Fin_gram_babikova - Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1

Report
Finančná gramotnosť
Rodinný rozpočet
Štart
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Rodinný rozpočet
Prečo je potrebné tvoriť rodinný rozpočet ?
1. krok – Sumarizácia všetkých čistých príjmov
2. krok – Sumarizácia všetkých výdavkov
3. krok – Porovnanie príjmov a výdavkov
4. krok – Prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov
5. krok – Aktualizácia rozpočtu
Ak chceš skončiť, stlač ESC.
Informačné zdroje
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Prečo je potrebné tvoriť rodinný rozpočet ?
1. Každý by mal mať prehľad o osobných financiách.
2. Získame kontrolu nad svojou finančnou situáciou.
a) Dokážeme predchádzať zadlženiu.
b) Nachádzame zdroje na sporenie .
3. Ukáže chyby pri nakladaní s peniazmi.
4. Pomáha nám dosiahnuť
ciele (krátkodobé,
strednodobé, dlhodobé).
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
1. krok – Sumarizácia všetkých čistých príjmov
1.
Zostavíme zoznam všetkých mesačných príjmov
(výplaty, dávky, mzdy, ...)
2. Ak je niektorý príjem za dlhšie časové obdobie, je
potrebné ho rozpočítať na príjmy za mesiac.
3. Výdavky rozdeľujeme na fixné (nevyhnutné pre náš
život) a špecifické (nie sú nutné).
Ponuka
Ukážka
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
1. krok – Sumarizácia všetkých príjmov - ukážka
Príjmy
moja mzda
mzda partnera
rodičovský
Výdavky
Ponuka
Reálne náklady
400
0
180
prídavky na dieťa
20
iné
50
Spolu
Predpokladané
náklady
650 Spolu
Rozdiel
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2. krok – Sumarizácia všetkých výdavkov
1.
Zostavíme zoznam všetkého, za čo bežne vynakladáme
mesačne prostriedky.
2. Zozbierame faktúry a účty za pravidelné platby.
(Nájomné, energie, telefón, potraviny, náklady na
hygienu, zdravotnú starostlivosť, sporenie,...)
3. Zamyslíme sa nad mimoriadnymi výdavkami (oblečenie,
kultúra, časopisy, ...)
Ponuka
Ukážka
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2. krok – Sumarizácia všetkých výdavkov
Príjmy
moja mzda
mzda partnera
rodičovský
prídavky na dieťa
iné
Spolu
Výdavky
400 bývanie
0 strava
180 doprava
telefóny a
20 internet
50 zábava
oblečenie
hygiena
iné
650 Spolu
Rozdiel
Predpokladané
náklady
Reálne náklady
100
200
70
20
15
30
20
50
505
145
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Ponuka
3. krok – Porovnanie príjmov a výdavkov
1.
2.
3.
Príjmy by mali prevyšovať výdavky.
Ak príjmy prevyšujú výdavky, potom tvoríme rezervu.
Ak výdavky prevyšujú príjmy, máme nedostatok peňazí
a treba situáciu riešiť.
Ponuka
Ukážka
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
3. krok – Porovnanie príjmov a výdavkov - ukážka
700
662
Príjmy
Príjmy
600
moja
mzda
moja
mzda
mzda
partnera
mzda
partnera
500
rodičovský
rodičovský
400
prídavky na dieťa
300
prídavky
iné na dieťa
Výdavky
Výdavky
660
400
400bývanie
bývanie
658
00strava
strava
180 doprava656
180 doprava
telefóny a
654
20 internet
telefóny a
20zábava
internet 652
50
Predpokladané
Predpokladané
náklady
Reálne
náklady
Reálnenáklady
náklady
100
100
200
200
70
70
20
20
15
iné
50 zábava 650
oblečenie
100
100
oblečenie
648
hygiena
hygiena
iné
646
iné
650 Spolu
30
20
40
50
100
505
200
Spolu
0
Spolu
30
644
príjmy
výdavky
650 Spolu
Rozdiel
Rozdiel
Tvoríme
rezervu.
Máme nedostatok
Tvoríme
rezervu
peňazí
príjmy
660
145
-10
výdavky
Máme
problém. Treba
hľadať
riešenie.
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Ponuka
4. krok – Prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov
Ak máme nedostatok peňazí:
1) Uvažujeme nad tým, ako môžeme zvýšiť svoj príjem
2) Musíme znížiť čo najviac svoje výdavky
3) Musíme výdavky rozdeliť na
a) Nevyhnutné (bývanie, energie, strava, hygiena),
b) Vedľajšie (zábava, posedenia v reštauráciách,
kaviarňach,...)
1) Hľadajme tú istú vec za menej peňazí.
2) Mimoriadne väčšie výdavky hraďme formou splátok.
Ponuka
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
5. krok – Aktualizácia rozpočtu
1) Rozpočet je potrebné pravidelne aktualizovať.
2) Odporúča sa rozpočet aktualizovať vždy po šiestich
mesiacoch.
3) Je potrebné porovnávať predpoklady s realitou.
4) Pri zostavovaní rozpočtu je potrebné byť maximálne
úprimný.
Ponuka
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Informačné zdroje
http://www.financnapohoda.sk/osobne-a-rodinneuctovnictvo
http://www.fininfo.sk/sk/ja-a-financie/ako-si-pripravitrodinny-rozpocet
http://www.dumabyt.cz/rubriky/finance/jakusetrit/rodinny-rozpocet-krok-za-krokem_21919.html
Ponuka
Ak chceš skončiť, stlač
ESC.
Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná
zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

similar documents