ส่งเพิ่ม/OK?

Report
สรุปการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
วิเคราะหสาเหตุ
ของปัญหาการ
์
จัดส่งขอมู
้ ล 21 แฟ้ม ใน
แฟ้ม PERSON และ
วันที่ 24 ตุลาคม 2555
CHRONIC
ณ ห้ องประชุมสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองบุรีรัมย์
การตรวจสอบขอมู
้ ลบุคคล
แฟ้ม PERSON
• มีขอมู
และถูกตองตามฟิ
ลดที
้ ลครบถวน
้
้
์ ่
กาหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
• ฟิ ลด ์ PCUCODE เป็ นรหัสตาม
มาตรฐานที่ สนย. กาหนด
• ฟิ ลด ์ OCCUPA เป็ นรหัสตามมาตรฐาน
ที่ สนย. กาหนด
• ฟิ ลด ์ NATION เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่
สนย. กาหนด
การคิดคะแนนขอมู
้ ลบุคคล
แฟ้ม PERSON
• แฟ้มสารวจสะสมส่งขอมู
้ ลปี ละครัง้
(กรกฎาคม 55)
– ไมส
่ ่ งซา้
– การให้บริการ
ส่งเฉพาะรายใหม่
• มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานขอมู
้ ล
ประชากรของ สปสช.
1.0
• ขอมู
่ านการตรวจสอบ
1 รายการ
้ ลทีผ
่
(1 Record)
จะได 0.10 คะแนน
การตรวจสอบขอมู
้ รัง
้ ลโรคเรือ
ของบุคคล แฟ้ม CHRONIC
• มีขอมู
และถูกตองตามฟิ
ลดที
้ ลครบถวน
้
้
์ ่
กาหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
• ฟิ ลด ์ PCUCODE เป็ นรหัสตาม
มาตรฐานที่ สนย. กาหนด
• ฟิ ลด ์ CHRONIC รหัส ICD10 ตอง
้
เป็ นรหัสโรคเรือ
้ รังตามมาตรฐาน สนย.
• ตรวจสอบความซา้ ซ้อน
– ตรวจสอบจากฟิ ลด PCUCODE ,CID และ
เงือ
่ นไขการตรวจสอบขอมู
้ ล
แฟ้ม CHRONIC
• Look up รหัสโรคเรือ
้ รัง
ื่ โรคภาษาอ ังกฤษ
ชอ
รห ัส ICD-10
ื่ โรคภาษาอ ังกฤษ
ชอ
รห ัส ICD-10
CVD
I60 –I69
Cancer
C00 – C97
HT
I10 – I15
TB
A15 – A19
Stroke
I64
HIV/AIDS
IHD
I20 – I25
Cirrhosis of liver
DM
E10 – E14
Chronic hepatitis
B20 – B24
K70.3
,K71.7,K74
K73
COPD
J449
Chronic Renal failure
N18
Asthma
J45 – J46
Emphysema
J43
Obesity
E66
Osteoarthritis
M15-M19,M47
Rheumatoid arthritis
M05 – M06
การคิดคะแนนขอมู
้ รัง
้ ลโรคเรือ
ของบุคคล แฟ้ม CHRONIC
• แฟ้มสารวจสะสมส่งขอมู
้ ลปี ละครัง้
(กรกฎาคม 55)
– ไมส
่ ่ งซา้
– กรณีการให้บริการ
ส่งเฉพาะรายใหม่
• มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานขอมู
้ ล
ประชากรของ สปสช.
1.0
• ขอมู
่ านการตรวจสอบ
1 รายการ
้ ลทีผ
่
(1 Record)
จะได 0.05 คะแนน
กระบวนการจัดการขอมู
้ ล OPPP โดยหน่วย
บริการ เดือน 7/55
Input Data
แก้ไข Error
HOSxP,
PCU
ส่งออกเพือ
่
ตรวจสอบ
OP PP
NHSO56
Data
กระบวนการจัดการขอมู
้ ล OPPP โดยหน่วย
บริการ เดือน 8/55 เป็ นตนไป
้
Input Data
แก้ไข Error
HOSxP,
PCU
ส่งออกเพือ
่
ตรวจสอบ
OP PP
NHSO56
Data
กระบวนการจัดส่งขอมู
้ ล OPPP ให้ สปสช.ปี
2556 โดย สสจ.
รพ.สต.ส่งผาน
check
รพ.สต.ส่งผาน
UPLOAD
่
่
box Upload zip file
check box
เข้า
เข้า datacenter
สาเนาส่ง
PROVIS
datacenter PROVIS
Gatewa
Datacenter
y1
server
server
TurboHOSxPDWManage
r : MERGE
STEP 1-2-3 : OPPP
NHSO 56
STEP 2-3-4 : Clean Error
ERROR
< 5%
คุณภาพขอมู
่ ด
ั ส่งในเดือน 8้ ลทีจ
9/55
(7/55)
PERSON
Error_code จาน ร้อย
Before Cleansing
วน
ละ
ERR %O
total
OK
OR K PE1111,PE 258,2
2,934, 1,934, 999,4 65. 9211,
78 26.09
150After714
36 94 PE1111,PE9
Cleansing
ERR %O 211,
total
OK OR K PE1115,PE 66,02
1,798, 1,782, 15,9 99.1 9215,
3หรือ6.67
ข
อมู
ล
อาชี
พ
(OCCUPA)
มี
ไ
ม
ครบ
3-4
หลั
ก
เป็ น
PE111 ้
่
027 าง(null)
036 91 1 PE1115,PE 574,6
1 คาว
่ ่
13 58.05
ไมพบอยู
ในรหั
สมาตรฐานของ
PE921 ข้อมูลอาชีพ (OCCUPA)9215,
่
่
69,66
1 สนย.
PE9299,
คุณภาพขอมู
่ ด
ั ส่งในเดือน 8้ ลทีจ
9/55
(7/55)
PERSON
NHSO_PERSON (08-09-55)
After Cleansing
ERR %O ผาน ไม่ รวม CID Not
่
ผาน
Match
่
total
OK OR K
3,236, 199,4 3,435,
1,798, PE9299
1,782, 15,9
99.1
PE1109
TOTAL
007
40
447
41,362
84 91 86
0272
036
1 94.19
NHSO_PERSON
5.81 100.00 (10-55)
1.20
2.33
97.67
100.00
ไม่
CID Not
ผาน
รวม
่
หน่วยงานยังไมส
ส่งเดือน
ผาน
Match
่ ่ ง 27
่
person
แห่ง 10 อีก 3 201,28 32,40 233,68
แห่ง
2
4
6
1,222
หน่วยงานส่ง
15
ส่งเดือน
86.13 13.87 100.00
0.52
แลวแต
มี
ข
อมู
ล
แห
ง
10
อี
ก
4
้
่ ้ ขอมูล วัน่ เกิด(BIRTH) ไมอยูในรูปของ YYYYMMDD
PE110
้
่ ่
น้อยกวา่ 1,000
แห่ง
หรือ YYYY ไมเป็
(null)
่ น ค.ศ. หรือเป็ นคา่ วาง
่
คน 9
PE929 ข้อมูลซา้ ซ้อน
คุณภาพขอมู
่ ด
ั ส่งในเดือน 8้ ลทีจ
9/55
(7/55)
PERSON
สถานะบุคคล (TYPEAREA)
1=มีชอ
ื่ อยู่
ตาม
ทะเบียน
บ้านในเขต
รับผิดชอบ
และอยูจริ
่ ง
2= มีชอ
ื่ อยู่ 3= มาอาศัย
4= ที่
ตาม
อยูในเขต
อาศัยอยู่
่
ทะเบียน รับผิดชอบแต่ นอกเขต
บ้านในเขต ทะเบียนบาน
รับผิดชอบ
้
รับผิดชอบ อยูนอกเขต
และเขามา
่
้
แตตั
่ วไมอยู
่ ่ รับผิดชอบ รับบริการ
จริง
1,457,79
9
212,385
45.45
6.62
0=มาอาศัย ในเขต
ในเขต
1+3
รับผิดชอบแต่
ไมได
่ อยู
้ ตาม
่
ทะเบียนบาน
้
ในเขต
รับผิดชอบ
จานวน
person
ทัง้ หมด
13,799
1,517,6
60
5,677
1,471, 3,207,32
598
0
0.43
47.32
0.18
45.88 100.00
คุณภาพขอมู
่ ด
ั ส่งในเดือน 8้ ลทีจ
9/55
(7/55)
CHRONI
Before Cleansing C
Error_code จานวน ร้อยละ
ERR %O CH1102
1,052 12.86
total
OK
OR K
CH1141
1,224 14.97
103,77
92.
CH9230
5,844 71.46
After
Cleansing
2 95,594
8,178 12
ERR %O CH9230,CH1
14
53 0.65
total
OK OR K
100.0
Total
99.9 ไมครบ
CH110 ข้อมูลเลขทีบ
่ ต
ั รประชาชน(CID)
13 หลักหรือ8.178
เป็ นคาว
่
่ าง
่ 0
2
(null)
92,500
92,455 45 5
ข้อมูลประเภทการจาหน่ายหรือสถานะของผู้ป่วยทีท
่ ราบผลหลังสุด
CH114
(TYPEDIS) มีคาที
่ ไ่ มใช
่ ่ 01 - 10 หรือ
1
เป็ นคาว
่ าง(null)
่
CH923
คุณภาพขอมู
่ ด
ั ส่งในเดือน 8้ ลทีจ
9/55
(7/55)
CHRONI
C
NHSO_CHRONIC (08-09-55)
After Cleansing
ไม่
CID Not
ERR %O ผาน
รวม
่
ผาน
Match
่
total
OK OR K
265
99.9 79,424 4,305 83,729
CH923 CH929
94.86 5.14 100.00
0.32
92,500 92,455 45 5
NHSO_CHRONIC (10-55)
0
9
TOTAL
ไม่
CID Not
ผาน
รวม
13
4,379 4,392
่
ผาน
Match
่
0.30 99.70 100.00
31,19
CH92
30
CH92
12,721 7 43,918
57
28.97 71.03 100.00
0.13
รหัสวินจ
ิ ฉัยโรคเรือ
้ รัง(CHRONIC) ไมเป็
้ รัง
่ นรหัสโรคเรือ
มีข้อมูลซา้ ซ้อน
02875
BRO
File
total
error
Person 25,957 25,957
Chronic
1,821
296
NHSO
ok
total
error
ok
0
0
0
0
1,525 1,530
49
Problem
แนว
ทางแกไข
้
No
person
ส่งใหม่
1,481 Under?
ถ้าหมดแลว
้
OK
ถ้าไมหมดส
่
่ง
เพิม
่
02876
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
Can’t open file and not merge
02885
BRO
File
total
Perso 10,419
n
Chron
ic
246
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
error
ok
total
error
ok
4,531
5,888
5,888
5
5,88
3
under
ส่งเพิม
่
154
92
92
0
92
<100
ส่งเพิม
่
02887
BRO
File
total
error
Perso 10,536 10,535
n
Chron
ic
466
70
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
1
10
0
10
Dup
10,286
ส่งใหม่
396
396
0
396
under
ส่งเพิม
่
02890
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
1142
1142
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
1
0
1
2
1
1
< 100
ส่งใหม่
02892
BRO
File
total
error
Person 1,673
4
Chronic
0
1
NHSO
ok
total
1,669 1,669
2
1
Problem
error
ok
1
1,668
Under?
0
1
< 100
แนว
ทางแกไข
้
กรณีครบ
แลว
้ OK
กรณีไมครบ
่
ส่งเพิม
่
ส่งใหม่
02909
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
112
106
6
6
0
6
Dup 106
ส่งใหม่
Chron
ic
63
0
63
63
0
63
< 100
ส่งใหม่
02917
BRO
File
total erro
r
NHSO
ok
total
error
ok
Problem
Person
150
0
0
1500
1,500
0
1,500
under
Chronic
0
0
0
0
0
0
No
chronic
File format not match
แนว
ทางแกไข
้
กรณีครบแลว
้
OK กรณีไม่
ครบส่งเพิม
่
ส่งใหม่
Format File isn’t match but can merge
02919
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
1,661
32
1,629
1,629
6
1,62
3
under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
5
0
5
5
0
5
< 100
ส่งใหม่
02920
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
1,146
0
1,146
1,146
0
1,14
6
under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
8
0
8
8
0
8
< 100
ส่งใหม่
02924
BRO
File
total
error
Perso 14,742 29,484
n
Chron
ic
337
132
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
271
534
269
265
under
ส่งเพิม
่
02930
BRO
File
total
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
Perso 16,776 15,403
n
373
92
0
92
Dup
14,020
ส่งเพิม
่
Chron
ic
284
284
0
284
under
ส่งเพิม
่
285
error
NHSO
1
02931
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
146
145
1
1
0
1
Dup 143
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
02932
BRO
File
total
error
Perso 31,557 53,465
n
Chron
ic
350
38
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
5,070
516
8
508
under
ส่งเพิม
่
329
654
358
296
under
ส่งเพิม
่
02933
BRO
File
total
error
Perso 15,937 15,931
n
Chron
ic
344
106
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
6
6
0
6
Dup
14,083
ส่งใหม่
238
230
0
230
under
ส่งเพิม
่
02937
BRO
File
total
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
Perso 13,184 26,364
n
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
93
182
91
91
under
ส่งเพิม
่
298
error
NHSO
410
02939
BRO
File
total
error
Perso 11,542 11,542
n
Chron
ic
1,972
22
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
1,050
399
0
399
under
ส่งเพิม
่
02941
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
1,309
0
1,309
1,241
0
1,24
1
Under?
ส่ง
เพิม
่ /OK?
Chron
ic
59
0
59
59
0
59
Under
ส่งเพิม
่
02945
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
7,583
15,166
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
288
145
143
427
143
284
Under
ส่งเพิม
่
02946
BRO
File
total
ok
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
Perso 26,652
n
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
No
chromic
ส่งใหม่
852
error
NHSO
Can’t open file and not merge
02948
BRO
File
total
error
Perso 27,036 23,922
n
Chron
ic
87
1
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
3,114
3,113
3
3,110
Under?
ส่ง
เพิม
่ /OK?
86
86
0
86
under
ส่งเพิม
่
02951
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
2,437
1,618
819
819
1
818
Dup
1,356
ส่งเพิม
่
Chron
ic
70
0
70
70
0
70
under
ส่งเพิม
่
02952
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
210
10
200
408
203
205
Under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
24
0
24
48
24
24
Under
ส่งเพิม
่
02953
BRO
File
total
Perso 14,591
n
Chron
ic
59
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
error
ok
Total
error
ok
9,821
4,770
4,734
3
4,73
1
under
ส่งเพิม
่
0
59
59
0
59
under
ส่งเพิม
่
02954
BRO
File
total
error
Perso 14,017 10,701
n
Chron
ic
56
0
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
3,316
3,310
0
3,31
0
Under
ส่งเพิม
่
56
56
0
56
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
Perso 11,188 11,183
n
Chron
ic
596
4
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
5
4
0
4
Dup
11,127
ส่งใหม่
592
580
0
580
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
Perso 14,395 28,790
n
Chron
ic
772
9
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
Total
error
ok
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
763
1,530
765
765
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
NHSO
ok
total
error
ok
Problem
แนว
ทางแกไข
้
Perso
n
4,000
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
Can’t open file and not merge
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
452
184
268
719
367
352
Under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
56
0
56
112
56
56
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
138
18
120
120
2
118
under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
9
0
9
9
0
9
under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
929
0
929
1,858
929
929
under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
1
0
1
2
1
1
under
ส่งใหม่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
6,896
6,896
6,896
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
241
0
241
241
0
241
under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
NHSO
ok
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
Can’t open file and not merge
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
1,321
0
1,321
1,321
0
1,32
1
Under?
ส่ง
เพิม
่ /OK?
Chron
ic
4
0
4
4
0
4
under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
4,440
4,440
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
243
39
204
401
196
205
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
8,214
8,314
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
428
5
423
423
2
421
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
NHSO
ok
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
Perso
n
414
0
414
Under
ส่งเพิม
่
Chron
ic
125
0
125
Under
ส่งเพิม
่
Format File isn’t match but can merge
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
No file to merge
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
2,704
2,704
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
175
13
162
312
156
156
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
6,342
6,342
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
283
39
244
241
0
241
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
NHSO
ok
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
1
1
0
Under
ส่งใหม่
Format File isn’t match but can merge
BRO
File
total
error
Perso 19,242 19,242
n
Chron
ic
291
134
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
157
157
0
157
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
0
0
No
problem
ส่งใหม่
Format File isn’t match and not merge
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
2,318
105
2,213
2,213
0
2,21
3
Under?
ส่ง
เพิม
่ /OK?
Chron
ic
71
4
67
67
1
66
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
2,046
2,045
1
1
0
1
Under
ส่งใหม่
Chron
ic
15
2
13
26
13
13
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
total
error
Perso 10,888 10,886
n
Chron
ic
427
129
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
ok
total
error
ok
2
2
0
2
Under?
ส่งใหม่
298
573
275
298
Under
ส่งเพิม
่
BRO
File
NHSO
Problem
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
8,679
6,824
1,855
1,855
1
1,85
4
Under?
Chron
ic
43
27
16
16
0
16
Under?
แนว
ทางแกไข
้
ส่ง
ใหม/OK?
่
ส่ง
ใหม/OK?
่
BRO
File
NHSO
Problem
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
7,269
0
7,269
7,269
0
7,26
9
No
person
Chron
ic
63
1
62
62
0
62
No
problem
แนว
ทางแกไข
้
BRO
File
NHSO
Problem
แนว
ทางแกไข
้
total
error
ok
total
error
ok
Perso
n
0
0
0
0
0
0
No
person
ส่งใหม่
Chron
ic
0
0
0
0
0
0
No
chronic
ส่งใหม่
No file to merge
การปรับปรุงขอมู
้ ฐาน
้ ลพืน
(อาชีพ)
การปรับปรุงขอมู
้ ฐาน
้ ลพืน
(การศึ กษา)
การปรับปรุงขอมู
้ ฐาน
้ ลพืน
(ศาสนา)
การจัดเก็บข้อมูลใน Local Repository
เพือ
่ ตรวจสอบความซา้ ซ้อนของข้อมูล
ตัง้ แตเดื
่ อน 8/55 เป็ นตนไป
้
1.0
Click Local
Repository
3.0
2.0
Click Add
file
5.0
จะไดประวั
ตก
ิ าร
้
ส่งดังรูป
เลือกไฟลที
์ เ่ คยส่งเขา้ data center
จาก C://F21_2555
4.0
Click
Open
Option การเลือกส่งออก 21 แฟ้ม
ตัง้ แตเดื
เพือ
่
่ อน 8/55 เป็ นตนไป
้
ป้องกันการส่งขอมู
้ ลซา้ ซ้อน
ขัน
้ ตอนการส่ง person /chronic ใหม่
(กรณีมข
ี อมู
้ ลเป็ น 0 หรือน้อยผิดปกติ)
กรณีท ี่ 1 Person และ chronic ไมเคยส
และเดือน 8-9
่
่ งเลย
ยังไมมี
่ ขอมู
้ ลส่งเขา้ สปสช. ให้ส่งขอมู
้ ลเดือน 7/55 โดยเลือกดังนี้
Check box เพือ
่ ส่ง
person ทัง้ ก้อน
Check box เพือ
่ ส่ง person ทัง้ ก้อน
และ chronic ทัง้ ก้อน
ขัน
้ ตอนการส่ง person /chronic ใหม่
(กรณีไมเคยส
่
่ งหรือขอมู
้ ลน้อยผิดปกติ)
กรณีท ี่ 2 ในเดือน 7 Person ไมเคยส
่
่ งเลย และ chronic ไมเคยส
่
่ งเลย หรือส่ง
แลวแต
น
้
่ ้ อยผิดปกติ แตเดื
่ อน 8-9 มีการส่งเฉพาะรายใหมให
่ ้ สปสช.แลว
้
ขัน
้ ตอนที่ 1 add file ทีเ่ คยส่งขอมู
้ ตอนที่
้ ลเขา้ lacal ropository (เดือน 8-9) ขัน
2. เลือกส่งดงนี
้ ้
กรณีเดือน
7/55 มีปญ
ั หา
เฉพาะแฟ้ม
person และ
chronic ให้
เลือกส่งออก
เฉพาะ 2
แฟ้ม
กรณีท ี่ 3 person และ chronic ไมเคยส
่
่ งเลย ใน
เดือน 7 แตเดื
่ อน 8-9 ส่งทุกรายให้ สปสช.
แลว
้
ขัน
้ ตอนที่ 1 add file ทีเ่ คยส่งขอมู
้ ลเขา้ lacal
ropository (เดือน 8-9)
ขัน
้ ตอนที่ 2. ไมต
่ องส
้
่ ง person และ chronic
มาอีก

similar documents