Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu

Report
Centrum aplikovaného výskumu
nových materiálov a transferu
technológií
Eva Majkova, SAV
Tatry 2014
UM
UPo
UMMS
ElU
FU
ChU
Budova UMMS a Centra materiálových vied
UI
Výskum materiálov
Moderná, unikátna
infraštruktúra
Projekty
Odborníci
Originálne poznatky
Nové materiály
Nové vlastnosti
Vyspelé technológie
Rozvoj znalostnej
ekonomiky
Prečo výskumné centrum
Súčasný stavMaterial science v BA (SAV) má špičkovú úroveň porovnateľnú so svetom
Vybudovaním VC dosiahneme:
Synergický efekt – interdisciplinarita - kritické množstvo expertov s
medzinárodnou reputáciou
Efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry a jej komplementárne
dobudovanie
Dobudovanie infraštruktúry aj zariadeniami ktoré boli doteraz nad rámec
projektov
Vybudovanie high-tech priestorov (čisté priestory, odrušené priestory, ...)
Spoločná výchova doktorandov
Nová budova UMMS v areáli Patrónka
Participujúce organizácie SAV (riešiteľské kolektívy):
Elektrotechnický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav polymérov SAV
Spoluriešiteľské organizácie z iných rezortov:
STU - fakulty FEI, FPCHT
VŠVU
Princípy projektu:
projekt sa skladá z 5 pracovných balíkov (WP)
WP sú koncipované tak, aby sústredili najlepšie výskumné kolektívy
v danej oblasti (z rôznych organizacii SAV)
Každý WP má:
 excelentné osobnosti a skupiny (publikácie, citácie,
patenty projekty)
 doktorandov, postdokov
 kritické množstvo odborníkov
 unikátne zariadenia
 vlastnú technológiu
 patenty – domáce aj medzinárodné
 projekty ŠF, účasť v Kompetenčných centrách
 účasť v 7RP EU a ďalších významných medzinárodných
a domácich projektoch (2007-2011)
 spolupracu s VŠ UK, STU
 spoluprácu s hospodárskou sférou
Laboratórium keramických materiálov P. Šajgalík D. Galusek
výskum a návrh technológií pre konkrétne keramické súčiastky s vysokým
aplikačným potenciálom
Laboratórium materiálov pre elektrotechniku K. Frohlich, F. Gomory, J. Kováč,
P. Ballo
výskum a vývoj technológií inovatívnych tenkovrstvových štruktúr pre nové
elektronické štruktúry, prvky a súčiastky
Laboratórium kovových materiálov J. Lapin V. Hrnčiar
výskum a vývoj technológií odlievania a práškovej metalurgie
Laboratórium využitia nanomateriálov M. Omastova, E. Majkova
výskum a vývoj nanočastíc a nanomateriálov a nanokompozitov
Laboratórium štruktúrnych analýz materiálov P. Švec, K. Iždinský
transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením
Pre činnosť laboratórií sa využije už existujúca infraštruktúra získaná v rámci
projektov
Na čele laboratória sú garanti zo SAV a STU, ktorí dosiahnutými výsledkami a
vedeckou kvalitou dávajú záruku kvalitného výskumu a dosiahnutia cieľov.
Základom každého laboratória je výskumný kolektív, ktorý bol hodnotením ARRA
na základe scientometrických výstupov identifikovaný ako špičkový alebo
nadpriemerný v celosvetovom kontexte.
Každé laboratórium bude disponovať vyspelou technológiou na prípravu
relevantných materiálov a špičkovou diagnostikou ich vlastností.
Cieľom je spoločnú diagnostiku dobudovať tak, aby CAV mohlo poskytnúť
plnohodnotnú charakterizáciu nami vyvíjaných materiálov.
Paralelne s "Centrom aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií"
v Bratislavskom kraji sa predkladá "Výskumné centrum progresívnych materiálov pre
súčasné a budúce aplikácie" ako komplementárny projekt v Košiciach
Košice
Žiar nad Hronom
Laboratórium keramických materiálov
oxidová a neoxidová keramika, resp. kompozit s vynikajúcimi mechanickými
vlastnosťami a pre aplikácie v energetike, elektrotechnike (diódy LED, kompozity
s uhlíkovými nanorúrkami a grafénom) a bioaplikácie
Vybavenie:
kompletná prevádzková linka na produkciu keramických súčiastok v počtoch
postačujúcich pre štatistické vyhodnotenie ich vlastností a potenciálnych investícií
prípadných výrobcov, resp. investorov.
zariadenia potrebné pre charakterizáciu - štruktúra, chemické a fázové
zloženie, mechanické vlastnosti.
Laboratórium je orientované na prenos výsledkov z laboratórnej praxe pri výskume
a vývoji pokročilých keramických materiálov do priemyselnej praxe
Kancelária pre transfer technológií (KTT) –
SiCw
SiCf
Laboratórium materiálov pre elektrotechniku
materiály pre elektrotechniku, technológie inovatívnych tenkovrstvových štruktúr pre
nové elektronické súčiastky a supravodivosť v elektrotechnike - tranzistory na báze GaN,
nové typy pamäťových elementov, detektory žiarenia, senzory pre priemysel a životné
prostredie, mikro-elektro-mechanické systémy MEMS, vývoj supravodivého vodiča na
báze MgB2 a vývoj novej generácie supravodičov s nízkymi striedavými stratami.
Vybavenie
výskumno-vývojová technologická linka pre moderné elektronické súčiastky, optická a al
elektrónová litografia a suché tvarovanie
výskumno-vývojová technologická linka pre využitie supravodivosti
Laboratórium umožní transfer excelentných výsledkov výskumu a vývoja v oblasti
elektrotechniky pre využitie na Slovensku
Kancelária pre transfer technológií (KTT) –
Laboratórium kovových materiálov
ľahké konštrukčné materiály a materiály pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie
(intermetalické zliatiny a superzliatiny), nové intermetalické zliatiny, metalurgia, vývoj
technológií na výrobu súčiastok z týchto zliatin a prášková metalurgia ľahkých kovov, najmä
hliníka.
Vybavenie
metalurgická príprava zliatin, analýza chemického zloženia materiálov, charakterizácia,
výroba konkrétnych súčiastok odlievaním, príprava monokryštálov, štúdium mechanických
vlastností, indukčné tavenie a gravitačné odlievanie, kovací lis, vybavenie mechanickej
dielne (NC sústruh, NC fréza, hlbička), zariadenie na elektroiskrové rezanie materiálov,
kovací lis na zhutňovanie práškov, hydraulický lis s riadiacim systémom, zariadenie na
meranie veľkosti práškov práškov.
Laboratórium bude slúžiť na urýchlenie transferu vyvíjaných materiálov a technológii do
priemyselnej praxe,
Kancelária pre transfer technológií (KTT) –
Laboratórium využitia nanomateriálov
Výskum a vývoj nových nanokompozitov, i charakterizácia a a využitie v nových
oblastiach, nové nanoštruktúry a nanočastice - izolované nano-objekty spravidla
s rozmermi okolo 10 nm a menej pre elektrotechniku a nanoelektroniku, plazmoniku,
senzory
Vybavenie
Zariadenia nevyhnutné pre ďalší rozvoj špičkových technológií prípravy polymérnych
matríc pre rozsiahlejšie aplikácie nanomateriálov v praxi, elektrospinning, optické stoly,
miešacie zariadenie, Ramanov mikroskop, naparovačka tenkých vrstiev, centrifúga,
zariadenie na prípravu vzoriek pre testovanie mechanických vlastností , prístroj na
meranie rázovej a vrubovej húževnatosti polymérov a ich kompozitov a nanokompozitov
Laboratórium bude slúžiť na urýchlenie transferu vyvíjaných materiálov a technológii do
priemyselnej praxe,
Kancelária pre transfer technológií (KTT) –
Laboratórium štruktúrnych analýz materiálov
Jadrom laboratória budú zobrazovacie techniky doplnené analytickými technikami
poskytujúcimi obraz o chemickom a štruktúrnom zložení.
Vybavenie
Nový Hi RE transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením využívajúci
korigované zobrazenie s príslušenstvom
Výskumné centrum v BA sústreďuje :
- špičkových odborníkov v oblasti material science
- kľúčové technológie (pre potreby priemyslu)
- nadväzuje a dopĺňna špičkovú / unikátnu
diagnostiku materiálov a štruktúr
IF 8,651
175 citácií
Súčasný stav
Hrubá stavba ukončená
Zariadenia sú dodané alebo sa dodávajú
Dodané zariadenia sú prevádzkované
Problémy
Udržateľnosť
Efektívna spolupráca s priemyslom (konflikt štátanej pomoci)
Ďakujem za pozornosť
Ďakujem za pozornosť

similar documents