Objektivní p*edpoklady CR

Report
SELEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY CR
Obecně
 Dělí se na objektivní a subjektivní
 Objektivní – politické
ekonomické
demografické
urbanizační
ekologické
Subjektivní –sociální skupina, znalost jazyků,
profesní skupina
Ekonomické předpoklady
 životní úroveň
 fond volného času
Demografické předpoklady
 ovlivňuje charakter a intenzitu CR
 věkové složení obyvatelstva země
 více cestují osoby s vyšší vzděláním
Urbanizační předpoklady
 Statut města v různých státech
 Minimální počet obyvatel:
 Norsko – 200 obyvatel
 Česká republika – 2000 obyvatel
 Japonsko - 50 000 obyvatel
Ekologické předpoklady
 kde je CR dobře organizován a koordinován
není devastace přírody tak velká.
 negativní jevy: masové odlesňování nebo
budování objektů pro turisty
Subjektivní předpoklady
 ovlivňování rozhodování jednotlivce nebo




skupiny k účasti na CR
Významnou roli hrají zkušenosti cestovním
ruchem
Předpokladem pro aktivitu v CR je určitý
dosažený stupeň kultury a vzdělání
střídání typů dovolených
Významnou roli má propagace, reklama a
publicita

similar documents