3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7

Report
บทที่ 3
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของ
ผ้ ูเป็ นหุ้นส่ วน
chapter 1
1
แบบฝึ กหัด
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4
4. ดาวและเดือ นเป็ นหุ้ นส่ วนกัน แบ่ ง ก าไรขาดทุ น ใน
อัตรา 3 : 2 งบแสดงฐานะการเงินของห้ างหุ้ นส่ วน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x7
chapter 1
2
chapter 1
3
chapter 1
4
ห้ างหุ้นส่ วนได้ ตกลงรับ เด่ น เข้ ามาเป็ นหุ้นส่ วนใหม่ ในวันนี้ และ ให้
เด่ น น าเงิ น สดมาลงทุ น เป็ นเงิ น 80,000 บาท โดยให้ ปรั บ ปรุ ง
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นก่ อนรับเด่ น เข้ ามาดังต่ อไปนี้
1. ให้ บันทึกค่ าความนิยม จานวน 30,000 บาท
2. เครื่องตกแต่ งให้ มรี าคา 30,000 บาท
3. ตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญให้ เป็ น จานวน 8,000 บาท
4. สิ นค้ าให้ มรี าคาลดลง 4,000 บาท
ดาว และ เดือน ต้ องการมีทุน ทุนละเท่ าๆ กัน จึงได้ มีการโอน
ทุนระหว่ างกันเพือ่ ให้ มีเงินทุนเท่ ากันก่ อนที่จะรับเด่ นเข้ าใหม่
chapter 1
5
1. การบันทึกบัญชี ปรั บปรุ งสิ นทรั พย์ และ หนี้สินก่ อนรั บ
หุ้นส่ วนใหม่
Dr. ค่ าความนิยม
30,000
Cr. ค่ าเสื่ อมราคาสะสม - เครื่องตกแต่ ง
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
สิ นค้ าคงเหลือ
ทุน - ดาว (13,000 x 3/5)
ทุน - เดือน (13,000 x 2/5)
ปรับปรุ งสิ นทรัพย์และแบ่งกำไรก่อนรับหุ น้ ส่ วนใหม่
chapter 1
8,000
5,000
4,000
7,800
5,200
6
2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่ วนเก่ า
หุ้นส่ วน - ดาว
ทุนเดิม
จำกกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
รวม
หุ้นส่ วน - เดือน
ทุนเดิม
จำกกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
รวม
chapter 1
88,000
7,800
95,800
58,000
5,200
63,200
7
2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่ วนเก่ า
สรุป
ทุน – ดำว
ทุน – เดือน
โอนทุนของหุ้นส่ วนเดิม
95,800 – 63,200 = 32,600 ÷ 2 = 16,300
chapter 1
95,800
63,200
8
2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่ วนเก่ า
บันทึกบัญชีการโอนทุน
Dr. ทุน – ดำว
Cr. ทุน – เดือน
16,300
16,300
chapter 1
9
2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่ วนเก่ า
หุ้นส่ วน - ดาว
ทุนเดิม
หัก โอนทุน
เหลือ
หุ้นส่ วน - เดือน
ทุนเดิม
บวก ทุนที่รับโอน
เหลือ
95,800
16,300
79,500
63,200
16,300
79,500
chapter 1
10
3. การบันทึกบัญชีการรับหุ่นส่ วนใหม่
Dr. เงินสด
80,000
Cr. ทุน – เด่น
80,000
chapter 1
11
งบแสดงฐานะการเงิน
หลังการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน
และ การรับหุน้ ส่วนใหม่
chapter 1
12
chapter 1
13
chapter 1
14
แบบฝึ กหัด
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6
แช่ ม ชื่ น โชค เป็ นหุ้ นส่ วนกั น มี บั ญ ชี ทุ น คงเหลื อ เมื่ อ
วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 จานวน 185,000 บาท 150,000 บาท และ
1 1 5 , 0 0 0 บ า ท ต า ม ล า ดั บ แ บ่ ง ก า ไ ร ข า ด ทุ น กั น ใ น
อัตราส่ วน 3 : 2 : 1 สั ญญาของห้ างหุ้นส่ วนกาหนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้
chapter 1
15
1.การคานวณ สิ ทธิส่วนได้ เสี ยที่ แช่ ม ได้ รับ
1. เงินเดือน
= 1,500 x 6
= 9,000 บาท
2. ดอกเบีย้ ทุน
= 185,000 x 5 % x 6/12 = 4,625 บาท
3. ค่ าเบีย้ ประกันชีวติ ร่ วม
= 150,000 บาท
แบ่ ง
แช่ ม
= 150,000 x 3/6 = 75,000 บาท
ชื่น
= 150,000 x 2/6 = 50,000 บาท
โชค
= 150,000 x 1/6 = 25,000 บาท
chapter 1
16
1.การคานวณ สิ ทธิส่วนได้ เสี ยที่ แช่ ม ได้ รับ
4. ค่ าความนิยม
= 30,000 บาท
5. กาไรโดยประมาณเฉลีย่ ปี ละ
= 48,000 + 84,000 + 105,000 +125,000
4
= 90,500 บำทต่อปี
กาไรโดยประมาณเฉลีย่ ถึงวันตาย = 90,500 x 6/12 = 45,250 บาท
ส่ วนแบ่ งกาไรของ แช่ ม
= 45,250 x 3/6 = 22,625 บาท
chapter 1
17
chapter 1
18
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. กำไรขำดทุนโดยประมำณ
36,250
Cr. ทุน – แช่ม
36,250
คิดเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน และกำไรโดยประมำณให้แก่หุน้ ส่ วน
ที่ถึงแก่กรรม
เงินเดือน
ดอกเบี้ยทุน
ส่ วนแบ่งกำไรโดยประมำณ
รวม
9,000
4,625
22,625
36,250
chapter 1
19
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. ค่ำควำมนิยม
30,000
Cr. ทุน – แช่ม
คิดค่ำควำมนิยมให้หุน้ ส่ วนถึงแก่กรรม
chapter 1
30,000
20
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr. เงินสด
150,000
Cr. ทุน – แช่ม
ทุน – ชื่น
ทุน – โชค
รับเงินประกันชีวติ ร่ วมกันของหุ้นส่ วน
chapter 1
75,000
50,000
25,000
21
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr.ทุน – แช่ม
4,500
Cr. ถอนใช้ส่วนตัว - แช่ม
4,500
โอนเงินถอนเข้ าบัญชีทุนแช่ ม
chapter 1
22
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7
Dr.ทุน – แช่ม
321,750
Cr. เจ้ำหนี้ ทำยำทหุ น้ ส่ วน - แช่ม
บันทึกโอนทุนหุ้นส่ วน - แช่ ม ให้ แก่ ทายาท
chapter 1
321,750
23
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 25x7
จ่ ายเงินคืนให้ แก่ทายาท ของ แช่ ม
Dr. เจ้ำหนี้ ทำยำทหุ น้ ส่ วน – แช่ม 321,750
Cr. เงินสด
160,875
ตัว๋ เงินจ่ำย
160,875
จ่ำยเงิ นสดให้ทำยำทแช่ มครึ่ งหนึ่ งที่ เหลื อออกตัว๋ เงิ นจ่ำย
อำยุ 1 เดือน พร้อมดอกเบี้ย 10 %
chapter 1
24
3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 สิ งหาคม 25x7
ตั๋วเงินจ่ ายครบกาหนด
Dr. ตัว๋ เงินจ่ำย
160,875
ดอกเบี้ยจ่ำย
1,341
Cr. เงินสด
162,216
จ่ำยเงินตำมตัว๋ พร้อมดอกเบี้ยแก่ทำยำทแช่ม
(160,875 x 10% x 1/12 = 1,341 บำท)
chapter 1
25

similar documents