Justitie en Welzijn - Provincie West

Report
Justitie &
hulpverlening
JUSTITIE
•
•
•
•
•
Geen afgelijnde sector
Grote spreiding bevoegdheden
Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie
Politiek en maatschappelijk gevoelig
Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak
vaag
Hulp- en dienstverlening
• Hoe wegwijs raken als verwijzer?
• Hoe zicht krijgen op bevoegdheden?
• Hoe vlot instappen op het bestaande aanbod?
uitgangspunten
•
•
•
•
Bevoegdheid
Toegankelijkheid
Diensten
Doelgroep
bevoegdheid
Gemeenschap tegenover federaal
 wat speelt?
• Historische ontwikkeling
• Politieke bevoegdheidslogica
• Expertise
• Inhoudelijke accenten
toegankelijkheid
• Vrijwillig tegenover verplicht is tegelijk een
beetje een verhaal van rechtstreeks of niet
rechtstreeks toegankelijk (mandaatgericht)
• ‘Vrijwillig’ situeert zich eerder op eerste en
tweede lijn
• ‘Verplicht’ eerder op tweede (ambulant) en
derde (residentieel)
diensten
- problematiek als invalshoek
- maatregel als invalshoek
- hulpvraag als invalshoek
 Is in de realiteit voor cliënten en diensten
vaak een kluwen
doelgroep
• Lijkt beter afgebakend voor wie nog niet zo
vertrouwd is met sector
• Lijkt het makkelijkst hanteerbaar gezien
vertrek van cliënt en diens verhaal
• Via vertrek doelgroep en verhaal wordt
verwijzing naar diensten met know-how
meteen een meer gerichte verwijzing
doelgroep
• Burgers
• Slachtoffers
• Daders
• Minderjarigen
• Meerderjarigen
burgers
• Informatie en advies via rechtswinkels,
juridische dienstverlening OCMW,
eerstelijnsinformatie Justitiehuizen, …
slachtoffers
• Slachtofferbejegening (politie)
• Slachtofferonthaal (justitiehuis)
• Slachtofferhulp (CAW’s)
daders
• Verplicht via justitiële maatregelen
• Via beschermingsmaatregelen
• via vrijwillige hulpverlening
Het werkveld: slachtoffers
•
•
•
•
Menselijke aanpak
Medeleven
Informatie
herstel
Het werkveld: slachtoffers
•
•
•
•
•
Het hulpaanbod
Slachtofferzorg
Slachtofferbejegening
Slachtofferonthaal
Slachtofferhulp
slachtoffertherapie
Het werkveld: slachtoffers
• Hulpverleningsdiensten
• Niet – categoriaal
CAW
CGG
• Categoriaal
Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling
Vluchthuis mishandelde
vrouwen
• Justitiële diensten
Dienst slachtofferonthaal
Het werkveld: het justitiehuis
• Verlenen informatie, bijstand, doorverwijzing
• Bemiddelen tussen dader en slachtoffer
• Uitvoeren van voorlichtings- en
begeleidingstaken
• Trefpunt voor overleg
Het werkveld: het justitiehuis
Vrij toegankelijk
• Slachtofferonthaal
• eerstelijnswerking
Het werkveld: het justitiehuis
•
•
•
•
Niet vrij toegankelijk (via mandaat)
Vrijheid onder voorwaarden
Bemiddeling in strafzaken
Autonome werkstraf
Probatie
Het werkveld: het justitiehuis
•
•
•
•
•
Niet vrij toegankelijk (via mandaat)
Beperkte detentie
Elektronisch toezicht
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Terbeschikkingstelling
Vrijstelling op proef (als geïnterneerde)
Het werkveld: het justitiehuis
Niet vrij toegankelijk (via mandaat)
• Burgerrechtelijke opdrachten
Het werkveld: justitieel welzijnswerk
• Sleutelrol hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden
• Werkt onder de koepel van een CAW
• Voor verdachten ,daders en hun onmiddellijke
omgeving
• Individuele en structurele ondersteuning
• Met professionelen en vrijwilligers
Het werkveld: justitieel welzijnswerk
Binnen de gevangenis
- Individueel
(trajectbegeleiding)
- Structureel (organisatie
ondersteuning)
- Vrijwilligers
Buiten de gevangenis
- Informatie
- Advies
- Psychosociale
ondersteuning
Het werkveld: de gevangenis
• Doel = hetzelfde aanbod voor gedetineerden
als voor burgers
• Domeinen: welzijn, gezondheid, werk,
onderwijs, cultuur, sport
• Aanbod vanuit Vlaamse Gemeenschap en
vanuit Justitie
Het werkveld: de gevangenis
-
De psychosociale dienst
onthaal, begeleiding, advies
Informatieverschaffer rond planning detentie
en strafuitvoeringsmodaliteiten
Multidisciplinair
Focus is reclasseringsgericht
Verwijzing of op zoek naar info?
• Rond rechten en plichten: Justitiehuis, OCMW,
…
• Rond slachtoffers: CAW’s voor hulp,
Justitiehuis dienst slachtofferonthaal rond
meer proceduregebonden aangelegenheden
• Rond daders: Justitiehuis, JWW
• Als betrokken derde: JWW, Justitiehuis,
(zelf)hulpgroepen, andere reguliere
hulpverlening
uitdagingen
•
•
•
•
•
•
•
Preventie
Responsabilisering
Een goed beleid kiezen
Professionalisering
Maatzorg en kwaliteitszorg
Wachtlijsten
betaalbaarheid
knelpunten
•
•
•
•
•
Beroepsgeheim
Samenwerking
Motivatie
Meldingsplicht
Hulp of controle

similar documents