Voorstelling zorgpad depressie

Report
Zorgpad depressie
De Spil, 16 mei 2013
Met medewerking van
de stad Roeselare
Inhoud
1. Inleiding
2. Zorgpad algemeen
2.1 Waarom
2.2 Wat
2.3 Doel
2.3 Kenmerken
2.4 Voordelen
3. Zorgpad depressie
4. Screeningsinstrument PHQ-9
5. Subsyndromale depressie
6. Matige depressie
7. Ernstige depressie
8. Vervolg/toekomst
9. Vragen & bedenkingen
Dr. De Keyser
Dr. Snoeck
Lisbeth
Lisbeth
Lisbeth
Delphine
Dr. Snoeck
Delphine
Delphine
1. Inleiding
• Verwelkoming
• Zorgpad depressie
• Hoge prevalentie in eerste lijn
• Hoge morbiditeit en mortaliteit
• Detectie en behandeling schiet te kort
• Werkgroep deskundigheidsbevordering
• Vertegenwoordiging HA, ELP, psychiater, CAW,
CGG/suïcidepreventiewerking
• Handvatten reiken aan de eerste lijn m.b.t. psychische klachten
• Opdracht ELP
• Bevorderen vroegdetectie en vroeginterventie via deskundigheidsbevordering
• Coach voor eerstelijnswerkers
• Belang huisarts
• Spilfiguur
• Vroegdetectie aan de toegangspoort
• Voorstelling sprekers
2. Zorgpad algemeen
Waarom?
• Hoge prevalentie depressie in eerste lijn
• Hoge morbiditeit en mortaliteit
• Detectie en behandeling schiet tekort door
•
•
•
•
•
•
•
•
Onvoldoende kennis van de symptomen bij pt en eerste lijn
Gebrek aan samenwerking met de GGZ
Te lange wachttijden GGZ
Gebrek aan kennis en verspreiding van behandelrichtlijnen
Te weinig psycho-educatie
Geringe behandeltrouw
Geen monitoring van de evolutie
Bij comorbiditeit met somatische aandoeningen wordt depressie
soms uit oog verloren
2. Zorgpad algemeen
Wat?
• Bepaalt wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de
zorgvraag van de patiënt
• Ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis
om psychische problemen te diagnosticeren en te behandelen
• Methode om patiëntgerichte zorgprocessen transparant,
gestandaardiseerd en geoptimaliseerd te maken en daardoor ook
makkelijk op te volgen
• Interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie
van een zorgproces voor een specifieke groep patiënten gedurende
een gedefinieerd tijdskader te verwezenlijken
• Uitgaande van de principes van de stepped care en balanced care
•
•
•
Stepped care:
minimale zorg waar mogelijk, intensief waar noodzakelijk
Balanced care:
aanbieden zorg volgens beschikbaarheid en bij ernstige/chronische pathologie kunnen
stappen worden overgeslaan
Vereist coördinatie en monitoring van de klachten
Referentie:
2. Zorgpad algemeen
Doel
• Het transmuraal verbeteren van de kwaliteit van de zorg op
vlak van
• Resultaat
• verhogen van patiententevredenheid
• optimaliseren middelengebruik
• Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn kunnen
beschrijvingen/zorgpaden gebruiken voor optimalisatie van
zorgproces en afstemming van de zorg met de tweede lijn (=
brugfunctie)
• Vanuit art107 wordt expertise en personeel GGZ ingebracht in
de eerste lijn om deze te ondersteunen in een model van
collaborative care rond de biopsychosociale aanpak van de
patiënt
2. Zorgpad algemeen
Kenmerken?
• In elk zorgpad GGZ kunnen 4 stappen onderscheiden
worden
•
•
•
•
Zelfhulp
Begeleide zelfhulp en groepsbehandelingen
Kortdurende individuele therapie in eerste lijn
Langdurende individuele therapie in 2de of 3de lijn en/of medicatie
• Er is ook aandacht voor psychosociale problemen
• Doorverwijzing naar CAW, OCMW, Sociaal huis, Kind&Gezin, GTB,
Opvoedingsondersteuning, …
2. Zorgpad algemeen
Voordelen?
• Expliciete vermelding van doelen en interventies
gebaseerd op evidentie, best practice en patiënten
verwachtingen
• Verbeterd communicatie tussen zorgverlener en patiënt
• Coördinatie van rollen/activiteiten binnen het zorgproces
• Documenteren, opvolgen en bijsturen afwijking/resultaat
• Identificeren van verantwoorde middelen
3. Zorgpad depressie
• Te bereiken via www.zorgpad-depressie.be
• Vertrekpunt:
• De pt. met vermoeden van depressie of onverklaarde lichamelijke
klachten
• Screeningsvragenlijst PHQ-9
• Aandachtspunten na afname
• Uitsluiting lichamelijke oorzaken of effecten medicatie
• Ernstige psychiatrische stoornissen uitsluiten + doorverwijzen
• Inschatting suïcidegevaar (zie linken)
• Afhankelijk van ernst depressie doorloop je enkele stappen
binnen het principe van getrapte zorg
• Opvolging belangrijk onderdeel binnen het zorgpad
• Zorgpad is opgebouwd met links zodat interessante informatie
onmiddellijk beschikbaar is voor hulpverlener en patiënt
4. Screeningsinstrument PHQ-9
• PHQ = Patiënt Health Questionnaire
• Module PHQ-9 bevat 9 vragen over de ernst van depressie a.d.h.v. 9
DSM-IV criteria
• Eerste 2 vragen negatief = STOP afname
• Weinig interesse of plezier
• Neerslachtig, depressief of wanhopig voelen
• 9 items worden op 4-puntsschaal gescoord voor de afgelopen 2
weken
•
•
•
•
Helemaal niet = 0
Meerdere dagen = 1
Meer dan helft van de dagen = 2
Bijna elke dag = 3
• Totaalscore: de score op de 9 items bij elkaar op te tellen
• Hinder: invloed op het dagelijks functioneren  bepalend voor
doorverwijzing
5. Subsyndromale depressie
• Totaalscore: 0-11 + beperkte hinder
• Interventies door HA
• Erkenning en empathie door luisterend oor
• Folder ‘Fit in je hoofd’
• Psycho-educatie
• Bibliotherapie
• Mogelijke interventies door ELP
• Indien nodig begeleide bibliotherapie of psycho-educatie
• Geen doorverwijzing naar 2de of 3de lijn nodig
• Opvolging
• Nieuwe afname PHQ-9 binnen 2 maanden
• Tussentijd afwachten met focus
6. Matige depressie
• Totaalscore: 12-19 + hinder
• Interventies door HA
• Idem ‘subsyndromaal’
• Klachten concretiseren
• Op vraag van patiënt opstart medicatie
• Informatie doornemen en meegeven met patiënt m.b.t.
 Activatie
 Slaaphygiëne
 Beheersen van stress-inducerende factoren
• Mogelijke interventies door ELP (= generalistische benadering)
• Coping versterken
• Problem solving technieken aanleren
• Doorverwijzing binnen eerste lijn i.f.v. klacht
• Opvolging
• Nieuwe afname PHQ-9 binnen 3 weken
7. Ernstige depressie
• Totaalscore: 20-27 + grote hinder
• Interventies door HA
• Idem ‘subsyndromaal en matig’
• Opstart medicatie
• Mogelijke interventies door ELP
• Motiveren tot hulpverlening
• Begeleide doorverwijzing
• Doorverwijzing binnen tweede of derde lijn i.f.v. klacht en ernst
• Bij acuut suïcidegevaar doorverwijzen naar:
• Suïcidepreventiewerking CGG
• Acuut mobiel team
• PAAZ
• Opvolging
• Nieuwe afname PHQ-9 binnen de week
8. Vervolg/toekomst
• Voorstelling zorgpad regio Ieper-Poperinge-Diksmuide
• Workshop ‘depressie’
• Georganiseerd door ELP, psychiater, suïcidepreventiewerking CGG
Largo
• Max. 10-12 deelnemers
• Regionaal
• +/- 2u ½
• Inschrijving vooraan of via de website www.zorgpad-depressie.be
• Uitwerking zorgpad alcoholmisbruik en angst
• Voorstelling
• Zorgpad alcholmisbruik op 17/10/2013
• Zorgpad angst
• Toekomst: groepsaanbod ‘In de put, uit de put’
9. Vragen & bedenkingen
Contactgegevens
• Dr. Snoeck
• Delphine Van Hevele
• Lisbeth Scherpereel
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents