Podlaski Absolwent - Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i

Report
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
Podlaski Absolwent
ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA
PRZEPROWADZONOEGO BADANIA
dr Katarzyna Dębkowska
1
Redakcja Naukowa - dr hab. Joanna M. Moczydłowska
Zespół ekspertów
dr Katarzyna Dębkowska
dr Urszula Widelska
dr Jarosław Kilon
mgr Adam Mirosław Walicki
mgr Anna Raczkowska
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
2
 Przedmiotem badania są losy zawodowe
absolwentów szkół wyższych województwa
podlaskiego, kierunków: informatycznych,
turystycznych oraz medycznych, którzy ukończyli
naukę w latach 2009-2011.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
3
Lp.
1.
Nazwa uczelni
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2.
3.
4.
Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
5.
6.
7.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w
Białymstoku
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w
Białymstoku
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Białymstoku
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Białystok, 31.10.2012 r.
Kierunki kształcenia
lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, analityka
medyczna, farmacja, kosmetologia, dietetyka, elekroradiologia,
fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, pielęgniarstwa, położnictwo,
ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
informatyka, turystyka i rekreacja
informatyka
zdrowie publiczne, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia,
ratownictwo medyczne, biotechnologia
informatyka i ekonometria
informatyki, informatyka i ekonometria
zdrowie publiczne
informatyka
turystyka i rekreacja, techniki dentystyczne
turystyka i rekreacja
informatyka
informatyka, pielęgniarstwo I stopnia, pielęgniarstwo II stopnia
turystyka i rekreacja
pielęgniarstwo, ochrona zdrowia
Podlaski Absolwent
4
Założenia badania
Określenie losów zawodowych absolwentów, z wyszczególnieniem:
• osób kontynuujących naukę;
• osób zatrudnionych zgodnie z wykształceniem;
• osób zatrudnionych niezgodnie z wykształceniem;
• osób bezrobotnych;
• osób, które przystąpiły do wymaganych egzaminów zawodowych i
państwowych.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
5
Założenia badania cd.
Przeanalizowanie zatrudnienia absolwentów z uwzględnieniem:
• sposobu uzyskania pracy;
• formy zatrudnienia;
• zgodności zatrudnienia z wyuczonym zawodem, specjalnością;
• oceny kompetencji absolwentów, w tym ich przygotowania praktycznego do pracy
zawodowej;
• oceny zgodności kompetencji absolwentów badanych kierunków z oczekiwaniami
pracodawców;
• oceny skłonności migracyjnych i faktycznie występujących migracji wśród badanych
absolwentów (w zakresie migracji krajowych i zagranicznych);
• płac uzyskiwanych przez absolwentów badanych kierunków.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
6
Podmioty badania
 absolwenci
 pracownicy uczelni,
 doradcy zawodowi,
 pośrednicy pracy
 pracodawcy.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
7
Cele badania
1. Pozyskanie aktualnej, syntetycznej informacji nt. szkół wyższych w województwie podlaskim
kształcących w zawodach informatycznych, turystycznych i medycznych, liczby studentów i
absolwentów kształconych na badanych kierunkach, w poszczególnych zawodach.
2. Określenie głównych determinant wyboru poziomu i kierunku nauki.
3. Określenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów badanych kierunków.
4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Na jakim poziomie jakości, szkoły wyższe oferujące
kształcenie na kierunkach objętych badaniem, przygotowują absolwentów do
funkcjonowania na rynku pracy?”
5. Zidentyfikowanie głównych barier utrudniających absolwentom szkół wyższych badanych
kierunków efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie pracy.
6. Ocena stopnia nasycenia regionalnego rynku pracy absolwentami danego kierunku
kształcenia aktualnie i w najbliższej przyszłości (5 lat).
7. Ocena poziomu migracji krajowych i zagranicznych absolwentów badanych kierunków.
8. Określenie poziomu wynagrodzeń otrzymywanych przez absolwentów badanych kierunków.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
8
Metody badawcze
 Analiza danych zastanych dotyczących losów absolwentów;
 Badania ilościowe wśród absolwentów badanych kierunków;
 Badania ilościowe wśród pracodawców zatrudniających
absolwentów badanych kierunków;
 Badania jakościowe wśród głównych uczestników rynku pracy
(pracodawcy, służby zatrudnienia, szkoły wyższe).
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
9
Źródła wykorzystane w analizie danych
zastanych





Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych;
Sytuacja na Rynku Pracy w Województwie Podlaskim;
Podlaski Rynek Pracy;
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji;
Dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na temat:
– zawodów występujących wśród bezrobotnych absolwentów,
– liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy.
 Dane z Urzędu Statystycznego w Gdańsku dotyczące liczby studentów i
absolwentów badanych kierunków
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
10
Badania ilościowe wśród absolwentów
Absolwenci w latach:
2009
2010
2011
Razem
Udział
Planowana Faktyczna
liczebność liczebność
próby
próby
kierunki
informatyczne
499
561
487
1547
22,0%
132
132
kierunki turystyczne
218
280
285
783
11,1%
67
78
kierunki medyczne
1541
1518
1642
4701
66,9%
401
401
7031 100,0%
600
611
Suma
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
11
Badania ilościowe wśród absolwentów
Sposób realizacji - ankieta elektroniczna (technika
CAWI).
Kwestionariusz badawczy został zróżnicowany dla
trzech grup absolwentów:
 absolwentów kontynuujących naukę,
 absolwentów, którzy zostali zatrudnieni,
 absolwentów bezrobotnych.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
12
Zagadnienia objęte badaniem
absolwentów






determinanty wyboru kierunku studiów i miejsca pracy;
oczekiwania w zakresie pożądanej pracy i warunków pracy;
ścieżki kariery zawodowej absolwentów
ocena, w jakim zakresie studia przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy ;
ocena zgodności zatrudnienia z wykształceniem, wyuczonym zawodem lub specjalnością;
kwalifikacje i dodatkowe umiejętności przydatne absolwentom poszczególnych kierunków na
rynku pracy;
 bariery utrudniające absolwentom poszczególnych kierunków efektywne poszukiwanie pracy;
 kierunki dalszego kształcenia, ewentualnie przesłanki decyzji o niepodjęciu dalszego
kształcenia;
 przyczyny niepodjęcia pracy i plany zawodowe na najbliższą przyszłość.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
13
M1. Płeć
Charakterystyka próby absolwentów kierunków turystycznych
26%
Kobieta
1. Ukończona uczelnia wyższa
Mężczyzna
74%
1%
Politechnika Białostocka
Wyższa Szkoła Menedżerska w
Białymstoku
2. Poziom ukończonych studiów
99%
40%
licencjackie (I stopnia)
magisterskie (II stopnia)
Białystok, 31.10.2012 r.
60%
Podlaski Absolwent
14
Charakterystyka próby absolwentów kierunków informatycznych
M1. Płeć
2%
19%
1%
32%
23%
Kobieta
Politechnika Białostocka
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży
Mężczyzna
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku
81%
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
42%
12%
25%
licencjackie (I stopnia)
inżynierskie
magisterskie (II stopnia)
63%
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
15
Charakterystyka próby absolwentów kierunków medycznych
M1. Płeć
9%
Kobieta
4%
1%
0%
1% 0%
0%
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Mężczyzna
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży
30%
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
91%
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
64%
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. B. Jańskiego w Łomży
0,4%
41%
licencjackie (I stopnia)
magisterskie (II stopnia)
59%
Białystok, 31.10.2012 r.
doktoranckie (III stopnia)
Podlaski Absolwent
16
Charakterystyka próby pracodawców
 Próba pracodawców została podzielona na trzy
warstwy według badanych kierunków, czyli w próbie
znaleźli się pracodawcy, dla których poszczególne
kierunki mają strategiczne znaczenie
 kierunki turystyczne – 27 pracodawców,
 kierunki informatyczne – 40 pracodawców,
 kierunki medyczne 133 pracodawców.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
17
Zakres badań wśród pracodawców:
 poznanie opinii o sile „marek” podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej
przygotowują absolwentów do pracy zawodowej);
 ocenę znaczenia kierunku studiów i typu studiów w procesie rekrutacji
absolwentów;
 zbadanie wizerunku polskiego szkolnictwa wyższego z perspektywy pracodawców;
 poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół wyższych
badanych kierunków;
 ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do pracy
zawodowej przez podlaskie uczelnie;
 plany zatrudnienia absolwentów wybranych kierunków oraz przewidywane
znaczenie tych kierunków w działalności podmiotów gospodarczych w
perspektywie najbliższych lat.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
18
Charakterystyka próby pracodawców
Medyczne
Do 9 pracowników
Od 10 do 49 pracowników
Informatyczne
Od 50 do 249 pracowników
250 i więcej pracowników
Turystyczne
Medyczne
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nie więcej niż 3 lata
Od 3 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Informatyczne
Od 10 do 20 lat
Powyżej 20 lat
Turystyczne
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Medyczne
Publiczny
Informatyczne
Prywatny
Turystyczne
Białystok, 31.10.2012 r.
0%
20%
40%
60%
Podlaski Absolwent
80%
100%
19
Kierunki
informatyczne
Kierunki
medyczne
Ogółem
Administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
11%
2%
4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
5%
1%
Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
11%
3%
Kierunki
turystyczne
Branża (sekcja PKD)
40%
5%
50%
14%
12%
5%
9%
2%
3%
Edukacja
5%
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Informacja i komunikacja
5%
1%
47%
15%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Pozostała działalność usługowa
10%
Przetwórstwo przemysłowe
75%
5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Razem
Białystok, 31.10.2012 r.
5%
48%
1%
1%
2%
1%
100,0%
Podlaski Absolwent
20
Badania jakościowe
 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - 20 wywiadów indywidualnych
wśród wskazanych uczestników rynku, przy czym zadbano o to, by w
wywiadach brały udział osoby odpowiadające poszczególnym kierunkom,
tak aby każdy z badanych kierunków był odpowiednio reprezentowany
 Pogłębiony wywiad grupowy (FDI) - W badaniw wzięło udział 10 osób
reprezentujących uczestników rynku i badane kierunki. Wśród uczestników
panelu byli reprezentanci władz uczelni kształcących na badanych
kierunkach, eksperci ds. rynku pracy, kierownik biura karier,
przedstawiciele pracodawców.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
21
Przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły m.in. na:
 poznanie opinii o sile „marek” podlaskich uczelni (które uczelnie najlepiej
przygotowują absolwentów do pracy zawodowej);
 poznanie oczekiwań pracodawców pod adresem absolwentów szkół
wyższych badanych kierunków, w tym wizerunek absolwenta idealnego;
 ocenę absolwentów wybranych kierunków i jakości ich przygotowania do
pracy zawodowej przez podlaskie uczelnie;
 propozycje działań zmierzających do lepszego dopasowania podaży i
popytu na pracę absolwentów oraz do podniesienia jakości kształcenia w
badanych kierunkach
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
22
 W celu oceny sytuacji na rynku pracy absolwentów
poszczególnych kierunków w ciągu najbliższych lat
wykorzystano metody foresight oraz
prognozowanie.
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
23
Metody w badaniach typu foresight
 analiza SWOT
 analiza STEEPVL
 Panele eksperckie (dyskusyjne)
 burza mózgów
 budowa scenariuszy
Białystok, 31.10.2012 r.
Podlaski Absolwent
24
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
dr Jarosław Kilon
25

similar documents