Det gode samarbejde med udfører

Report
Brobygningsprojekt
Det gode samarbejde mellem myndighed,
leverandør og borgere.
Forventninger?
•Hvilke forventninger
har I til deltagelse i
workshoppen?
Lysthuset
o Åbnede i april 2012
o Unge med særlige, men uafklarede behov for
støtte
o Afklarings- og udredningstilbud
o 8 unge mellem 18 – 30 år
o Borgeren udsluses til fx egen bolig uden eller
med støtte, botilbud med eller uden
døgndækning eller opgangsfællesskab
Baggrund
• Henvendelse fra Socialstyrelsen
• Socialstyrelsen ønskede partnerskaber med
kommuner, der arbejder med voksenudrednings
metoden i sagsbehandlingen
• Vi ville gerne styrke samarbejdet mellem myndighed,
leverandør og borgere
• Vi ville gerne bygge bro og skabe større
sammenhæng mellem pædagogiske udredninger og
VUM
Udviklingsbehov
• Udvikling af pædagogiske metoder til
udredning af borgere i Lysthuset i
sammenhæng med VUM
• Udvikle dialogen mellem
sagsbehandlere og leverandører i
vurderingen af borgernes behov, så
borgerne får den rette støtte, når
udredningsforløbet er gennemført.
Brobygning
• Brobygningen kom til at bestå i etablering af en mere
smidig og gensidig arbejdsgang mellem myndighed
og leverandør
• Analysen fokuserede på, hvordan sagsbehandlernes
praksis med VUM og de pædagogiske udredninger i
Lysthuset spiller sammen med hinanden på tre
områder:
o udredning
o vurdering af borgernes potentiale for udvikling
o kvalificerede mål
Jeres erfaringer?
• Hvilke erfaringer har I med
samarbejdet mellem
myndighed og leverandør?
Effekt af projektet - Erfaringer
• Leverandør og myndighed har et fælles sprog i
beskrivelsesprocedurerne i henholdsvis de pædagogiske
udredninger og VUM
• Pædagogiske udredninger er bedre og skarpere, så borgernes
potentiale for udvikling formidles til sagsbehandleren
• Pædagogiske medarbejdere har fået faglige redskaber til brug i
udredningsarbejdet
•
Borgere, sagsbehandlere og medarbejdere har fået bedre
mulighed for at drøfte udredningsresultaterne
• Der opstilles realistiske udviklingsmål for borgerne (målbare) i
VUM
Procesplan for samarbejde
Fælles retningslinje for samarbejdet
Uddrag fra retningslinje
• Procesplan konkretiseres i
fælles retningslinje, der ligger i
håndbog hos både myndighed
og udfører
• Sikrer ensartet sagsbehandling
og samarbejde
• Tydeliggør arbejdsgange og
ansvarsfordeling
Skabelon til pædagogisk udredning
Uddrag fra skabelonen:
Skabelon med hjælpetekst har
lettet skriveprocessen for
pædagogerne
Direkte overførsel af teksten til
VUM har lettet sagsbehandlernes
arbejde
FKO indikatorkatalog er under
udarbejdelse og vil være et centralt
arbejdsredskab til den
pædagogiske udredning
Aktiviteter
• Styregruppe
• Arbejdsgruppe
• Kick - off / Introduktion til projektet
• Fælles temaeftermiddag
• Løbende undervisning
• Løbende udarbejdelse af arbejdsgange og
udredningsmetode
• Før- og eftermålinger
Borgerperspektiv
• 11 borgere har gennemført et udredningsforløb i
Lysthuset. (Heraf bor 5 fortsat i huset med henblik på
bo -træning)
• 4 borgere, der før gennemførelse af et
udredningsforløb blev vurderet til at skulle tilbydes
botilbud, bor i dag i egen bolig med bostøtte eller i
opgangsfællesskab
• Yderligere 2 borgere forventes i løbet af få måneder
at flytte i egen bolig.
Læring i samarbejdet omkring VUM - overordnet
• Tæt dialog mellem sagsbehandler og pædagogisk
medarbejder
• Kendskab til hinanden på tværs af leverandør og
myndighed
• Kendskab til- og fælles forståelse for hinandens
opgaver
• Fælles arbejdsgange og sprog
• Fælles forståelse for borgerens behov og hvordan de
imødekommes
Læring i samarbejdet omkring VUM - specifikt
• Undervisning i og forståelse for VUM logikkerne i
leverandørleddet
• Pædagogernes og sagsbehandlernes arbejdsmetoder,
skabeloner og redskaber er kendte for hinanden
• Leverandørerne ved, hvad sagsbehandlerne har brug for at vide
• Sagsbehandlerne ved, hvordan leverandørerne vurderer de
enkelte områder
• Arbejdsredskaber og arbejdsgange, som let kan glide ind i og i
nogle tilfælde lette den almindelige sagsgang
• Kopiering af tekst fra pædagogisk udredning over i VUM har
betydet en lettere sagsgang
Hvordan anvender vi vores erfaringer?
• Prioritering af fælles temadage, møder,
kompetenceudvikling m.v.
• Deltagelse i hinandens arrangementer
• Åben socialrådgivning i
leverandørområdet
• Dialog omkring visitering
• Fælles FKO projekt
Oplæg til drøftelse
•Hvilke erfaringer har I
hørt om, som I kan
drage nytte af i jeres
hverdag?
5 gode råd
• Implementering sideløbende med udvikling
• Prioriter samarbejde og dialog
• Prioriter udvikling af fælles sprog og
arbejdsgange
• Prioriter tid til fælles møder, temadage etc.
• Tæt ledelsesfokus og projektstyring

similar documents