Prezentacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa

Report
„EWALUACJA EX POST REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013”
Katowice 2 września 2014 r.
2
Główny cel
badania
Zastosowana
metodologia
Ocena efektów wsparcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
Analiza danych
zastanych
Analiza wniosków
projektowych
Wywiady
jakościowe
Badanie ilościowe z
beneficjentami
Studia
przypadków
projektów
Dyskusje ekspertów
Modelowanie
makroekonomiczne
Estymacja małych
obszarów
3
Priorytet I. Efekty wsparcia badań, rozwoju
technologicznego, innowacji
i przedsiębiorczości
4
Analiza przestrzenna efektów inwestycji w ramach Działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej
regionu wskazuje na adekwatność lokowania inwestycji na obszarach o dużym potencjale endogennym,
skupiającym tereny inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa.
Działania 1.1 nie miały wpływu
na wzrost bezpośrednich
inwestycji w regionie, ze względu
na odroczony efekt realizowanych
inwestycji.
Projekty wykazują duży potencjał
zwiększenia wysokości inwestycji
względu na zapełnienie
deficytów w zakresie uzbrojenia
atrakcyjnych inwestycyjnie
terenów oraz ich promocję
gospodarczą.
Typ projektu
Liczba
projektów
Wartość projektów
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa),
przebudowa i remont parków przemysłowych i technologicznych
(…)
3
3 875 086 275
2. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod
działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej
mieszkańcom
3. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości
24
28 422 389 080
4
8 282 180 832
4. Organizacja lub
wystawienniczych
55
4 381 889 527
5. Kampanie promocyjne w kraju i za granicą
59
4 669 497 804
Ogółem
31
40 579 656 187
udział
w
imprezach
targowo
–
Wpływ wsparcia na wzrost wartości bezpośrednich inwestycji
w regionie
5
Wyłania się obraz typowego beneficjenta Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, który buduje swoją
przewagę konkurencyjną głównie na modernizacji produkcji, jej dywersyfikacji w oparciu o technologie
stosowane na świecie, nie korzystając jednak z kooperacji lub wdrażania i opracowywania własnych
innowacji.
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
głównie poprzez wprowadzenie nowych/ulepszonych
produktów i usług, modernizację produkcji, wsparcie
promocji poza granicami kraju (1/3 wspartych
projektów), wsparcie działalności eksportowej.
RPO WSL 2007-2013 odpowiedziało na wyzwania
rozwojowe związane z niekorzystną dynamiką
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, niskim
udziałem eksportu, niskim potencjałem rozwojowym
MMŚP.
Ocena jest mniej korzystna pod
względem rozwijania nowych
instrumentów budowania przewagi
konkurencyjnej (wdrażanie
sprzedaży elektronicznej, technik ICT
w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
realizacja własnych prac B+R) i
korzystania z usług doradczych.
Głównie dotyczy to średnich
przedsiębiorstw.
Wpływ wsparcia na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
6
W wyniku Działania 1.3 Transfer technologii i
innowacji w wysokim stopniu wsparto potencjał
parków technologicznych oraz JBR,
umożliwiając im rozszerzenie portfolio usług w
kierunku kluczowych specjalizacji regionu i
większej koncentracji oferty na potrzebach
gospodarki.
Wsparcie infrastrukturalne podniosło w sposób
znaczący kompetencje sektora B+R oraz
rozszerzyło ofertę w obszarze współpracy z
sektorem przedsiębiorstw w kluczowych
specjalizacjach regionu.
Interwencje dostarczały podstawowej bazy
instytucjonalnej integrującej trzy środowiska
(sektor B+R, sektora otoczenia biznesu,
przedsiębiorcy).
Wpływ wsparcia na wzmocnienie potencjału sektora B+R
i struktur sieciowych na rzecz innowacji
7
Dalsza kontynuacja wsparcia
uzbrojenia terenów
inwestycyjnych (ze szczególnym
uwzględnieniem Aglomeracji
Górnośląskiej i subregionu
zachodniego) i ich promocji.
przekształcanie terenów
poprzemysłowych i
pokopalnianych na tereny
inwestycyjne.
Dalsze tworzenie mechanizmów
sieciujących w strefie parków
techn., które wykazały się
relatywnie wysoką skutecznością
w zakresie pozyskiwania nowych
inwestorów.
Wprowadzanie narzędzi
budowania trwałej przewagi
konkurencyjnej, takich jak
korzystanie z usług IOB,
rozszerzenie działalności
eksportowej, rozpoczęcie bądź
wsparcie własnej działalności
B+R.
Rozwój inicjatyw klastrowych
(wpływ RPO WSL 2007-2013
dotyczył pierwszego
zalążkowego etapu tworzenia
tych struktur).
Potrzeby
Wsparcie IOB w celu
zwiększenia
uczestnictwa
przedsiębiorstw w
mechanizmach
sieciowych i
kooperacyjnych.
8
Priorytet II. Efekty wsparcia społeczeństwa
informacyjnego
9
RPO ma już silny i wyraźny
wpływ w zakresie
rzeczywistego zapewnienia
powszechnej, bezpiecznej i
szerokopasmowej sieci
internetowej dla jednostek
administracji publicznej, ale nie
dla pozostałych mieszkańców
województwa.
Wsparcie RPO WSL
2007-2013 w latach
2007-2013 przyczyniło
się do realizacji
głównego celu, jakim był
wzrost liczby
publicznych e-usług.
Wsparcie RPO objęło cały
obszar województwa,
jednak było ono w miarę
równomiernie rozłożone i w
podobnym zakresie objęło
obszary o niskiej (czyli z
zasady bardziej tego
wsparcia potrzebujące) jak i
dużej gęstości zaludnienia.
Wpływ wsparcia na stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie
10
Zaspokojone zostały
potrzeby związane ze
stworzeniem technicznych
możliwość świadczenia
elektronicznych usług
publicznych przez JST
Zaspokojone zostały
potrzeby związane ze
stworzeniem warunków by
w przyszłości
zagwarantować dostęp do
Internetu
szerokopasmowego
zdecydowanej większości
mieszkańców
Odnotowano braki w
zaspokojeniu potrzeb
związanych z rozwojem sieci
szerokopasmowych oraz
niedostatecznego
zaawansowania jakości eusług
Ocena zaspokojenia potrzeb w zakresie stworzenia warunków do
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie
11
Priorytet III. Efekty wsparcia turystyki
12
Projekty w ramach
Działania 3.1 w
średnim stopniu
przyczyniły się do
poprawy jakości
infrastruktury
turystycznej
regionu
Inwestycje RPO
WSL 2007-2013
w znacznym
stopniu przyczyniły
się do wzrostu
konkurencyjności
regionu w
obszarze
tworzenia i rozwoju
regionalnych
produktów
turystycznych
Realizacja
projektów w
ramach działania
3.3. przyczyniła się
do spełnianie
podstawowych
założeń Priorytetu
III, tj. zwiększenia
dostępu do
informacji
turystycznej
Znaczny odsetek
uczestników
imprez,
wyprodukowane
markowe produkty
turystyczne
wpłynęły na
rozpoznawalność
regionalnej oferty
turystycznej w
znacznym stopniu
Wpływ wsparcia na wzrost konkurencyjności turystycznej regionu
13
Rozkład utworzonych miejsc pracy
według powiatów
Efekty społeczne i gospodarcze
14
Na średnim poziomie
zaspokojone zostały
potrzeby w zakresie
doposażenia w
infrastrukturę
wypoczynkowo-turystyczną
oraz poprawy jej stanu,
doposażenia w szlaki
turystyczne, poprawy
oznakowania miejsc oraz
promocji
Nie w pełni zaspokojone
potrzeby należy uznać
natomiast nadal małą
liczbę turystów
korzystających z
infrastruktury noclegowej,
niepełne wykorzystanie
możliwości turystycznych
regionu oraz brak
efektywnego systemu
informacji turystycznej
Typy interwencji, które
powinny być priorytetowe
w przyszłości to: wspieranie
tworzenia i rozwoju
regionalnych produktów
turystycznych i ich
promowanie,
wykorzystujących
unikatowe zasoby regionu;
wspieranie tworzenia
regionalnego i lokalnego
systemu informacji
turystycznej.
Ocena zaspokojenia potrzeb w zakresie wzrostu
konkurencyjności turystycznej regionu
15
Priorytet III. Efekty wsparcia kultury
16
Wsparte inwestycje w obszarze
infrastrukturalnym przyczyniły się do
zachowania dla przyszłych pokoleń
dziedzictwa kulturowego
Ocena skuteczności inwestycji w obszarze
wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej
regionu wypada pozytywnie. Pod
względem wykorzystania oferty kulturowej
województwo wypada bowiem lepiej niż
średnia dla kraju, także tempo zmiany jest
szybsze i bardziej pozytywne w tym
obszarze, jednak nie jest to efekt RPO WSL
2007-2013
Wpływ wsparcia na wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego
17
Tworzenie miejsc pracy w regionie
Efekty społeczne w obszarze migracji i
liczby NGO
18
Brak zaspokojenia potrzeb w
zakresie: nieumiejętności
stosowania nowoczesnej
promocji, nierównego dostępu
do usług kultury oraz braku
informacji
Alokacja na obszar kultury
była zbyt niska, żeby istotnie
wpłynąć na poprawę sytuacji
w obszarze kultury.
Poszczególne projekty
wywarły jednak pozytywne
efekty zarówno w kwestii
zaspokajania potrzeb, jak i
oddziaływania na sytuację
społeczno-ekonomiczną,
jednak jedynie w skali
lokalnej
Wsparcia wymagają
problemy zidentyfikowane w
ramach badania tj.
nieumiejętność stosowania
nowoczesnej promocji oraz
nierówny dostęp do usług
kultury oraz braku informacji
o realizowanych projektach
kulturalnych, a także
Niewystarczające
kompetencje kulturowe
województwa śląskiego,
czego efektem powinno być
zwiększenie świadomości
konieczności ochrony
zabytków cennych kulturowo
Ocena zaspokojenia potrzeb w zakresie wzrostu znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
19
Priorytet III. Efekty wsparcia inwestycji
środowiskowych
20
Projekty
realizowane w
ramach Działania
5.1 miały istotny
wpływ na
poprawę stanu
wód
powierzchniowych
i podziemnych w
skali lokalnej. Nie
wskazuje się
istotnego
oddziaływania na
zmianę trendu w
skali regionu
Projekty
realizowane w
ramach Działania
5.2 miały istotny
wpływ na
ograniczenie ilości
odpadów
deponowanych i
zdeponowanych w
środowisku w skali
lokalnej. Nie
wskazuje się
istotnego
oddziaływania na
zmianę trendu w
skali regionu
Ograniczony był
również wpływ
RPO WSL 20072013 na poprawę
jakości powietrza
Ograniczony był
wpływ RPO WSL
2007-2013 na
doskonalenie
systemu
zarządzania
środowiskiem
Ograniczone były
efekty interwencji
w ramach
Działania 5.5
Wpływ wsparcia na ochronę oraz poprawę jakości środowiska w
województwie śląskim
21
Konieczna jest kontynuacja
działań skierowanych na
poprawę jakości powietrza.
Wsparcia wymaga obszar
poprawy jakości stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych, poprzez
budowę sieci kanalizacji oraz
oczyszczalni ścieków. W
najmniejszym stopniu RPO
WSL 2007-2013 przyczyniło
się do poprawy zarządzania
środowiskiem oraz
zachowania dziedzictwa
przyrodniczego.
RPO WSL 2007-2013 w
niewielkim stopniu
przyczyniło się do
zaspokojenia potrzeb w
obszarze gospodarki wodnościekowej, odpadami oraz
ograniczenia emisji
zanieczyszczeń
Ocena zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony oraz
poprawy jakości środowiska
Większość realizowanych
w regionie projektów była
efektywna kosztowo.
22
Priorytet III. Efekty wsparcia rozwoju miast
23
Wpływ projektów realizowanych w
ramach Działania 6.1. Wzmocnienie
regionalnych ośrodków wzrostu na
wzrost konkurencyjności przestrzeni
miejskiej metropolii województwa
śląskiego jest istotny.
Koncentrowanie przez beneficjentów
spodziewanych efektów na
oddziaływaniu ponadregionalnym
realizowanych przedsięwzięć oraz na
objęciu oddziaływaniem inwestycji
użytkowników pochodzących z
subregionu lub nawet całego regionu.
Zrealizowane inwestycje wzmocniły
metropolitarny charakter ośrodków
miejskich w zakresie: funkcji publicznej
oddziaływującej na subregion,
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
wspartych ośrodków, limitacji barier
hamujących konkurencyjność wspartych
ośrodków metropolitarnych wobec
innych miast regionu oraz ośrodków
miejskich województw ościennych.
Wpływ wsparcia na wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych
24
97%
rewitalizacja społeczna
51%
43%
36%
rewitalizacja kulturalna
rewitalizacja rekreacyjna
efekty gospodarcze
W ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych największą popularnością cieszyły się
projekty usuwające azbest z budynków mieszkalnych,
wpływające na poprawę zdrowia publicznego.
Beneficjenci RPO WSL 2007-2013 nie dążyli do
nadawania obszarom nowych funkcji gospodarczych.
Były to projekty głównie modernizacyjne, renowacyjne,
dążące do przywracania funkcji centralnych
wybranym punktom przestrzeni publicznej miasta,
ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców.
Ocena efektów projektu (duży,
bądź bardzo duży wpływ)
Źródło: badanie CATI wśród beneficjentów
Działania 6.2. (n=51)
W kontekście rozwoju i wzmocnienia
funkcji miejskich oraz dyfuzji
procesów rozwojowych należy
odnotować wysoki potencjał
dyfuzyjny Działania 6.1. oraz
relatywnie rzadko występujący
potencjał dyfuzyjny Działania 6.2
(projekty były w większym stopniu
zorientowane na problemy lokalne niż
stwarzanie instrumentów rozwoju
obszaru funkcjonalnego).
Wpływ wsparcia na wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych
25
Rekomenduje się
zachowanie różnorodności
tematycznej projektów
rewitalizacyjnych przy
zachowaniu preferencji dla
efektu gospodarczego.
Nie została zaspokojona
potrzeba związana z
kompleksową rewitalizacją i
rekultywacją obszarów
poprzemysłowych i
powojskowych. Beneficjenci
relatywnie rzadko sięgali
po ten typ operacji.
Potrzeby
Zaleca się wspieranie
potencjalnych beneficjentów
spoza sektora JST w
uzyskaniu dofinansowania
na rewitalizację terenów
poprzemysłowych leżących
w ich kompetencji.
26
Priorytet III. Efekty wsparcia infrastruktury
transportowej
27
Główne efekty to zwiększenie
przepustowości modernizowanych dróg i
udrożnienie sieci transportu drogowego
na poziomie powiatów i regionu.
Spełniono najpilniejsze potrzeby
związane z udrożnieniem sieci drogowej
województwa na obszarach o jego
największej gęstości.
Wpływ wsparcia na udrożnienie
sieci drogowej województwa
Działanie 7.1. Modernizacja i
rozbudowa sieci drogowej
28
Inwestycje wsparły przede wszystkim
zdekapitalizowany tabor autobusowy.
Wpłynęły one w większym stopniu na
bezpieczeństwo pasażerów i jakość podróży
niż na zwiększenie udziału transportu
publicznego w przemieszczaniu osób.
Inwestycje w niewielkim stopniu
odpowiedziały na potrzebę integracji
różnych form transportu, co umożliwiłoby
optymalizację międzygałęziową w
transporcie publicznym.
Wpływ wsparcia na zwiększenie
udziału transportu publicznego w
przemieszczaniu osób
Działanie 7.2. Transport publiczny
29
Pozostają niezaspokojone potrzeby w
obszarach: niskiej przepustowości dróg, złej
nawierzchni, niskiej dostępności drogowej
terenów inwestycyjnych, niedostatecznym
uwzględnieniem potrzeb transportu
przewozowego i bezpieczeństwa
pasażerów, niewystarczającymi
parametrami eksploatacyjnymi dróg,
brakiem miejsc parkingowych i uciążliwym
ruchem tranzytowym (brak obwodnic).
RPO WSL 2007-2013 nie odnosił
się do potrzeby integracji transportu
zbiorowego z uwzględnieniem
transportu kolejowego. Potrzeby te
należy uznać za niezaspokojone.
Zaleca się dalszą modernizację
taboru komunikacji publicznej na
obszarze Aglomeracji Górnośląskiej
oraz subregionu południowego ze
szczególnym uwzględnieniem taboru
tramwajowego, zapobiegającego
efektom kongestii na gęsto
zaludnionym obszarze.
Potrzeby
30
Priorytet III. Efekty wsparcia infrastruktury
edukacyjnej
31
Działanie 8.1. Infrastruktura
szkolnictwa wyższego
Działanie 8.2. Infrastruktura
placówek oświaty
Działanie 8.3. Infrastruktura
kształcenia ustawicznego
32
- Poprawa dostępności edukacji (szczególnie przedszkolnej, poprzez tworzenie nowych placówek 8),
- Wzrost liczby uczniów/studentów,
- Poprawa warunków kształcenia, poprzez realizację inwestycji podstawowych (budynki, zaplecze techniczne i
sanitarne, obiekty sportowe), jak też wyposażenia w pomoce dydaktyczne,
- Poszerzenie oferty szkoły, sportowej (dzięki licznym inwestycjom w tym obszarze), edukacyjnej (dzięki
możliwości wprowadzenia klas o nowych profilach, a w przypadku szkolnictwa zawodowego nowych pracowni),
- Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich, dzięki proporcjonalnej realizacji projektów na
różnych obszarach
- Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych i
specjalistycznych szkolnictwa zawodowego i ponadgimnazjalnego, ustawicznego w nowoczesny sprzęt
dydaktyczny.
Liczba złożonych wniosków o
dofinansowanie
Liczba podpisanych umów o
dofinansowanie
% projektów, dla których
podpisano umowy
8.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego
63
31
49%
8.2 Infrastruktura placówek
oświaty
234
48
21%
8.3 Infrastruktura kształcenia
ustawicznego
35
15
43%
Porównanie liczby złożonych
wniosków o dofinansowanie i
podpisanych umów
Źródło: dane IZ RPO WSL 2007-2013
33
Edukacja
przedszkolna:
dalsze zwiększenie
liczby miejsc w
przedszkolach
Edukacja ogólna:
modernizacje i
remonty budynków,
wymiana i
uzupełnienie
przestarzałego
wyposażenia,
inwestycje w
pracownie
komputerowe.
Edukacja
zawodowa:
unowocześnienie
pracowni, tak, aby
jak najpełniej
pozwalały uczniom
na praktyczne
poznanie zawodu i
późniejsze lepsze
odnalezienie się na
rynku pracy
Potrzeby
Edukacja
wyższa: dalsze
inwestycje w
budynki i
wyposażenie
uczelni w
obszarze
kierunków
technicznych,
rozwój
laboratoriów,
wysokich
technologii
Edukacja
ustawiczna:
wspieranie
powstawania
placówek
edukacji
ustawicznej na
obszarach o
niskiej
dostępności,
unowocześnianie
i wyposażenie
pracowni
technicznych
34
Priorytet III. Efekty wsparcia infrastruktury
zdrowotnej
35
Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa
zamkniętego
Liczba placówek lecznictwa zamkniętego oraz liczba i wartość
dofinansowania umów zawartych w ramach Działania 9.1 wg powiatów
Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego
Liczba i wartość dofinansowania umów zawartych w ramach
Działania 9.2 wg powiatów
36
Realizacja projektów
przyniosła korzyści w
postaci poprawy jakości
usług medycznych
(kompleksowa diagnostyka
pacjentów, zwiększenie
bezpieczeństwa) oraz
przyspieszenia procesu
diagnozowania i leczenia
chorych.
Z punktu widzenia potrzeb
personelu medycznego,
realizacja projektów
wpływa przede wszystkim
na komfort pracy, a także
bezpieczeństwo rozumiane
jako ograniczenie
możliwości popełnienia
błędu dzięki nowoczesnemu
wyposażeniu.
Z punktu widzenia potrzeb
prowadzących placówki,
korzyścią wynikającą z
inwestycji w budynki jest
obniżenie kosztów
bieżącego funkcjonowania
np. dzięki przeprowadzonej
termomodernizacji.
Inwestycje odpowiedziały
na potrzebę placówek
wynikającą z konieczności
dostosowania placówek do
przepisów prawa.
Wpływ wsparcia na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu
37
Liczba złożonych wniosków o Liczba podpisanych umów o
dofinansowanie
dofinansowanie
% projektów, dla których
podpisano umowy
9.1 Infrastruktura lecznictwa
zamkniętego
149
41
28%
9.2 Infrastruktura lecznictwa
otwartego
143
67
47%
Dalsze inwestycje w
zakresie
modernizacji i
zakupu sprzętu
medycznego.
Porównanie liczby złożonych
wniosków o dofinansowanie
i podpisanych umów
Źródło: dane IZ RPO WSL 2007-2013
W przypadku lecznictwa
zamkniętego
priorytetem będzie
również inwestowanie w
infrastrukturę technicznosanitarną placówek.
Potrzeby
Konieczność wsparcia potrzeb
wynikających z czynników
demograficznych i cywilizacyjnych:
leczenie osób starszych, rozwijanie
usług opieki domowej, leczenie
paliatywne oraz usługi pielęgnacyjnoopiekuńcze, rehabilitacja i profilaktyka,
psychiatria, a także telemedycyna.
38
Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa
Zakres projektów – dziedzina sportu
Zakres projektów – dziedzina sportu
Liczba projektów
boiska, stadiony
tereny rekreacyjne, lokalna infrastruktura
sportowa
hale sportowe
9
inne (tor kajakowy, skatepark, tor
motocrossowy, kort tenisowy)
pływalnie zakryte
5
ścieżki rowerowe
1
Źródło: dane LSI, typologia własna na podstawie analizy
wniosków o dofinansowanie
Liczba i wartość dofinansowania umów zawartych w ramach Działania
9.3 wg powiatów
39
Typologia projektów odzwierciedla
stereotypowe myślenie decydentów o
masowym uprawianiu sportów, które
najczęściej kojarzą się z graniem w piłkę
nożną, koszykówkę i siatkówkę.
7
3
39
Liczba
Stopień
Liczba
Liczba
Stopień
obiektów wykorzysta
obiektów w
obiektów wykorzysta
na 100 km nia (%) w
woj.
na 100 km nia (%) w
2 - woj.
woj.
śląskim
2 - Polska
Polsce
śląskie
śląskim
stadiony
170
1,38
79%
0,72
72%
boiska do gier wielkich
546
4,43
76%
1,75
65%
boiska do gier małych
127
1,03
83%
0,44
71%
boiska wielofunkcyjne i korty133
tenisowe
1,08
91%
0,7
77%
hale sportowe
0,36
44
Potrzeby w regionie w zakresie infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej nie zostały zaspokojone i są
nadal ogromne.
Szczególne potrzeby, odzwierciedlające specyfikę miast w
regionie, dotyczą starszych osiedli, gdzie są największe
deficyty oraz dużej liczby terenów poprzemysłowych w
bezpośredniej bliskości do obszarów zamieszkanych.
0,15
92%
91%
sale gimnastyczne
51
0,41
0,15
pływalnie kryte
56
0,45
98%
0,14
96%
pływalnie otwarte
48
0,39
88%
0,08
89%
lodowiska
30
0,24
97%
0,05
94%
skateparki
8
0,06
94%
0,07
90%
aquaparki
4
0,03
74%
0,01
87%
Źródło: dane GUS, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010
Potrzeba realizacji projektów kompleksowych:
• zapewniających dostęp do sportów różnych dyscyplin,
siedzących i aktywnych,
• skierowanych do różnych grup wiekowych,
• sprzyjających integracji społecznej,
• pozwalających na podejmowanie gier grupowych,
dostosowanych do potrzeb ON,
• odpowiadających na aktualne potrzeby społeczności
lokalnych,
• całorocznych – sporty zimowe i letnie
Dziękujemy za uwagę
[email protected]
[email protected]

similar documents