ ห์บร
ุ ี
612
30,897
1,980
439
421
4,697,538.85
อ่างทอง
631
38,434
1,641
547
524
5,846,817.95
นนทบุร ี
3,762
103,707
3,628
1,475
1,414
15,777,482.03
ปทุมธานี
1,791
77,100
2,322
1,096
1,051
11,727,110.05
สระบุร ี
1,690
72,008
2,347
1,024
ผลรวม
14,069
529,380
2,658
7,528
982
7,217
10,957,204.63
80,527,643.42
49
Laser project for diabetic retinopathy
้ จอประสาทตา)
(เลเซอร์สาหร ับโรคเบาหวานขึน
(หน้า 124)







ว ัตถุประสงค์
ผู ้ป่ วย DR ทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการรักษาด ้วยวิธเี ลเซอร์
ได ้รับบริการครอบคลุมยิง่ ขึน
้
ผู ้ป่ วย DRได ้รับการรักษาด ้วยเลเซอร์และการรักษาอืน
่
ตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบต
ั ิ
หน่วยบริการได ้รับการชดเชยค่าเลเซอร์ เพือ
่ ลดภาระค่าบริการ
จากอัตราเหมาจ่ายในระบบปกติ
พัฒนาเครือข่ายระบบบริการด ้านจักษุ ให ้สามารถจัดระบบ
การคัดกรอง DR
สง่ ต่อ ให ้ผู ้ป่ วยได ้รับการดูแลรักษา อย่างครบวงจร
50
แนวทางพ ัฒนาระบบบริการ DR ปี 57
1. สนับสนุนการคัดกรองภาวะเบาหวานขึน
้ จอประสาทตา โดย
การจัดสรรงบควบคุมป้ องกันความรุนแรงของโรค DM/HT
ในสว่ นค่าบริการ 2 nd prevention จานวนไม่เกิน 10 %
โดยเน ้นการพัฒนากลไกการคัดกรอง DRในระดับจังหวัด
ภายใต ้ NCD BORD จังหวัด
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด ้านการคัดกรอง DR และการ
ประเมินคุณภาพและการเข ้าถึงบริการ โดยร่วมมือกับราช
วิทยาลัย จักษุ แพทย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง
3. สนั บสนุนงบสาหรับชดเชยค่าบริการ LASER สาหรับหน่วย
บริการทีใ่ ห ้บริการ LASER ในผู ้ป่ วยเบาหวานขึน
้ จอตา
51
แนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยบริการ
• หน่วยบริการทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการให ้บริการรักษาด ้วยวิธ ี
เลเซอร์ ทีป
่ ระสงค์เข ้าร่วมให ้บริการรักษาผู ้ป่ วยที่มพ
ี ยาธิ
สภาพทีจ
่ อตาจากโรคเบาหวาน ให ้แจ ้งความจ านง การ
ใหบ
้ ริ ก า ร เ ล เ ซ อ ร์ ต า ม า ที่
สว่ นกลาง
ส ป ส ช .เ ข ต /
• หน่ วยบริก ารทีแ
่ สดงความจานงให ้บริก ารต้องบ ันทึก
ข้อมูลในระบบ E-claim เพือ
่ เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ
ตามผลงานจริง (รายละเอีย ดตามคู่ม ือ กองทุ น เล่ม 1
หน ้า 117, 137)
52
จ ังหว ัด
นครนายก
หน่วยบริการมี
Laser
หน่วยบริการ
ไม่ม ี Laser
นนทบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ
นครนายก
ชลประทาน, พระนั่งเกล ้า
ปทุมธานี
ธรรมศาสตร์ ฯ
อยุธยา
ปทุมธานี
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา, เสนา ศุภมิตรเสนา
ลพบุรี
บ ้านหมี,่ อานันทมหิดล
สระบุรี
สระบุร,ี พระพุทธบาท
สงิ ห์บรุ ี
อินทร์บรุ ี
อ่างทอง
อ่างทอง
รวม
11 แห่ง
สงิ ห์บรุ ี
6 แห่ง 53
Corneal Transplantation (การปลูกถ่ายกระจกตา)
(หน้า 137)
้ า่ ย ภายใต้โครงการความ
• สน ับสนุนค่าใชจ
ร่วมมือก ับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
• งบจากกองทุน Central Reimbursement บริหารงบ
โดย สปสช.
• เป้ าหมาย 400 ดวงตา
• อัตราจ่าย
– ค่าจัดหา จัดเก็บและรักษามาตรฐานคุณภาพ
ดวงตาๆละ 20,000 บาท
– ค่าผ่าตัดและค่ารักษา ตามเกณฑ์ DRG
54
ปี 2556
ปี 2557
1. เป้าหมาย senile
cataract ตงเป
ั้ ้ ารวม
ประเทศ
100,000 ราย
เป้ากระจายรายเขต
7,174 ราย
1. เป้าหมาย senile cataract ตงเป
ั้ ้ ารวม
ประเทศ 120,000 ราย โดยจ ัดสรรให้
สปสช.เขต 100,000 ราย เน้นกลุม
่ ผูป
้ ่ วย
ทีม
่ ี
ภาวะตาบอดจากต้อกระจก Blinding
Cataract
้ ทีข
เป้าหมาย 20,000 ราย ในพืน
่ าดแคลน
( remote area )บริหาร โดย
่ นกลางจ ัดสรรลงจ ังหว ัดทีม
สว
่ ป
ี ญ
ั หาการ
เข้าถึงบริการ
เป้ากระจายรายเขต 7,217 ราย
55
ปี 2556
ปี 2557
2. หลักเกณฑ์จา่ ย
2. หลักเกณฑ์การจ่าย
Fixed rate แบ่งจ่ายเป็ น 2 สว่ นคือ
เหมือนเดิม
ค่าผ่าตัด (แยกจ่ายค่าภาระงาน
ยกเลิกค่าตอบแทนภาระ
1,200 บาท ตามความสมัครใจ)
งาน 1,200 บาทโดยเหมา
- Non-complication (ไม่ม ี
จ่ายรวมก ับค่าผ่าต ัด
้
ภาวะแทรกซอน)
ข ้างละ 7,000
บาท
้
- Complication (มีภาวะแทรกซอน)
ข ้างละ 9,000 บาท หน่วยบริการที่
ให ้บริการผ่าตัดเป็ นผู ้บันทึกข ้อมูลใน
E-claim
56
ปี 2556
ปี 2557
3. ค่าเลนส ์
์ ม
-Foldable Lens (เลนสน
ิ่ )
ข้างละ 2,800 บาท
- Non- Foldable Lens (เลนส ์
แข็ง) ข้างละ 700 บาท
บ ันทึก serial number ของเลนส ์
ผ่านระบบ
E-claim
์ ี่ สปสช.
( ตามประกาศบ ัญชเี ลนสท
กาหนด )
4. ไม่มงี บชดเชยค่าบริการเลเซอร์
้ จอประสาทตา
เบาหวานขึน
3. ค่าเลนส ์ เหมือนเดิม
4. สน ับสนุนงบสาหร ับ ชดเชย
ค่าบริการ Laser สาหร ับหน่วย
บริการทีใ่ ห้บริการLaser ใน
้ จอตา
ผูป
้ ่ วยเบาหวานขึน
เป้าหมาย
ผูป
้ ่ วยร ับบริการ Laser
15,000 ราย
ครงละ
ั้
2,000 บาท
สาหร ับผูป
้ ่ วย 1 ราย Laserไม่
เกิน 2 ครง/ปี
ั้
หรือไม่เกิน
4,000 บาท / คน / ปี
โดยไม่จาก ัดจานวนดวงตา
57
การดูแลร ักษาผูม
้ ภ
ี าวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ ปี 2557(หน้า 66)
เป้าหมายการดาเนินงานปี 2557
320 ราย
15,360,000 บาท
2. การดูแลรักษาฟื้ นฟูทางการแก ้ไข 720 ราย
การพูด
2,772,000 บาท
1. ทันตกรรมจัดฟั น
3. รายการอุปกรณ์สาหรับการผ่าตัด
และทันตกรรมจัดฟั น
-
5,950,000 บาท
งบประมาณรวม
-
24,082,00058บาท
กลุม
่ เป้าหมาย
ิ ธิ UC และสท
ิ ธิวา
ผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ส
ี ท
่ งทีม
่ ภ
ี าวะ
ปากแหว่ง เพดานโหว่
(ระยะเวลาการร ักษาแรกเกิด – 20 ปี )
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ ผู ้ป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ให ้
ได ้รับการผ่าตัดแก ้ไขความพิการตลอด จนการฟื้ นฟูสภาพ
ด ้านทันตกรรมจัดฟั น การแก ้ไขการพูดและการได ้ยิน ชว่ ย
ให ้สามารถดาเนินชวี ต
ิ ได ้อย่างปกติ
2. เพือ
่ พัฒนาระบบการจัดบริการ แก่ผู ้ป่ วยทีม
่ ภ
ี าวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ให ้ครอบคลุมทุกพืน
้ ที่ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบริการ ตัง้ แต่ การค ้นหาผู ้ป่ วย การดูแลรักษาในหน่วย
บริการและการฟื้ นฟูดแ
ู ลต่อเนือ
่ ง
59
รายการ
1.ผ่าต ัดแก้ไขภาวะ
ปากแหว่ง
เพดานโหว่
่ ป
2. การใสอ
ุ กรณ์
เพดานเทียมและ
อุปกรณ์ในการ
บริการท ันตกรรมจ ัด
ฟัน
ปี 2556
จ่ายตาม DRG ตามหล ักเกณฑ์
สปสช.กาหนด
คียเ์ บิกโปรแกรม E-Claim
ิ้
- 500 บาท / ชน
- ค่าพาหนะสภากาชาดสน ับสนุน 1,000
บาท/ครงั้
คียเ์ บิก ยยส.1 และยสส.2
โปรแกรม E-Claim
3. ท ันตกรรมจ ัดฟัน - เหมาจ่าย 48,000 บาท / ราย ตลอดการ
ร ักษา จ่ายตามผลงานการให้บริการเป็น
รายเดือน
- ค่าพาหนะสภากาชาดสน ับสนุน 500 บาท
/ ครงั้
คียเ์ บิกโปรแกรม DMIS ยสส.4
4. แก้ไขการพูด
และการได้ยน
ิ
ปี 2557
เหมือนเดิม
ิ้ ปร ับ
- 800 บาท / ชน
เพิม
่
รายการเพดานเทียม
และ
อุปกรณ์สว่ นเพิม
่ ตาม
ประกาศสปสช.
- ค่าพาหนะเหมือนเดิม
เหมือนเดิม
- เหมาจ่าย 3,850 บาท / ราย / ปี
เหมือนเดิม
- ค่าพาหนะ 500 บาท / ครงั้
ไม่เกิน 2 ครงั้ / เดือน สภากาชาดสน ับสนุน
คียเ์ บิกโปรแกรม DMIS ยสส.5
60
หน่วยบริการ
ผ่าต ัดเฉพาะ
แก้ไขการพูด ทางท ันตกรรม
ทาง
รพ.สระบุร ี
/
/
/
รพ.พระนง่ ั เกล้า
-
/
-
รพ.ปทุมธานี
/
-
/
รพ.พระนารายณ์
มหาราช
/
-
/
รพ.บ้านหมี่
-
-
/
รพ.นครนายก
/
-
-
รพ.ธรรมศาสตร์
/
-
/
/
-
-
/
/
/
ศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญา
น ันทภิกขุ
รพ.ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ
61
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา
สท
ปี 2557
แผนงานสน ับสนุนการพ ัฒนา
ี
ระบบยา เวชภ ัณฑ์และว ัคซน
62
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา
ความแตกต่างของสท
ปี 2556 และ ปี 2557
•
•
•
•
ยาบ ัญช ี จ2
Clopidogrel
ยากาพร้า
ี สร้างเสริมภูมค
ว ัคซน
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค ตาม
แผนการสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค ของ
กระทรวงสาธารณสุข
63
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 56 และ ปี 57
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา บ ัญช ี จ2
สท
ปี งบประมาณ 2556
รายการยา 14 รายการ
ปี งบประมาณ 2557
รายการยาเดิม 14 รายการ
เพิม
่ ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบ ัติการเพือ
่ การ
วินจ
ิ ฉ ัยสาหร ับการร ักษา
ี ากเชอ
ื้
ภาวะต ับอ ักเสบซจ
ไวร ัส genotype 2 และ 3
วิธก
ี ารเบิก เบิกผ่านโปรแกรม
การเบิกชดเชยยา จ2
64
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 56 และ ปี 57
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา บ ัญช ี จ2
สท
้ า
4. มีการตรวจสอบการสง่ ั ใชย
ปี งบประมาณ 2556
ปี งบประมาณ 2557
้ า
- มีการประเมินและ
- การประเมินและติดตามการสง่ ั ใชย
้ า
ติดตามการสง่ ั ใชย
IVIG ในผูป
้ ่ วย kawasaki ทุกราย
้ า IVIG
IVIG ในผูป
้ ่ วย
- ประเมินการสง่ ั ใชย
kawasaki
(Idiopathic Thrombocypenic
Purpura, Guillain-Barre
syndrome, Myasthenia
Gravis,Crisis), liposomal
amphotericin B
65
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 56 และ ปี 57
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา Clopidogrel
สท
่ ขอมูลเพือ
1. ปร ับรอบการสง
่ เบิกยา
ปี งบประมาณ 2556
่ ข้อมูลเพือ
่
- ต ัดรอบการสง
่ สง
เบิกยาทุกเทีย
่ งคืน เพือ
่ ทีจ
่ ะ
่ ยาให้
ได้ ดาเนินการจ ัดสง
้
หน่วยบริการได้เร็วขึน
ปี งบประมาณ 2557
-
66
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 56 และ ปี 57
ิ ธิประโยชน์ดา้ นยา กาพร้า กลุม
สท
่ ยาต้านพิษ
1.เพิม
่ รายการยาในระบบและปร ับโปรแกรมการบริหารจ ัดการ
ปี งบประมาณ 2556
- ครอบคลุมยา 17 รายการ
ปี งบประมาณ 2557
- ต ัดยา Glucagon ออกจาก
รายการยาในโครงการ
้ อ
เนือ
่ งจากมีการใชน
้ ย ยา
ราคาแพง และมีการร ักษา
ด้วยวิธอ
ี น
ื่ ทดแทน ทงนี
ั้ ้
ย ังคงให้เบิกได้จนยาเดิม
หมด
- มียา Esmolol ให้เบิกได้แล้ว
67
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 55 และ ปี 56
ิ ธิประโยชน์ว ัคซน
ี EPI
สท
ี JE จากชนิด mouse brain เป็น Live
2.เปลีย
่ นแปลงชนิดว ัคซน
attenuated
ปี งบประมาณ 2556
ปี งบประมาณ 2557
ี JE ชนิด Live
- ใชว้ ัคซน
้ ที่
attenuated ในเขตพืน
้ ที่ สคร.
ภาคเหนือบน (พืน
10) โดยเบิกจ่ายตาม
แนวทางกรมควบคุมโรค
ี ชนิด
้ ทีท
- พืน
่ เี่ หลือใชว้ ัคซน
mouse brain เบิกจ่ายจาก
ระบบ VMI
ี JE
- สปสช. สน ับสนุนว ัคซน
ชนิด Live attenuated ใน
้ ทีภ
เขตพืน
่ าคเหนือบน
้ าม
้ ที่ สคร. 10) โดยใชต
(พืน
แนวทางกรมควบคุมโรค
ี ชนิด
้ ทีท
- พืน
่ เี่ หลือใชว้ ัคซน
mouse brain เบิกจ่ายจาก
ระบบ VMI
68
ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจ ัดการ
ปี 56 และ ปี 57
ิ ธิประโยชน์ว ัคซน
ี ป้องก ันโรคพิษสุน ัขบ้า
สท
4. แนวทางการบริหารสารวจปริมาณความต้องการของหน่วย
บริการ
ปี งบประมาณ 2556
ปี งบประมาณ 2557
- ปริมาณการสน ับสนุนเป็น
- ปี งบประมาณ 2557 ยกเลิก
ปริมาณทีไ่ ด้จากการยืนย ัน
การก ันงบประมาณ OP เพือ
่
้ื รวมตามมติทป
ของ สสจ. โดยขอให้ สปสช.
จ ัดซอ
ี่ ระชุม
เขตเป็นผูป
้ ระสานงานยืนย ัน
หารือแนวทางการบริหาร
ี ป้องก ันโรคพิษ
ยอดความต้องการของ
จ ัดการว ัคซน
หน่วยบริการก ับ สสจ.
สุน ัขบ้า ปี งบประมาณ 2557
69
การบริหารกองทุนปี งบประมาณ 2557
้ า่ ยสูงกรณี OP Refer
ค่าใชจ
ิ ธิ
1. จานวน 19 บาท / ประชากรผูม
้ ส
ี ท
(48,852,000 คน) เป็นเงินจานวน
928,188,000 บาท
2. เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายก ับหน่วยบริการ
ประจา โดยหน่วยบริการประจาจ่ายสว่ นที่
ไม่เกินเพดานต่อครงบริ
ั้
การ ที่ สปสช.
กาหนด และให้ สปสช. ทาหน้าทีใ่ นการห ัก
ชาระบ ัญชรี ะหว่างก ัน ( clearing house )
แทนหน่วยบริการประจา
ลาด ับ
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
1
งบประมาณ : งบ
เหมาจ่ายรายห ัว
ประเภทบริการกรณี
เฉพาะ
15 บาท
(725 ลบ.)
19 บาท
(928 ลบ.)
กองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
2
การบริหาร งปม.
ลาด ับ รายละเอียด
3
การจ่าย
ชดเชย
ปี 2556
ปี 2557
้ า
1) ค่าใชจ
่ ย
≤1,600 บาท ใช ้
เงินเหมาจ่ายรายห ัว
กรณีผป
ู ้ ่ วยนอก
ทว่ ั ไป ( OP Cap)
โดย สปสช. ห ักจาก
CUP/จ ังหว ัด
่ นเกินจาก 1)
2) สว
ใชเ้ งิน OP Refer ที่
เป็นกองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
้ า
1) ค่าใชจ
่ ย ≤1,600
บาท ใชเ้ งินเหมาจ่าย
รายห ัวกรณีผป
ู ้ ่ วยนอก
ทว่ ั ไป ( OP Cap) โดย
สปสช. ห ักจาก CUP/
จ ังหว ัด
่ นเกินจาก 1) ใช ้
2) สว
เงิน OP Refer ทีเ่ ป็น
กองทุนกลาง
ระด ับประเทศ
ลาด ับ
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
4
รายการที่
กาหนดราคา
กลาง
จานวน 171
รายการ
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
5
การต ัดยอด
ข้อมูล
รายเดือน
่ เดียวก ับ
เชน
ปี 56
6
การชาระบ ัญช ี
สปสช.ห ักชาระ
บ ัญชรี ะหว่างก ัน
แทน CUP/
จ ังหว ัด
สปสช.ห ักชาระ
บ ัญชรี ะหว่างก ัน
แทน CUP/จ ังหว ัด
การบริหารงบกองทุนฯ
ปี งบประมาณ 2557
้ ร ัง
งบบริการควบคุม ป้องก ันและร ักษาโรคเรือ
(บริการควบคุม ป้องก ันความรุนแรงโรคเบาหวานและความด ันโลหิตสูง)
้ ร ังและโรคเฉพาะ
แผนงานสน ับสนุนระบบบริการโรคเรือ
สาน ักสน ับสนุนระบบบริการทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ
74
มติคณะกก.หล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
13 กรกฎาคม 2552
1. สน ับสนุนและชดเชยการบริการ (On-top)
- ค้นหาผูป้ ่ วย DM/HT รายใหม่ระยะเริม่ แรก (Early Detection)
- ร ักษาผูป้ ่ วยตงแต่
ั้
ตน
้ (Prompt Rx)
- เพิม่ คุณภาพการร ักษาผูป้ ่ วย Improve Quality of Rx)
2. สน ับสนุนการบริหารและพ ัฒนาระบบบริการ DM & HT
3. งบประมาณสามารถเกลีย
่ ระหว่างรายการ 1 และ 2
ได้ตามความจาเป็นของระบบบริการ
ว ัตถุประสงค์
ี่ งและ
• เพิม
่ การเข้าถึงบริการ ควบคุม ป้องก ัน ร ักษา ภาวะเสย
้ นโรคเบาหวานและความด ันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซอ
(Secondary Prevention)
• ยกระด ับมาตรฐานคุณภาพบริการเพือ
่ ป้องก ันและชะลอ
้ นจากโรคเบาหวานและความด ันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซอ
(Quality Improvement of Care)
แผนยุทธศาสตร์ฯโรค DM/HT ระยะที่ 2 (2556-2560)
Goal
KSF
Major activities
KPI
1. ลดหรือชะลอการ
เกิดโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงใน
ี่ ง (Pre-DM
กลุม
่ เสย
& Pre-HT)
ี่ งและ
1. กลุม
่ เสย
ผู ้ป่ วยมีความรู ้และ
ทักษะดูแลตนเองเพือ
่
ชะลอการเกิดโรคและ
้
เกิดภาวะแทรกซอน
1. สนั บสนุนการพัฒนา
ระบบการจัดการตนเองของ
ผู ้ป่ วย (Self Management
Support) โดยกลไกชมรม
ผู ้ป่ วยในกองทุนฯท ้องถิน
่
1.จานวนกองทุนฯ
ท ้องถิน
่ ทีส
่ นั บสนุน
กิจกรรมชมรมในการ
ป้ องกันโรคและ
สนั บสนุนการดูแล
ี่ ง
ตนเองของกลุม
่ เสย
2. ลดหรือชะลอการ
้
เกิดภาวะแทรกซอน
ในผู ้ป่ วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
ด ้วยบริการทีค
่ รอบ
คลุมและมีคณ
ุ ภาพ
3. ลดอัตราป่ วยตาย
จากโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
้
หรือภาวะแทรกซอน
2. พัฒนาระบบข ้อมูล
2. หน่วยบริการ
สารสนเทศและสร ้างความ
สามารถจัดบริการดูแล
เข ้มแข็งให ้แก่ NCD board
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง(CCM)
ให ้เป็ นศูนย์กลางการ
อย่างเต็มรูปแบบ
บริหารจัดการโรคเรือ
้ รัง
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
3. สนั บสนุนการพัฒนา
ั ยภาพทีมสหสาขาวิชา
3. การพัฒนากาลังคน ศก
ี ในการจัดบริการควบคุม
ชพ
ตอบสนองต่อความ
้
ป้ องกันภาวะแทรกซอนจาก
ต ้องการพัฒนาระบบ
โรค DM/HT ทีม
่ ม
ี าตรฐาน
บริการโรคเรือ
้ รังและ
ปั ญหาตามบริบทของ 4. สนั บสนุนการผลิตและ
พืน
้ ที่
พัฒนากาลังคนด ้านบริหาร
จัดการโรคเรือ
้ รังอย่างมี
เป้ าหมายและต่อเนือ
่ ง
2.อัตราการความ
ครอบคลุมในการ
การคัดกรองภาวะ
้
แทรกซอนของโรค
DM/HT
3.อัตราการเข ้าถึงการ
ควบคุมความรุนแรงที่
ได ้คุณภาพตามเกณฑ์
4. อัตราการเกิดภาวะ
้
แทรกซอนจากโรค
DM/HT (หัวใจ ตาไต
เท ้า สมอง) และอัตรา
ป่ วยตายจากโรค
DM/HT
กรอบแนวทางบริหารงบควบคุมป้องก ันความรุนแรง
ของโรค DM/HT ปี งบประมาณ 2557
งบควบคุมป้ องกันความรุนแรงของโรค DM/HT
(801.240 ลบ.)
ค่าบริการ 2nd prevention
(748 ลบ.)
1) จัดสรรเป็ นวงเงินระดับจังหวัดตามจานวน
ผู ้ป่ วยทีม
่ ใี นทะเบียน : ความครอบคลุม
และคุณภาพบริการ 2nd prevention ใน
ั สว่ น = 60:40
สด
2) จ่ายเงินให ้หน่วยบริการ ตามข ้อเสนอของ
คณะกรรมการ NCD จังหวัด โดย
2.1) ไม่น ้อยกว่า 90% ให ้หน่วยบริการ
2.2) ไม่เกิน 10% ให ้เป็ นการดาเนินการ
ร่วมกันระดับจังหวัด เน ้นการ
ควบคุมป้ องกันตาบอดจากภาวะ
เบาหวานขึน
้ จอประสาทตา
ค่าสนับสนุนสง่ เสริมการ
จัดบริการ (53.240 ลบ.)
1) เพือ
่ พัฒนาระบบบริการ 2nd
prevention
2) พัฒนาบุคลากร
3) ระบบสารสนเทศและ M&E
แผนงานสนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดบริ การปี 2557
แผนงาน/โครงการ
ั
่ เสริมและสน ับสนุนศกยภาพบุ
1. สง
คลากรในการจ ัดการดูแล
้ นและการจ ัดการระบบเครือข่ายบริการ
ภาวะแทรกซอ
1.1 โครงการ System Manager
1.2 โครงการ Case Manager
1.3 โครงการ NCD Forum
1.4 โครงการพัฒนานักระบาดวิทยา
่ เสริมสน ับสนุนการจ ัดบริการดูแลควบคุมป้องก ัน
2. แผนงานสง
้ นผูป
ภาวะแทรกซอ
้ ่ วยฯ ในหน่วยบริการ
้
2.1 การพัฒนาระบบดูแลควบคุมป้ องกันภาวะแทรกซอนและการดู
แลเท ้าใน
ผู ้ป่ วยเบาหวาน
2.2 Community- based Diabetes Prevention Program in Thai Population
ปี งบประมาณ 2557
เป้ าหมาย
จานวนเงิน
20,500,000
17จว.ๆละ4คน
400 คน
1,000 คน
1-2 โครงการ
3,000,000
14,000,000
2,000,000
500,000
9,000,000
1 ระบบ
2,000,000
8จังหวัด/32cups
่ งทางการเข ้าถึงการวัดความดันโลหิตแก่ประชาชน/กลุม
ี่ ง/ผู ้ป่ วย
2.3 เพิม
่ ชอ
่ เสย
2.4 สนับสนุนการจัดการดูแลป้ องกันตาบอดในผู ้ป่ วยเบาหวาน
3. แผนงานติดตามและประเมินผล/พ ัฒนาระบบข้อมูล
3.1 ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู ้ป่ วยเบาหวานและความดันฯในหน่วยบริการ
โดย เครือข่ายวิจัยสถาบันแพทยศาสตร์ฯ (MedResNet)
3.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข ้อมูลวิจย
ั ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด(DAMUS)ระยะ 2
3.3 ตรวจเยีย
่ มติดตามสนับสนุนการดาเนินงานในพืน
้ ที่
่ เสริมการจ ัดบริการโรค DM/HT ในเขตสุขภาพ
4. สน ับสนุนและสง
รวม
3,000,000
3,000,000
77 จังหวัด
994 แห่ง+กทม.
2,000,000
14,582,600
13,000,000
1 ระบบ
1,000,000
5 พืน
้ ที่
13 เขต
582,600
9,157,400
79
53,240,000
ข้ อแตกต่ างการจัดสรรงบประมาณจากปี 2556
ั สว่ นของการ
1. ปรับสด
จัดสรรงบประมาณ
ในด ้านจานวนผู ้ป่ วย
ต่อคุณภาพการดูแล
รักษาผู ้ป่ วยจากเดิม
ั สว่ น 80 : 20
สด
เป็ น 60 : 40
2. สสจ. โดย NCD
Board สามารถกัน
งบประมาณไม่มากกว่า
ร ้อยละ 10 ของงบ
ค่าบริการระดับจังหวัด
เพือ
่ สนับสนุนการ
จัดบริการควบคุม
ป้ องกันภาวะแทรก
้ วมกันระดับ
ซอนร่
จังหวัด โดยปี 57 เน ้น
การควบคุมป้ องกันตา
บอดจากภาวะเบาหวาน
ขึน
้ จอประสาทตา
ข้อแตกต่างการจ ัดสรรงบประมาณจากปี 2556 (ต่อ)
ั สว่ น 40 %
3. ตัวชวี้ ด
ั ทีใ่ ชจั้ ดสรรงบคุณภาพในสด
(จากเดิมปี 56 ใช ้ 15 ตัวแต่ปี 57 ใช ้ 9 ตัว)ดังนี้ :• ด ้านคุณภาพการดูแลรักษาผู ้ป่ วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
1) อัตราผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ รี ะดับ HbA1c น ้อยกว่า 7%
2) อัตราผู ้ป่ วยเบาหวานทีม
่ แ
ี ผลทีเ่ ท ้า
3) อัตราผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงมีคา่ BP น ้อยกว่า
140/90 mmHg
ข้อแตกต่างการจ ัดสรรงบประมาณจากปี 2556 (ต่อ)
้
• ด ้านความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนใน
ผู ้ป่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4) อัตราการตรวจ HbA1c อย่างน ้อย 1 ครัง้ ต่อปี
5) อัตราการตรวจ LDL หรือ lipid Profile อย่างน ้อย 1ครัง้ ต่อ
ปี (ในผู ้ป่ วยเบาหวาน)
6) อัตราการตรวจ Micro albumin อย่างน ้อย 1 ครัง้ ต่อปี
7) อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน ้อย 1 ครัง้ ต่อปี
8) อัตราการตรวจเท ้าอย่างละเอียด อย่างน ้อย 1 ครัง้ ต่อปี
9) อัตราการตรวจ LDL หรือ lipid Profile อย่างน ้อย 1ครัง้ ต่อ
ปี (ในผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูง)
ต ัวชวี้ ัดการว ัดผลงานโรค DM/HT ปี 2557
1. ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได ้ดี
2. ร ้อยละผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมความดัน
โลหิตได ้ดี
3. อัตราการเข ้าถึงบริการของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน
เทียบกับอัตราความชุกของการเกิดโรค
4. อัตราการเข ้าถึงบริการของผู ้ป่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงเทียบกับอัตราความชุกของการเกิดโรค
5. อัตราจานวนผู ้ป่ วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
้
ได ้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน
กองทุนโรคไตวาย
นิ่ว
Hemophilia
Leukemia & Lymphoma ,BMT
Heart transplantation
Pediatric Liver transplantation
Cornea Transplantation
84
การบริหารจัดการเฉพาะโรค
ปี งบประมาณ 2557
ว ัตถุประสงค์
•
•
•
•
เพิม
่ การเข้าถึงบริการ
ได้ร ับบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ/มาตรฐาน
ได้ร ับบริการสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
หน่วยบริการ ได้ร ับชดเชยรวดเร็ว เป็นธรรม และ
้ ที่
เกิดการพ ัฒนาเครือข่ายระบบบริการในพืน
นิว่ ในทางเดินปั สสาวะ
เงือ
่ นไขการชดเชย
้ า
1. เป็นค่าใชจ
่ ยรวมค่าตรวจ ค่าบริการร ักษา
้ นและค่าใชจ
้ า
ภาวะแทรกซอ
่ ยทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ
2. กรณีเข้าร ับบริการหลายวิธ ี จ่ายรายการทีส
่ ง
ู สุดรายการ
เดียว
3. หน่วยบริก ารท งร
ั้ ัฐ เอกชนทีใ่ ห้บริก ารสลายนิว่ (ESWL)
ี้ างการแพทย์และมีเงือ
ต้องให้บริการโดยมีขอ
้ บ่งชท
่ นไขที่
ั
่ ประว ัติพร้อมหล ักฐานทีแ
ชดเจน
และต้องสง
่ สดงว่าผูป
้ ่ วย
จาเป็นต้องร ักษาด้วยวิธ ี ESWL ให้สปสช.หรือ สปสช.เขต
หรือ คณะแพทย์ท ส
ี่ ปสช.มอบหมายพิจารณาอนุม ัติก่อ น
่ ผลการร ักษาให้พจ
ดาเนินการ และสง
ิ ารณาเมือ
่ ให้บริการ
เสร็จทุกครงั้ ก่อนขอเบิกค่าบริการสลายนิว่
86
อัตราการจายชดเชยค
าบริ
การ ตามหลักเกณฑ ์ ปี 2557
่
่
ราคา (บาท) /ครัง้
จาย
รพ.
่
วิธก
ี ารรักษา
Class 1
Open / PCNL
ผาตั
่ ดแบบเปิ ด
25,000
Class 2
ส่องกลอง
้
Class 3
ESWL
สลายนิ่วดวยเครื
อ
่ ง
้
16,000
A
B
6,500 ตอครั
ง้
่
16,000 ตอความส
าเร็จ
่
หมายเหตุ การเหมาจายตามราคากลางที
่
่
87
กาหนด โดยไมหั
่ กเงินเดือน
โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia)
หน่วยบริการทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนให ้การรักษา
1. รพศ.สระบุร ี
2. รพศ.พระนครศรีอยุธยา
3. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หลักเกณฑ์
การจ่ายชดเชยค่าบริการ
1. กรณีเลือดออกในระยะเริม
่ ต้น(Early Bleeding) จ่ายเพิม
่ จากอ ัตราเหมาจ่ายรายห ัว ค่า
่ ต่อเฉพาะโรคทีไ่ ด้ขน
Factors เข้มข้นจ่ายให้หน่วยบริการร ับสง
ึ้ ทะเบียนก ับ สปสช. ในอ ัตรา
2. กรณีเพือ
่ รักษาอาการเลือดออกรุนแรงทีเ่ ป็ นอันตรายถึงชวี ต
ิ หรือผ่าตัดฉุ กเฉิน (Life
Threatening Bleeding and Emergency Surgery) จ่ายเพิม
่ จากระบบ DRG ตาม
้ งแต่ไม่เกิน120,000 บาท/ครัง้ ของการนอนโรงพยาบาล
มูลค่าแฟคเตอร์เข ้มข ้นทีใ่ ชจริ
(ไม่จากัดจานวนครัง้ )
Leukemia & Lymphoma
หน่วยบริการทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนให ้การรักษา
1. รพศ.สระบุรี
2. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แนวทางการจ่ายชดเชยบริการ
รายการ
Leukemia &
Lymphoma
[รายใหม่]
ปี งบประมาณ 2557
การชดเชย
้ า
จ่าย DRGs + On top ค่าใชจ
่ ยอืน
่ ๆ
่ ค่ายา ค่าร ังสรี ักษา
ทีม
่ รี าคาแพง เชน
ค่าตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ **
Acute Leukemia จ่ายตาม
protocol
่ ข้อมูล
การสง
Key ข้อมูลผ่าน E-Claim
BMT
( Bone marrow
transplantation )
-เหมาจ่าย 800,000 บาท ตามเกณฑ์
ทีก
่ าหนด
-โควต้า 30 ราย
HEART
TRANSPLANTATION
เป้าหมายการบริการ
จานวนผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัดเปลีย
่ น
หัวใจ
30 ราย
92
การบริหารจัดการ
ิ ธิ UC เป็ นผู ้ป่ วยหัวใจวายอย่างรุนแรงและไม่
- ผู ้มีสท
สามารถรักษาด ้วยวิธอ
ี น
ื่
- ได ้รับการประเมินจากแพทย์วา่ มีความเหมาะสมทีจ
่ ะ
ได ้รับการผ่าตัดเปลีย
่ นหัวใจ
การชดเชย
- ค่าใชจ่้ ายในการให ้บริการผ่าตัด
- ค่าใชจ่้ ายหลังการผ่าตัด
- ค่ายากดภูมค
ิ ุ ้มกัน
93
การชดเชย
รายการทีร่ วมอยูช
่ ุดบริการ
้ า
2. ค่าใชจ
่ ยหล ัง Protocol -Myocardium biopsy
ค่าทา Echocardiogram , ค่า
การผ่าต ัด
ราคาเหมา
จ่าย
30,000
ิ้ เนือ
้ ,ค่าตรวจ
อุปกรณ์ ค่าตรวจชน
ทางห้องปฏิบ ัติการ , ค่าบริการทาง
การแพทย์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรง
3. ค่ายากด
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
หล ังผ่าต ัด ๑- ๖ เดือน
หล ังผ่าต ัด ๗ - ๑๒ เดือน
หล ังผ่าต ัด ๑๓ - ๒๔ เดือน
้ ไป
หล ังผ่าต ัด ๒๕ เดือนขึน
30,000
25,000
20,000
15,000
94
PEDIATRIC LIVER TRANSPLANTATION
การปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีทอ
่ น้ าดีตบ
ี ตันแต่กาเนิด
การบริหารจัดการ
ิ ธิ UC เป็ นผู ้ป่ วยเด็กตับวายจากท่อน้ าดีอด
- ผู ้มีสท
ุ ตันตัง้ แต่
กาเนิดหรือตับวายจากสาเหตุอน
ื่ ๆ
- ได ้รับการประเมินจากแพทย์วา่ มีความเหมาะสมทีจ
่ ะได ้รับ
การผ่าตัด
การชดเชย
- ค่าใชจ่้ ายในการให ้บริการผ่าตัด, ค่าใชจ่้ ายหลังการผ่าตัด
- ค่ายากดภูมค
ิ ุ ้มกัน
95
การชดเชย
รายการทีร่ วมอยูช
่ ุดบริการ
้ า
2. ค่าใชจ
่ ย Protocol -Liver biopsy
หล ังการผ่าต ัด ค่าตรวจ ultrasound ค่า
ิ้ เนือ
้ ค่า
อุปกรณ์ ค่าตรวจชน
ตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
ค่าบริการทางการแพทย์อน
ื่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรง
3. ค่ายากด
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
หล ังผ่าต ัด
หล ังผ่าต ัด
หล ังผ่าต ัด
หล ังผ่าต ัด
๑- ๖ เดือน
๗ - ๑๒ เดือน
๑๓ - ๒๔ เดือน
้ ไป
๒๕ เดือนขึน
ราคา
เหมาจ่าย
10,000
30,000
25,000
20,000
15,000
96
Cornea Transplantation
้ า่ ย Cornea Transplantation
• สน ับสนุนค่าใชจ
ภายใต้โครงการความร่วมมือก ับศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย
• อ ัตราจ่าย
– ค่าจ ัดหา จ ัดเก็บและร ักษามาตรฐานคุณภาพ
ดวงตาๆละ 20,000 บาท
– ค่าผ่าต ัดและค่าร ักษา เบิกจ่ายตามเกณฑ์
DRG
ขอบคุณค่ะ
98

similar documents