Ankieta dla uczniów

Report
porównanie
 Ankieta dla uczniów
 Ankieta dla rodziców
pytanie 1
1. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy?
7% 7%
a. tak
1. Czy Pana/Pani dziecko
było ofiarą przemocy ?
b. nie
c. nie pamiętam
a) tak
8%
86%
26%
b) nie
c) nie wiem
66%
Pytanie 2
m. inne ( jakie?)
0.00%
l. rozbój
0.84%
k. pobicie
4.64%
j. straszenie pobiciem
8.86%
i. kradzieże
2.11%
h. wymuszenie pieniędzy
3.80%
g. niszczenie rzeczy
4.22%
f. zabieranie jedzenia
0.84%
e. kopanie
5.91%
d. szturchanie
8.44%
c. zaczepianie
16.88%
b. wyśmiewanie
22.78%
a. przezywanie
24.47%
Series1
2. Jeśli byłeś/aś ofiarą przemocy, to jaka była jej forma? (możesz…
0
10
20
30
40
50
60
70
Pytanie 3
3. Czy powiadomiłeś/aś kogoś o tym fakcie?
a. tak b. nie c. nie odpowiedziało
24%
40%
a. tak
b. nie
c. nie odpowiedzialo
36%
Pytanie 4
h. kolegę, koleżankę
g. rodzeństwo
f. rodziców
e. katechetę
d. nauczyciela
Series1
c. pedagoga
b. dyrektora szkoły
a. policję
4. Jeżeli tak, to kogo? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
5. Gdzie zdarzenie miało miejsce? (możesz zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
f. na boisku szkolnym
e. w parku przy Twojej szkole
14
d. na osiedlu, na którym znajduje się szkoła
3
c. w gimbusie
3
b. w drodze do szkoły lub ze szkoły
30
a. w szkole
66
0
10
20
30
40
50
60
70
Pytanie 6
4%
18%
6. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w szkole i jej
okolicy?
49%
a. tak
b. nie
29%
c. nie pamiętam
d. nie odpowiedzialo
Pytanie 7
7. Jeżeli byłeś świadkiem przemocy w szkole, to
gdzie to miało miejsce?
6%
a. klasa w czasie przerwy
37%
35%
b. korytarz
c. szatnia
11%
11%
d. toaleta
e. nie odpowiedziało
Pytanie 8
15%
8%
11%
8. Jak często dzieje się coś złego w szkole?
20%
a. bardzo często
b. często
c. rzadko
d. bardzo rzadko
46%
e. nie odpowiedziało
Pytanie 9
3%
2%
23%
9. Kiedy dzieje się coś złego w szkole?
a. w czasie porannych zajęć
48%
24%
b. w czasie popołudniowych zajęć
c. podczas przerwy
d. po lekcjach
e. nie odpowiedzialo
Pytanie 10
10.
Czy byłeś/aś świadkiem przemocy poza
szkołą?
13%
37%
14%
a. tak
b. nie
36%
c. nie pamiętam
d. nie udzieliło odpowiedzi
Pytanie 11
21
4
11.
Jeśli tak, to gdzie to miało miejsce?
a. w drodze do szkoły lub ze szkoły
13
65
14
b. na osiedlu, na którym znajduje się szkoła
c. w gimbusie
d. w parku przy Twojej szkole
50
e. na boisku szkolnym
f. w okolicy, gdzie mieszkasz
g. w domu
Pytanie 12
21%
37%
12.
Czy zareagowałeś/aś na tę sytuację?
a. tak
24%
b. nie
c. nie pamiętam
d. nie udielilo odpowiedzi
18%
Pytanie 13
30
26
25
20
18
16
15
12
Series1
10
5
1
0
13.
Jeśli tak, to w
jaki sposób to
zrobiłeś? (możesz
zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź)
a. stanąłeś/aś w
obronie ofiary
b. powiadomiłeś/aś
nauczyciela
c. powiadomiłeś/aś
rodziców
d. powiadomiłeś/aś
policję
e. powiadomiłeś/aś
kolegów
pytanie14
32%
43%
14. Czy sprawca przemocy był Ci znany?
a.
tak
b.
nie
c. nie udzielilo odpowiedzi
25%
Pytanie 15
11%
15. Jeżeli tak, to kim był?
24%
56%
6%
3%
a.
uczeń z Twojej klasy
b.
uczeń z innej klasy
c.
młodzież z osiedla, na którym znajduje się
szkoła
d.
osoba dorosła
e. nie udzielilo odpowiedzi
Pytanie 16
12%
13%
16. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole i jej
okolicy?
10%
a.
tak
b.
nie
c.
nie pamiętam
65%
d. nie udzielilo odpowiedzi
Pytanie 17
35
33
30
25
23
20
Series1
15
10
5
0
17. Jeśli tak, to działałeś:
a.
sam
b.
w grupie
Pytanie 18
l.
rozbój
k.
pobicie
4
10
j.…
i.
9
kradzieże
3
h.…
1
g.…
1
f.…
e.
62
3
Series1
kopanie
17
d.…
5
c.…
19
b.…
29
a.…
24
18. Jaka była to forma…
0
10
20
30
40
63
a. fizyczne
b. psychiczne
19. Dlaczego dokonywałeś/aś przemocy?
d.
c.
b.
dla zabawy
pod presją innych
z chęci zaimponowania innym
a.
z chęci zysku
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Pytanie 20
23
20.Czy poniosłeś/aś konsekwencje związane z
dokonaną przez Ciebie przemocą?
a.
tak
b.
nie
50
Pytanie 21
7
8
21. Jeżeli tak, to jakie?
2
11
a.
dyscyplinarne w szkole
b.
wychowawcze od rodziców
c.
dyscyplinujące od policji
d.
postępowanie przed Sądem
Propozycje działań zmierzających
do poprawy sytuacji
e. ochrona w szkole
3
g. patrole policyjne
2
f. kamery pod nadzorem na bieząco
2
e. surowsze kary
2
d. więcej kamer
10
Series1
c nauczyciel powinien podczas dyżuru kontrolować toaletę
13
b. więcej nauczycieli
7
a. nauczyciele powinni pelnic dyżur na całym korytarzu
12
22. Co proponujesz uczynić, by w Twojej szkole i jej okolicy nie miały
miejsca akty przemocy?
0
2
4
6
8
10
12
14
Pytanie 23
Ankieta dla rodziców pytanie
8
8. Czy Pan/Pani
uważa, że szkoła do
której uczęszcza
dziecko jest
bezpieczna ?
23. Czy w swojej
szkole czujesz się
bezpiecznie?
16%
a. tak
3%
17%
15%
69%
b. nie
80%
a) tak
c. nie udzielilo
odpowiedzi
b) nie
Pytanie 24
9%
43%
23. Zaznacz odpowiedzi dotyczące Twojej osoby.
płeć:
48%
a. kobieta
b. mężczyzna
c. nie udzielilo informacji
Wnioski wyciągnięte na podstawie
analizy ankiet
 Aktywne pełnienie przez nauczycieli dyżurów,
 Przeprowadzić pogadanki na lekcjach na temat prawidłowych sposobów
reagowania na akty przemocy ,
 Ująć w tematyce lekcji wychowawczych zagadnienia związane z przemocą
 ( rozumienie pojęcia, formy i przejawy) ,
 Zapoznać uczniów z karami regulaminowymi obowiązującymi w statucie ,
 Zorganizować spotkanie informacyjno – edukacyjnego z Policjantami
Komendy powiatowej policji w Wadowicach,
 Organizacja „Dnia bez przemocy”( w ramach dnia dziecka)

similar documents