odplatu

Report
Vybrané zmluvy podľa
Obchodného zákonníka
JUDr. Veronika Užáková
katedra obchodného, finančného a
hospodárskeho práva
Porovnanie zmlúv:
•
•
•
•
•
•
Mandátna zmluva (§566 a nasl. ObZ)
Komisionárska zmluva (§ 577 a nasl. ObZ)
Zasielateľská zmluva (§ 601 a nasl. ObZ)
Zmluva o preprave veci (§ 610 a nasl. ObZ)
Zmluva o skladovaní (§ 527 a nasl. ObZ)
Zmluva o uložení (§ 516 a nasl. ObZ)
Čo majú spoločné
• POVINNOSŤ ZARIADIŤ URČITÚ ZÁLEŽITOSŤ NA
ÚČET INÉHO/OPATROVANIE ZVERENEJ VECI
• ZA ODPLATU (okrem zml. o uložení veci; výška
nemusí byť určená v zmluve)
• všetky ustanovenia DISPOZITÍVNE
• Väčšinou RELATÍVNE obchodné záväzkové vzťahy
(výnimky: vzťah spoločnosť-štatutár, zasielateľská
zmluva,...)
• väčšinou ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ
MANDÁTNA ZMLUVA
• Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že
pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu
určitú obchodnú záležitosť uskutočnením
právnych úkonov v mene mandanta alebo
uskutočnením inej činnosti a mandant sa
zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
•
(2) Ak je zariadenie záležitosti predmetom
podnikateľskej činnosti mandatára,
predpokladá sa, že odplata bola dohodnutá.
Podstatné náležitosti mandátnej
zmluvy
• určenie subjektov zmluvy (mandatára a
mandanta),
• vymedzenie činnosti, ktorá sa má uskutočniť
• odplata (inak príkazná zmluva podľa OZ)
• výška odplaty nemusí byť v zmluve určená
• neobsahuje automaticky plnomocenstvo,
treba ho vystaviť
Mandátna zmluva a jej použitie
• Zariadenie obch. záležitosti v mene + na účet iného
• vzťah štatutárny orgán/člen ŠO – spoločnosť (ak nie je
uzatvorená zmluva o výkone funkcie, tak primeraná
aplikácia mandát. zml. § 66 ods.3 ObZ)
• vzťah advokátska kancelária (s.r.o., združenie) –
advokát, ktorý nie je spoločník/člen
• primeraná aplikácia napr. pri obchodnom zastúpení
(osobitne upravené v § 652 a nasl. ObZ)
• obchádzanie Zákonníka práce
• Ustanovenia § 567 až 575 sa použijú primerane v
prípadoch, keď je povinnosť podľa iných ustanovení
tohto zákona zariadiť určitú záležitosť na účet iného,
ibaže z týchto iných ustanovení vyplýva niečo iné
(§ 576 ObZ)
Mandátna zmluva – práva a povinnosti
• Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s
odbornou starostlivosťou.
• Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať
podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré
mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a
ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
• Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to
naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas
dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie
od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.
• Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje
zmluva. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým
spôsobenú mandantovi.
Mandátna zmluva – odplata, náklady,
zodpovednosť
• Ak výška odplaty nie je určená v zmluve, je mandant povinný zaplatiť
mandatárovi odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za činnosť
obdobnú činnosti, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitosti.
• Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vznikne mandatárovi nárok na odplatu,
keď riadne vykoná činnosť, na ktorú bol povinný, a to bez ohľadu na to, či
priniesla očakávaný výsledok alebo nie. Ak možno očakávať, že v súvislosti
s vybavovaním záležitosti vzniknú mandatárovi značné náklady, môže
mandatár požadovať po uzavretí zmluvy primeraný preddavok.
• Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár
nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku, ibaže z ich
povahy vyplýva, že sú už zahrnuté v odplate.
• Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel
zmluvu pri zariaďovaní záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za splnenie
záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti so zariaďovaním záležitosti.
Mandátna zmluva - zánik
•
•
•
•
•
•
•
•
Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať.
Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár
dozvedel alebo mohol dozvedieť.
Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje.
Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.
Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov
vynaložených podľa § 572 a na primeranú časť odplaty.
Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal.
Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou
iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.
Záväzok mandatára zaniká jeho smrťou, ak je fyzickou osobou, alebo jeho zánikom, ak je právnickou
osobou.
Ohľadne činnosti uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti a uskutočnenej podľa odseku 2
má mandatár nárok na úhradu nákladov podľa § 572 a na časť odplaty primeranej výsledku
dosiahnutému pri zariaďovaní záležitosti.
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
• Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že
zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet
určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje
zaplatiť mu odplatu.
• Napr. kúpa alebo predaj tovaru, príp. aj iných
obchodov. Ak by sa komisionár a komitent dohodli na
"trvalej činnosti" pri zariaďovaní určitých obchodných
záležitostí, budú sa primerane aplikovať aj ustanovenia
zmluvy o obchodnom zastúpení
• Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja
cenného papiera z o CP 566/2001 Z.z. – absolútny
obchodný záväzkový vzťah
Podstatné náležitosti komisionárskej
zmluvy
• určenie subjektov zmluvy (komisionár a komitent)
• vymedzenie predmetu zmluvy, t. j. základnej charakteristiky
"zariadenie určitej obchodnej záležitosti"
• odplatnosť zmluvy
• Príklad: Komisionár sa zaväzuje svojim menom a na účet
komitenta obstarať nákup alebo predaj investičných
nástrojov vrátane uskutočnenia úkonov za účelom
dosiahnutia tohto výsledku a podľa požiadaviek komitenta
špecifikovaných v príkazoch .... Komitent sa zaväzuje
zaplatiť za to komisionárovi odmenu.
Komisionárska zmluva
•
•
•
•
Od pokynov komitenta sa môže komisionár odchýliť, len keď je to v záujme
komitenta a keď si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Pri porušení tejto
povinnosti nemusí komitent uznať konanie za uskutočnené na svoj účet, ak
účinnosť konania pre seba odmietol bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o
obsahu konania dozvedel.
Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani
práva, ani povinnosti. Komitent však môže priamo od tretej osoby požadovať
vydanie veci alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak
nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby.
Komitent môže požadovať od komisionára splnenie záväzku tretej osoby bez toho,
aby táto splnila svoj záväzok voči komisionárovi, len pokiaľ komisionár tento
záväzok písomne prevzal alebo ak porušil príkazy komitenta týkajúce sa osoby, s
ktorou sa mala zmluva na účet komitenta uzavrieť. V takom prípade platia
primerane ustanovenia o ručení.
K hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke
právo, dokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
získaným pre komitenta nadobúda komitent ich odovzdaním komisionárovi.
Zmluva o sprostredkovaní,
zmluva o obchodnom zastúpení
Zmluva o sprostredkovaní § 642 ObZ
Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť
smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou
osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).
Zmluva o sprostredkovaní patrí do skupiny obstarávateľských zmlúv a je odvodená
od mandátnej zmluvy. Na rozdiel od ostatných obstarávateľských zmlúv však nie je
zmluvou o zastúpení, pretože táto zmluva prvok zastúpenia, t.j. konanie v mene
záujemcu, neobsahuje (komentár ASPI).
Zmluva o obchodnom zastúpení
§ 652 ObZ
(1) Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ
zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu
zmlúv (ďalej len "obchody") alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene
zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému
zástupcovi províziu.
(2) Obchodný zástupca nie je: a) osoba, ktorá môže ako orgán zaväzovať
zastúpeného, b) spoločník alebo člen družstva zákonom splnomocnený zaväzovať
ostatných spoločníkov ..., alebo c) likvidátor, správca na výkon nútenej správy,
správca konkurznej podstaty, ...
ZASIELATEĽSKÁ ZMLUVA
• Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ
príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho
účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do
určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje
zaplatiť zasielateľovi odplatu.
• je poddruhom komisionárskej zmluvy. Základná
odlišnosť je v predmete zmluvného vzťahu
(v užšom vymedzení: „obstaranie prepravy vecí“)
• „absolútny obchod“ (261 ods. 3 písm. d). ObZ)
Podstatné náležitosti zasielateľskej
zmluvy
• určenie subjektov zmluvy (zasielateľ, príkazca),
• vymedzenie predmetu, t. j. určenie prepravy v
jej podstatných zložkách (údaje o zásielke,
spôsobe, čase prepravy, mieste odoslania a
mieste určenia)
• výška odplaty nemusí byť v zmluve určená, aj
keď odplatnosť je jedným z charakteristických
znakov tejto zmluvy.
ZMLUVA O PREPRAVE VECI
• Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje
odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z
určitého miesta (miesto odoslania) do určitého
iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa
zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné)
• „relatívny obchod“ (nepodnikatelia: zmluva o
preprave nákladu OZ)
• pôvodne vzikla ako druh zmluvy o dielo
• nákladný/prepravný list ≠náložný list (CP)
Porovnanie zmluvy zasielateľskej
a zmluvy o preprave veci
• Spoločné: odplatné, dispozitívne ust., zádržné právo
zasielateľa/dopravcu k zásielke na zabezpečenie svojich
nárokov zo zmluvy, odborná starostlivosť
• Rozdiely:
• Z.Z. – „absolútny obchod“, reálny kontrakt, poddruh
komisionárskej zml., „obstarať prepravu/prepraviť“
• ZPV – „relatívny obchod“, konsenzuálny kontrakt,
„prepraviť“ (môže aj pomocou ďalšieho prepravcu, ale
zodpovedá, akoby prepravoval sám)
Preprava podľa Občianskeho zákonníka
• Zmluva o preprave nákladu § 765 OZ
Zmluvou o preprave nákladu vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca
za prepravné zásielku prepravil do určeného miesta a vydal ju určenému
príjemcovi.
• Ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluvách o preprave sa nepoužijú
vtedy, keď sú splnené podmienky na zasielateľskú zmluvu podľa § 601 až
609 OBZ alebo podmienky na zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku
podľa § 638 až 641 OBZ, pretože obidva tieto zmluvné typy sú
konštruované ako absolútne obchodné vzťahy [§ 261 ods. 3 písm. d) OBZ],
na ktoré treba použiť výlučne len ustanovenia Obchodného zákonníka, a to
bez ohľadu na to, kto je účastníkom tohto vzťahu. Tieto ustanovenia sa
nevzťahujú na prepravu osôb (Obchodný zákonník v § 610 až 629 upravuje
aj zmluvu o preprave veci). Tá však podľa § 261 OBZ nepatrí k absolútnym
obchodným vzťahom. Strany sa môžu aj v takýchto prípadoch dohodnúť, že
ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom (§ 262 ods. 1
OBZ). (komentár ASPI)
ZMLUVA O SKLADOVANÍ
• Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje
prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a
ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
(skladné).
• Ak v zmluve nie je uvedené, či sa má vec
opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a
opatrovanie veci je predmetom podnikania
skladovateľa, platí, že strany uzavreli zmluvu o
skladovaní.
• Skladištný list (CP)
Podstatné náležitosti zmluvy o
skladovaní
• určenie subjektov (skladovateľ a ukladateľ)
• určité, zrozumiteľné a nezameniteľné určenie
veci
• záväzok skladovateľa prevziať, uložiť a
opatrovať vec
• záväzok uskladniteľa platiť skladné
ZMLUVA O ULOŽENÍ
• Zmluvou o uložení sa zaväzuje opatrovateľ, že
bude pre uložiteľa dočasne bezplatne
opatrovať vec, ktorú má u seba v súvislosti s
obchodným stykom s uložiteľom.
• Ak v zmluve nie je uvedené, či sa vec má
opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a
opatrovanie veci nie je predmetom
podnikania opatrovateľa, platí, že strany
uzavreli zmluvu o uložení veci.
Podstatné náležitosti zmluvy o uložení
veci
• určenie subjektov (opatrovateľ a uložiteľ)
• vymedzenie veci (nie cenné papiere)
• záväzok opatrovateľa vec pre uložiteľa
opatrovať
• doba opatrovania (dočasne)
• bezplatnosť
• musí dôjsť k reálnemu odovzdaniu veci, inak
zmluva nevznikne
Porovnanie zmlúv o skladovaní a
uložení
• Spoločné: „relatívny obchod“, všetky ust.
dispozitívne
• Rozdiely:
zml. o uložení
zml. o skladovaní
- reálny kontrakt
- konsenzuálny k.
- bezodplatne
- odplatne
(ak sa nedohodnú inak)
(skladné)
- menší rozsah povinností - väčší rozsah povin.
- starostlivo opatrovať
- odborná starostl.
ZHRNUTIE
•
•
•
•
•
Spoločné znaky:
POVINNOSŤ ZARIADIŤ URČITÚ ZÁLEŽITOSŤ NA ÚČET
INÉHO/ INÉHO/OPATROVANIE ZVERENEJ VECI
ZA ODPLATU (okrem zml. o uložení veci; výška nemusí
byť určená)
všetky ustanovenia DISPOZITÍVNE
Väčšinou RELATÍVNE obchodné záväzkové vzťahy
(výnimky: vzťah spoločnosť-štatutár, zasielateľská
zmluva,...)
väčšinou ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ povinnej osoby
ZHRNUTIE
Subjekty
koná
mandatár
komisionár
zasielateľ
dopravca
skladovateľ
opatrovateľ
pre koho
mandant
komitent
príkazca
odosielateľ
ukladateľ
uložiteľ
ZHRNUTIE
Dôležité ustanovenia Obchodného zákonníka (záväzková časť)
• § 261 – kedy sa ObZ použije
• 262 – možnosť zvoliť si ObZ (písomne; pozor na ochranu
spotrebiteľa podľa § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka – ust.
nemožno obchádzať)
• § 261 ods. 3 – vymenúva „absolútne obchody“ (tu sa bude
aplikovať ObZ vždy, aj na nepodnikateľov; ostatné ust. sú
„relatívne obchody“ – medzi podnikateľmi)
• § 263 – vymenúva kogentné ustanovenia (nemožno sa od
nich odchýliť); všetky ostatné ust. v záväzkovej časti ObZ sú
len dispozitívne (možno si ich dohodnúť v zmluve odlišne;
zmluva však musí mať podstatné náležitosti, inak ide o inú
zmluvu alebo o inominátnu (nepomenovanú) zmluvu bez
ohľadu na názov zmluvy)
• § 269 – nepomenované (inominátne) zmluvy
ZÁVER
Ďakujem za pozornosť.

similar documents