Ćwiczenia do powstań narodowych.

Report
Ćwiczenia do powstań
narodowych.
Powstanie kościuszkowskie,
listopadowe, styczniowe
a. Tadeusz Kościuszko
b. Edward Dembowski
c. Romuald Traugutt
d. Józef Chłopicki
Powstanie kościuszkowskie,
listopadowe, styczniowe
Data wybuchu:
a. 1830
b. 1794
c. 1863
d. 1846
Powstanie kościuszkowskie,
listopadowe, styczniowe
Bitwa:
a. Maciejowice
b. Ostrołęka
c. Małogoszcz, Żyrzyn, Opatów
d. Płowce
Powstanie kościuszkowskie,
listopadowe, styczniowe
Skutki:
a. III rozbiór Polski
b. Wprowadzenie nazwy Kraj
Nadwiślański
c. Uwłaszczenie chłopów w Galicji
d. Wielka Emigracja
Zaznacz L, jeżeli represje dotyczą powstania
listopadowego, lub S, jeżeli dotyczą powstania
styczniowego:
a. Podział kraju na gubernie
b. utrzymanie stanu wojennego
c. Budowa Cytadeli w Warszawie
d. Wprowadzenie języka rosyjskiego w administracji
e. zlikwidowanie Sejmu oraz armii Królestwa Polskiego
f. zniesienie obowiązywania konstytucji Królestwa
Polskiego
g. zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego i
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
h. likwidacja odrębności Królestwa Polskiego – zmiana
nazwy na Kraj Nadwiślański.
Rozwiązania
a. L
b. S
c. L
d. S
e. L
f. L
g. L
h. S
„My z Tobą rozmawiać chcemy,
lecz Vater unser nie rozumiemy
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”
Vater Unser (niem.) – Ojcze nasz
Którego wydarzenia dotyczy zaprezentowany powyżej fragment
wiersza?
Strajk dzieci we Wrześni
Uzupełnij zdania, tak były prawdziwe.
Wpisz w każdą lukę odpowiedni termin
I. Niemiecka instytucja państwowa założona w 1886 roku na
mocy uchwały sejmu pruskiego w celu wykupywania ziemi w
zaborze pruskim z rąk Polaków i osiedlania na niej niemieckich
osadników to…..
II. Potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej,
utworzonej w 1894 roku w Poznaniu w celu germanizacji ziem
polskich w zaborze pruskim to….
III. Bezwzględne wydalenie przez rząd pruski ze wschodnich
prowincji Prus ponad 26 tys. Polaków, poddanych cara Rosji i
cesarza Austrii to…..
IV. Polityka i walka ideologiczna prowadzona w latach 1871-1878
w Niemczech z inicjatywy kanclerza Ottona von Bismarcka
przeciw opozycji katolickiej to……
I. Komisja Kolonizacyjna
II. Hakata
III. Rugi pruskie
IV. Kulturkampf
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Książę Adam Jerzy Czartoryski był
założycielem i przywódcą ugrupowania
emigracyjnego pod nazwą
a. Hotel Lambert
b. Gromady Ludu Polskiego
c. Komitet Narodowy Polski
d. Towarzystwo Demokratyczne Polskie
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Mapa przedstawia przebieg
a. powstania listopadowego
b. powstania styczniowego
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Mapa przedstawia przebieg
a. powstania listopadowego
b. powstania styczniowego
Zdjęcia związane są z
a. powstaniem styczniowym
b. powstaniem listopadowym
Nie umiem powiedzieć, w jakim wieku dziecko przyswaja sobie pojęcia
polityczne; ale zdaje się, że takie chwytane z powietrza słowa, jak Moskale,
żandarm, Cytadela, Apuchtin, niosły z sobą najwcześniejsze obrazy,
spowijające beztroskie dzieciństwo atmosferą nieuchwytnej grozy.
Byłem brzdącem, kiedy rodzice przeprowadzili się. Inny klimat, żadnego
widocznego ucisku – Mickiewicz w szkole, Kościuszko, Polska na co dzień i od
święta. Wszystkie tamte pojęcia stały się nagle nieaktualne.
Na podstawie: T. Boy-Żeleński1, Znaszli ten kraj?..., Wrocław 2004.
1 Tadeusz Żeleński, pseudonim literacki Boy (1874–1941) – polski pisarz,
poeta-satyryk, lekarz, działacz społeczny.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem
A. pruskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim.
B. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem pruskim.
C. austriackim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim.
D. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.
Ilustracja i mapa do kolejnego
zadania
Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do
każdego zdania właściwą odpowiedź spośród
oznaczonych literami A–C.
Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrody Nobla z
fizyki i 16.1. ____.
Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru
znalazło się w granicach 16.2. ____.
Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi z 16.3.
____ .
16.1. A. chemii B. biologii C. medycyny
16.2. A. Austrii B. Prus
C. Rosji
16.3. A. I połowy XX w. B. II połowy XX w. C. I
połowy XXI w.
Teksty do zadania.
1. Prezes Rządu Narodowego w okresie powstania
listopadowego. Przywódca ugrupowania
emigracyjnego zwanego Hotelem Lambert.
2. Dyktator powstania styczniowego. Aresztowany i stracony na
stokach Cytadeli Warszawskiej.
3. Historyk, prezes założonego w trakcie powstania
listopadowego Towarzystwa
Patriotycznego. Na emigracji kierował Komitetem Narodowym
Polskim, a następnie
ugrupowaniem Młoda Polska.
A. Adam Jerzy Czartoryski
B. Joachim Lelewel
C. Romuald Traugutt
D. Tadeusz Kościuszko
Taśma chronologiczna do zadania
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź
spośród podanych.
Powstanie listopadowe wybuchło w okresie oznaczonym na
taśmie chronologicznej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź
spośród podanych.
Mapa przedstawia ziemie polskie podczas
A. wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
B. powstania listopadowego.
C. powstania styczniowego.
D. wojen napoleońskich.
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź
spośród podanych.
Przedstawione na mapie granice Królestwa Polskiego ustalono w
wyniku decyzji
A. kongresu wiedeńskiego.
B. Sejmu Wielkiego.
C. traktatu w Tylży.
D. drugiego pokoju toruńskiego

similar documents