Arvestuse alused - 8. Tulud. Kulud. Käibemaks

Report
Arvestuse alused
Ettevõtte tulud ja tulude arvestus
1



Müügikäive e. ettevõtte tulu - raha,
mis laekub ettevõttele hüviste
müügist
Tulu tekkimine – igapäevane
majandustegevus
Tulu kajastamine – saadud või saada
oleva tasu õiglases väärtuses
(vahetus)
2

Tulud kaupade müügist
olulised omandiga seotud riskid ja hüved on
läinud üle müüjalt ostjale
 Müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise
vastutust, mida seostatakse omandiga ning
puudub kontroll kauba või toote üle
 Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt
mõõta
 Tehingust saadava tasu laekumine on
tõenäoline
 Tehinguga seotud kulutusi on võimalik
usaldusväärselt hinnata

3

Tulud teenuste müügist
Tulu suurust on võimalik
usaldusväärselt mõõta
 Tehingust saadava tasu laekumine on
tõenäoline
 Tehingu valmidusastet bilansipäeval
on võimalik usaldusväärselt mõõta
 Tehinguga seotult tehtud kulutused
ning tehingu lõpetamiseks vajalikke
kulusid on võimalik usaldusväärselt
hinnata

4

Tulud intressidest, litsentsitasude
või dividendidena



Tulu laekumine on tõenäoline
Tulu suurust on võimalik usaldusväärselt
hinnata
Tulu kajastamine lähtub
järgmistest alustest



Intressitulu kajastatakse lähtudes vara
sisemisest intressimäärast
Tulu litsentsitasudest tekkepõhiselt, võttes
arvesse lepingu tingimusi
Dividenditulu siis, kui omanikul on tekkinud
seaduslik õigus nende
5

Tulu liigid








Liikmetelt saadud tasud
Liikmemaksud ja muud
mittesihtotstarbelised tasud
Sihtotstarbelised tasud
Sihtotstarbelised annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja
toetused
Netotulu finantsinvesteeringutelt
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
6

Tulude arvestus

Ettevõtte tegevustsükkel – periood
tulude tekkimiseks
Raha
Müük
Ost
Inventar,
seadmed,
tooraine, jne.
Ostjate
laekumata
arved
7

Müügimoment






Kaubad jäävad ostja soovil müüja juurde
vastutavale hoiule - arve esitamise kuupäev.
Müüja juurde jääb vara arvele bilansiväliselt
Kui müügitingimustes nähakse ette ostja
aktsepti andmine - ostja poolne tehingu
aktsepteerimine
Kui kaupade müügitingimustes on ette
nähtud varade paigaldamine jne - ostja poolt
kauba või toodangu vastuvõtmine ja ostumüügilepingu loetletud tööde lõpetamine
Kaupade komisjonimüügile andmisel, kauba
müük komisjonäri poolt
Kaupade müük koos kohaletoomisega - raha
laekumine kättetoimetajale
Järelmaksuga müügil - müügilepingu
8

Müügi tuludeks loetakse
Kaupade, materjalide, teenuste
müük
 Vallas- ja kinnisvara kasutusrent
 Komisjonimüügitasu, vahendustasu
 Süüdlastelt puudujääkide
sissenõutud summad
 Kaupade, materjalide jne tasuline
mittetootlik tarbimine ettevõtte
enda poolt

9

Müügituludeks ei loeta
Ostjate ja tellijate ettemakseid –
kohustused
 Ostjate poolt makstud (makstavad)
käibemaksusummad
 Müüjate poolt antud allahindlus
 Teistele kaupade andmist, teenuste
osutamist sponsorlusena
 Oma põhivara müük ( kasum/kahjum
põhivara müügist)

10

Müügitulude arvestamine ja
lausendamine

Skeem lisalehel
11
Näidisülesanne







Aktsepteeritud hankija arve materjalide eest 35 400 €. Hind
sisaldab käibemaksu 20 %. Arve tasumata
Ostetud sularaha eest materjali 2 360 € eest. Tehing
sisaldab käibemaksu 20 %.
Müüdud ostjatele toodangut 40 000 € eest. Hinnale
lisandub käibemaks 20 %. Summa laekumata.
Müüdud ostjale sularaha eest toodangut 11 800 € eest.
Tehing sisaldab käibemaksu 20 %.
Aktsepteeritud hankija arve sõiduauto eest 35 400 €.
Tehing sisaldab käibemaksu 20 %. Arve tasumata.
Aktsepteeritud hankija arve kontorimööbli eest 6 000 €.
Hinnale lisandub käibemaks 20 %. Arve tasumata.
Majandusjuhataja esitas aruande materjalide ostmisest 1
180 €. Tehingud sisaldavad käibemaksu 20 %.
12
Ettevõtte kulud ja kulude
arvestus
Kulud kasumiaruandes
Aruandeperioodi kulud
Perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud
väljaminekud
Käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum
Valuutakursi muudatustest tingitud kahjum
Kahjum põhivara müügist
Aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud
Kulude vastandamine - sobitamine
Kulude arvestamine ja lausendamine
Skeem lisalehel
13
Käibemaks
Lisandunud väärtuse maks
Käibemaksu objekt
Mõisted
Eesti
Euroopa Ühendus
Liikmesriik
Välisriik
Ühenduseväline riik
Ettevõtlus
Kaup
Teenus
Võõrandamine
14
Käibemaksukohuslane
Maksustatavad tehingud ja toimingud
Käive:
Käivet ei teki:
Kauba eksport:
Kauba import:
Kauba ühendusesisene käive:
Kauba ühendusesisest käivet ei teki:
Kauba ühendusesisene soetamine:
15
Käibemaksu määrad
Käibemaksumäär 20 %
Käibemaksumäär 9 %
Käibemaksumäär 0 %
Maksuvaba käive
Käibemaksukohuslasena registreerimine
Maksustamisperiood
Käibedeklaratsioon
Kauba ühendusesisese käibe aruanne
Sisendkäibemaks
Kohustused arvestuse pidamisel
16
Konto Käibemaks
Käibemaksu ettemaks
Deebet
Tasutud käibemaks:
1.
Tarnijatele (kauba
müüjatele ja teenuse
osutajatele)
2.
Tolliametile impordi
eest
Kreedit
1.
2.
Käibemaksu
laekumine
Maksuametilt
Käibemaksu
korrigeerimised
17
Käibemaksuvõlg
Deebet
1.
2.
Käibemaksu tasumine
Maksuametile
Käibemaksu
korrigeerimised
Kreedit
Arvestatud käibemaks:
Müügiarved ostjatele
18
Käibemaksu korrigeerimine
Käibemaksu ettemaksu korral
D: käibemaksuvõlg (kogu saldo ulatuses)
K: käibemaksu ettemaks (käibemaksuvõla saldo)
Käibemaksu võlgnevuse korral
D: käibemaksuvõlg (käibemaksu ettemaksu saldo)
K: Käibemaksu ettemaks (kogu saldo ulatuses)
Käibemaksu tasumine
D: käibemaksuvõlg
K: arvelduskonto
Käbemaksu laekumine
D: arvelduskonto
K: käibemaksu ettemaks
19
Näidisülesanne
Ettevõte on puitmööbli valmistaja:
Aktsepteeritud tarnija arve puitmaterjalile summas 26 491.krooni, hind sisaldab käibemaksu 20 %, materjal kasutatakse
ära perioodi jooksul;
Aktsepteeritud tarnija arve detailide värvimise teenusele
125 000.- krooni, hinnale lisandub käibemaks 20 %;
Müüakse omatoodangut. Omatoodangu maksumus 25 000.krooni.
Aktsepteeritud tarnija arve, ostetakse maksuseadustekogumik
(raamat) hinnaga 546.- krooni, hind sisaldab käibemaksu 9
%;
Tasutakse riigilõiv Äriregistri toimingute eest 100.- krooni.
20

similar documents