Bun**né organismy d*líme na dv* nad*í*e:

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
Buněčné organismy dělíme na dvě nadříše:
PROKARYOTA
EUKARYOTA
(PROCARYOTAE)
(EUCARYOTAE)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
PROKARYOTA
STAVBA PROKARYOTNÍ BUŇKY
PROKARYOTA
jednobuněčné organismy
 zřejmě nejstarší organismy (3,5mld let)
 nikdy netvoří funkčně a tvarově diferencované
„tkáně“ ( ty jsou pouze u eukaryot )
( přechod mezi buňkou eukaryotní a prokaryotní
neexistuje )


bakterie a sinice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stavba prokaryotní buňky
obal prokaryotní buňky se skládá
ze tří vrstev:
slizovitá vrstva

na povrchu
nemusí se vyskytovat u všech bakterií
buněčná stěna
tvořena polysacharidem – PEPTYDOGLYKANEM
fce: pevný obal buňky, určuje její tvar a
představuje mechanickou a chemickou
obranu
cytoplazmatická membrána
fosfolipidová vrstva
semipermeabilní (polopropustná)
řídí příjem a výdej látek do buňky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
TOK LÁTEK

Difuze
-
probíhá po koncentračním spádu
bez dodání energie
z místa s větší koncentrací
-

do místa s menší koncetrací
Aktivní transport
probíhá
proti koncentračnímu spádu
-spotřeba energie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stavba prokaryotní buňky

četná, krátká, jemná a křehká
vlákna trčící z povrchu buňky
všemi směry se nazývají – fimbrie
- navázání na povrch jiných buněk
organelou
pohybu je duté, spirálně
stočené vlákno – bičík
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stavba prokaryotní buňky
- bakteriální prostor buňky
vyplňuje cytoplazma
- v cytoplazmě se vyskytují
důležitá proteosyntetická
tělíska - ribozomy
- jadernou hmotu představuje
„nukleoid“ - do kruhu stočená
dvoušroubovice DNA
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Rozmnožování prokaryot

nejtypičtějším způsobem je dělení
1) replikace DNA (zdvojení)
2 molekuly DNA
2) růst buňky do délky
3) uprostřed buňky se utvoří přepážka
4) buňka se rozdělí na dvě dceřinné b.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SYSTÉM PROKARYOT


Říše ARCHEA
Říše BACTERIA
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ř.: ARCHEA (archebakterie)

Organismy žijící v běžném prostředí, ale i vyhledávající stanoviště s
extrémními podmínkami (pH, teplota, vysoký obsah solí)

Význam v globálním ekosystému ( tvoří 20% biomasy )

Součástí biogeochemických cyklů prvků S, N, C
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ř.: BAKTERIE – malý exkurz do historie
Bakterie poprvé pozoroval
roku 1676 nizozemský
přírodovědec Antoni van
Leeuwenhoek
Robert Koch byl průkopníkem v
oblasti lékařské mikrobiologie a
studoval původce cholery, TBC a
anthrax. Při výzkumu TBC s
konečnou platností dokázal, že
jsou
původci této nemoci,
Jaký druh léků používámebakterie
proti
nemocem
za což dostal v roce 1905 Nobelovu
bakteriálního původu?
cenu. Takzvané Kochovy postuláty
jsou výčtem čtyř kritérií, která jsou
V roce 1859 Louis Pasteur dokázal, že
nutná k tomu, aby byl daný patogen
kvašení způsobují bakterie, a že tyto
uznán za původce určité nemoci.
bakterie nevznikají spontánně z neživé
hmoty. Pasteur také prosazoval názor,
že mikroorganismy včetně bakterií
způsobují nemoc.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ANTIBIOTIKA

roku 1928 objevil Alexander
Fleming penicilin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
BAKTERIE

heterotrofní, autotrofní organismy

plazmidy

za nepříznivých podmínek buňka
vytvoří další obaly a změní se ve sporu
(jsou velmi odolné odolávají extrémním
teplotám -190°C, 100°C )
za příznivých podmínek spora přijme
vodu a stane se životaschopnou

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
BAKTERIE
U tvaru těla rozlišujeme
2 typy:


kulatý – koky
tyčinkovitý
Dalším důležitým
taxonomickým znakem
je počet bičíků:
A - monotricha
B - lofotricha
C - amfitricha
D - peritricha
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Význam bakterií






Komenzálové (kůže, trávicí s.)
Symbionti (hlízkovité bakterie)
Destruenti ( koloběh látek - dekompozitor)
Průmysloví producenti (kvasinky)
Paraziti
zajímavost
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
VYUŽITÍ BIOCHEMICKÉ AKTIVITY
MIKROORGANISMŮ K PRODUKCI POTRAVIN

Surová potravina (SUBSTRÁT), je očkována
mikroorganismy (STARTOVACÍ KULTURA),které ji
přemění na žádaný produkt

Nakládaná zelenina (kvašáky)
Kysané zelí
Olivy
Sójová omáčka
Sýry
Jogurt a další kysané mléčné výrobky
Salámy Lactobacillus spp.








Pediococcus cerevisiae
Aspergillus glaucus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
KONZERVANTY



KONZERVANTY S KARCINOGENNÍMI
látky prodlužující trvanlivost potravin
ÚČINKY
zamezují růstu mikroorganismů, které by mohly být pro lidský
• E 210 kyselina benzoová
organismus škodlivé
• E 211 benzoan sodný
• E 213 benzoan vápenatý
PŘÍRODNÍ KONZERVANTY:
• E 214–E 217 soli kyseliny
kuchyňská sůl, ocet
hydroxybenzoové

SYNTETICKÉ:
oxid siřičitý, kyselina propionová, kyselina sorbová, kyselina
benzoová a jejich soli a estery, parabeny (soli kyseliny
phydroxybenzoové)

- u citlivých osob možnost alergické reakce
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
BAKTERIE způsobující onemocnění









Borrelia burgdorferi
Treponema pallidum
Neisseria gonorrhoea
Neisseria meningitidis
Salmonella
Staphilococus aureus
S. pneumonie
Clostridium tetani
C. botulinum




Mycoplasma pneumonie
Shigella dysenteriae
Yersinia pestis
Bacillus anthracis
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

similar documents