ไฟล์ Power point ภาพรวมโครงการและแผนงาน

Report
Insurance Bureau
เนื้อหาการนาเสนอ
- แผนการทางานโดยรวม
- การออกแบบระบบ
การดาเนินงานและการสื่ อสาร
www.oic.or.th/ibs
[email protected]
คณะทำงำนร่ วมสมำคม
สายกากับ
สายตรวจ
สายคุ้มครอง
ศูนย์บริ การข้ อมูลฯ
ฝ.ระบบข้ อสนเทศ
บริษัทประกันชีวติ
แผนงาน
พค
รำยงำนควำมคืบหน้ ำ นำเสนอกำรออกแบบระบบ รั บฟั งข้ อเสนอแนะ
มิย
ประชุมคณะทำงำนร่ วมสมำคม / ประชุมกับผู้พัฒนำระบบของบริษัทประกันภัย
กค
ทบทวนระเบียบ ประกำศที่เกี่ยวข้ อง เช่ น วิธีปฏิบัตใิ นกำรรั บส่ งข้ อมูล กำรยกเลิกรำยงำน
สค
Industry Wide Testing
กย
Penetration test, Hardening
ตค
คู่สัญญำพัฒนำระบบแล้ วเสร็จ / จัดอบรมให้ กับผู้ใช้ งำน / รั บข้ อมูลตัง้ ต้ น 1
พย
convert ข้ อมูลตัง้ ต้ นเข้ ำฐำนข้ อมูล
ธค
Fine tune
58
รั บข้ อมูลตัง้ ต้ น 2 / เริ่มใช้ งำน
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
Infra
structure
program
+
DB
• ISO27001:2013
• N-tier Architect
https 2048 bits protocol
• Digital signature
• Encryption field
Penetration Testing
N-tier Programing
• Account management
permission • Logging
Policy
• Enforce Security policy
• Comply Electronic Transactions Act
Disciplinary Sanctions
ส่ วนที่ 2
การออกแบบระบบ โดย CDG

similar documents