Due Diligence

Report



Poprvé se objevila v USA v souvislosti s
Securities Act 1933
Pojem Due Diligence byl tehdy použit jako
jistý druh ochrany pro makléře při nákupu
cenných papírů
Termín se původně týkal veřejných investic,
postupem času se rozšířil i do soukromého
sektoru.





DD obchodních operací
DD investičních fondů
DD v občanských soudních sporech – vyhnout
se ublížení další straně, které by se spor mohl
dotýkat
Obrana zločince – strict liability (plná
zodpovědnost)
Environmentální DD – vyhnutí se
zodpovědnosti




Původem pojem z amerického práva
Přeloženo do češtiny: „náležitá (obvyklá)
opatrnost“
Přenesený význam je tzv. „audit pro zvláštní
účely“
Jedná se o analýzu podniku, zejména v
oblasti práva, daní a financí s cílem zobrazit
silná a slabá místa podniku a rizika spojená s
jeho převzetím




Pojem se používá v souvislosti s nárůstem a
rozvojem vlastnických kapitálových transakcí
Běžný příklad: nejčastěji se uvádí proces
prováděný v různých průmyslových odvětvích,
kdy potenciální akvizitor evaluuje cílovou
společnost či aktiva pro akvizici.
Evaluace: hodnocení, stanovení hodnoty
Akvizice: získání, přírůstek



Zadává ji akvizitor - společnost, která má
zájem koupit podíl nebo jinak získat
společnost, u které se pak DD provádí. – tzn.
Provádí se při nějakém transferu společnosti
Výsledkem je hodnotící zpráva
DD je určena pro objednatele, nikoliv pro
širokou veřejnost



Základní zaměření zprávy je z velké části
určeno a ovlivněno požadavky, záměrem
klienta, zadáním zakázky
Zpráva pak rekapituluje získané údaje a
poznatky zaměřené na ty skutečnosti, které
mají pro objednatele klíčový význam
Obsahem část oje seznámení objednatele s
historií a činností podniku, fungováním
společnosti jako celku a jednotlivými
produkty podniku


V rámci DD auditor hledá tzv. „kostlivce ve
skříni“, neboli potenciální rizika
Hlavním cílem auditu pro zvláštní účely je v
první řadě poskytnout informace o
potenciálních daňových a účetních rizicích,
včetně vyčíslení možných finančních dopadů


Rozbory majetku, závazků a výsledků
hospodaření s posouzením rizik doměrků
daní, pokut od kontrolních orgánů a dalších
nesrovnalostí
Zpráva se věnuje výsledkům jednotlivých
kontrolních testů a rozborů – smyslem je
ověření skutečností definovaných v předmětu
zakázky




Detailní všeobecná kontrola kvality účetnictví
Důraz na nejvýznamnější hospodářské
operace podniku a správnost zachycení v
účetních uzávěrkách, soulad s platnými
předpisy
Analýza dříve provedených významných
finančních operací
Nestandardní operace – převod jmění na
jediného, štěpení podniku – účetní a daňové
dopady




Kontroly výsledků hospodaření za určité
období
Zaměřují se na výnosy, provozní výsledky
hospodaření a zisk po zdanění
Jednotlivé ukazatele se srovnávají např. podle
období, nebo analyzují nestandardní výkyvy
Doprovázeno analýzou použitých postupů
vykazování, účtování, oceňování a všech
druhů daní (z příjmů a přidané hodnoty)

Součástí zprávy bývá i ověření klíčových
položek aktiv a pasiv uvedených v rozvaze
• Prověřuje korporační záležitosti, smlouvy
společnosti, pracovní smlouvy, úvěrové
smlouvy, smlouvy o pořízení klíčového
majetku



Součástí zprávy mohou být i doporučení nebo
navrhovaná opatření týkající se zjištěných
nesprávností a nesrovnalostí
Každá Due Diligence je jiná, závidí na tom, co
požaduje objednatel
Podstatné je, že Due Diligence je vždy
prováděna za konkrétním účelem a jedná se
podrobnou kontrolu požadovaných ukazatelů

similar documents