طرح تحول نظام سلامت

Report
‫به نام‬
‫خدا‬
‫‪1‬‬
‫کمیته اجرایی بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سالمت‬
‫‪ -2‬ستاد اجرای برنامه تحول سالمت دانشکاه‬
‫‪ -3‬ستاد اجرایی برنامه تحول سالمت شهرستان‬
‫‪ -4‬ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت بیمارستان‬
‫‪3‬‬
‫محورهای برنامه یحول نظام سالم‬
‫‪ ‬برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابستته بته و ارت بهداشت‬
‫و درمان و آمو ش پزشکی‬
‫‪ ‬حمای ا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬
‫‪ ‬برنامتته حضتتور پزشتتکان متمقت م تتی در بیمارستتتان هتتای وابستتته بتته و ارت بهداشت و‬
‫درمان و آمو ش پزشکی‬
‫‪ ‬برنام تته اری تتای خ تتدمات وتزت ت در بیمارس تتتان ه تتای وابس تتته ب تته و ارت بهداش ت و درم تتان و‬
‫آمو ش پزشکی‬
‫‪ ‬برنام تته اری تتای یی ی ت هترین ت در بیمارس تتتان ه تتای وابس تتته ب تته و ارت بهداش ت و درم تتان و‬
‫آمو ش پزشکی‬
‫‪ ‬برنامه ح اظ مالی ا بیماران صعب العالج‬
‫‪ ‬برنامه یروتج ایمان طبیعی‬
‫‪4‬‬
‫‪ -1‬برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری‬
‫‪ ‬هدف یلی‪:‬‬
‫ح اظت متالی شتنروندان در برابتتر هزتنته هتای ستالم ا طرتتتق ستاماندمی یتامین ختدمات بیمارستتانی و‬
‫کاهش پرداخ سن بیماران‬
‫‪ ‬اهداف اختقاص ی‪:‬‬
‫ کاهش پرداخ مست ی بیماران واجد بیمه سالم به میزان ‪ %10‬کل هزتنه بستری‬‫ جروگیری ا ارجاع بیماران برای خرتد دارو‪ ،‬یجنیزات و لوا م مقرفی پزشکی‬‫‪ ‬شمول دستورالعمل‬
‫ یمامی بیمارستان های وابسته به و ارت بهداش و درمان و آمو ش پزشکی‬‫‪ ‬بسته خدمات ‪:‬‬
‫ دارو و یجنیزات و مرزومات پزشکی ( یح پوشش بیمه پایه ت خارج ا پوشش بیمه پایه‬‫‪ -‬خدمات تشخیص ی و درمانی‬
‫‪5‬‬
‫برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری‬
‫‪ ‬ختتدمات تشخیصت ی و درمتتانی ختتارج ا پوشتتش بیمتته بتته ییتتر ا متتوارد یتتل یحت‬
‫پوشش برنامه می باشد‪:‬‬
‫ هزتنه های جراحی و تشخیص ی و درمانی تبایی‬‫ هزتنه اقام در ایاق یک یمته‬‫‪ -‬هزتنه اقام در ایاق ‪vip‬‬
‫ هزتنه خدمات ناش ی ا ضرب و جرح‬‫‪ -‬خدمات مشمول بیمه یکمیلی ( تعندات بیمه یکمیلی طبق روال قبل اجرا‬
‫‪6‬‬
‫می شود‪).‬‬
‫برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری‬
‫‪ ‬نجیره یامین خدمات تشخیص ی و درمانی ‪:‬‬
‫ بیمارستتتان موظتتا است یمتتامی ختتدمات متتورد نیتتا بیمتتار یتته در ونرست بیمتته پایتته و برنامتته‬‫می باشد را به بیماران عرضه نماید‪.‬‬
‫‪ -‬در صتتورتی یتته بیمارستتتانی امکتتان ارامتته همتته ختتدمات متتورد نیتتا بیمتتاران را نداشتتته باشتتد بتتر‬
‫اساس نجیره ارجاع بین بیمارستانی مقوب ستاد دانشگاه عمل می نماید‪.‬‬
‫ مس تتتولی و هزتن تته ن تتل و انت تتال بیم تتاران ب تته عن تتده بیمارس تتتان ارج تتاع دهن تتده‬‫باشد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫م تتی‬
‫نحوه تنظیم صورتحساب بیماران‬
‫نوع‬
‫خدمت‬
‫سهم‬
‫بیمه‬
‫پایه‬
‫سهم‬
‫سهم بند‪1.2.‬‬
‫د‪1.2.1‬‬
‫بیمه‬
‫یارانه ‪ 2‬ماده‬
‫ماده ‪6‬‬
‫تکمیلی‬
‫‪6‬‬
‫سالمت‬
‫سهم‬
‫بیمار‬
‫جمع کل‬
‫‪ -2‬برنامه حمای ا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬
‫‪ ‬هدف یلی‪:‬‬
‫• اری ای یی ی خدمات ستالم در منتاطق یمتتر یوستعه یاوتته یشتور ا هتدف اوتزا ش دستر ت ی متردم بته‬
‫خدمات سالم‬
‫‪ ‬هدف اختقاص ی ‪:‬‬
‫• جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق یمتر یوسعه یاوته‬
‫• اری ای عدال در دستر ی و بهره مندی مردم به خدمات سالم در مناطق محروم‬
‫• کاهش پرداخ ا جیب مردم‬
‫• ساماندمی مناسب یر نظام ارجاع در سطح یمقص ی در مناطق یمتر یوسعه یاوته‬
‫• حذف پرداخ های ییررسمی در این مناطق‬
‫• اجرای صحیح نظام سطح بندی در بمش نیروی انسانی‬
‫‪ ‬شمول دستورالعمل‪:‬‬
‫• کریه پزشکان متمق‬
‫‪9‬‬
‫و پزشکان شایل دراورژانس بیمارستان ها‬
‫برنامه حمای ا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬
‫نحوه امتیا دمی به شنر‪ /‬شنرستان بر اساس معیار های‬
‫‪ ‬ضرتب محرومی‬
‫‪ ‬درجه بدی آب و هوا‬
‫‪ ‬مر ی و ییر مر ی بودن‬
‫‪ ‬جمعی شنر‬
‫‪ ‬امتیا مر وط به شرایط اجتماعی ت اقتقادی ت ورهنگی و تسنیالت جذب پزشک‬
‫دسته بندی شنر‪ /‬شنرستان‬
‫الا )شنرستان های با امتیا ‪ 61‬و بیشتر‬
‫ب) شنرستان های بین ‪ 51‬یا ‪ 60‬امتیا‬
‫ج) شنرستان های بین ‪ 41‬یا ‪ 50‬امتیا‬
‫د) شنرستان های بین ‪ 31‬یا ‪40‬‬
‫حمای ا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬
‫معیار های ار تابی عمرکرد پزشکان‬
‫ردیا‬
‫معیارها‬
‫مبنای گزارش‬
‫امتیا‬
‫‪1‬‬
‫رضای معاون درمان‬
‫معاون درمان‬
‫یا ‪ 30‬امتیا‬
‫‪2‬‬
‫رضای بیمارا ن ا پزشک‬
‫بیماران بمش‬
‫یا ‪ 40‬امتیا‬
‫‪3‬‬
‫رضای حو ه مدیرتتی ا عمرکرد پزشک‬
‫رمیس بیمارستان‬
‫یا ‪ 30‬امتیا‬
‫برنامه حمای ا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬
‫‪ ‬اصلی یرتن معیارهای ار تابی عمرکرد پزشکان‬
‫‪ -‬انجام به موقع وتزت بیماران‬
‫ تعیین یکریا بیماران اورژانس در حداقل مان ممکن‬‫ حضور به موقع در ایاق عمل و حضور سریع بر بالین بیمار‬‫‪ -‬رعای اندیکاسیون های بستری در بمش های درمانی‬
‫ رعای گایدالین های ابالغی و ارت بهداش‬‫ حضور ویزیکی در مریز درمانی‬‫‪ -‬انجام م یمی و آنکالی حسب نیا دانشگاه‬
‫‪12‬‬
‫‪ -3‬برنامه حضور پزشکان متمق‬
‫م ی در یمارستان‬
‫‪ ‬هدف یلی‪:‬‬
‫• بهره مندی به هنگام مردم ا خدمات درمانی ا طرتق حضور دام پزشکان متمق‬
‫‪ ‬هدف اختقاص ی ‪:‬‬
‫• ارامه به موقع خدمات درمانی‬
‫• پاسخگویی ‪ 24‬ساعته بیمارستان‬
‫• تعیین یکریا بیماران یوسط متمق مر وط در بمش اورژانس‬
‫• انجام به موقع وتزت بیماران‬
‫• اوزا ش رضایتمندی مردم‬
‫‪ ‬شمول دستورالعمل ‪:‬‬
‫• پزشکان متمق‬
‫‪ ‬مرایز مشمول طرح ‪:‬‬
‫• بیمارستان های باالی ‪ 64‬یم وعال‬
‫‪13‬‬
‫در بیمارستان‬
‫برنامه حضور پزشکان متمق‬
‫م ی در یمارستان‬
‫‪ ‬الزامات پزشکان‬
‫‪ ‬کریه پزشکان م ی مکرا به‪:‬‬
‫‪ ‬رعای مقو ات و پرویکل مقوب یمیته تعیین یکریا بیماران‬
‫‪ ‬رعای اندیکاسیون های بستری‬
‫‪ ‬وتزت به موقع و تعیین یکریا بیماران اورژانس‬
‫‪‬یمام بیماران بستری یح نظر اورژانس پیش ا یرخی‬
‫‪14‬‬
‫یوسط متمق‬
‫م ی وتزت شده باشند‪.‬‬
‫برنامه حضور پزشکان متمق‬
‫م ی در یمارستان‬
‫ار تابی عمرکرد پزشکان متمق‬
‫مبنای گزارش‬
‫امتیا‬
‫ردیا‬
‫معیارها‬
‫‪1‬‬
‫رضای ا عمرکرد پزشک متمق‬
‫معاون درمان‬
‫یا ‪ 30‬امتیا‬
‫‪2‬‬
‫رضای ا عمرکرد پزشک متمق‬
‫مدیر شبکه‬
‫یا ‪30‬امتیا‬
‫‪3‬‬
‫رضای ا عمرکرد پزشک متمق‬
‫رمیس بیمارستان‬
‫یا ‪40‬امتیا‬
‫‪ -4‬برنامه اری ای یی ی خدمات وتزت در بیمارستان‬
‫‪ ‬هدف یلی ‪:‬‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫حدایثر است اده ا امکانات آمو ش ی‬
‫اوزا ش انگیزه ارامه دهندگان خدم‬
‫اری ای یی ی وتزت‬
‫ماندگاری پزشکان در بمش دولتی‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اوزا ش انگیزه ارامه دهندگان خدمات و ماندگاری پزشکان‬
‫ح ظ و اوزا ش تعداد اعضای هیئ عرمی یمام وق‬
‫استاندارد سا ی و اری ای یی ی در ارامه خدمات وتزت سرپایی‬
‫اوزا ش رضای بیماران مراجعه یننده‬
‫تغییر روتار پزشکان و ایجاد یمایل به سم وعالی در کرینیک وتژه‬
‫‪ ‬هدف اختقاص ی‪:‬‬
‫‪ ‬شمول دستورالعمل‪:‬‬
‫‪-‬پزشکان ییرهیئ عرمی‬
‫‪16‬‬
‫‪ -‬اعضای هیئ عرمی یمام وق جغراویایی‬
‫‪ -5‬برنامه اری اء یی ی هترین بیمارستان ها‬
‫‪ ‬هدف یلی ‪:‬‬
‫۔ یکپتتار گی یمتتی و یی تتی ختتدمات هترین ت و استتتاندارد ستتا ی آاهتتا بتتر استتاس نیا هتتا و انتظتتارات خ تدم‬
‫گیرندگان‬
‫‪ ‬اهداف اختقاص ی‪:‬‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫۔‬
‫ریبه بندی یی ی خدمات هترین بیمارستان ها یح پوشش‬
‫اری ای یی ی خدمات هترین در همه بیمارستان ها‬
‫ایجاد تعرت ی واحد ا یی ی خدمات هترین بیمارستانی‬
‫پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدمات هترین‬
‫نظارت ‪ ،‬ار تابی و پا ش مستمر یی ی خدمات هترین‬
‫ایجاد وضای رقابتی در بهبود خدمات هترین‬
‫اوزا ش رضایتمندی بیماران و همراهان‬
‫‪ ‬شمول دستورالعمل‪:‬‬
‫۔ همه بیمارستان های یح پوشش و ارت بهداش‬
‫‪17‬‬
‫برنامه اری اء یی ی هترین بیمارستان ها‬
‫‪ ‬نحوه ار تابی و ریبه بندی‬
‫‪ ‬ریبه بندی بیمارستان ها به گروه های (سه ستاره ت سه ستاره مثب ت نار ستاره و پنج ستاره)‬
‫‪ ‬در طت تتول ‪ 6‬مت تتاه اول است تتترایژی اری ت تتای ست تتطح خت تتدمات هترین ت ت بت تته صت تتورت حمت تتایتی خواهت تتد بت تتود یت تتا کریت تته‬
‫بیمارستان ها به حداقل سه ستاره دس یابند‪.‬‬
‫‪ ‬ظترف متتدت یتتک متتاه اول ا ابتتالب برنامتته یتتی ار تتتاب وظی تته دارد نیا هتتای هتتر بیمارستتتان و بتتراورد هزتنته هتتای‬
‫بهبود وضع موجود برای رسیدن به استانداردهای سه ستاره را اعالم نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬اولوت اجرا‬
‫ت تعتداد و یی یت یمت هتای بستتری بیمتاران ت میتز یتذای بیمتار ت یی یت تشتک ت پتتو و محح ته و بتالش ت یجنیتزات‬
‫مر توط بته یمت ت یی یت و ینتوع یتذای بیمتار ت پترده و پتاراوان و انتواع جدایننتده هتا ت وضتای ویزیکتی ایتاق بیمتار ت‬
‫وضای انتظار و امکانات همراه بیمار ت نیروی انسانی مراقب بیمار ت سیست سرما ش و گرما ش وضتای بستتری ت‬
‫سرویس های بهداشتی و حمام ت سیست احضار پرستار‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -6‬برنامه ح اظ مالی ا بیماران صعب العالج ‪ ،‬خاص و نیا مند‬
‫‪ ‬هدف یلی ‪:‬‬
‫‪ ‬ح اظ مالی ا بیماران نیا مند برابر هزتنه های یمرشکن سالم‬
‫‪ ‬اهداف اختقاص ی ‪:‬‬
‫‪ ‬پوشش ورانشیز و هزتنه خدمات ییر بیمه ای ضروری‬
‫‪ ‬پوشش ورانشیز موارد بستری بیماران نیا مند مبتال به بیماریهای ییر وتژه‬
‫‪ ‬شناسایی و ثب نام بیماران مبتال به بیماری های وتژه‬
‫‪ ‬یوسعه مراقبتهای نظام مند ا بیماران وتژه‬
‫‪ ‬بیماری های مشمول برنامه ‪:‬‬
‫ت همتتوویلی ت یاالستتمی ت ام اس ت دیتتالیز ختونی ت دیتتالیز صت ایی ت پیونتد کریتته ت کاشت حرتتزون ت ستترطان ت‬
‫ستتوختگی ت بستتتری طتتوالنی متتدت در بمتتش هتتای وتتتژه ت بیماریهتتای روانتتی ت پیونتتد اعضتتا و وتتراه آوری ت‬
‫‪ bmt‬ت مسمومیتها ت اسکولیو ت صرع م اوم به درمان ت هپایی م اوم در یاالستمی و همتوویلی ت جراحتی‬
‫‪ DBS‬برای بیماران پاریینسون و د ستونی‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -7‬برنامه یروتج ایمان طبیعی‬
‫‪ ‬هدف یلی ‪:‬‬
‫۔ اری ای شاخ های سالم مادران و نو ادان ا طرتق کاهش سزارتن‬
‫‪ ‬اهداف اختقاص ی‪:‬‬
‫۔ کاهش میزان سزارتن به میزان ده درصد یا پایان سال ‪93‬‬
‫۔ اوزا ش رضایتمندی مادران باردار ا طرتق ح ظ حرت خقوص ی با بهینه سا ی وضای ویزیکی ایاق ایمان‬
‫۔ کاهش پرداخ ا جیب مردم‬
‫۔ اوزا ش انگیزه ارامه دهندگان خدم جن اوزا ش میزان ایمان طبیعی‬
‫‪ ‬شمول دستورالعمل‪:‬‬
‫۔ همه بیمارستان های یح پوشش و ارت بهداش‬
‫‪‬راهکار ها‬
‫ت رایگتتان شتتدن ورانشتتیز ایمتتان طبیعتتی ت تعرتتتا تعروتته تشتتوت ی متتا اد تعروتته مقتتوب جن ت ارامتته دهنتتدگان ختتدم ت‬
‫پرداخ حق الزحمته بههوشت ی جنت متمققتین بههوشت ی جنت انجتام ایمتان بتی درد ت ارامته تستنیالت بترای پزشتکان‬
‫و ماماهای ییر شایل ت بهینه سا ی وضای بروک ایمان‬
‫‪20‬‬
21

similar documents