Lavterskeltilbud for angst og depresjon.

Report
Se mulighetene
Lavterskeltilbud for angst
og depresjon
Torkil Berge
Diakonhjemmet Sykehus
NPF Oslo 27. august 2012
Kostnader ved depresjon
 Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen
 Depresjon vil snart, etter hjerte–kar-lidelser, være den




ledende årsak til tapte arbeidsår i verden
I Europa er depresjon den mest kostbare av alle
sykdommer
Størst kostnad er tapt produktivitet og arbeidstid,
deretter trygdeutgifter
Forekomsten øker trolig ikke, men depresjon debuterer
i ung alder, og debutalderen er trolig synkende
I så fall en økende byrde for samfunnet
Depresjon ved somatisk sykdom
 Mange pasienter med alvorlig somatisk lidelse
har depresjon i moderat eller alvorlig grad
 Oppdages ikke, underbehandles, fordyrer bruk
av somatiske helsetjenester og svekker
rehabilitering
 Forverrer hjertesykdom, gir økt risikoatferd og
hemmer etterlevelse av behandling
 Like stor risikofaktor for død som røyking
Folkehelseinstituttet (2009)
Hovedårsak til sykefravær
 Depresjon og angst er en hovedårsak til sykefravær og til
redusert livskvalitet i befolkningen
 Mange vil med psykologisk behandling kunne vende
tilbake i arbeid
 Reduksjonen i tapte skatteinntekter og i trygdeytelser vil
trolig være større enn hva behandlingen koster
 Et flertall av de trygdede ønsker å være i arbeid
 Det å være i arbeid styrker den mentale helsen
Sykemelding kan forsterke problemene
 Sykemelding bygger på ideen om at fravær og hvile hjelper
ved sykdom
 Ved depresjon og angst er nærvær, aktivitet og struktur
viktig
 Arbeid gir identitet, tilhørighet og mening
 Lengre sykemelding reduserer dramatisk sannsynligheten
for retur til arbeid
 Avventende eller gradert sykemelding og individuell
tilrettelegging er ofte et bedre alternativ
Psykisk helse og arbeid
 Psykisk helsevern og arbeidsfeltet har utviklet to
tradisjoner med ulike språk og tenkemåter
 Få sykdommer rammer arbeidsfunksjonen så bredt og
med så store skadevirkninger som depresjon
 Usikkert om terapi av symptomer alene er tilstrekkelig for
å redusere sykefravær, jobbfokus trolig nødvendig
 Gradert tilknytning til arbeidet under terapi ofte sentralt
Folkehelseinstituttet: Fem flaskehalser
 Få berørte personer til å søke adekvat hjelp
 Øke kvaliteten på identifisering av behandlingstrengende
(unngå overbehandling av friske og underbehandling av syke)
 Redusere avbrudd i igangsatt behandling
 Styrke tilgangen på behandlingsalternativer utover
psykofarmaka
 Øke faglig kompetanse hos klinikere i evidensbaserte metoder
Fra rapporten Psykiske vansker i Norge, 2009
Allmennleger fanger opp 50% av depresjon
Årsaker:
 Legen: kunnskap, holdninger, intervjustil
 Pasienten: alder, kjønn, andre årsaksforklaringer
 Systemet: kortvarige konsultasjoner, manglende
henvisningsmuligheter
 Lidelsen: alvorlighetsgrad, komorbiditet
(Fra britisk helseforskning)
Bør prioriteres mer
 Psykisk helsevern er i stor grad forbeholdt de mest
alvorlige psykiske lidelsene som jo må prioriteres
 Depresjon og angst rammer langt flere mennesker: Hver
tredje familie er involvert
 Dette er personer som ofte vil kunne nyttiggjøre seg
kortidsterapi, rådgivning og veiledet selvhjelp
 Ved å satse mer på psykologisk behandling og veiledet
selvhjelp vil en kunne redusere utskriving av
medikamenter for depresjon, angst og søvnproblemer
Mangelfullt tilbud
 Få personer med depresjon og angst mottar psykologisk




behandling
Et flertall ønsker et slikt tilbud, eventuelt i kombinasjon
med medikamentell behandling og andre tiltak
Det er god evidens for flere former for psykologisk
behandling, som anbefales i nasjonale retningslinjer
Det er god evidens også for veiledet selvhjelp bygget på
kognitiv atferdsterapi
Psykologisk behandling eller veiledet selvhjelp kan
forebygge tilbakefall og er en kostnadseffektiv tilnærming
En bred nasjonal satsning
 Styrke fastlegenes kompetanse på rådgivning og veiledet









selvhjelp ved lettere former for angst og depresjon
Flere psykologer i kommunehelsetjenesten
Styrke kompetansen til psykisk helsearbeidere, helsesøstre
Veiledet selvhjelp: med selvhjelpslitteratur og nett-tilbud
Sentre for rask psykisk helsehjelp etter IAPT-modellen
Senter for jobbmestring i NAV
Lavterskel kurstilbud for mestring av angst og depresjon
Nav-kurs for ledere og tillitsvalgte i psykisk helse og arbeid
Klinisk helsepsykologi i somatiske sykehus
Forebygging på samfunnsplan: Vårt alles ansvar!
Sentre for jobbmestring
 Tiltak i nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, 6 fylker i
2008- 2012
 For personer som sliter med jobbtilknytning ved depresjon og angst,
sykemeldt eller på vei tilbake til jobb etter lengre tids fravær
(attføring)
 Samtidighet mellom arbeidsrettede tiltak og kognitiv terapi
 Samarbeid med kontaktpersoner i arbeidskontor (nav), fastlege,
arbeidsplass og tilrettelegger
 Veiledning basert på kognitiv terapi og jobbmestring, 4-15 samtaler
 Det gjøres nå en stor kontrollert studie av behandlingen ved sentrene
Kompetanseområder i kognitiv terapi for
angstlidelser og depresjon
 Generelle terapeutiske ferdigheter
 Generelle ferdigheter i kognitiv terapi
 Spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi
 Problemspesifikke ferdigheter
 Metaferdigheter
 Se detaljert beskrivelse på www.kognitiv.no
Generic competences in psychological therapy
Competences needed to relate to people and to carry out
any form of psychological intervention
Basic behavioural and cognitive competences
CBT competences used in most CBT interventions
Specific behavioural and
cognitive techniques
specific techniques
employed in most CBT
interventions
Problem specific CBT skills
Problem A – specific competences
needed to deliver a treatment package
for specific problem presentation A
Problem B – specific competences
needed to deliver a treatment
package for specific problem
Metacompetences
Competencies used by therapists to work across all these levels and
to adapt CBT to the needs of each individual patient
Kveldspoliklinikken Raskere tilbake
Diakonhjemmet Sykehus
Kveldspoliklinikken Raskere tilbake







Mandag eller onsdag kveld, 25 terapeuter
Opp mot 100 pasienter til enhver tid
Egenandel opp til frikortgrensen, legehenvisning
Tilbud om depresjonsmestringskurs i ventetiden
Ikke bred utredning, men hjelp for prioriterte problemer
Telefonsamtale med pasienten på forhånd
Hjemmeside med selvhjelpslitteratur og nettprogrammet
MoodGym
 Vektlegging av egenaktivitet, hjemmeoppgaver
 Symptomkartlegging av depresjon og angst før hver time
Pasientdata
 1200 pasienter har til nå fått behandling
 Snitt varighet av problemene 4.6 år; mindre enn 3
måneder: 5.38%
 To tredeler er kvinner, og 55 % har barn
 Høyere utdanning: 68 %
 Individuell behandling: 7.5 timer (SD = 3.5)
 Tilbudet er finansiert etter ”raskere tilbake”-ordningen,
for sykmeldte eller i fare for å bli sykmeldt
Evaluering
 Intern evaluering av resultater for 1000 pasienter
 Statistisk og klinisk signifikant endring i:
– symptomer på depresjon og angst
– utbrenthet (Oldenburg)
– jobbengasjement (Utrecht)
– mestringstro mht generelle livsvansker, depresjon,
angst og utfordringer i arbeidssituasjonen
 Høy rapportert brukertilfredshet (CSQ-8)

similar documents