ชาระภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Report
เทศบาลตาบล
ฉบับที่
๔
ประจาเดือน
บั
ล
ลั
ง
ก
จดหมาย
์
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
การชาระภาษีท้องถิน
่
ประจาปี
๒๕๕๘
ข
าว
เทศบาลต
าบลบัลลังก ์
่
ภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ
ติดตอยื
่ แบบแสดงรายการ
่ น
เพือ
่ ชาระภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ
ตัง้ แต่
วันที ่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘
ประจาปี ๒๕๕๘
ภาษีป้าย
ภาษีบารุงทองที
่
้
ติดตอยื
่ แบบแสดงรายการเพือ
่
่ น
ชาระภาษีป้ายประจาปี ๒๕๕๘
ติดตอช
่ าระภาษีบารุง
ทองที
่
ประจาปี
้
๒๕๕๘
ตัง้ แต่วนั ที ่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘
ถึง
วันที ่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หากพน
้
กาหนดจะตองเสี
ยเงินเพิม
่ ตาม
้
มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๘ แหง่
พระราชบัญญัตภ
ิ าษีโรงเรือน
และทีด
่ น
ิ พ.ศ.๒๔๗๕
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
ถึงวันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ตัง้ แต่วนั ที ่
๒ มกราคม ๒๕๕๘
หากพนก
ยเงินเพิม
่
้ าหนดจะตองเสี
้
ตามมาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบั
ญญัต ิ
่
ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
ถึงวันที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
อัตราภาษี
-
อัตราภาษี
ผูรั
้ บประเมินชาระภาษีปีละครัง้
ตามคารายปี
ของทรัพยสิ์ น ใน
่
อัตรารอยละ
๑๒.๕ ของคา่
้
รายปี
-
-
ป้ายทีม
่ อ
ี ก
ั ษรไทยลวน
คิด
้
๓ บาท/๕๐๐
ตร.ซม.
ป้ายทีอ
่ ก
ั ษรไทยปนอักษร
ตางประเทศ
หรือปนภาพ
่
หรือปนเครือ
่ งหมายอืน
่ คิด
๒๐ บาท/๕๐๐ ตร.ซม.
ป้ายทีม
่ อ
ี ก
ั ษรไทย หรือ
อักษรไทยตา่ กวาอั
่ กษร
ตางประเทศ
คิด ๔๐ บาท/
่
๕๐๐ ตร.ซม.
ป้ายทีค
่ านวณพืน
้ ทีแ
่ ละ
ประเภทของป้ายแลวเสี
้ ยภาษี
ตา่ กวา่ ๒๐๐ บาท ให้เสี ย
อัตรา ๒๐๐ บาท
หากพนก
้ าหนดจะต้องเสี ย
เงินเพิม
่
ตามมาตรา ๔๕
แหงพระราชบั
ญญัต ิ
่
ภาษีบารุงทองที
่ พ.ศ.
้
๒๕๐๘

similar documents