File - VRIJWILLIGERSWERK

Report
VAARDIG SAMENWERKEN IN HET
VRIJWILLIGERSWERK
17 november 2014
1
Sociaal Werk Geel
INHOUD
Initiatief
Literatuurstudie
Focusgroepen
Resultaten
2
Sociaal Werk Geel
INITIATIEF
3
Sociaal Werk Geel
INITIATIEF
• Project ‘omgaan met vertrouwelijke
informatie en beroepsgeheim in het
vrijwilligerswerk’
• Workshop provincie Antwerpen
− Positief effect van vrijwilligers
− Samenwerking vrijwilligers – beroepskrachten niet
vanzelfsprekend
• Projectsubsidie provincie Antwerpen
4
Sociaal Werk Geel
LITERATUURSTUDIE
5
Sociaal Werk Geel
MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES
• Vergrijzing en ontgroening
• Professionalisering zorg
• Vermaatschappelijking zorg
• Diversiteit in het vrijwilligerswerk
• Bezuiniging en
efficiëntieverhoging
6
Sociaal Werk Geel
MEERWAARDE VRIJWILLIGERS
•
•
•
•
Tijd en aandacht
Laagdrempelige toegang
Denken minder in problemen
Gelijkwaardige relaties







7
Toename welzijn
Bestrijding eenzaamheid en sociaal isolement
Meer ondersteuning mantelzorgers en familie
Minder werkdruk professionals – meer dynamiek
Kostenbesparing
Zorgzame samenleving
Persoonlijke ontplooiing vrijwilliger
Sociaal Werk Geel
SOORTEN VRIJWILLIGERS
De ene vrijwilliger is de andere niet
• Volledig eigen keuze
• Geleide vrijwilligers: re-integratie, sociale activering,
stage, taakgestraften…
• Werknemers die vanuit bedrijf gestimuleerd worden
• Kwetsbare vrijwilligers die willen participeren in de
samenleving
Taken
• 1-1 vrijwilligers
• Activiteitenvrijwilligers
• Afdelingsvrijwilligers
8
Sociaal Werk Geel
SAMENWERKING
• Veranderend takenpakket vrijwilligers
− Meer verantwoordelijkheden en taken
− Toename werklast vrijwilligers
• Beroepskrachten
− Tweede lijn
− Coachen vrijwilligers
− Minder ruimte voor persoonlijke contacten
9
Sociaal Werk Geel
SPANNINGEN
• Hoger opgeleide vrijwilligers worden begeleid
•
•
•
•
•
•
10
door lager opgeleide beroepskrachten
Vrijwilligers begeleiden kwetsbare vrijwilligers
Beroepskrachten willen ook laagdrempelige
contacten behouden
‘Leuke taken’ door vrijwilligers
Veel taken – Grenzen overschrijden
‘werken voor geld’ – ‘vrijwillige inzet’
‘presentie’ – ‘technische competenties’
Sociaal Werk Geel
WIFA - SCAN
Waarderen
Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en
beroepskrachten
Informeren
Vrijwilligers informeren over zaken die met cliënten te
maken hebben, uitvoering van taken en organisatie
Faciliteren
Faciliteren van randvoorwaarden
Afstemmen
Afstemmen van vrijwilligers en beroepskrachten over
zaken die cliënten betreffen en werkzaamheden
11
Sociaal Werk Geel
OVERZICHT BELEMMERENDE FACTOREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Tijdsdruk
Veranderend takenpakket
Grensoverschrijding
Vrijwilligers voelen zich niet erkend
Drukke vrijwilligers – persoonlijke situatie
Formele eisen van bovenaf
Fluctuerende behoeften en gemotiveerd blijven
Deskundigheidsbevordering
Samenwerkingspartner als concurrent
Inlijving van vrijwilligers
Eenzijdig inzetten samenwerking om eigen doelen te bereiken
Afspraken en eisen die doorwerken naar de vrijwilliger
Sociaal Werk Geel
OVERZICHT SUCCESFACTOREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
Waardering in woord en daad
Vertrouwen, openheid, veiligheid
Vrijheid versus kader
Betrokkenheid, flexibiliteit en ondersteuning door professionals
Serieus luisteren in relatie van gelijkwaardigheid
Deskundigheidsbevordering en selectie
Aanspreekpunt
Gezelligheid, binding, groepsgevoel
Korte lijnen en draagvlak
Gezamenlijke doelen en voorkomen concurrentie
Afspraken samenwerking en omgang
Culturele sensitiviteit in samenwerking met andere organsisaties
Communicatie en terugkoppeling
Sociaal Werk Geel
FOCUSGROEPEN
14
Sociaal Werk Geel
FOCUSGROEP VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers – 50 deelnemers in 4 groepen
− Rode Kruis, Woon- en zorgcentra, Vervoersdiensten
Psychiatrische voorzieningen, OCMW, Oppas,
Ondersteuningsteam allochtonen, Dienstencentra,
Revalidatiecentrum, Burenbemiddeling, Ziekenhuis,
Seniorenvereniging, Naboram
− CAW De Kempen
− Emmaüs
15
Sociaal Werk Geel
FOCUSGROEP PROFESSIONALS
8 verantwoordelijken
Kind en Preventie
Gezondheidscentrum Wel en Wee
Het Raster
Sociaal centrum – lokaal steunpunt
vrijwilligerswerk
• Pegode:[email protected]
• Emmaüs
•
•
•
•
•
16
Sociaal Werk Geel
ANALYSE FOCUSGESPREKKEN
• Rol van de vrijwilliger
− verantwoordelijkheid, kansen geven, vertrouwen,
signaleren, tussen cliënt en professional, tijd…
• Begeleiding
− opvang, begeleiding, veiligheid, feedback,
functioneringsgesprek…
• Erkenning
− gezien worden, kwaliteiten erkennen,
levenservaring kunnen inzetten, welkom voelen,
contact met andere vrijwilligers…
17
Sociaal Werk Geel
ANALYSE FOCUSGESPREKKEN
• Spanningen
− verwachtingen gebruikers, grenzen,
verantwoordelijkheid, niet gemotiveerde
medewerkers, bemoeizuchtige vrijwilliger,
vrijwilligers als bedreiging
• Beleid
− VTO, gedeelde visie op vrijwilligerswerk,
takendebat, ruimte coördinatie, opleiding
professionals, beleid rond delen van informatie
18
Sociaal Werk Geel
ANALYSE FOCUSGESPREKKEN
• Coördinatoren
− maatwerk, evalueren werking,
functioneringsgesprekken, aanwerving en intake,
bereikbaarheid, werken met functieprofielen,
risico’s voor vrijwilligers
• Communicatie
− rol vrijwilliger, maatschappelijk debat,
terugkoppeling, informatie, opvolging, duiding
19
Sociaal Werk Geel
RESULTATEN
20
Sociaal Werk Geel
VAARDIG SAMENWERKEN IN HET
VRIJWILLIGERSWERK
• Rol van de vrijwilliger
−
−
−
−
−
Informele en formele rollen
Teamrollen
Sandwichpositie: klachten en conflicten
Signaalgever en doorverwijzer
Unieke positie als vrijwilliger
• Feedback geven en krijgen
• Erkenning geven en krijgen
• Grenzen aangeven
Vorming aangepast na try-out met vrijwilligers en
coördinatoren
21
Sociaal Werk Geel
VAARDIG SAMENWERKEN IN HET
VRIJWILLIGERSWERK
•
•
•
•
•
Train de trainer
Brochure
Presentatie
Korte leidraad
Literatuurstudie
Vrij beschikbaar en te gebruiken
22
Sociaal Werk Geel
VOORJAAR 2015
Buiten de projectopdracht…
• Vorming voor coördinatoren
− Op basis van literatuurstudie
− WIFA – scan
• Intervisie professionals
− Samenwerken met vrijwilligers
• Artikel ‘voeren van een beleid rond
samenwerking en erkenning
beroepskrachten/vrijwilligers’
23
Sociaal Werk Geel
WWW.VRIJWILLIGERSWERK.THOMASMORE.BE
24
Sociaal Werk Geel

similar documents