Detsikaveien

Report
Detsikaveien
Synspunkter fra Bollo Hytteforening
til Jordskiftesak 2000-2011-005
Historien
•
•
•
•
•
•
•
•
Opprinnelig kjerrevei fra Tverrelvdalen til seterplassene ved
Langvannet og Bollovannet (1800-tallet)
Skifertransport med hest om vinteren fra Detsika og Nalganas
til utskiping i Bukta fra begynnelsen av 1900-tallet
Vei oppgradert frem til Detsika 1935-1937 slik at man kunne
kjøre ut skifer med lastebil (skifer sysselsatte 800 den gang)
– Alta kommune, veifondet og nødarbeidsmidler
Hele veien oppgradert i 1973 av Alta kommune og var
vinterbrøytet når de første hyttene ble etablert
Ny bro i Sorrisniva og asfaltert vei opp Detsikalia 1982 lager
gjennomfartsvei. Vinterbrøyting opphører, men
sommervedlikehold fortsetter i kommunal regi
Hyttebygging tiltar og adkomst med p-plasser opprettes langs
vegen betalt av innfestingavgift for nye hytter
Protester til fortetting av Bollo ender opp med en
”rekkefølgebestemmelse” i reguleringsplanen av 2002:
– Først vei – deretter hytter basert på ”avtale” med
Statskog om at de tar ansvar for veien
– Statskog hadde ikke oppfattet møtereferatet fra
kommunen som avtale, rekkefølgebestemmelsen ble
derfor tatt bort av kommunen og man skulle jobbe
parallelt med nye hytter og veien
– Realiteten er at kommunen også stoppet
sommervedlikeholdet fra 2002 og veien forfaller
Ny utvidelse av feltet (reguleringsplan av 2005):
– Veien oppgraderes 1,5 km. på Detsikasiden
Utfordringer i Bollo
•
•
•
Dårlig vei -> mer bruk av terreng kjøretøy -> miljøslitasje
Dårlig scooterløype -> trafikken flyttes ut i terrenget
Tilgjengeligheten til området (vei og parkeringskapasitet)
blir dårligere og dårligere
•
Mange ulike brukergrupper både sommer og vinter og
stadig større press på området
300
Ikke alle er knyttet til ”eiendommer” i området
250
– Hytteeiere
200
– ”Turfolk”
– Jordbruk
150
– Skifernæring
100
– Turisme
– Reindrift
50
– Fiskere, jegere, bærplukkere
0
– Syklister
•
Medl
Innregulerte hytter
Vinter vedlikehold
Sommer vedlikehold
Ny vei 1,5 km.
Detsikasiden
Vår mening
•
•
•
•
Standard trenger ikke være bedre enn at vegen er
farbar med personbil om sommer og snøscooter om
vinteren
Vegen er kommunal: Kommunen må ta
hovedansvaret for nødvendig oppradering som følge
av manglende vedlikehold spesielt de siste 10 år
Fefo må ta medansvar for at reguleringsplaner og
festekontrakter ikke har løst vegsaken og at
parkeringskapasitet er underdimensjonert
Hytteeierne kan bidra til årlig vedlikehold dersom vi
får en helhetlig løsning for trafikk sommer og vinter
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Parkeringskapasitet må økes spesielt på Romsdalsiden
Med vei må vi også huske på veien til hyttebyen, Bollosætra (og
Nalganas?)
Stor trafikk med scooter om vinteren nødvendiggjør
vintervedlikehold (prepping) og dette må inngå i løsningen
Alle brukergrupper må delta med finansiering av vedlikehold
Kommunen må dekke allmennhetens interesser (som er
vesentlig), dersom man ikke får dette inn på annen måte
Innkreving av ”veiskatt” gjerne sammen med festeavgift eller
eiendomskatten
Vi har ingen tro på bom, frivillighet eller permanente dugnader
Det må være et tvangsgrunnlag for ”veiskatten”
Årlig betaling må ta hensyn til at det tross alt betales både
festeavgift og eiendomsskatt for hyttene

similar documents