Europeisk samarbeid for bedre fag- og yrkesopplæring

Report
København-prosessen:
Europeisk samarbeid for
bedre fag- og yrkesopplæring
Oppstart- og erfaringsseminar
SIU
28. September 2011
• Lisboa-strategien former bakgrunnen for
København-prosessen
Aldrende befolkning
Strukturell arbeidsledighet
EU-utvidelse
Målsetting: EU skulle innen 2010 bli
”den mest konkurransedyktige og
dynamiske kunnskapsbaserte
økonomien i verden, en økonomi som
kan skape en bærekraftig økonomisk
vekst med flere og bedre arbeidsplasser
og større sosial utjevning, med respekt
for miljøet.”
Københavnerklæringen (2002)
”Vi ønsker å styrke det frivillige
samarbeidet om fag- og yrkesopplæring
for å fremme gjensidig tillitt, transparens
og anerkjennelse av ferdigheter og
kvalifikasjoner for på den måten å legge
grunnlaget for økt mobilitet og for
tilgang til livslang læring”.
Hovedprioriteringene
• Gjøre kvalifikasjoner lettere forståelige
på tvers av landegrensene for å øke
mobilitet
• Heve kvaliteten på europeiske fag- og
yrkesopplæringer
Den åpne
koordinasjonsmetode
• Utvikle felles målsettinger for å gjøre
fag- og yrkesopplæring mer forståelig
gjennom verktøy for sammenligning
• Rapportering på resultat som del av å
heve kvalitet
Kommunikeene I
• København 2002: Styrke den europeiske
dimensjon, øke gjennomsiktighet, anerkjenne
kompetanse, fremme kvalitetssikring.
• Maastricht 2004: Konkrete verktøy, øke
offentlige/private investeringer, prioritere
risikogrupper, progresjon, identifisere
ferdighetsbehov, styrke kompetanse hos
lærere og instruktører, bedre statistikk
Kommunikeene II
• Helsinki 2006: Heve fag- og
yrkesopplæringens status, videreutvikle og
teste felles verktøy innen 2010, inkludere alle
interessenter
• Bordeaux 2008: Implementere verktøy og
mekanismer, heve kvalitet og attraktivitet,
styrke samarbeidsordninger
Utvikling av europeiske
instrumenter og prinsipper:
Første fase
• 2002-2004: Innledende runder og
arbeidsgrupper. I samarbeid mellom
nasjonale byråkrater, partene i
arbeidslivet, koordinering av initiativ
med Kommisjonen
Utvikling av europeiske
instrumenter og prinsipper: Andre
fase
• 2005-2007: Resultat fra arbeidsgrupper
gav utkastversjoner av europeiske
instrument som
kvalifikasjonsrammeverk (EQF),
poengsystem (ECVET), felles
rammeverk for kvalitetssikring
(EQAVET) og Europass
Utvikling av europeiske
instrumenter og prinsipper:
Tredje fase
• 2008-2010: EU vedtok
rekommandasjoner om å innføre det
europeiske kvalifikasjonsrammeverket
(EQF), det europeiske poengsystemet
for fag- og yrkesopplæring (ECVET) og
det europeiske rammeverket for
kvalitetssikring i fag- og yrkesopplæring
(EQAVET)  Tatt inn i EØS
• Europeisk samarbeid etter finanskrisa –
strategi for smart, bærekraftig og
inkluderende økonomisk vekst fram mot
2020
• Hovedmål knyttet til utdanning:
Redusere frafall til 10 % og øke andelen
unge med høyere utdanning til 40 %
• FY sett i sammenheng med
makroøkonomiske målsettinger
”An agenda for new skills and
jobs”
• Et av syv flaggskipinitiativ i ”Europe 2020”
• Modernisere arbeidsmarkedet med fokus på
tilegnelse av nye ferdigheter
• Redusere arbeidsledighet og øke produktivitet
• Utdanning: Økt satsning fra Kommisjonen på
samarbeid innen FY. Dette bør resultere i
implementering av prinsipper for livslang læring
• Medlemsland må implementere EQF gjennom
etablering av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk
• FY er høyt oppe på den europeiske agenda!
Brügge-kommunikeet
Det europeisk samarbeidet innen
FY 2011-2020
Brügge i et større bilde
• En forlengelse av Københavnprosessen.
• Det fjerde kommunikeet siden 2002.
Maastricht, Helsinki, Bordeaux, Brügge
• FY sitt bidrag til å oppfylle målsettingene i
”Europe 2020”-strategien
• Signert 07.12.2010 i Brugge av
utdanningsministerene i EU27,
kandidatlandene og EØS-landene.
Hva er Brügge?
• Et langsiktig strategidokument - en
europeisk visjon for det neste tiåret
• Et politisk dokument som sier noe om
intensjon
• En pakke med målsettinger og en konkret
handlingsplan for å øke kvaliteten i
europeisk FY
• Omtalt som Kommisjonens strategi for å
gjøre FY til en mer moderne og attraktiv
læringsvei
Brügge-kommunikeet – innhold
• Oppsummerer erfaringer og analyserer
dagens og framtidige utfordringer for FY
• Består av tre deler:
- En global visjon for FY
- Strategiske målsettinger
- Styring
• Den lengste av de fire kommunikeene
Brügge: en global visjon
• Attraktivt og inkluderende FY
Innebærer kvalifiserte lærere og instruktører,
innovative læringsmetoder,
arbeidsmarkedsrelevans og veier til
videreutdanning. Målsetting om å øke status til FY i
samfunnet.
• Fleksibelt FY-system med fokus på læringsutbytte
Dette inkluderer fleksible læringsveier mellom de
ulike utdanningsnivåene og fremming av
realkompetansevurdering (validering av ikkeformell og uformell læring)
Brügge: en global visjon, forts.
• Et europeisk FY-område
Målsetting om transparente kvalifikasjonssystem
som gjør mobilitet mulig. Anerkjennelse av
kvalifikasjoner og kompetanse på tvers av
landegrenser. Gir mulighet for transnasjonal
mobilitet for elever og yrkesaktive
• Tilgjengelig veiledning med fokus på livslang læring
Veiledning i et enhetlig europeisk perspektiv og
som ser utover tradisjonelle kjønnsmønstre i valg
av karriere.
Brügge: Strategiske målsettinger
• 11 langsiktige (2020), 22 kortsiktige (2014)
• Sterkt fokus på implementering av de fire
europeiske verktøy: EQF, EQAVET,
ECVET og Europass. De skal sammen
fremme transparens, koordinert styring,
sammenlignbare system og mobilitet
• Bygge bro mellom utdanning og arbeidsliv,
og mellom ulike utdanningsnivå - koble
Københavnprosessen med prinsippene i
Bolognaprosessen for høyere utdanning
Brügge: Strategiske målsettinger,
forts.
• FY med fokus på læringsutbytte.
Målsetting om å gjøre FY mer relevant for
arbeidslivet. FY-læreplaner skal svare til
behov i arbeidsmarkedet
• Kortsiktig mål: implementering av
kvalitetssikringssystem for FY innen 2014
• Kortsiktig mål: Relatere NKR-nivå til EQFnivå innen 2012
Brügge: Strategiske målsettinger,
forts.
• Maksimere innsats for å få frafall under
10 %
• For å bedre implementering er det et
mål å involvere partene på EU-nivå
• Etterspør mer data om situasjonen i de
ulike landene
Brügge: underliggende
styringsprinsipp
• Medlemsland bør forplikte seg til å jobbe mot
implementering av prioriteringer fra
Københavnprosessen og Europe 2020
• Det europeiske samarbeidet innen FY bør
styrkes, og den åpne koordineringsmetoden
skal fortsatt virke som samarbeidsmekanisme
• Berørte parter bør innlemmes på EU-nivå
• Dialog om politikkutvikling og utveksling av
erfaring med andre globale parter som OECD,
Europarådet, UNESCO og ILO
• Hva innebærer signering av dokumentene?
Hva skjer i Norge?
• Europass er etablert og brukt
• EQF-rekommandasjon innlemmet i
EØS-avtalen i 2009. Pågående høring
om forslag til norsk NKR.
• Direktoratet er i utviklingsfasen av et
kvalitetssystem for FY. Videre deltar
Norge aktivt i EQAVET-samarbeidet

similar documents