- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

Report
แนวทางการดาเนินงานและ
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่ระดับอาเภอ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมลี้ลอย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
กรอบการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและ
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสูร่ ะดับอาเภอ
ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและอาเภอ
การวิจัยและการจัดการความรู้
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัดและ
อาเภอ
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด
และอาเภอ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
1
เอกสารประกอบการชี้แจง
2
กรอบแหล่งงบประมาณ
3
กรอบระยะเวลาการจัดทาแผนปฏิบัติการ
4
แบบฟอร์มการจัดทาแผนและแนวทางการจัดทาแผน
5
ช่องทางการสื่อสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
เอกสาร
6
การควบคุมกากับการเบิกจ่ายงบประมาณระดับจังหวัด
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
1
เอกสารประกอบการชี้แจง
1. ผังควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
2. แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการ เครือข่าย
บริการ
3. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี
4. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ภายใต้นโยบาย
รัฐบาลฯ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
2
กรอบแหล่งงบประมาณ
1. กองทุนตาบล
2. เงินบารุงหน่วยบริการ
3. PPA (PP Area Based)
7. หมวด 300
4. PPB (PP Basic Service)
8. อื่นๆ
5. ชมรม อสม.ระดับจังหวัด/อาเภอ
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ การเลือกใช้แหล่งงบประมาณแต่ละหมวด ขอให้เลือกใช้ตาม
นิยามศัพท์ และแนวทางที่ CFO เสนอแนะไว้
กรณี มีแหล่งเงินมากกว่าที่กาหนด ให้เพิ่มเติมได้ หรือลงในช่องอื่นๆ
และระบุรายละเอียดแหล่งงบประมาณ ในบรรทัดถัดไป
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
3
กรอบระยะเวลาการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1.ระดับอาเภอจัดทาแผนงานและหรือโครงการ ภาพรวมทั้งเครือข่าย
(CUP) และส่งให้จังหวัดภายใน ไม่เกินวันที่ 12 ธันวาคม 2557
2.ฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนงาน
และหรือโครงการ (หากส่งพร้อมกัน) ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แผนงาน/โครงการ (1.ส่งที่งานธุรการเพื่อลงรับ 2.ส่งกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ) หากถูกต้อง จะเสนอ นพ.สสจ.ลงนาม หากไม่เหมาะสม
จะแจ้งให้มารับไปแก้ไข
3.กรณีมีการแก้ไขแผนงาน/โครงการ อาเภอต้องปรับแก้และส่งกลับคืน
ให้จังหวัดภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่จังหวัดแจ้งให้แก้ไข
4.ทุกแผนงาน/โครงการ ขอให้แล้วเสร็จภายใน ไม่เกิน เดือนมกราคม
2558
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
4
แบบฟอร์มการจัดทาแผนและแนวทางการ
จัดทาแผน
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ที่เว็บไซด์ สสจ.บุรีรัมย์
2.การจัดทาโครงการ ขอให้เชื่อมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าระสงค์
กลยุทธ์ และมาตรการระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
มาตรการระดับอาเภอ โดยจัดทาโครงการตาม sheet มาตรการที่ 149 กรณีผู้เห็นชอบแผนมีทั้ง สสอ. และ ผอ.รพ.ให้เพิ่มเติมได้
3.จัดทาแผนจานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นแผนรวมแหล่งเงินทุกงบ (ทา
เป็นเล่ม) ชุดที่ 2 เป็นเฉพาะงบ PPA (ทาเป็นชีท ไม่ต้องเข้าเล่ม)
4.ระยะเวลาดาเนินการ ขอให้ลงเดือนที่ทาจริง ไม่ควรลากยาวทั้งปี
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
5
ช่องทางการสื่อสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสาร และ Slide ประกอบการนาเสนอ
1. สื่อสารการทางานได้ที่ Facebook ห้อง Strategic BRO
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.bro.moph.go.th ห้อง
ศูนย์อานวยการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เมนู
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับอาเภอ ปี
58
3. ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ และ slide ประกอบการนาเสนอได้ที่
www.bro.moph.go.th ห้องศูนย์อานวยการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ และ Facebook ห้อง Strategic BRO
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
6
การควบคุมกากับการเบิกจ่ายแผนงาน/โครงการระดับ
จังหวัด
1. เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย และสรุปการเบิกจ่ายรายไตรมาสได้
อย่างถูกต้องจึงขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน
คีย์การเบิกจ่ายเงินที่ http://203.157.162.18/project_funds/
จากนั้น เมื่อการเงินตั้งเบิกแล้วให้คีย์การตั้งเบิก จะตัดยอดได้
ถูกต้อง
2. การติดตามผลการเบิกจ่าย สามารถตรวจสอบตามหมวด
รายจ่าย
3. กรณีมีขอ้ เสนอแนะในการจัดทารายงานสรุปเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ ขอให้แจ้งได้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ
6
การควบคุมกากับการเบิกจ่ายแผนงาน/โครงการระดับ
จังหวัด
คีย์การเบิกจ่ายรายโครงการ ตามกิจกรรมที่ดาเนินการ ลง
รายละเอียดที่กาหนด
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
1.
การนิเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับอาเภอ กรณีปกติ
2.
การนิเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับตาบล กรณีปกติ
3.
การนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching Approach) หน่วยบริการ
ระดับอาเภอแบบบูรณาการ
4.
การประเมินผลหน่วยงานระดับอาเภอ โดยหน่วยประเมินระดับ
จังหวัด
5.
การประเมินผลหน่วยงานระดับตาบล โดยหน่วยประเมินระดับ
อาเภอ
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
1.
การนิเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับอาเภอ กรณีปกติ
1.ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงาน โดยผู้
นิเทศระดับจังหวัด แก่หน่วยงานระดับอาเภอ แห่งละ 1 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2558 ตามการบริหารแบบโซน
2.เน้นการให้คาแนะนาเพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด
สาหรับการประเมินผลระดับอาเภอ จานวน 47 ตัว
3.กระตุ้น และติดตามการดาเนินงานตามมาตรการที่กาหนด
เพื่อสงผลผลิต ตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ที่ไม่ต้องให้คะแนน
จานวน 78 ตัว และตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมกากับงาน 82 ตัว
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
2.
การนิเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับตาบล กรณีปกติ
1.ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงาน โดยผู้
นิเทศระดับอาเภอ แก่หน่วยงานระดับตาบลแห่งละ 2 ครั้ง ใน
เดือนมกราคม และมิถุนายน 2558
2.เน้นการให้คาแนะนาเพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด
สาหรับการประเมินผลระดับอาเภอ จานวน 47 ตัว
3.กระตุ้น และติดตามการดาเนินงานตามมาตรการที่กาหนด
เพื่อสงผลผลิต ตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ที่ไม่ต้องให้คะแนน
จานวน 78 ตัว และตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมกากับงาน 82 ตัว
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
3.
การนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching Approach) หน่วยบริการ
ระดับอาเภอแบบบูรณาการ
1.เน้นเฉพาะอาเภอที่พบโอกาสในการพัฒนาจากมุมมอง ผู้ประเมินระดับจังหวัด
และมุมมองจากหน่วยงานระดับอาเภอเอง ในเดือนธันวาคม และเมษายน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน อาเภอที่พบโอกาสในการพัฒนา
2 ครั้งต่อปี หรือจนกว่าจะมีประสิทธิภาพ
3.โดยคณะทางานที่มีองค์ประกอบร่วมระดับจังหวัดและอาเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความชานาญในโอกาสการพัฒนาที่ต้องไป coaching
4.หน่วยงานที่เป็น Coachee ต้องเปิดใจและพร้อมรับการเรียนรู้ร่วมกัน กับ
ทีม Coach พร้อมทั้งปรับปรุงหน่วยงาน และตนเอง
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.เมือง
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
ระบบข้อมูล
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
ข้อมูล NCD, เครือข่าย
คุณภาพ LA, ภาคประชาขน, ต้อกระจก
DPAC, รร.ส่งเสริม, ข้อมูล ANC, คน
พิการ
ระบบข้อมูล
ระบบข้อมูลยาเสพติด
แผน
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.คูเมือง
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
แผน
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
เครือข่าย NCD, EMS. มะเร็ง
การพัฒนาต่อยอดภาค ปชช.
ระบบข้อมูล
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.กระสัง
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
จมน้า
5.พัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาต่อยอดภาค ปชช.
ข้อมูลผู้สงู อายุ ผู้พิการ อนามัยแม่และเด็ก
DPAC หมู่บ้านจัดการสุขภาพ หมู่บ้าน
ต้นแบบด้านสุขภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสือ่ สาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
อ.ควบคุมโรคเข้มแข็ง SRRT
ระบบข้อมูล, รร.ปลอดน้าอัดลม
การบันทึกข้อมูล การกระจายบุคคลากรทัน
ตะ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.นางรอง
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
มุมมองจากจังหวัด
ระบบข้อมูล
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
ระบบข้อมูล EMS, NCD, ระบาดวิทยา,
จมน้า
การประสานการพัฒนาภาค ปชช.
ไร้พุง, ANC, เจริญพันธุ์, ศูนย์เด็กเล็ก
ระบบข้อมูล, รร.ปลอดน้าอัดลม
การจัดการขยะมูลฝอย รพ.
CMI
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.หนองกี่
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
แผน
เครือข่าย NCD, EMS, จมน้า
พัฒนา LAB, การประสานงาน
สุขภาพจิต, อนามัยเจริญพันธุ์, ระบบ
ข้อมูล, ศูนย์เด็กเล็ก
บาบัดยาเสพติด
แพทย์แผนไทย
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ละหานทราย
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
มุมมองจากอาเภอ
การดึงข้อมูลการรักษาลูกหนี้แต่ละสิทธิ
ระบบเครือข่าย
3.ทรัพยากรบุคคล
43 แฟ้มไม่สมบูรณ์
อัตรากาลังไม่เพียงพอ
ระบบข้อมูล, NCD, จมน้า
ข้อมุล NCD และเครือข่าย, EMS, Head Injury,
อุบัติเหตุทางถนน, SRRT
6.ส่งเสริม
ระบบข้อมูลทุกงาน, คลินิกนมแม่
ต.สายใยรัก, นโยบายทางานไม่ชัด, เด็ก 0-5 ปี
รูปร่างดี สมสวน
7.ทันตะและสื่อสาร
ระบบข้อมูล,
การใช้งบฯทันตะ, เครื่องมือไม่เพียงพอ
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
การติดตามผู้ป่วยยาเสพติด
9.คบส
การบังคับใช้ กม.บุหรี่ สุรา , คลินิก
เวชกรรมไทย
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
การประสานงานกับ อบต., ผู้ประกอบการไม่ให้
ความสาคัญ, หน้าที่ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ไม่
ขัด,การประสานงานภายใน
ต่างด้าว, สถานะและสิทธิ์, ประกันสังคม, การให้
รหัสโรคของแพทย์
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ประโคนชัย
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
NCD network, EMS, ระบาดวิทยา,
จมน้า
การพัฒนาต่อยอดภาค ปชช.
คนไทยไร้พุง, อนามัยเจริญพันธุ์, รร.
ส่งเสริม
ปลอดน้าอัดลม,
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิตกิ าร
การตรวจเฝ้าระวัง รพ.สต., แพทย์แผน
ไทย
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.บ้านกรวด
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
มุมมองจากจังหวัด
แผน
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
โรคชายแดน, ข้อมูล NCD
X-ray รพ.สต.
ไร้พุง, นมแม่, คลินิกไร้พุง
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
ระบบข้อมูล,
HA ยาเสพติด
11.นิติการ
CMI
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.พุทไธสง
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
แผน
จมน้า
การพัฒนาต่อยอดภาค ปชช. X-ray
รพ.สต.
ศูนย์เด็กอ่อนหวาน
ติดตามยาเสพติด, HA ยาเสพติด
ศูนย์เด็กอ่อนหวาน
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ลาปลายมาศ
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
แผน, ระบบเครือข่าย สสอ.
3.ทรัพยากรบุคคล
การเจ้าหน้าที,่ ระบบข้อมูล, รายงาน
4.ควบคุมโรค
NCD Network, EMS, จมน้า
5.พัฒนาคุณภาพ
การประสานงาน รพ.สต., ภาค ปชช., xray
6.ส่งเสริม
ศูนย์เด็กเล็ก, ต.นมแม่, คลินิกไร้พุง สสอ.
7.ทันตะและสื่อสาร
การบริหารโครงการ
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
การบาบัดติดตามยาเสพติด บูรณาการ
สสอ.รพ.
9.คบส
ระบบข้อมูลแพทย์แผนไทย
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.สตึก
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
มุมมองจากจังหวัด
การจาหน่ายครุภัณฑ์, การเงิน
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
แผน, ระบบเครือข่าย (สสอ.)
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
ข้อมูล NCD, EMS, ANC, LR
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณภาพ HA
คลินิกไร้พุง
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
CMI
ละเมิด
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ปะคา
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
แผน, ระบบเครือข่าย
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
ข้อมูล NCD
การพัฒนาต่อยอดภาค ปชช.
6.ส่งเสริม
สุขภาพจิต, คลินิกวัยรุ่น, ศูนย์เด็กเล็ก,
อ.อนามัยเจริญพันธุ์
7.ทันตะและสือ่ สาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
การบาบัดติดตามยาเสพติด HA ยาเสพ
ติด
คลินิกเวชกรรมไทย
CMI
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.นาโพธิ์
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
การบันทึกข้อมูล
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
ANC, ศูนย์เรียนรู้ . อนามัยเจริญพันธ์
6.ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์, DPAC, ANC, การ
เยี่ยมบ้าน, ศูนย์เด็กเล็ก, ออกกาลัง
กาย,การคัดกรอง,
7.ทันตะและสื่อสาร
บันทึกข้อมูลบริการซ้าซ้อน
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
HA ยาเสพติด
9.คบส
การเฝ้าระวังร่วมกับท้องถิ่น, การ
ประสานงานกับ อปท.
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
แนวทางการดาเนินงานและการ
ประสานงานกับ อปท, การตรวจสถาน
ประกอบการ GMP
การประสานงานกับ สปสช.,กองทุน
ตาบล การส่งข้อมูล
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.หนองหงส์
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
NCD, จมน้า, EMS
ข้อมูล NCD
5.พัฒนาคุณภาพ
X-ray, การพัฒนา รพ.สต.
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอาเภอ
6.ส่งเสริม
สุขภาพจิต
อ.อนามัยเจริญพันธ์
HA ยาเสพติด
การบาบัดติดตามยาเสพติด, HA
ยาเสพติด
7.ทันตะและสือ่ สาร
8.อนามัยสิง่ แวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิตกิ าร
การขออนุญาตผลิตอาหาร การ
เปิดสถานประกอบการ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.พลับพลาชัย
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
Fixed cost
3.ทรัพยากรบุคคล
Fixed cost
4.ควบคุมโรค
โปรแกรม 506,
5.พัฒนาคุณภาพ
X-ray, HA, ภาค ปชช.
6.ส่งเสริม
ไร้พุง, รร.สุขภาพจิต. ต.นมแม่
7.ทันตะและสือ่ สาร
ปลอดน้าอัดลม, การหมุนเวียน
บุคลากร
Dent-Q, Fixed cost ทันตะ รพ.สต.
8.อนามัยสิง่ แวดล้อม
ยาเสพติด
การควบคุมภายใน, เกณฑ์คงค้าง, การเงิน
พัสดุ การบัญชี ธุรการ. Fixed cost
ข้อมูลแพทย์แผนไทย
ทักษะการตรวจและบันทึกการตรวจสถาน
ประกอบการ, สร้างความเข้าใจแก่
คณะอนุกรรมการ คบส.ระดับเทศบาล/อบต.
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิตกิ าร
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ห้วยราช
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
ข้อมูลและเครือข่าย NCD, EMS, Aids,
จมน้า
5.พัฒนาคุณภาพ
QA, LA, รพ.สต., ภาคประชาชน
6.ส่งเสริม
สุขภาพจิต, ไร้พุง, ระบบข้อมูล
7.ทันตะและสื่อสาร
การหมุนเวียนบุคลากร,
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
การบาบัดยาเสพติด, HA ยาเสพติด, ตรวจ
ยืนยันในปัสสาวะ
9.คบส
การทางาน สสอ.รพช,ข้อมูลแพทย์แผนไทย
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.โนนสุวรรณ
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
4.ควบคุมโรค
ข้อมูลและเครือข่าย NCD, ระบาดวิทยา,
Aids, มะเร็ง, จมน้า
X-ray, LAB, การประสานงานภาค ปชช.
สุขภาพจิต, ต.นมแม่, สายใยรัก, อนามัย
เจริญพันธ์
ภาคีทันตะ
HA ยาเสพติด
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
Claim
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.ชานิ
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
ระบบเครือข่าย
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
ระบาดวิทยา. EMS, จมน้า
การพัฒนา รพ.สต., ภาค ปชช.
ต.นมแม่, รร.ส่งเสริม, สุขภาพจิต, ไร้พุง,
ศูนย์เด็กเล็ก, ANC
7.ทันตะและสื่อสาร
ระบบข้อมูล, การหมุนเวียน, ภาคี
เครือข่าย
HA ยาเสพติด
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
การประสานงาน (สสอ.)
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.บ้านใหม่ฯ
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
ระบบงาน EMS, AIDS จมน้า
การพัฒนาต่อยอด รพ.สต.,อสม. X ray
ไร้พุง
หมุนเวียน รพ.สต.
การติดตามผู้ป่วยยาเสพติด HA ยาเสพ
ติด
การทางานร่วมกับท้องถิน
่
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.โนนดินแดง
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
งานธุรการ, E-GP
ควบคุมภายใน, เกณฑ์คงค้าง,
การเงิน การบัญขี พัสดุ ธุรการ
2.ยุทธศาสตร์
แผน
รายละเอียดงบประมาณ
3.ทรัพยากรบุคคล
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
4.ควบคุมโรค
ข้อมูล NCD, EMS
โรคเรื้อน, โรคติดต่อรองรับ
AEC
5.พัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาต่อยอด รพ.สต.
HA, HPH, PCA, โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลมาก
6.ส่งเสริม
ต.นมแม่, ศูนย์เรียนรู,้ สุขภาพจิต, ไอโอดีน
ANC 12 wks, PPH, ซึมเศร้า,
ไร้พุง
7.ทันตะและสื่อสาร
การหมุนเวียน รพ.สต.,ระบบข้อมูล เครือข่าย
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบบข้อมูล, HA ยาเสพติด
9.คบส
การตรวจเฝ้าระวัง พรบ.บุหรี่ สุรา
10.ประกันสุขภาพ
11.นิตกิ าร
การขออนุญาตผลิดอาหาร
การให้รหัสโรค, กองทุนตาบล,
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.บ้านด่าน
กลุ่มงาน
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
5.พัฒนาคุณภาพ
6.ส่งเสริม
7.ทันตะและสื่อสาร
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากจังหวัด
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
ต.นมแม่, ANC, สุขภาพจิต
ระบบข้อมุล, หมุนเวียน รพ.สต.
เรียกเก็บ
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.แคนดง
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
1.บริหารทั่วไป
ระบบธุรการ
2.ยุทธศาสตร์
ระบบเครือข่าย
3.ทรัพยากรบุคคล
การเจ้าหน้าที่, ระบบข้อมูล, รายงาน
4.ควบคุมโรค
ข้อมูล NCD, EMS, จมน้า
5.พัฒนาคุณภาพ
งานพัฒนาคุณภาพ, การประสานงานภาค
ประชาชน
6.ส่งเสริม
สุขภาพจิต, รพ.สายใยรัก, ไร้พุง. ระบบ
ข้อมูล, ผู้สูงอายุ
7.ทันตะและสื่อสาร
เครือข่ายทันตะ
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
HA ยาเสพติด
9.คบส
การตรวจร่วมกับ อบต., แพทย์แผนไทย
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
มุมมองจากอาเภอ
โอกาสในการพัฒนา ด้วยการ Coaching อ.เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงาน
มุมมองจากจังหวัด
มุมมองจากอาเภอ
1.บริหารทั่วไป
2.ยุทธศาสตร์
ระบบเครือข่าย, แผน
3.ทรัพยากรบุคคล
4.ควบคุมโรค
ข้อมูลและเครือข่าย NCD การจัดการ CD,
MiniNERT, EMS, จมน้า
5.พัฒนาคุณภาพ
X-ray, ภาค ปชช.
6.ส่งเสริม
ไร้พุง, ต.นมแม่, ศูนย์เรียนรู้, ไอโอดีน
7.ทันตะและสื่อสาร
หมุนเวียน ทันตะ, ระบบประสานงาน,
Fixed cost รพ.สต.
8.อนามัยสิ่งแวดล้อม
9.คบส
HA ยาเสพติด
คลินิกเวชกรรมไทย, การตรวจเฝ้าระวัง
10.ประกันสุขภาพ
11.นิติการ
รร.ปลอดน้าอัดลม,
Fixed cost รพ.สต.
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
4.
การประเมินผลหน่วยงานระดับอาเภอ โดยหน่วยประเมินระดับ
จังหวัด
1.ประเมินตัวชี้วัดระดับอาเภอ 47 ตัว จานวน 2 ครั้งต่อแห่งต่อปี
2.ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 เน้นประเมินกระบวนงาน
เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา และให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ลดโอกาสเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายปลายปี โดยประเมินอาเภอละ 1
วัน
3.ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-27 สิงหาคม 2558 เน้นการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ จากแหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม หรือ Data center และการสุ่มสารวจ
ตัวแทนระดับอาเภอๆละ 2 หมู่บ้าน คือ ในและนอกเขตเทศบาล (ในเมือง/
ชนบท) โดยประเมินอาเภอละ 2 วัน
2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระดับจังหวัดและ
อาเภอ
5.
การประเมินผลหน่วยงานระดับตาบล โดยหน่วยประเมินระดับ
อาเภอ
1.ประเมินตัวชี้วัดตามที่แต่ละอาเภอตกลงกัน จานวน 2 ครั้งต่อแห่ง
ต่อปี
2.ครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เน้นประเมินกระบวนงาน เพือ่
ค้นหาโอกาสในการพัฒนา และให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อลดโอกาสเสีย่ งในการไม่บรรลุเป้าหมายปลายปี
3.ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2558 เน้นการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
จากแหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม หรือ Data center หรือเอกสาร
3. การวิจัยและการจัดการความรู้
1
แนวทางการดาเนินงานระดับอาเภอ
2
การดาเนินงานระดับจังหวัด
3
การบูรณาการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
สนับสนุนองค์ความรู้ และจัดเก็บความรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. การวิจัยและการจัดการความรู้
1
แนวทางการดาเนินงานระดับอาเภอ
1. จัดสนับสนุนองค์ความรู้การวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อ
ฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพในการวิจัย
2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ระดับอาเภอ
3. สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับจังหวัด เขต และประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย ของ รพ.ควรครอบคลุมบุคลากร 5 สาขาหลัก ส่วน รพ.
สต.ควรครอบคลุมอย่างน้อย แห่งละ 1 คน และ สสอ.แห่งละ 1 คน
3. การวิจัยและการจัดการความรู้
2
การดาเนินงานระดับจังหวัด
1. มุ่งเน้นการจัดเวที เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
ประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรมระดับจังหวัด เขต และประเทศ
2. มุ่งเน้นให้พเี่ ลี้ยงงานวิจัย มีส่วนสนับสนุนการปรับปรุงรายงาน
การวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. สร้างแรงจูงใจและสนับสนุน การเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย
วิชาการ ทั้งระดับจังหวัด เขต และประเทศ
ปี 2558 สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ รพ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
สาธารณสุข เขตนครชัยบุรินทร์ จึงขอความร่วมมือในการส่งผลงานให้
มากขึ้น
3. การวิจัยและการจัดการความรู้
3
การบูรณาการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้ และจัดเก็บความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บูรณาการ การสนับสนุนองค์ความรู้การดาเนินงาน การบันทึกข้อมูลและ
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้วยโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลของ
หน่วยบริการ (HOSxP)
2. บูรณาการ การฝึกทักษะการคัดกรองด้านยาเสพติด และบุหรี่ สุรา สาหรับ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานระดับ รพ.สต.
3. บูรณาการ การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสุง และการเยี่ยมบ้าน สาหรับพยาบาล รพ.สต.
4. บูรณาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกสาขาวิขาชีพ 2 รอบ ได้แก่ รอบ
ที่ 1 เพื่อรวบรวมผลงาน 9 เดือน และรอบที่ 2 เพื่อรวบรวมผลงาน 12 เดือน
1. บูรณาการ การสนับสนุนองค์ความรู้การดาเนินงาน การ
บันทึกข้อมูลและระบบรายงานที่เกีย่ วข้องกับการให้บริการ
ด้วยโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลของหน่วยบริการ (HOSxP)
ชื่อหลักสูตร การอบรมฟืน
้ ฟูแนวทางการดาเนินงานและการบันทึกข้อมูล
บริการในโปรแกรม HOSxP
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และผู้บันทึกข้อมูล ประจา รพช.และรพ.สต.ทุกแห่ง
แบ่งเป็น จนท.สายวิชาการ 1 คน บันทึกข้อมูล 1 คน
เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งานที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ งานไอที งาน NCD EPI แพทย์แผนไทย ANC
หลักสูตรการอบรม
1. งานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านวิชาการ
2. งานไอทีอบรมเทคนิคการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบรายงาน
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่ใช้ ได้แก่ งบหมวด 300
2. บูรณาการ การฝึกทักษะการคัดกรองด้านยาเสพติด
และบุหรี่ สุรา สาหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานระดับ รพ.
สต.
ชื่อหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการคัดกรอง BA
(Brief Advise) BI (Brief Interview) ข้อมูล บสต. และ
บุหรี่
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล ประจา รพ.สต. ทุกแห่ง
เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
งาน NCD (บุหรี)่
งบประมาณที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ งบยาเสพติด (สป)
3. บูรณาการ การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเบาหวาน ความดันโลหิตสุง และการเยี่ยม
บ้าน สาหรับพยาบาล รพ.สต.
ชื่อหลักสูตร การอบรมฟื้นฟูความรู้ DM HT และการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล ประจา รพ.สต.ทุกแห่ง
เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานควบคุมโรค (NCD)
งานทีบ่ ูรณาการร่วมกัน ได้แก่ งานควบคุมโรค และงานส่งเสริม
สุขภาพ
งบประมาณที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ หมวด 300
4. บูรณาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกสาขาวิขาชีพ
ครั้งที่ 1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบ 9 เดือน (มิถุนายน 2558)
เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายห้องคลอด
- การคัดเลือกนวัตกรรมคลินิกอดบุหรี่
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์และคลินิกวัยรุ่น
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิต
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ palliative care
สถานที่ ห้องประชุม ตึกใหม่ ชั้น 3 จานวน 2 ห้อง อาคารเดิม จานวน 4
ห้อง
4. บูรณาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกสาขาวิขาชีพ
ครั้งที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบ 12 เดือน (กันยายน 2558)
เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่
- ประชุมวิชาการสาธารณสุขประจาปี
- เครือข่ายผู้สูงอายุ/รร/ปฐมวัย
- นาเสนอถอดบทเรียนมาตรฐานโรคติดต่อ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติเหตุ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CKD Clinic
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ LTC เยี่ยมบ้าน พิการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาหาร น้าดื่ม น้าเสีย
สถานที่ รร.เทพนคร
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
พัฒนาระบบ P2P Phase II
2
มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ Data
Center เพื่อรองรับระบบรายงานที่ถูกต้อง
3
มุ่งเน้นพัฒนาระบบรายงานใน web service เพื่อรองรับการ
ประมวลผลงานตามตัวชี้วัดทุกระดับ
4
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
5
พัฒนาระบบนาเข้า และตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ให้มี
คุณภาพ
5.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1
รองรับการพัฒนาองค์การ ด้วยเครื่องมือ 9 cell ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่พัฒนาจาก PMQA และ HPO
(Height Performance Organization : องค์การ
สมรรถนะสูง)
2
ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับในการตอบคาถาม
36 ข้อ ในเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาโอกาสใน
การพัฒนาของหน่วยงานที่พบ
3
พัฒนาองค์การ ตามโอกาสในการพัฒนาที่พบ

similar documents